Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/235
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.03.
Iktatószám: 21910/2020
CPV Kód: 35120000-1
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelethez önként csatlakozó intézmények által, a keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződésekben megadott teljesítési helyek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
Telefon: +36 17955228
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000690892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000690892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszerek - 2020
Hivatkozási szám: EKR000690892020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35120000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbiztonsági térfigyelő kamerarendszerek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyú keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján az önként csatlakozó önkormányzatok számára.
Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 16000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszerek - 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30234000-8
További tárgyak: 30237240-3
32400000-7
35120000-1
51314000-6
72700000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelethez önként csatlakozó intézmények által, a keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződésekben megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) a jelen eljárással a csatlakozó intézmények számára - hozzávetőlegesen évi 100 db projekt/ ~3000 db kamera keretében - térfigyelő kamerarendszerek kialakításához szükséges eszközöket és ezekhez szolgáltatásokat kíván biztosítani (pl., térfigyelő és rendszámfelismerő kamerák szállítása, telepítése, kamerák erősáramú és adathálózati bekötésének eszközei és ezek kiépítése, települési felvételtároló és visszanéző központ kialakítása, az eszközök konfigurálása, szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, koncepcionális, engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése, megvalósítási dokumentáció elkészítése, a rendszerek karbantartása. A megajánlható termékek/szolgáltatások körét és a velük szemben támasztott műszaki követelményeket a KD tartalmazza.
Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot egyedüliként azért választotta, mert minőségi kritériumnak értékelésének nincs jelentősége a beszerzés során. A megvalósítandó projektek több hatóság/szervezet által előírt szigorú paramétereknek illetve jogszabályoknak kell, hogy megfeleljenek. A fentiek szerint előírt minimum minőségi követelménynek megfelelő legkedvezőbb árú termékek/szolgáltatások biztosítják a költséghatékony és felelős gazdálkodásnak történő megfelelést.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 16000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: AK Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
4. A KM hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) köteles előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
A Kr. 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.
A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
Igazolási mód (igazolásra történő felhívás esetén benyújtandó):
AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12.-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb kamerarendszer szállításait és kapcsolódó szolgáltatásait, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a) teljesítés ideje (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)
b) szerződést kötő másik fél neve, címe
c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe
d) szállítás/szolgáltatás tárgya (a kamerarendszer rövid leírása, ezen belül ismertetni kell a telepített kamerák számát)
f) szállítás/szolgáltatás értéke (a leszállított kamerarendszer és kapcs. szolgáltatás értéke nettó HUF-ban)
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Előzetes igazolási mód:
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2–7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)-ban.
AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1:
Alkalmas AT, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, minimum 300 db kamerát tartalmazó térfigyelő kamerarendszer letelepítési referenciával, amely maximum 10 db szerződésből teljesíthető.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el a térfigyelő kamerarendszereken kívül minden, közterületen vagy épületen belüli végzett kamerarendszer telepítést, amely lehet: biztonsági kamerarendszer, rendszámfelismerő kamerarendszer, autópálya/közúti megfigyelő kamerarendszer, okos-város kamera megoldás. Ajánlatkérő telepítés nélküli (adott esetben viszonteladói) eszközszállítást nem fogad el egyenértékűnek.
A Kr. 21.§ (1) bekezdés (1a) a) pontjára tekintettel a referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezés időpontja naptári nap pontossággal megadva erre az időszakra esik.
M2) Alkalmas ajánlattevő, amennyiben rendelkezik
1) legalább 1 fő a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (4) és (5) bekezdés szerinti „tervező-szerelő” tevékenység végzésére jogosult szakemberrel, figyelemmel az 5. §, valamint az 5/A § -okban foglaltakra (kizárólagosan „rendszer szerelő” jogosultság nem elégséges).
