Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/208
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.10.24.
Iktatószám: 20721/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyíregyházi Egyházmegye
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 3. sz. (hrsz. 3080.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KERMI-SZOLG Kft
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5.§ (4) bek.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyházi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 18647086115
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 5. 206
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ómajtényi Edit
Telefon: +36 42415901
E-mail: omajtenyi@nyirgorkat.hu
Fax: +36 42415911
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirgorkat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§ (4) bek.
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Oktatás-nevelés irányít. energiahatékony épületben
Hivatkozási szám: EKR000774952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Görögkatolikus oktatás-nevelés irányítás energiahatékony épületben” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00106 azonosítószámú projekt keretében 4400 Nyíregyháza, István u. 3. sz. alatti épület energetikai felújításának építési munkái.
Az oktatási épület épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás (napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, villanyszerelés, napelemek elhelyezése
Az épület hasznos alapterülete: 2210,2 m2

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 249973000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Oktatás-nevelés irányít. energiahatékony épületben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak: 45350000-5
45421100-5
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 3. sz. (hrsz. 3080.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Görögkatolikus oktatás-nevelés irányítás energiahatékony épületben” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00106 azonosítószámú projekt keretében 4400 Nyíregyháza, István u. 3. sz.alatti épület energetikai felújításának építési munkái.
Az oktatási épület épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás (napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés: Homlokzat hőszigetelése, 1052 m2, Lábazat hőszigetelése, 54 m2, Födém hőszigetelése 25 cm vastagságban, 502 m2, Ferde tető héjazat szigetelése 25 cm vastagságban 342 m2
Nyílászárók: Műanyag kültéri nyílászárók u=1,0 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 felett, Műanyag kültéri nyílászárók u=1,5 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 alatt, Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,1 W/m2K, ajtó szerkezet, Fa kültéri nyílászárók u= 1,0 W/m2K, tetőtéri ablak szerkezet elhelyezése a konszignációban, a tervdokumentációban foglaltak szerint.
Gépészet: zárt tágulási tartály elhelyezése 3 db, acél melegvíz tároló 2 db, gázüzemű fűtőmű elhelyezése 3 db, acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, bekötéssel 137 db, fűtési vezeték, ivóvízvezeték, lefolyóvezeték szerelése, csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése
Elektromos: elektromos rendszer kiépítése, védőcső elhelyezés, kábelezés, szerelvények, lámpatestek elhelyezése
Napelem: Growatt 20000 és Growatt 5000 inverter, 63 db 400 Wp polykristály, 25,2 kW
Az épület hasznos alapterülete: 2210,2 m2
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet jótállás- min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) 10
2 3.Az M2. alkalmassági követelmény teljesítéséhez bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (min.0 hónap, max. 36 hónap) (hónap) 10
3 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (min. 0 fő, max. 5 fő) (fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2021-00106 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A jelen felhívás II.2.5) pontjában a 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása kapcsán:
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont.
Értékelési módszerek:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány., előny a kisebb).
„Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont, a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 36 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már a felolvasólapon is ezt az értéket kell rögzíteni.
„Szakember” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont, a +36 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A "Szakember" értékelési szempontok vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni kell a szakember szakmai önéletrajzát.
„Hátrányos helyzetű munkavállalók” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont, az 5 főt elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A személyeket az eljárás során a teljesítésbe be kell vonni.
Az értékelés során a 3. részszempont a felhívás III.1.3) pont M2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberre vonatkozik. Kizárólag olyan többlettapasztalat jelölhető meg, amelyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) pont M2.alpont szerinti alkalmassági szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon. Az önéletrajzban fel kell tüntetni azon időszakot, amit a szakember alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni. Az ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági minimum követelmény feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket kell rögzíteni. Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítva értendő.
A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000774952022

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12486 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Oktatás-nevelés irányít. energiahatékony épületben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: 26161136215
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kermiszolgkft@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 249973000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építészet, gépészet, elektromos munkák napelem telepítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: 26161136215
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215

Hivatalos név: FLEX-PS 93 IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25658019215
Postai cím: Bocskai Utca 6
Város: AJAK
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25658019215

Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11491554215
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges