Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/218
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.11.
Iktatószám: 21346/2021
CPV Kód: 71315300-2
Ajánlatkérő: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Teljesítés helye: Budapest I. kerület közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735643241
Postai cím: Kapisztrán Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budavar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001268502021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001268502021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Műszaki dokumentáció és járulékos szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001268502021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71315300-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretmegállapodás alapján Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő, elidegenítésre tervezett épületeinek és bérleményeinek társasházzá alakításához szükséges komplett műszaki dokumentáció elkészítése a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi megfeleléssel, valamint eseti jelleggel épületfelmérési dokumentáció készítése, térképészeti és földmérési feladatok elvégzése.
Részletesen a felhívás II.2.4) pontjaiban és a műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült érték:
66000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az egyes részfeladatok egymásra épülnek és műszaki gazdasági egységet alkotnak. A teljesítés egy egymásra épülő láncolat, aminek minden elemét részletesen ismerni kell a teljesítés során. Több vállalkozó igénybevétele esetén a járulékos költségek annyiszor többszöröződnek, ahány részre bontja ajánlatkérő a teljesítést, ezért az a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvével, valamint a gazdasági észszerűséggel is ellentétes lenne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Műszaki dokumentáció és járulékos szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
További tárgyak: 71351810-4
71355000-1
71356000-8
79131000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest I. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretmegállapodás alapján Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő, elidegenítésre tervezett épületeinek és bérleményeinek társasházzá alakításához szükséges komplett műszaki dokumentáció elkészítése a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi megfeleléssel, valamint eseti jelleggel épületfelmérési dokumentáció készítése, térképészeti és földmérési feladatok elvégzése nettó 66.000.000, - Ft keretösszeg erejéig, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkára vonatkozó egyedi megrendelésekben foglaltak szerint. A konkrét munkára vonatkozó egyedi megrendelések tartalma előre nem meghatározható, az mindig a beszerzési igény felmerülésétől függ.
Tájékoztató jelleggel számszerűsíthető adatok:
A) Komplett műszaki dokumentáció készítése (szükség esetén műszaki felmérési dokumentáció készítésével együtt):
az érintett épületek száma: 100 db (lakások száma 420 db)
Összes önkormányzati tulajdonú épületek száma: 522, bérlemények száma: 2012
B) Eseti jelleggel térképészeti és földmérési feladatok
- Épületfeltüntetés: max. érintett ingatlan 50, azon felül évi cca. 5 db
- Telekhatár-rendezés max. érintett ingatlan 50, azon felül évi cca. 5 db
- Geodéziai felmérés teleknagyság 1-1000 m2 évi cca. 5 db
- geodéziai felmérés teleknagyság 1000,01 m2-től évi cca. 5 db
A fentiekben meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek (az A) pontban nevesített 420 db lakásszámhoz képest az albetétek tényleges száma ezt nagyságrendekkel meghaladóan több lesz), azok Ajánlatkérőt nem kötik.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni, e körben indokolásra, illetve semmilyen kártalanításra nem köteles.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, maximum 60 hónap)  15
2 Személyi állomány (Felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti szakemberek) alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, maximum 180 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 66000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a keretmegállapodás 24 hónapos határozott időtartamát annak lejárta előtt, amennyiben a keretösszeg nem került kimerítésre, egy alkalommal, a másik szerződő félhez intézett egyoldalú jognyilatkozatával további legfeljebb 24 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 75, értékelési módszer (valamennyi árral kapcsolatos alszempont vonatkozásában): fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
A nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szemponton belül 7 alszempont kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
1.1. alszempont: komplett műszaki dokumentáció készítése 1-10 albetét vonatkozásában (tételes felmérés) (HUF/db), súlyszáma: 20
1.2. alszempont: komplett műszaki dokumentáció készítése 11-25 albetét vonatkozásában (tételes felmérés) (HUF/db), súlyszáma: 30
1.3. alszempont: komplett műszaki dokumentáció készítése 26 vagy a fölötti albetét vonatkozásában (tételes felmérés) (HUF/db), súlyszáma: 10
1.4. alszempont: Épületfeltüntetés (HUF/db), súlyszáma: 4
1.5. alszempont: Telekhatár-rendezés (HUF/db), súlyszáma: 3
1.6. alszempont: Geodéziai felmérés teleknagyság 1-1000 m2 (HUF/db), súlyszáma: 4
1.7. alszempont: Geodéziai felmérés teleknagyság 1000,01 m2-től (HUF/db), súlyszáma: 4
2. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, maximum 60 hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Személyi állomány (Felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti szakemberek) alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, maximum 180 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 23. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év/hónap/nap megjelölésével)
- és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét/végzettségét, gyakorlatát, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt képzettség/végzettség a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
M.3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. h) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. pontjában előírt követelményeknek megfelelő nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő év átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról évenkénti bontásban.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db referenciát, amely tartalmazott
legalább 280 db/év albetét ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges komplett műszaki dokumentáció elkészítését, valamint legalább 35 db/év albetét műszaki felmérési dokumentáció elkészítését.
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M.2.1. Legalább 1 fő, az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti földmérő igazolvánnyal vagy az igazolvány megszerzéséhez szükséges feltételekkel (19/2013. (III. 21.) VM rendelet) rendelkező szakembert, aki legalább 36 hónap földmérési szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.2. Legalább 3 fő, építőmérnök és/vagy építészmérnök végzettséggel, valamint legalább 36 hónap ingatlanok műszaki felmérése során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1. pont szerinti szakembernek az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti földmérő igazolvánnyal kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontban foglaltakkal egyenértékű képzettséget/végzettséget elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő évben az átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el évente a 8 főt.

A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1.-M.3.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér:
Ptk. 6:186. §-a szerint.
Késedelmi kötbér: alapja az egyedi szerződés nettó ellenértéke, mértéke: 0,5%/nap, maximum 10 napi tétel
Meghiúsulási kötbér:
Keretmegállapodás vonatkozásában: a teljes nettó keretösszeg 20%-a
Egyedi szerződés vonatkozásában: az egyedi szerződés nettó ellenértékének 20%-a
Biztosíték:
Teljesítési: a teljes nettó keretösszeg 2%-a
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámlázás a Keretmegállapodás szerint.
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.; Kbt. 135. §; 2017. évi CL. tv., fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet; 19/2013. (III. 21.) VM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: Raiffeisen Bank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12010154-00379598-00100000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 12010154-00379598-00100000 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal stb.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3.9) További információk rovatban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Karakterkorlátozás miatt a felhívás II.2.13) rovatában
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Folytatás VI.3.2) Az ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
1. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
2. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap);
- nyilatkozat közös Ajánlattevőkről, képviselő Ajánlattevő megjelölése,
- meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
- ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentum
3. A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
4. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a KD-ben meghatározott kártérítési limitű, szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni.
5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók
7. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
8. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
9. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján.
10. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
12. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
13. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
14. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
15. Az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 60.000.000, - Ft/év és 30.000.000, - Ft/káresemény értékben.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
17. Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges