Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/191
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.30.
Iktatószám: 20967/2022
CPV Kód: 79713000-5
Ajánlatkérő: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 7628 Pécs, Eperfás út 3.; 7622 Pécs, Siklósi út 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11014959202
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Benigna
Telefon: +36 72502164
E-mail: berta.benigna@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.biokom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.biokom.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001463222022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001463222022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Őrzés-védelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001463222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Őrzés-védelmi feladatok ellátása a BIOKOM Nonprofit Kft. részére két helyszínen összesen 300 óra/hét időtartamban a 2024. december 31-ig terjedő időszakban.
Az őrzéssel érintett egységek: 7628 Pécs, Eperfás út 3. (216 óra/hét időtartamban) és 7622 Pécs, Siklósi út 43. (84 óra/hét időtartamban).
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás teljesítése során szükséges élőerő munka és irányítási vezetők vezénylése miatt részajánlattétel esetén a munkaszervezés hatékonyságából fakadó költségcsökkenés nem érvényesül. A részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, így a közpénzek hatékony és észszerű felhasználását sem szolgálná. Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt egyaránt észszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni. A részekre történő ajánlattétel az ajánlati ár növekedését is eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Őrzés-védelmi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7628 Pécs, Eperfás út 3.; 7622 Pécs, Siklósi út 43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Őrzés-védelmi feladatok ellátása a BIOKOM Nonprofit Kft. részére két helyszínen összesen 300 óra/hét időtartamban a 2024. december 31-ig terjedő időszakban.
Az őrzéssel érintett egységek: 7628 Pécs, Eperfás út 3. (216 óra/hét időtartamban) és 7622 Pécs, Siklósi út 43. (84 óra/hét időtartamban).
AK fenntartja a jogot, hogy igény felmerülése esetén egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség (legfeljebb + 85 óra/hét időtartam) igénybevételéről. Opció keretében akár új teljesítési helyszínhez kapcsolódó feladat ellátáshoz, akár AK működési rendjéhez (őrzési óraszám) igazodóan kerülhet sor megrendelésre. AK nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opció AK számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A szükséges szolgáltatás(oka)t AK akár egy vagy több részletben is lehívhatja a vállalkozási szerződés hatálya alatt.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakembernek az ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 24 hónap) 10
2 3. Helyettes vagyonőr kiállításának vállalt időtartama (minimum 1, maximum 24 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF/fő/munkaóra) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/12/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK fenntartja a jogot, hogy igény felmerülése esetén egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség (legfeljebb + 85 óra/hét időtartam) igénybevételéről. Opció keretében akár új teljesítési helyszínhez kapcsolódó feladat ellátáshoz, akár AK működési rendjéhez (őrzési óraszám) igazodóan kerülhet sor megrendelésre. AK nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opció AK számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A szükséges szolgáltatás(oka)t AK akár egy vagy több részletben is lehívhatja a vállalkozási szerződés hatálya alatt.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK jelzi, hogy a II.2.7) pontban (A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama) a szerződés kezdeteként rögzített időpont a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés időpontjának megfelelően változhat, de AK-nek szándékában áll 2022. december 18-i teljesítési kezdéssel szerződést kötni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan
alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok fennállnak.
Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek rendelkeznie kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedéllyel. A működési engedély érvényessége vonatkozásában a 2005. évi CXXXIII. törvény 7. §-a irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az alábbi igazolás(oka)t az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani minden Ajánlattevő:
SZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedély másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

A karakterkorlátozásra tekintettel a "VI.3.9) További információk" folytatása:
16. Az ajánlatok értékelése során figyelembe venni kért szakember tekintetében az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
1) a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
2) a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (az önéletrajznak tartalmaznia kell mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával),
3) a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír,
4) végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok), amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés kiderül.
17. AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.5. pontban előírt 2. értékelési szempont szerinti szakember nevét az ajánlatban fel kell tüntetni. Amennyiben a szakember neve az ajánlatban nem szerepel, a hiány nem hiánypótoltatható.
18. AK felhívja a figyelmet, hogy a 2. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk [Kbt. 69. § (7)].
19. A szerződéskötés feltétele a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján legalább 25 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/kár fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződéssel való rendelkezés a vállalkozási szerződés teljes időtartama alatt. Az AK által elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási szerződés meglétének igazolása legkésőbb a szerződéskötés időpontjában szükséges, az elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási szerződés másolata a vállalkozási szerződés mellékletét képezi. Az AK által elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazoló dokumentum bemutatásának elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében AK az ajánlatok értékelése során a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést [Kbt. 131. § (4) bekezdés]. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertessége esetén az AK által előírt felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
20. A szerződéskötés feltétele a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy minden szolgálatot teljesítő biztonsági őr rendelkezzen személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal. A teljesítésben részt vevő szakemberek személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolványának másolata legkésőbb a szerződéskötés időpontjában szükséges, a másolatok a vállalkozási szerződés mellékletét képezik. Amennyiben a teljesítésben részt vevő szakemberek személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító dokumentumainak bemutatását nyertes AT elmulasztja, az nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében AK az ajánlatok értékelése során a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést [Kbt. 131. § (4) bekezdés]. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertessége esetén a szolgáltatás ellátásához szükséges munkaerőt biztosítani fogja a szerződés teljes időtartama alatt.
21. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK az alkalmassági követelmény igazolására elfogadja AT-nek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani. Az M.1. és M.3. alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött felhívás esetén kell benyújtani!
M.1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (KR.) 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása) szerinti legjelentősebb szolgáltatásait a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a teljesítés tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a KR. 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. AK a korábbi teljesítések bemutatásánál a KR. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként a KR. 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR.) 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
1) a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
2) a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza [az önéletrajznak tartalmaznia kell mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával],
3) a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír,
4) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok), amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés kiderül.
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján be kell nyújtani
a) az ISO 9001:2015 tanúsítványt vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerint ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak bemutatását;
b) a BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) tanúsítványt vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerint ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak bemutatását;
c) az ISO/IEC 27001:2013 tanúsítványt vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerint ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak bemutatását.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített
- legalább 1 db,
- több (min. 2) telephelyen,
- legalább 12 hónapig folyamatosan,
- minimum 200 óra/hét időtartamban végzett,
- külső ügyfélforgalmat bonyolító objektum védelmére is kiterjedő
élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:
minimum 1 fő szakmai vezetővel, aki
- felsőfokú rendvédelmi vagy katonai végzettséggel, vagy biztonságszervező I. (OKJ száma: 54 861 01 0000 0000) végzettséggel, vagy a felsoroltak valamelyikével legalább egyenértékű képzettséggel, továbbá
- őrzés-védelmi tevékenység szervezése terén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
AK a párhuzamos időtartamú, azonos tevékenységre vonatkozó tapasztalatokat a bírálat során kizárólag egyszer veszi figyelembe.
M.3. Ajánlattevő köteles benyújtani a független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes
a) közbeszerzés tárgya szerinti (vagyonvédelmi tevékenység) ISO 9001:2015,
b) a BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) és
c) az ISO/IEC 27001:2013
szabványok tanúsítványainak másolatait, vagy azzal a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján egyenértékű tanúsítványok másolatait, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak másolatait.
M.1., M.2. és M.3. szerinti alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja a hivatkozott pontok szerinti igazolásokat.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelemi kötbér: a késedelemmel érintett napon elszámolt, szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a/késedelmes óra mértékű. Maximális mértéke: az éves teljes vállalkozói díj nettó összegének 15%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
- Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- A számla kiegyenlítésére az igazolt szerződésszerű teljesítéseket követően havonta, a Kbt. 135. § (1), (5) - (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak, továbbá a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint, a számla AK-höz történő benyújtását követő 30 napon belül az AT számlájára utalással kerül sor. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
- AK fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg nyertes AT-t. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;
- 22/2006 (IV.25) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról;
- 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § szerinti kormányrendelet;
- A belügyminiszter közleménye a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2022. évi összegéről (Magyar Közlöny, 2021. december 23., 63. szám).
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. ( XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. § -aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.
5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
10. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
13. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában, valamint a 114. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor, az 1. és a 3. részszempontok esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 – 10.
A karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság" pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges