Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/200
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.10.13.
Iktatószám: 22161/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Záhony Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4625 Záhony, Baross Gábor utca 11. hrsz.:598/34
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AGALON Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Záhony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732042215
Postai cím: Ady Endre Út 35.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helmeczi László
Telefon: +36 45525508
E-mail: zahony@zahony.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Záhony asztalos üzem és hulladékkezelő telep
Hivatkozási szám: EKR000864622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az „Önkormányzati telephelyen asztalos üzem és hulladékkezelő telep infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Záhony Város Önkormányzata egy Asztalos üzem és Hulladékkezelő létesítmény építését határozta el, amelyet a Záhony, Baross Gábor utcai ingatlanán kíván megvalósítani.
Építtető az asztalos üzem épületrészben a közterületeken és a saját fenntartású intézményekben szükséges asztalos jellegű munkákat kívánja elvégezni, pl. padok gyártása, hulladéktárolók gyártása, fa elemek pótlása, stb. A tervezett üzemrészben kialakításra kerül egy festő helyiség is, amelyben az elkészített fa elemek kézi lazúrozása történik ecsettel vagy bemártással, vizes bázisú lazúrokkal. A festő helyiségben festék szórása
nem történik.
A géptároló helyiségben a hulladékkezelő létesítmény gépeinek fedett helyen történő tárolósa valósul meg. Építtető elképzelése szerint a telepen a beszállított beton bontási hulladékok darálása és osztályozása történik kizárólag, egyéb hulladékok (pl. kommunális hulladék) tárolása nem. A tervezett, hőszigetelt csarnoképületben iroda és szociális helyiségek (férfi- és női öltöző), valamint pihenő-teakonyha kerülnek kialakításra az
asztalos üzem helyisége mellett. Az épület másik része fedett, hőszigetelés nélküli, egyik oldalon nyitott színként épül, amelyben a hulladékkezeléshez szükséges gépeket fogják
tárolni. A tervezett épület földszintes, alacsony hajlású (10%-os tetőhajlással) kialakítású, acél vázszerkezetű épület, amely főtartóinak tengelytávolsága 12,0 m.
Az épületek alapozása beton és vasbeton pontalapokkal készül, méretezett acél pillér és acél tömör tartós tetőszerkezettel, a szabad belmagasság min. 4,0 m. A hőszigetelt épület oldalfal burkolata 12 cm IPN szendvicspanel, tetőfedése szendvicspanel, a hőszigetelés nélküli fedet szín oldal- és tetőfedése trapézlemez. Az épület padlóburkolata felületerősített beton ipari padló, a szociális épületrészben hőszigetelt padló rétegződés készül. A belső válaszfalak gipszkartonból készülnek, a helyiségekben radiátoros fűtés készül, központi vegyes tüzelésű kazán elhelyezésével. A tervezett épület homlokzati kialakítás és színezése biztosítja a
környezetbe való illeszkedést.
Kialakítandó helyiségek:
- Géptároló 222,58 m2
- Asztalos üzem 182,74 m2
- Kazánhelyiség 18,72 m2
- Iroda 10,09 m2
- Öltöző 11,55 m2
- Pihenő-teakonyha 9,50 m2
- Festő helyiség 11,49 m2
- Fedett, nyitott rész 36,00 m2
Hasznos alapterület összesen: 502,67 m2


Opciós feladatok:
• Álmennyezet
~194 m2 álmennyezet elhelyezése
• Géptároló épület
~222 m2 géptároló helyiség kialakítása
• Gyengeáram
Behatolásjelző és megfigyelőrendszer kialakítása
• Hídmérleg
9x3 m méretű hídmérleg kialakítása
• Kerítés és kapu
~150m kerítés és kapuk kialakítása
• Napelemes rendszer
20kwp komplett napelemes rendszer kialakítása
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opció egyes részeit külön-külön, egymástól függetlenül is megrendelheti. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyetlen opciós tétel megrendelésével se éljen.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítési időtartama alatt bármikor dönthet opció megrendeléséről.
Az opciós feladatok megvalósítását az alap műszaki tartalommal megegyező határidőben kell teljesíteni, kivéve, ha valamely opciós feladatok között feltüntetett munkálat megrendelése a szerződés hatályba lépését követő 40. naptári napon túl kerül sor. Ebben az esetben a teljesítési határidő - a szerződő felek külön megállapodása alapján - meghosszabbítható a szerződés hatályba lépését követő 40. naptári napon túli napok számával.
Opció megrendelése és az ezzel összefüggő fentiek szerinti esetleges határidő módosítás esetén a kivitelezési szerződés a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján automatikusan módosul. A Kbt. 141. § (7) bek. alapján ajánlatkérő a szerződés módosulása esetén nem tesz közzé tájékoztató hirdetményt.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.
Amennyiben a beérkezett ajánlatok alapján Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezete nem elegendő, többlettámogatási forrás igénylését fogja kezdeményezni. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ennek feltétele a többlettámogatási forrás igénylésének megfelelő mértékben történő pozitív elbírálása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 195924580 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Asztalos üzem és hulladékkezelő telep
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4625 Záhony, Baross Gábor utca 11. hrsz.:598/34
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az „Önkormányzati telephelyen asztalos üzem és hulladékkezelő telep infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Záhony Város Önkormányzata egy Asztalos üzem és Hulladékkezelő létesítmény építését határozta el, amelyet a Záhony, Baross Gábor utcai ingatlanán kíván megvalósítani.
Építtető az asztalos üzem épületrészben a közterületeken és a saját fenntartású intézményekben szükséges asztalos jellegű munkákat kívánja elvégezni, pl. padok gyártása, hulladéktárolók gyártása, fa elemek pótlása, stb. A tervezett üzemrészben kialakításra kerül egy festő helyiség is, amelyben az elkészített fa elemek kézi lazúrozása történik ecsettel vagy bemártással, vizes bázisú lazúrokkal. A festő helyiségben festék szórása
nem történik.
A géptároló helyiségben a hulladékkezelő létesítmény gépeinek fedett helyen történő tárolósa valósul meg. Építtető elképzelése szerint a telepen a beszállított beton bontási hulladékok darálása és osztályozása történik kizárólag, egyéb hulladékok (pl. kommunális hulladék) tárolása nem. A tervezett, hőszigetelt csarnoképületben iroda és szociális helyiségek (férfi- és női öltöző), valamint pihenő-teakonyha kerülnek kialakításra az
asztalos üzem helyisége mellett. Az épület másik része fedett, hőszigetelés nélküli, egyik oldalon nyitott színként épül, amelyben a hulladékkezeléshez szükséges gépeket fogják
tárolni. A tervezett épület földszintes, alacsony hajlású (10%-os tetőhajlással) kialakítású, acél vázszerkezetű épület, amely főtartóinak tengelytávolsága 12,0 m.
Az épületek alapozása beton és vasbeton pontalapokkal készül, méretezett acél pillér és acél tömör tartós tetőszerkezettel, a szabad belmagasság min. 4,0 m. A hőszigetelt épület oldalfal burkolata 12 cm IPN szendvicspanel, tetőfedése szendvicspanel, a hőszigetelés nélküli fedet szín oldal- és tetőfedése trapézlemez. Az épület padlóburkolata felületerősített beton ipari padló, a szociális épületrészben hőszigetelt padló rétegződés készül. A belső válaszfalak gipszkartonból készülnek, a helyiségekben radiátoros fűtés készül, központi vegyes tüzelésű kazán elhelyezésével. A tervezett épület homlokzati kialakítás és színezése biztosítja a
környezetbe való illeszkedést.
Kialakítandó helyiségek:
- Géptároló 222,58 m2
- Asztalos üzem 182,74 m2
- Kazánhelyiség 18,72 m2
- Iroda 10,09 m2
- Öltöző 11,55 m2
- Pihenő-teakonyha 9,50 m2
- Festő helyiség 11,49 m2
- Fedett, nyitott rész 36,00 m2
Hasznos alapterület összesen: 502,67 m2


Opciós feladatok:
• Álmennyezet
~194 m2 álmennyezet elhelyezése
• Géptároló épület
~222 m2 géptároló helyiség kialakítása
• Gyengeáram
Behatolásjelző és megfigyelőrendszer kialakítása
• Hídmérleg
9x3 m méretű hídmérleg kialakítása
• Kerítés és kapu
~150m kerítés és kapuk kialakítása
• Napelemes rendszer
20kwp komplett napelemes rendszer kialakítása
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opció egyes részeit külön-külön, egymástól függetlenül is megrendelheti. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyetlen opciós tétel megrendelésével se éljen.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítési időtartama alatt bármikor dönthet opció megrendeléséről.
Az opciós feladatok megvalósítását az alap műszaki tartalommal megegyező határidőben kell teljesíteni, kivéve, ha valamely opciós feladatok között feltüntetett munkálat megrendelése a szerződés hatályba lépését követő 40. naptári napon túl kerül sor. Ebben az esetben a teljesítési határidő - a szerződő felek külön megállapodása alapján - meghosszabbítható a szerződés hatályba lépését követő 40. naptári napon túli napok számával.
Opció megrendelése és az ezzel összefüggő fentiek szerinti esetleges határidő módosítás esetén a kivitelezési szerződés a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján automatikusan módosul. A Kbt. 141. § (7) bek. alapján ajánlatkérő a szerződés módosulása esetén nem tesz közzé tájékoztató hirdetményt.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.
Amennyiben a beérkezett ajánlatok alapján Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezete nem elegendő, többlettámogatási forrás igénylését fogja kezdeményezni. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ennek feltétele a többlettámogatási forrás igénylésének megfelelő mértékben történő pozitív elbírálása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Jelen kivitelezésben résztvevő MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az alábbi feladatok megvalósítása a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
•Álmennyezet
•Géptároló épület
•Gyengeáram
•Hídmérleg
•Kerítés és kapu
•Napelemes rendszer

A felolvasólapon külön szükséges feltüntetni az alap műszaki tartalomra vonatkozó ajánlati árat, az egyes opciós feladatokra vonatkozó ajánlati árakat, valamint az alap műszaki tartalomra és az opciós feladatokra vonatkozó összesített ajánlati árat.
Ajánlatkérő az értékelés során az összesített ajánlati árat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opció egyes részeit külön-külön, egymástól függetlenül is megrendelheti. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyetlen opciós tétel megrendelésével se éljen.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítési időtartama alatt bármikor dönthet opció megrendeléséről.
Az opciós feladatok megvalósítását az alap műszaki tartalommal megegyező határidőben kell teljesíteni, kivéve, ha valamely opciós feladatok között feltüntetett munkálat megrendelése a szerződés hatályba lépését követő 40. naptári napon túl kerül sor. Ebben az esetben a teljesítési határidő - a szerződő felek külön megállapodása alapján - meghosszabbítható a szerződés hatályba lépését követő 40. naptári napon túli napok számával.
Opció megrendelése és az ezzel összefüggő fentiek szerinti esetleges határidő módosítás esetén a kivitelezési szerződés a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján automatikusan módosul. A Kbt. 141. § (7) bek. alapján ajánlatkérő a szerződés módosulása esetén nem tesz közzé tájékoztató hirdetményt.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Asztalos üzem és hulladékkezelő telep
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AGALON Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26261102215
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: bucskojanos@gmail.com
Telefon: +36 303716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26261102215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 181200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 195924580
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zombor és Társai Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11782636215
Postai cím: Dugonics Utca 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11782636215

Hivatalos név: Nyírségi Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12426597215
Postai cím: Pásztor Köz 10
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12426597215

Hivatalos név: AGALON Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26261102215
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26261102215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A szerződés végleges összértéke az alábbiak szerint tevődik össze:
Alap műszaki tartalom ár (nettó Ft):
142 752 850
Álmennyezet opció ár (nettó Ft):
2 549 722
Géptároló épület opció ár (nettó Ft):
27 851 107
Gyengeáram opció ár (nettó Ft):
3 289 651
Hídmérleg opció ár (nettó Ft):
7 460 500
Kerítés és kapu opció ár (nettó Ft):
4 151 750
Napelemes rendszer opció ár (nettó Ft):
7 869 000
Alap műszaki tartalom és opciós feladatok összesen ár (nettó Ft):
195 924 580
Az opcionális tételek akkor válnak a szerződés részéve, amennyiben azokat megrendelő írásban megrendeli.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges