Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/203
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2021.10.20.
Iktatószám: 20439/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 14-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17990140
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990140
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyugatitervpalyazat.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Péter Zsolt
Telefon: +36 12500105
E-mail: peter.zsolt@obuda-ujlak.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyugatitervpalyazat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyugatidesigncompetition.com/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/ (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Péter Zsolt
Telefon: +36 12500105
E-mail: peter.zsolt@obuda-ujlak.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyugatitervpalyazat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyugatidesigncompetition.com/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyugati pu. és környékének megújítása tervpályázat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Figyelemfelhívás:
Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.
A tervpályázati eljárás lebonyolítója az Óbuda-Újlak Zrt. Az eljárás lebonyolítása során a http://www.nyugatitervpalyazat.hu/ és http://www.nyugatidesigncompetition.com/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.
A http:// www.nyugatitervpalyazat.hu/ vagy a http://www.nyugatidesigncompetition.com/
oldalakon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.
A tárgyi rovat tartalma:
Beszerzés megnevezése: A Nyugati pályaudvar és környékének megújítására vonatkozó meghívásos építészeti tervpályázat
Ajánlatkérő a tervpályázat keretében olyan modern, a legkorszerűbb, a nagyforgalmú vasútüzemi és utasforgalmi elvárásoknak megfelelő, a műemléki örökséget tiszteletben tartó - a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott - épületegyüttesre és környezetrendezésre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat.
A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően kerüljön sor a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére.
A tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervezővel Ajánlatkérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció elkészítésére. A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes tervet és dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot, amelyet Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során határoz meg.
Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Jelentkező):
- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;
- aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.
A tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Pályázó):
- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;
- a tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát az Ajánlatkérő megállapítja és a részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül;
- aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
- a Tervpályázat titkosságát megőrzi;
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2020-00055 Karakterkorlátozási okokból e rovatban technikai információ: A IV.2.3) rovatban a részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma akként került meghatározásra, hogy ez a jelen hirdetmény megjelenésének várható dátuma.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
A tervpályázatra jelentkező természetes vagy jogi személynek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek teljesítenie kell az alk. köv-eket. Konzorcium vagy tervezői csapat esetén a referencia feltételnek min. egy konzorciumi-, tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie. A szakmai köv-ek tekintetében előírt ref. mindösszesen egy referenciából is teljesíthető.
A szakmai köv-eket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét az AK ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Jelentkezőt az AK szakértői javaslatra kizárja.
Részvételi szakasz alkalmassági követelmények:
1. Referenciák
A Jelentkezőnek referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát e Tervpályázatnak megfelelő léptékű épület/épületegyüttes és környezete tervezésében.
A Nyugati Pályaudvar tervezett állomása esetében az előzetes megvalósíthatósági tanulmánytervek alapján napi 90.000 fő le-, fel-, és átszálló utasforgalommal, 26.000 m2 bruttó szintterületű műemléki csarnoképület helyreállítással, 15.000 m2 bruttó szintterületű új peronokat fedő tetőszerkezet rendszerrel, legalább 19.000 m2 bruttó szintterületű térszín alatti állomási közforgalmú területtel számol a tervezési program. A teljes, beépítési terv tervezési feladattal érintett terület 44 ha.
A referenciákra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Jelentkező felel.
A Jelentkezőnek az alábbi feltételeknek megfelelő referenciával kell rendelkeznie:
- min. 40.000 utas/ nap utasforgalmú (le-, fel-, és átszálló utasok száma) nagyvasúti, elővárosi vasúti vagy metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmény teljeskörű létesítésének vagy felújításának építészeti vagy épületszerkezeti tervezése, építési engedély alapján legalább szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült
és
- min. 2.500 m2 bruttó szintterületű, egy tervezési helyszínen megvalósult vagy tervezett műemléki épület v. épületegyüttes teljeskörű helyreállításának tervezése, építési engedély alapján legalább szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült.
Jelentkező 1 db ref. benyújtásával is megfelel, de az alkalmassági feltételeknek nem szükséges egy referenciamunkán belül teljesülnie. Jelentkező több referenciából álló portfólióval is igazolhatja a két alkalmassági feltétel teljesülését. A tervpályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelően az AK a rangsorolás során adott minden rangsorolási szempont esetében az összes benyújtott referencia közül a rangsorolási szempontnak legjobban megfelelő legfeljebb 3 db referenciát veszi számításba.
A referencia-előírásokhoz kapcsolódó egyes definíciókat, egyéb rendelkezéseket, valamint a rangsorolás szempontjait (amelyek alapján a szakmai köv-eket teljesítő - azaz érvényes - részvételi jelentkezéseket AK rangsorolja) a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.
2. Személyi, erőforrás feltételek
A Jelentkezőnek igazolnia kell, hogy megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik a Kiírásnak és Dokumentációnak megfelelő volumenű projekt tervezésére.
Az AK az alábbi min. köv.-eket határozza meg a szakemberek tekintetében:
- legalább 1 fő olyan építész tervezővel rendelkezik; aki a 266/2013 Kr. 1. mell. II. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal* rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik és
- aki részt vett a megelőző (1.) pontban megjelölt referenciák legalább egyikének tervezésében szerzőként.
*A Magyar Építész Kamara által kibocsátott, a fentiekben definiált tervezői jogosultság vagy azzal egyenértékű, a jelentkező országában érvényes építész tervezői jogosultság.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013 (VII.11.) Korm.rend. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Karakterkorlátozási okokból jelen rovatban technikai bejegyzés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.1.2) rovatban a résztvevők minimális számára vonatkozó hivatkozás technikai bejegyzésnek minősül. Csak a résztvevők maximális száma értelmezhető, mint keretszám.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: 8 / Maximális szám: 12
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
Grimshaw Architects LLP
Benthem Crouwel Architekten B.V
ARUP Group Limited
Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V
Albert Wimmer ZT-GMBH
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. Igazodás a környezethez
2. Építészet és tömegalkotás
3. Tervezési program és funkció
4. Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)
Az értékelési szempontok részletezése és különösen a bírálóbizottság által pozitívan értékelt tényezők a tervpályázati Dokumentációban találhatók.
Kar.korl. miatt. folytatás a VI.4.3) rovatból:
Az eljárás első, - részvételi - szakaszában Ajánlatkérő a Jelentkező szerződés teljesítésére való szakmai alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas Pályázókat, a meghatározott keretszám mértékéig, akiket pályamű benyújtására kér fel. Az eljárás első szakaszában Ajánlatkérő nem kérhet, a Jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet.
A hatályos jogszabályok alapján Ajánlatkérő a jelen tervpályázatra vonatkozóan közvetlenül is felkér pályázókat. A közvetlenül felkért pályázókon kívül valamennyi érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be. A közvetlenül felkért pályázóknak a többi pályázóval megegyezően kell igazolniuk szakmai alkalmasságukat. Amennyiben a Jelentkezők száma meghaladja a pályázati szakaszba felkérendő pályázók keretszámát, a közvetlenül felkért jelentkezők is részt vesznek a rangsorolásban, valamennyi Jelentkezővel együtt.
A részvételi fordulóban az alkalmas, azaz érvényes részvételi jelentkezést benyújtott azon jelentkezők nyernek meghívást a tervezési szakaszba, akik a szakmai követelményeknek megfeleltek és a jelentkezők rangsorában a keretszámnak megfelelő helyen állnak.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
2021/10/19 (éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Pályázatok díjazása:
Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen
(Meghívási és pályázati díjak): 787.400,- EUR
Meghívási díj pályázónként: 31.750.- EUR
A díj legnagyobb összege: 127.000.- EUR
A megvétel legkisebb összege: 50.800.- EUR
AK tech-i és kar.korl. okból e rovatban rögzíti (rangsorolás):
A referenciák db száma:
1. a nagyvasúti/elővárosi vasúti/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, melyek utasforgalma meghaladta/tervezetten meghaladja a 40.000 fő/nap le-,fel-, és átszálló utasszámot (30)
2. a nagyvasúti/ elővárosi vasúti/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, ahol a kötöttpályás közösségi közlekedési létesítményt is magába foglaló területre beépítési terv is készült (10)
3. egy tervezési helyszínen megvalósult vagy tervezett, műemléki épület helyreállítások db száma, melyek bruttó szintterülete meghaladja/tervezetten meghaladja a 2.500 m2-t (20)
4. a referenciák db száma, amely mindkét (1. és 3.) kritériumot egyszerre teljesíti (25)
5. a nagyvasúti/elővárosi vasúti/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, melyek utasforgalma korábban meghaladta/tervezetten meghaladja a 90.000 fő/nap le-, fel-, és átszálló utasszámot (5)
6. nagyvasúti/elővárosi vasúti,/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, melyek nemzetközi építészeti minőségi díjban vagy nemzeti építészkamara által kiadott minőségi díjat kaptak
Teljeskörűen a Dokumentáció tartalmazza.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A meghívási díj a részvételi szakaszban a Jelentkezők közül kiválasztott, a keretszámnak megfelelő legfeljebb 12 Pályázót illeti meg. A meghívási díjra csak abban az esetben jogosult a Pályázó, ha a pályaművét a tervpályázati kiírásnak és Dokumentációnak megfelelően benyújtotta.
A Bírálóbizottság (BB) a beérkezett pályaműveket a jelen kiírásban és a dokumentációban meghatározott szempontok alapján értékeli. A tervezési szakaszban csak az első három díjazott, ill. a megvételben részesített pályamű kerül meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja.
A díjak bruttó összegek, melyek a hatályos magyar jogszabályok alapján keletkezett adót, illetve minden egyéb fizetendő közterhet tartalmazzák.
Külföldi vállalkozás estén az áfa a résztvevő részére nem kerül kifizetésre, annak összegét az AK közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként a magyar hatóságoknál.
Vállalkozó forintban köteles kiállítania a számlát, melynek összegét a pályaművekről szóló döntés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett deviza árfolyam határozza meg, melyet az AK Ft-ban, átutalással egyenlít ki.
A BB a teljes díjazásra szánt összeg kiosztását javasolja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, csökkentését javasolhatja a díjazásra fordított összegnek.
Kar.korl.miatt folyt. VI.3)-ban.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Dr. Fürjes Balázs (ME Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztéséért felelős ÁT) (elnök)
Füleky Zsolt (ME építészeti, építésügyi és örökségvédelmi HÁT) (társelnök)
Vitézy Dávid (BFK vezérigazgató) (társelnök)
Iványi Gyöngyvér (Állami főépítész)
Dr. Mosóczi László (ITM közlekedéspolitikáért felelős ÁT)
Szetei-Szőke Marianna (MÁV Zrt.)
Erő Zoltán (Budapest Főváros főépítész)
Győrffy Máté (Budapest VI. kerület alpolgármester)
Sági Adrienn (Budapest V. kerület főépítész)
Massányi Katalin (Budapest XIII. kerület főépítész)
Anthony Gall (építész - műemlék)
Csillag Katalin (MÉK delegált)
Molnár László (MMK)
Dományi Bálint (BFK Urbanisztika)
Somodi László (BFK Közlekedésfejlesztés)
Tóth Csaba (BFK Magasépítés)
Z. Halmágyi Judit (építész)
Anthony Dewar (Network Rail)
Mojmir Nejezchleb (Správa želecnic)
Rab Judit (BFK Városépítészet) (póttag); Szemerey Samu (építész) (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Kar.korl. miatt folyt. a III.1.10) rovatból:
Ha a pályázat benyújtásának az időpontjában a tervező rendelkezik az érvényes hivatalos tervezői jogosultsággal, az alk. igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dok-ot. Ha nem rendelkezik e jogosultsággal, köteles a végzettséget igazoló dokumentumot és olyan szakmai önéletrajzot csatolni, amelyek igazolják, hogy rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az alk. igazolása keretében bemutatott szakember a Pályázó nyertessége esetén a hird. nélküli tárgyt. eljárás nyomán kötött tervezési szerződés teljesítésében köteles közreműködni, amelyről nyilatkozatot kell benyújtani. Ha közreműködése a tervpályázat vagy a hird. nélküli tárgy. eljárás megindításakor előre nem látható, elháríthatatlan akadályba ütközik, abban az esetben a megjelölt tervezővel egyenértékű tervező részvételét írja elő a Kiíró.
Kar.korl. miatt folyt. a IV.3.2) rovatból:
A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő a Pályázóknak a meghívási díjon felül a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.
A díjazott és megvételt nyert pályaművek az AK tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden - az átdolgozás jogát is magában foglaló - felhasználási módra kiterjedő, harmadik személynek átadható, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az AK részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott és megvételben részesített pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra is. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a díjazott és megvételben részesített pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.
Tárgyi rovat tartalma:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).
Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes tervezői jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.
Tervpályázatból való kizárás
A Bírálóbizottság a Jelentkezőt/Pályázót a tervpályázat részvételi, illetve pályázati szakaszából kizárja a következő esetekben:
Tervpályázat részvételi szakasza
- ha beadási határidő után nyújtja be a részvételi jelentkezést;
- ha a részvételi szakaszban pályaművet nyújt be;
- amennyiben a Jelentkező a részvételi feltételeket nem teljesíti, azaz nem alkalmas a részvételre;
- ha a Jelentkező hamis adatot szolgáltat;
- ha a Jelentkezővel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
- Kiíró a tervpályázat részvételi szakaszából kizárhatja a Jelentkezőt, ha a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében a Jelentkezőnek nem kell nemzeti elbánást biztosítani.
Karakterkorlátozási okokból folytatás a VI.4.3) rovatban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Karakterkorlátozási okokból folytatás a VI.3) rovatból:
Tervpályázat pályázati szakasza
- ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,
- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,
- ha tartalmi követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályaműve,
- ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,
- ha a pályamű szerzőivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
- Kiíró a Tervpályázat pályázati szakaszából kizárhatja a Pályázót, ha a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében a Pályázónak nem kell nemzeti elbánást biztosítani.
Az Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a tervpályázat részvételi szakaszában az Ajánlatkérő döntése alapján, az esélyegyenlőség figyelembevételével, tisztázó kérdést tehet fel a Jelentkezőknek az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban. Hiánypótlásra sem a részvételi szakaszban, sem a pályázati szakaszban nincs lehetőség.
A Bírálóbizottság a tervpályázatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
A benyújtott nyilatkozatok hitelességét a tervpályázat során a Bírálóbizottság vizsgálhatja.
A kizárt Pályázók nem jogosultak a meghívási díjra.
Nyelv: A tervpályázat hivatalos nyelve a hatályos jogszabályok szerint magyar. Mind a részvételi, mind a pályázati szakaszban megfogalmazandó kérdéseket, mind a beadandó pályaműveket, azok minden elemét legalább magyar nyelven szükséges benyújtani. Ennek be nem tartása - amennyiben ez a Tervpályázat titkosságának sérelmével jár - a magyar jogszabályok szerint a pályázatból való kizárással jár. A bírálat megkönnyítése érdekében azonban az Ajánlatkérő kéri a Pályázóktól, hogy a tervezési szakaszban, a tervlapok feliratozása, valamint a műszaki leírás és mellékletei magyar és angol nyelven is készüljenek és kerüljenek benyújtásra! Az Ajánlatkérő a részvételi szakasz dokumentumait, a tervpályázati Dokumentációt és mellékleteit, valamint az egyes szakaszokban benyújtott kérdéseket és a rájuk adott válaszokat a magyarral egyidőben angolul is elérhetővé teszi a Tervpályázat angol és magyar nyelvű honlapján.
Helyszíni szemle: Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart a tervezési szakasz megkezdését követően. A helyszíni szemle időpontja, helyszíne és további részletei később, a honlapon kerülnek kihirdetésre.
A szemlén az Ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
A tervezési szakaszba meghívott Pályázók a tervezési szakaszba történő meghívást követően a kiírással és a tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz. A határidőben feltett kérdéseket Ajánlatkérő a dokumentációban rögzített időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.
A bírálóbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre csak az első helyen rangsorolt pályamű (eljárásból ki nem zárt) Pályázóját kéri fel.
A rangsorolásra vonatkozó részletszabályok a IV.3.1) rovatban és a Dokumentációban.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) rovatból:
-elfogadja, hogy a Tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt [Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek];
-aki felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy díjazás vagy megvétel esetén pályaművét és abban szereplő megoldásokat részben vagy egészben felhasználhatja.
A részvételi szakasz részvételi feltételei tekintetében érvényes részvételi jelentkezést benyújtó pályázati szakaszba meghívott Pályázó nyilatkozik arról, hogy az előírt feltételeknek a pályázati szakaszban változatlanul megfelel.
A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a IV.1.9) rovatban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben