Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/34
Beszerzés tárgya:A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.03.09.
Iktatószám:2062/2017
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Baja Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hajós Építész Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baja Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK00541
Postai cím: Szentháromság tér 1.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyulai Franciska
Telefon: +36 79527143
E-mail: gyulai.franciska@bajavaros.hu
Fax: +36 79527197
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajavaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Baja Városi Sportuszoda bővítése, ill. szabadtéri élményfürdő komplexum kialakítása Baja, Petőfi-sziget, Május 1. sétány, hrsz.:5314/18 és 5314/16 ingatlanokon” koncepcióterv készítése
Hivatkozási szám: 20890/2016-1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Baja Városi Sportuszoda bővítése, ill. szabadtéri élményfürdő komplexum kialakítása Baja, Petőfi-sziget, Május 1. sétány, hrsz.:5314/18 és 5314/16 ingatlanokon” koncepcióterv készítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8460000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Baja Városi Sportuszoda bővítése, ill. szabadtéri élményfürdő komplexum kialakítása Baja, Petőfi-sziget, Május 1. sétány, hrsz.:5314/18 és 5314/16 ingatlanokon” koncepcióterv készítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: A tervszolgáltatás helye: Bajai Polgármesteri Hivatal (6500 Baja, Szentháromság tér 1.). A felmérés, feltárás helye: az építési beruházás helyszínei (Baja, Petőfi-sziget, Május 1. sétány, hrsz.: 5314/18 és 5314/16 ingatlanokon)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő a Baja Városi Sportuszoda bővítését, ill. szabadtéri élményfürdő komplexum kialakítását tervezi, amelynek megalapozásához koncepcióterv elkészítését kívánja beszerezni. A tervezéssel érintett telekterület mindösszesen 48.710 m2.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezés felméréssel, feltárással történő megalapozása, valamint az ajánlatkérő által nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtott - meglévő épületre vonatkozó - korábbi tervek helyszíni ellenőrzéssel történő aktualizálása. A tervezési feladat magában foglalja a koncepcióterv, valamint a megvalósításra vonatkozó, szakágankénti költségbecslés elkészítését. A tervdokumentációt a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás fejezetében megadott tervezési programnak megfelelően kell elkészíteni.
Ajánlatkérő elvárása, hogy nyertes ajánlattevő a koncepciótervet teljesítése során legalább két alkalommal személyes tervismertetés keretében egyeztesse ajánlatkérővel illetve a képviseletét ellátókkal, és az egyeztetést követően végezze el az esetlegesen javasolt módosításokat.
Nyertes ajánlattevőnek a koncepciótervet a szabadtéri élményfürdő komplexum vonatkozásában a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás fejezetében megadott tervezési programnak és nem a jelenlegi Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírásoknak megfelelően kell elkészítenie. Az 5314/16 helyrajzi számú telek jelenlegi övezeti besorolása „Z” azaz közpark. Ajánlatkérő vállalja, hogy a terület övezeti besorolását a tervezési programnak és a létrejövő koncepciótervnek megfelelően megváltoztatja (övezeti besorolás: különleges strandterület; beépítettség legnagyobb mértéke: 2%; zöldfelület legkisebb mértéke: 70%, építménymagasság maximuma: 9,50 m).
Nyertes ajánlattevő a koncepciótervet 6 példányban papír alapon és 1 példányban digitális adathordozón (*.pdf formátumban) szolgáltatja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a tervezéssel érintett ingatlanok tulajdoni lap- és térképszelvény-másolatát.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a mellékelt tervezési program szerint a Baja, Petőfi-sziget, 5314/18 helyrajzi számú ingatlanon meglévő sportuszoda bővítésére, valamint a Baja, Petőfi-sziget, 5314/16 helyrajzi számú ingatlanon szabadtéri élményfürdő komplexum megvalósítására vonatkozó koncepcióterv készítése az alábbi tartalommal:
1. Beépítési tervjavaslat 1:500
2. Összes szint alaprajza 1:200
3. Összes homlokzat 1:200
4. Metszetek 1:200
5. Látványtervek
6. Építész műszaki leírás, a tervezett beépítés műszaki adatai, beépítési mutatók
7. Tartószerkezeti, épületgépészeti, vízgépészeti, épületvillamossági műszaki leírások
8. Megvalósítás költségei - költségbecslés szakáganként
Telek: Baja, Petőfi-sziget, Május 1. sétány
Hrsz.: 5314/18
Telek területe: 28.069 m2
Övezet: Ksp-1507
Sport- és szabadidőterület
szabadonálló beépítés
30 % beépíthető
megengedett építménymagasság: egyedi - HÉSZ 34.§ (3) bekezdés szerint
min. zöldterületi fedettség: 40%
Jelenlegi beépítettség: 1865 m2
A telken jelenleg is működik az 1980-as évek elején épült városi sportuszoda egy 25*16 méteres, hat pályás, és egy 5*12,5 méteres gyermekmedencével.
Telek: Baja, Petőfi-sziget, Május 1. sétány
Hrsz.: 5314/16
Telek területe: 10.641 m2
Övezet: Z - módosítás folyamatban van: különleges strandterület, 2% beépíthetőséggel
A tervezési feladat részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai Ajánlat minősége  60
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 40
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: „Baja Városi Sportuszoda bővítése, ill. szabadtéri élményfürdő komplexum kialakítása Baja, Petőfi-sziget, Május 1. sétány, hrsz.:5314/18 és 5314/16 ingatlanokon” koncepcióterv készítése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajós Építész Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Töltés utca 30/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu
Telefon: +36 302075567
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62474112
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12882492-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8460000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 1610000 Pénznem: HUF
Arány: 19,03 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: -gépészeti tervezés
-vízgépészeti tervezés
-elektromos tervezés
-tartószerkezeti tervezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajós Építész Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Töltés u. 30/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12882492-2-06

Hivatalos név: KAS DESIGN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futó u. 8-10.,V/38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10609514-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/11/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékelte (Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont). Ajánlatkérő az „ellenszolgáltatás összege általános forgalmi adó nélkül (Ft, előny a kevesebb)” részszempont esetében a fordított, a „Szakmai Ajánlat minősége” részszemponton belül valamennyi alszempont esetében pedig az egyenes arányosítás módszerével határozta meg a ponthatárok közötti pontszámot úgy, hogy a legelőnyösebb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerültek meghatározásra kettő tizedesjegyig, kerekítés nélkül, a következő képletek alapján:
Fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax -Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alszempontok a „Szakmai Ajánlat minősége” részszemponton belül:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt építész vagy azzal egyenértékű tervező szakember építész vagy azzal egyenértékű tervezői szakmai tapasztalatának időtartama az alkalmasság körében előírt legalább 6 hónapon felül (max. +30 hónap, előny a több),
b) a teljesítésbe bevonni kívánt építménygépész vagy azzal egyenértékű tervező szakember építménygépész vagy azzal egyenértékű tervezői szakmai tapasztalatának időtartama az alkalmasság körében előírt legalább 6 hónapon felül (max. +30 hónap, előny a több),
c) a teljesítésbe bevonni kívánt építményvillamossági vagy azzal egyenértékű tervező szakember építményvillamossági vagy azzal egyenértékű tervezői szakmai tapasztalatának időtartama az alkalmasság körében előírt legalább 6 hónapon felül (max. +30 hónap, előny a több).
Ajánlatkérő a „Szakmai Ajánlat minősége” részszemponton belül valamennyi alszempont esetében a +30 hónapnál hosszabb szakmai tapasztalatra egyaránt a felső ponthatár értékével megegyező pontszámot adta.
Az egyes rész-, illetve alszempontokra adott pontszámok az adott rész-, illetve alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerültek. Ez adta az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazott, azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a „a teljesítésbe bevonni kívánt építész tervező szakember építész tervezői szakmai tapasztalatának időtartama az alkalmasság körében előírt legalább 6 hónapon felül (max. +30 hónap, előny a több)” alszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges