Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/220
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.15.
Iktatószám:21948/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86128665
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás-magasépítési kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000900012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakági munkák szükségesek:
bontás, dúcolás, földpart megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgó építés, alapozás, helyszíni beton/vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves és ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés, árnyékolók beépítése, épületgépészet - vízellátás, csatornázás, fűtés, kémény, szellőzés, klíma, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, elektromos szerelés, műemléki épületek felújítási munkái.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1611879882 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás-magasépítési kivitelezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területe és a XII. kerülettel határos budapesti kerületek közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I.
A keretmegállapodás (továbbiakban: KM) alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakkivitelezők szükségesek: épület, építmény-bontó, gépkezelő, kőműves, ács, szárazépítő, bádogos, asztalos, lakatos, üveges, festő, szigetelő, gépész, elektromos, restaurátor.
Ajánlatkérő [továbbiakban a hirdetményben: AK] eddigi tapasztalatai alapján évente átlagosan kb. 15 kisebb kivitelezési szerződést kötött (50 millió HUF alatt). Nagyobb kivitelezési szerződések (50 millió HUF felett) esetében az utóbbi négy év átlaga 10 (8 és 12 projekt között mozog évente). A KM alapján megkötni kívánt szerződések mennyisége és gyakorisága előre láthatóan ennek megfelelően alakul.
A megkötni kívánt szerződések között szerepel:
— közhasználatú építménynek, annak folyamatos működése mellett, legalább nettó 2590 m2 hasznos alapterületen végzett felújítása,
— műemléki épületen legalább 1350 m2 nagyságú ácsmunka és hozzá tartozó tetőhéjalási vagy tetőfedési kivitelezési munka, és legalább nettó 120 000 000 forint értékű épületasztalos munka, és összesen legalább 110 fkm2 menyiség utólagos talajnedvesség elleni falszigetelése furat-injektálásos módszerrel, amelynek során a szigetelőanyag felhasználás mértéke legalább 30 kg/ fkm2 volt és legalább nettó 2000 m2 hasznos alapterületű, műemlék épület teljes körű felújítása,
— összesen legalább 400 KW teljesítményű hőszivattyús rendszerek kiépítése,
— min. 10x25 m-es vízfelület nagyságú medence uszodagépészeti felújítása.
fkm2 alatt AK falkeresztmetszet m2-t ért.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: Fenntarthatósági terv szakmai színvonala: 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Csók Balázs Lajstromszám: OO862 és dr. Szűcs Gabriella Lajstromszám OO868.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 139 - 341381
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás-magasépítési kivitelezési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25233245
Postai cím: Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@archibona.hu
Telefon: +36 304373737
Internetcím(ek): (URL) www.archibona.hu
Fax: +36 17001934
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1611879882
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Furat-injektálásos módszerrel (vagy azzal egyenértékű faszigetelési eljárással, amely biztosítja a fal vízzáró képességét és a falból a nedvességet kiszorítja) történő utólagos talajnedvesség elleni faszigetelésre vonatkozó kivitelezési munkák
- hőszivattyús rendszer(ek) kiépítése
- bádogos munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.
Az V.2.4) ponthoz (A szerződés/rész végleges összértéke) ponthoz:
Az V.2.4) pontban megjelölt érték képzett érték, mely az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálta, tehát jelen hirdetmény a keretmegállapodás megkötésének tényét tartalmazza.

II.
1. Ajánlattevő(k):
ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1037, Budapest, Bokor utca 9-11. 1. emelet I/3.
22930338-2-41
2.A. Megnevezett alvállalkozók:
1)Geo Concept Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
1037 Budapest, Folyondár utca 26.
24230287-2-41
2) Hydroproof Kft.
1115 Budapest, Kelenföldi út 17. B. lház. IV. em. 1.
10369201-2-43
3)Puskás Művek Kft.
1162 Budapest, Mezősas u. 5.
12212215-2-42
2.B. Meg nem nevezett alvállalkozók:
A közbeszerzés azon részei, melyek tekintetében a nyertes ajánlattevő ajánlatában meg nem nevezett alvállalkozó(ka)t kíván ajánlattevő igénybe venni:
Bádogos munkák
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása
Dúcolás
Víztelenítés
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Szivárgóépítés
Síkalapozás
Mélyalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munka
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Falazás és egyéb kőművesmunka
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
Ácsmunka
Tetőfedés
Bádogozás
Üvegezés
Árnyékolók szerelése
Vakolás és rabicolás
Szárazépítés
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Erősáramú elektromos munkák készítése
Általános épületgépészeti szigetelések készítése
Épületgépészeti csővezetékek szerelése
Épületgépészeti szerelvények szerelése
Szellőztető berendezések szerelése
Légtechnikai munkák készítése
Égéstermék elvezető rendszerek szerelése
Szigetelési munkák
Megújuló energia rendszerek szerelése
Napelem rendszerek szerelése
Hő és füstelvezetés rendszerek szerelése
Tűzjelző rendszerek szerelése
Gyengeáramú elektromos munkák készítése
Hőszivattyú rendszerek készítése
Beépített szállítóberendezések szerelése
Konyhatechnológiai munkák
Uszodagépészeti munkák
III.
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi és szociális szempontok:
Ajánlatkérő az eljárás során előírta: "építőipari fővállalkozás érvényességi területen ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer leírása)" való rendelkezést.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: I.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 144. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)