2) legalább 1 fő hírközlési építmény tervező mérnökkel, amely a következő jogosultságok mindegyikével rendelkezik: Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott „HI-VN Vezeték nélküli hírközlési építmények tervezése” és
Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott „HI-V Vezetékes hírközlési építmények tervezése”
3) legalább 1 fő építmények villamossági munkáinak felelős építésvezetőjével, amely rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott „MV-ÉV Építmények építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése” jogosultsággal továbbá rendelkezik VAGY a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott „MV-TE Hírközlési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése” jogosultsággal VAGY a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott „MV-TV Távközlési építmények villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése” jogosultsággal
4) legalább 1 fő az ajánlatban bemutatott tűzfal/router hálózati eszközökre vonatkozó gyártói tűzfal/security illetve switching/routing vizsgával/képesítéssel rendelkező szakemberrel.
Az érvényes jogosultságokat, képesítést és vizsgákat alátámasztó iratokat elektronikus másolatban (PDF) kell becsatolni. Az elfogadott igazolások típusait a KD tartalmazza.
A fenti alkalmassági követelmények igazolására egy szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában mutatható be.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fenti szakembereknek ténylegesen részt kell venni a keretmegállapodás alapján beszerezni kívánt projektek teljesítésében, mind a tervezés, mind a kivitelezés során. Ajánlattevőnek a KM időtartama alatt folyamatosan biztosítania kell a fenti jogosultságú ill. képzettségű szakembereket, azok cseréje csak a Beszerző engedélyével történhet.
Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megkötendő keretmegállapodás (továbbiakban KM) hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre. Vonatkozó jogszabályok: 2015. CXLIII. törvény, 2007. CXXVII. törvény, 2013. V. törvény, 2011. CXCV. törvény, 2017. CL. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének további részletes leírását a KD tartalmazza.
A termékek/szolgáltatások ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételét követő 30 napon belül Ft-ban történik az Eladó bankszámlájára történő átutalással. A számlát vagy a számla mellékletét olyan részletezettséggel kell kiállítani, amely alapján egyértelműen megállapítható a számlázott tételek szerződésnek történő megfelelősége.
A nyertes AT késedelmi, hibás teljesítési kötbér, és meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a KD-ban megtalálható KM tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 6
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2021/03/19 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000690892020/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az EKR Kr.-ben foglaltak szerint történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az EKR Kr. 15-16. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés tárgyának jellege (térfigyelő kamerarendszerek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése) vertikálisan sem műszaki, sem biztonsági szempontból nem teszi lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását. A beszerzés több szereplős keretmegállapodás formájában valósul meg, így a részekre bontás horizontálisan, a megvalósuló számos egyedi beszerzés tekintetében valósul meg. (Kbt. 61. § (4)), a beszerzés vertikális (tématerületenkénti) több részre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését vonná maga után tekintve, hogy egy egyedi beszerzésen belül a tématerületenkénti részarány csekély. A keretmegállapodás alapján megvalósuló rendszerek rendvédelmi szempontból érzékeny adatokat/megoldásokat tartalmazhatnak, ezért egy projekten belül több nyertes partner között a biztonságos adatáramlás, a felelősségek és jogosultságok megfelelő kezelése aránytalan terhet róna mind ajánlatkérőre, mind az ajánlattevőkre, továbbá a folyamatos adatvédelmi egyeztetések a projektek időbeni lefolyását is akadályoznák.
1. A Kbt. 2.§ (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.
3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.
4. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
5. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.
6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.
7. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.
9. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.
10. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. Fejezete alapján azonosítja az AK-k körét.
11. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
12. Az ajánlatba csatolni kell: KD-ban előírt dokumentumokat
13. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.
14. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén , kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578, Pethő-Kerék Hajnalka: 01054
16. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.
17. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.
18. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.
19. AT-nek a szerződéskötés feltételeként rendelkeznie kell a 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt tervező-szerelő tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal. Az ezt alátámasztó rendőrség által kiállított hatósági bizonyítvány másolatát az Ajánlatkérő felhívására a felkért Ajánlattevőknek be kell nyújtani.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák