Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/219
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.11.
Iktatószám:20281/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Magyarországi Evangélikus Egyház
Teljesítés helye:1085 Budapest, Üllői út 24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Evangélikus Egyház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38053904
Postai cím: Üllői Út 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis István
Telefon: +36 14832260
E-mail: kocsis.istvan@lutheran.hu
Fax: +36 14863554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.evangelikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001112342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001112342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése
Hivatkozási szám: EKR001112342020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1085 Budapest, Üllői út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti rehabilitációs-ápolási szakkórháza (továbbiakban: Beruházás) tervezési feladatainak ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, statika, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológiai tervezés.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni a szükséges kiegészítő kutatásokat, felméréseket bármely érintett szakterület esetében.
A tervezési feladat a következő fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési Fázis
1) Felmérési és Adatgyűjtési Rész
2) Telekegyesítési/ Változási Vázrajz Készítési Rész
3) Szomszédos Épületek Állapotfelmérése Rész
4) Koncepció Terv Készítési Rész
5) Vázlatterv Készítési Rész
II.) Engedélyezési Terv Fázis
III.) Kiviteli Terv Fázis
IV. Közreműködési Fázis (opcionális)
V.) Művezetési Fázis (opcionális)
A tervezett Beruházás a Budapest VII. kerület, Szövetség utca 14–16. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33625) szám alatti ingatlan területén lévő kórházépület felújításával, és a Budapest VII. kerület, Hársfa utca 13–15. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33641) alatti ingatlan területén új kórházépület építésével fog megvalósulni.
A tervezett beruházás eredményeként meg fog újulni a mintegy nettó 3.430 m2 szintterületű Szövetség utca 14–16. alatti kórházépület, valamint mintegy nettó 12.800 m2 szintterületű új kórházépület fog létrejönni a Hársfa utca 13–15. alatt ingatlan területén.
A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M2)1 alk.min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további, legalább nettó 2000 m2 szintterületű egészségügyi intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 10 db) 13
2 3. M2)2 alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további, legalább nettó 2000 m2 szintterületű egészségügyi intézmény építménygépészeti tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, felelős tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 10 db) 10
3 4. M2)3 alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további, legalább nettó 2000 m2 szintterületű egészségügyi intézmény tartószerkezeti tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, felelős tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 10 db) 8
4 5. M2)4 alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további, legalább nettó 2000 m2 szintterületű egészségügyi intézmény építményvillamossági tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, felelős tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 10 db) 7
5 6. M2)5 alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember, legalább nettó 2000 m2 szintterületű egészségügyi intézmény orvostechnológiai műszaki tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, felelős tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 10 db) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés hatálya a kivitelezési munkák előrehaladásától függően Megrendelő által egyoldalúan, legfeljebb tizenkét (12) hónappal meghosszabbítható, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1 Ajánlatkérő eseti megrendelése esetén a IV. Közreműködési Fázisban a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés teljesítése során létrejött engedélyes és kivitelezési tervezési dokumentáció alapján történő, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése, és lefolytatása során szakértői közreműködés összesen 30 mérnöknap erejéig.
Ajánlatkérő a IV. Közreműködési Fázis keretében igénybevehető opció(k) tekintetében eseti megrendelési jogát a szerződés hatálya alatt jogosult gyakorolni.
2 Ajánlatkérő eseti megrendelése esetén az V. Művezetési Fázisban a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezői művezetési feladatok ellátása a Beruházás kivitelezése során, összesen legfeljebb 240 elszámolható mérnöknap erejéig.
Ajánlatkérő a IV. Művezetési Fázis keretében igénybevehető opció(k) tekintetében eseti megrendelési jogát a szerződés hatálya alatt jogosult gyakorolni.
3. Ajánlatkérő eseti megrendelése esetén nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy az II. Engedélyezési Terv Fázisban, valamint a III. Kiviteli Terv fázisban elkészítendő terveket BIM rendszerben is elkészítse.
Ajánlatkérő a BIM Tervezési Feladatok keretében igénybevehető opció tekintetében eseti megrendelési jogát a Szerződés hatálybalépésétől számított százötven (150) napon belül jogosult gyakorolni.
A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.
Az opciók igénybevételének részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő jogosult a rendelkezésre álló forrás összegétől függően, saját döntése alapján az Opcionális részt igénybe venni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont részletesen:
1. Nettó Tervezési díj (HUF, opciós tételek nélkül) Súlyszám: 40
2. Közreműködési Feladatok egy mérnöknapra eső nettó díja (HUF, 1. opciós tétel) Súlyszám: 2,5
3. Művezetési Feladatok egy mérnöknapra eső nettó díja (HUF, 2. opciós tétel) Súlyszám: 2,5
4. Nettó BIM Tervezési Díj (HUF, 3. opciós tétel) Súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód:
ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) és (5) bek.-ek. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.
ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) (Közös) AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) és (5) bek.-ek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglaltak előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Utólagos igazolás:
P1) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdések szerinti felhívására ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenységhez kapcsolódó előkészítési tervezés és/ vagy engedélyezési tervezés és / vagy kivitelezési tervezés és / vagy tervezői művezetés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységhez kapcsolódó előkészítési tervezés és/ vagy engedélyezési tervezés és / vagy kivitelezési tervezés és / vagy tervezői művezetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 550 millió HUF. összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) és (5) bek.-ek. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy az M1)-M2) pontban foglaltak előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.
M1) Az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 72 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 108 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.
Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
e) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),
f) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.
M2) Az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell továbbá a megajánlott szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatására szolgáló nyilatkozatot, valamint az annak alátámasztására szolgáló további dokumentumokat.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozatok részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, egészségügyi intézmény tervezésére vonatkozó alábbi referenciákkal:
M1)1 Egészségügyi intézmény legalább nettó 9.400 m2 szintterületű új épületének tervezésére vonatkozó tervezési referenciával, ahol a tervezés teljesítése során jogerős/végleges építési engedély kiadásra és a kivitelezési dokumentáció elkészítésre került, továbbá kiterjedt statika, villamos, gépész szakágakra egyaránt.
M1)2 Egészségügyi intézmény legalább nettó 2.400 m2 szintterületű épületének felújítására vonatkozó tervezési referenciával, ahol a tervezés teljesítése során jogerős/végleges építési engedély kiadásra és a kivitelezési dokumentáció elkészítésre került, továbbá kiterjedt statika, villamos, gépész szakágakra egyaránt.
Az M1)1. és M1)2. pontokban meghatározott alkalmassági követelmények összesen legfeljebb három szerződéssel igazolhatók azzal, hogy az M1)1 pontban meghatározott alkalmassági követelmény esetében legalább egy szerződés (referencia) tárgyát képező tervezési feladattal érintett egészségügyi intézmény érje el a nettó 5.000 m2 szintterületet.
Felújítás esetén a referencia mennyiségébe a felújítással nem érintett szintek területe, az átmenő gépészeti vezetékekkel, illetve a homlokzat felújítással érintett szintek területe, továbbá az épületeket övező közlekedési területek és utak területe nem számítható be.
Egészségügyi intézmény alatt AK orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot (kizárólag egészségügyi alapellátást, illetve járó- és fekvő beteg ellátást biztosító részében), rehabilitációs intézetet/központot (ide nem értve a gyógyfürdőket, wellness és fitnesz központokat) és kórházat (klinikát) ért.
M2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2)1 legalább 1 fő szakemberrel, aki építészeti tervezési területen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É szakirányú (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel (illetve azzal egyenértékűnek tekintett képzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és aki rendelkezik legalább 1 db egészségügyi intézmény felelős tervező építész feladataira vonatkozó tapasztalattal, ahol a tervezéssel érintett egészségügyi intézmény új épületének szintterülete elérte legalább a nettó 9.000 m2-t.
M2)2 legalább 1 fő szakemberrel, aki építészeti tervezési területen 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G szakirányú (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel, (illetve azzal egyenértékűnek tekintett képzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és felelős tervezőként részt vett legalább 1 db egészségügyi intézmény építménygépészeti tervezési feladatainak ellátásában.
M2)3 legalább 1 fő szakemberrel, aki építészeti tervezési területen 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T szakirányú (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel, (illetve azzal egyenértékűnek tekintett képzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és felelős tervezőként részt vett tervezőként legalább 1 db egészségügyi intézmény tartószerkezeti munkáinak ellátásában.
M2)4 legalább 1 fő szakemberrel, aki építészeti tervezési területen 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V szakirányú (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel, (illetve azzal egyenértékűnek tekintett képzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és felelős tervezőként részt vett legalább 1 db egészségügyi intézmény építményvillamossági tervezési feladatainak ellátásában.
M2)5 Legalább 1 fő OT-M-T kamarai tanúsítással, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel. A szakemberrel kapcsolatban irányadó a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozat tanúsításhoz szükséges feltételrendszere.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azaz az átfedés megengedett.
Felelős tervező alatt AK a 312/2012. Korm. rendeletben, valamint a 191/2009. Korm. rendeletben (vagy külföldi gazdasági szereplő esetén az adott országban ennek megfelelő) meghatározott azon szakembert érti, aki a szakmai tapasztalatként bemutatott egészségügyi intézmény tervezése során a tervdokumentáció aláírólapján felelős tervezőként szerepel, és azt saját kezűleg aláírta.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 0,5 %/ naptári nap, max. 40 napi tétel
Hibás teljesítési kötbér: 10%
Meghiúsulási kötbér: 20%
Teljesítési biztosíték: 5%
A biztosíték alapja a nettó tervezési díj.
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Tervezési feladatok
1. Előkészítési Fázis: Nettó Tervezési Díj 15 %-a
2. Engedélyezési Terv Fázis: Nettó Tervezési Díj 30 %-a
3. Kiviteli Terv Fázis: Nettó Tervezési Díj 55 %-a
BIM Tervezési Feladatok (opció)
1. Engedélyezési Terv Fázis: Nettó BIM Tervezési Díj 45 %- a
2. Kiviteli Terv Fázis: Nettó BIM Tervezési Díj 55 %- a
Közreműködési Feladatok (opció)
Közreműködési Díj az egy mérnöknap megajánlott ellenértéke alapján.
Művezetési Feladatok (opció)
Művezetési Díj az egy mérnöknap megajánlott ellenértéke alapján.
Megrendelő előleget nem biztosít.
Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Irányadó a Kbt. 27/A. §.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a tervező, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítését, a tervdokumentációk elkészítését az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek mellett, minimum az alábbi jogosultsággal, illetve szakmai címmel rendelkező szakemberekkel kell megvalósítani, akik részvétele a teljesítésben szerződéskötési feltétel:
a) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet II. 2. szerinti É kategóriás jogosultsággal, és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkező tervező szakember
(Amennyiben az Ajánlati Felhívás III.1.3. M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezik, ezen pont szerinti, további szakember bemutatása nem szükséges, kizárólag az Ajánlati Felhívás III.1.3. M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember vezető tervezői szakmai címének meglétét szükséges igazolni.)
b) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 3. pont szerint BÉ kategóriás jogosultsággal, vagy belsőépítész gyakorlattal, és É kategóriás jogosultsággal rendelkező belsőépítész tervező szakember
c) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 35. pont szerint GT kategóriás jogosultsággal rendelkező talajmechanikus tervező szakember
d) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 4. pont szerint K kategóriás jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész tervező szakember
Amennyiben nyertes ajánlattevő nem rendelkezik a fent meghatározott szakemberrel legkésőbb a szerződés megkötéséig, ezt a tényt ajánlatkérő a Kbt.131.§(4) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. Korm. rendelet 15. § alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.
3) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-10 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-6. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.
5) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
6)AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását
7) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132
9) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik. Az 1308/2018. (VII.15.) Korm. határozat alapján biztosított forrás a szerződés teljesítéséhez nem elegendő. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az anyagi fedezet biztosítása érdekében támogatási kérelmet fog benyújtani Magyarország Kormánya felé.
AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő kerül elfogadásra.
AK a Kbt. 135. § (12) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét a KD részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
10) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
11) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
12) Amennyiben az AT a felolvasólapon a 2-6. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Egy szakember több értékelési részszempontra is jelölhető. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.
13) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
14) A részajánlat tétel kizárásának indoka: AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A létesítmények kialakítása és üzemeltetése, a betegellátás megszervezése egy tervezői koncepció mentén valósul meg. A tervezési feladat időbeli-, térbeli- és műszaki szempontú összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
15) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 100 millió HUF/káresemény és legalább 300 millió HUF/év kártérítési összegű építészeti és műszaki tervezési tárgyban, ami az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjed. A felelősségbizt.-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
16) AK az eljárásban való részvételt 7 millió HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető
— AK OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20347257 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetését az ajánlatban igazolni kell.
— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha AT az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell AK - mint Kedvezményezett - nevét, címét, AT (közös ajánlattétel esetén valamennyi AT) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. További szabályok: Kbt. 54.§-a tartalmazza.
17) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
18) AK 2020.11.17. napján 09:00 órás kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 1074 Budapest, Szövetség u. 14-16., a Péterfy Kórház Szövetség utcai telephelye.
19) A felhívás IV.2.6.) pontjához: AK felhívja az ATk figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Rövidítések.:
AK-ajánlatkérő,
AT-ajánlattevő,
AF-Ajánlati felhívás.
Részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A létesítmények kialakítása és üzemeltetése, a betegellátás megszervezése egy tervezői koncepció mentén valósul meg. A tervezési feladat időbeli-, térbeli- és műszaki szempontú összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák