Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/222
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2021.11.17.
Iktatószám: 22377/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás Lucia Eszter
Telefon: +36 17888931
E-mail: jonas@witzrt.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001471032021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50073483
Postai cím: Dió utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebők Zoltán
Telefon: +36 18800188
E-mail: sebok@ceh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hortobagytervpalyazat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001471032021/reszletek (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50073483
Postai cím: Dió utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebők Zoltán
Telefon: +36 18800188
E-mail: sebok@ceh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hortobagytervpalyazat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hortobágyi Deportálások Emlékhelye tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR001471032021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. mint kiíró (a továbbiakban: Ajánlatkérő vagy Kiíró) meghívásos, kétszakaszos építészeti tervpályázatot hirdet a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye (későbbiekben rövidítve HDE vagy Emlékhely) fejlesztését célzó beruházás tervezésére vonatkozóan.
A tervpályázat célja a Tervpályázati dokumentáció mellékletében szereplő Tervezési program megvalósítására legalkalmasabb komplex tervező vagy tervezői csoport kiválasztása. Az Emlékhely tervezése során kiemelten kezelendő célkitűzés a Tervezési programban és a Kiállítási koncepcióban megfogalmazott üzenetek építészeti eszközökkel történő megfogalmazása, erősítése. Az Emlékhely fő üzenetei: a kitelepítések közvetlen és közvetett, hosszútávú kiszakító, társadalmi szempontból is nehezen feldolgozható hatásai; a magyarországi kommunizmus romboló eszközeinek megismertetése az új generációkkal; a családokat, sőt a társadalmat ért traumák megértése, feloldása.
A megtervezendő épület és környezete legyen egyben az emlékezés, a kegyelet és a történelmi gondolkodás emlékműve, amely a jelen, sőt a jövő lehetőségeit felhasználó építészeti, műszaki, kiállítástechnikai eszközökkel, innovatív megoldásokkal, magas építészeti minőséggel és műszaki színvonalon ad lehetőséget a korszak bemutatására, a célok megvalósítására. A Hortobágyi Deportálások Emlékhelyének nettó alapterülete 3425 m2.
A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel a Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye fejlesztését célzó teljeskörű, minden szakágat tartalmazó tervdokumentáció elkészítésére, a tervpályázatokra vonatkozó 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tervpályázati rendelet) 9.§. (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretein belül.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.
A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés NEM korlátozott. A TED-en, illetve a Közbeszerzési Hatóság honlapján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a http://hortobagytervpalyazat.hu/ weboldalt kell használni a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan. Tárgyi eljárásra vonatkozó dokumentáció szintén a https://hortobagytervpalyazat.hu/ weboldalon érhető el. A részvételi jelentkezéseket és későbbiekben a pályázatokat is az ott megjelölt módon és helyre kell benyújtani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
Az alkalmassági követelmények és az alátámasztásul szolgáló dokumentumok köre:
A tervpályázatra jelentkező Jelentkezőnek (Pályázónak) teljesítenie kell a szakmai követelményeket. Konzorcium vagy Tervezői Csapat esetén a referencia feltételnek legalább egy konzorciumi, illetve tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie.
A szakmai követelmények tekintetében előírt referencia mindösszesen egy referenciából teljesíthető.
Az előírt személyi feltételek teljesülése a Konzorcium/Tervezői Csapat összességére nézve kerül vizsgálatra, azaz a követelményeket több pályázó (konzorciumi tag) vagy tervező is teljesítheti együttesen.
A szakmai követelményeket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét a Bírálóbizottság ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Pályázót a Bírálóbizottság kizárja.
a.) A Jelentkezőnek/Pályázónak referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát a jelen tervpályázatnak megfelelő jellegű és léptékű épület/épületegyüttes tervezésében.
A referenciákra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Pályázó felel.
A Pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételek mindegyikének együttesen megfelelő referenciával kell rendelkeznie:
• minimum nettó 2.200 m2 szintterületű, közhasználatú (pl. kulturális, oktatási, iroda, szállás, művelődési, sport, kereskedelmi, szociális egészségvédelmi, egyéb intézmény, stb.) funkciójú épület komplex építészeti terveinek elkészítése, mely lehet új épület vagy meglévő épület, épületegyüttes, épületrész átalakítása, rekonstrukciója, bővítése
• amely a jelen pályázat kiírását megelőző 6 éven belül sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megvalósult, vagy legalább építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült.
A megadott referenciát a Kiíró akkor fogadja el, ha annak megtervezésében a Pályázó tervező, mint alkotó részt vett.
b.) A Pályázónak igazolnia kell, hogy megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik a kiírásnak megfelelő volumenű projekt tervezésére.
A Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében:
• 1 fő építész tervező, aki „É” minősítéssel (a Magyar Építész Kamara által kibocsátott tervezői jogosultságok (266/2013 (VII.11.) Korm. Rendeletnek megfelelően)) vagy okleveles építészmérnöki vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik és a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és referenciákkal rendelkező szakemberrel kell rendelkezzen,
• amely szakember a beküldött referencia tervezésében szerzőként részt vett.
Az alkalmasság igazolására bemutatott szakembernek - tervpályázati nyertesség esetén - a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán kötött tervezési szerződés teljesítésében személyesen közre kell működnie, melyről a pályázati honlapról letölthető nyilatkozatban nyilatkozni szükséges.
A bemutatott tervezőnek rendelkeznie kell érvényes tervezői jogosultsággal az alábbiak figyelembevételével:
• Amennyiben a bemutatásra került szakember a Pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultsággal, a Pályázathoz csatolni szükséges a szakember szakmai önéletrajzát, illetve végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolatát, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a bemutatott szakember rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
• Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy amennyiben Tervpályázati eljárásban bemutatásra kerülő szakember a Pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultsággal, úgy a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésének időpontjára ezen jogosultsággal a bemutatott szakembernek rendelkeznie szükséges.
Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy amennyiben a Tervpályázati eljárásban bemutatásra kerülő szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultsággal egyenértékű külföldön regisztrált jogosultsággal rendelkezik, jogosultságát honosítania kell a Magyar Építész Kamaránál, a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésének időpontjára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve nem
nevezze meg az adott szakmát:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
Résztvevők száma: 10
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli:
1. A Kiállítási koncepciónak való megfelelés, mint prioritás
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha:
• az építészeti koncepció figyelembe veszi és szem előtt tartja a Kiállítási Koncepcióban megfogalmazott elvárásokat, az Emlékhely fő mondanivalóját
• a pályamű megfelel a Kiállítási koncepcióban és a Tervezési programban is megfogalmazott üzenetek építészeti megfogalmazásának, megjelenítésének, vagyis megvalósítja az alábbiakat:
- a kommunista utópia valódi természetének mementója, bemutatása,
- kegyeleti hely kortárs megfogalmazása,
- figyelemfelkeltő építészeti megjelenést és jelleget határoz meg,
- edukációs és társadalmi közösségi központot képez.
2. Igazodás a környezethez
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha a táji környezet és az épületegyüttes:
• közlekedési rendszere, a látogatói gyalogos útvonalak rendszere, valamint a parkolók elhelyezése és megközelítése megfelel Tervezési programban és a Kiállítási koncepcióban megfogalmazott elvárásoknak, valamint egyszerű és áttekinthető,
• összhatása, tömegeinek megfelelő aránya, megjelenése nemcsak illeszkedik a környezeti adottságokhoz, de leképezi a természeti környezet és a helyhez tapadó emlék közötti drámai feszültséget,
• a tervezett épület és környezete építészeti egységet képez,
• az épített környezet segíti a látogatók számára katartikus élmények megélését, hangsúlyozza az emlékezés fontosságát,
• beépítési paraméterei megfelelnek a környezettel kapcsolatos előírásoknak.
3. Építészet és tömegalkotás
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:
• építészeti megjelenése összhangban van a Tervezési program és a Kiállítás koncepció tartalmával, valamint közvetíti az Emlékhely és a helyszín szellemiségét, egyfajta szimbóluma az intézménynek,
• építészeti összhatása, tömegeinek aránya igazodik a tervezési helyszín adottságaihoz, az általa szimbolizált táborok jelentette szégyenletes múlthoz és hozzásegít megrázó élmények átéléséhez, a kegyeleti hely tiszteletéhez és az élmények és a történelmi
tanulságok feldolgozásához,
• magas színvonalú térépítészeti, építészeti és zöld felületi minőséget hoz létre,
• anyagai, terei és szerkezetei igazodnak az Emlékhely funkció lényegéhez, egyszerű eszközökkel hangsúlyozva a történtek vállalhatatlanságát,
• tájolása, méretei, fizikai adottságai megfelelnek a rendeltetésszerű használat igényeinek.
4. Tervezési program és funkció
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli:
• a Tervezési programnak való megfelelőséget,
• a Tervezési programban és a Kiállítási koncepcióban megfogalmazott funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldását,
• a belső közlekedési rendszerek egyszerű, áttekinthető kialakítását,
• a Tervezési programban leírt helyiségprogramhoz való igazodást, a megadott alapterületek követését, hatékony biztosítását,
• az Emlékhely funkcionális elrendezésének és racionális üzemeltethetőségének kedvező megoldását,
• a fenntarthatóság követelményeinek érvényesülését,
• az energiahatékony és költségtudatos megoldásokat úgy a megvalósítás, mint a működés során,
• a terv alkalmasságát a generál tervező kiválasztására, valamint magas színvonalát, ami biztosítékot adhat a Kiírónak a végleges tervek minőségi elkészítésére.
Folytatás a VI.3. pontban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
2021/11/11 (éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen bruttó 20.000.000 Ft. Első díj: bruttó 6.000.000 forintnál nem nagyobb. Megvétel összege: bruttó 1.000.000 forintnál nem kisebb.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) pontban kerül feltüntetésre.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Elnök: Dr. Rétvári Bence
Társelnök: Wachsler Tamás
Tag: Bognár Csaba
Tag: Jakab Ádám András
Tag: Jambrik Imre
Tag: Lőrinczné Balogh Krisztina
Tag: Füleky Zsolt
Tag: Szalay Tihamér
Tag: Krizsán András
Tag: Dr. Ferencz Marcel
Póttag: Orbán Csaba

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.1.2) rovatban a résztvevők számára vonatkozó hivatkozás technikai bejegyzésnek minősül. Ajánlatkérő nem korlátozza a pályázati szakaszba meghívható jelentkezők számát, minden, az alkalmassági feltételeket teljesítő Jelentkező meghívást nyer a második szakaszba.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.2.3) rovatban rögzített dátum technikai bejegyzésnek minősül, ugyanis a tervpályázati eljárást Ajánlatkérő a jelen hirdetmény alapján hirdeti meg.
A közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Jónás Lucia Eszter (FAKSZ lajstromszáma: 01113)
A meghívásos tervpályázati eljárás olyan két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt.
Az eljárás első szakaszában a részvételre jelentkező (pályázó) NEM nyújthat be pályaművet.
Ajánlatkérő nem korlátozza a pályázati szakaszba meghívható jelentkezők számát, minden, az alkalmassági feltételeket teljesítő Jelentkező meghívást nyer a második szakaszba.
Tervpályázatra vonatkozó kérdések benyújtásának, valamint a válaszok megadásának módja és határideje: Tervpályázati dokumentumban szereplő határidők az irányadók.
A pályázat hivatalos nyelve a magyar. A tervpályázat során a kérdések magyar nyelven nyújthatók be, a válaszokat a Kiíró magyar nyelven adja meg. A pályaművek tervlapjait, a műszaki leírást, a nyilatkozatokat egyöntetűen magyar nyelven kötelező elkészíteni.
Helyszíni szemle: Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart a tervezési szakasz megkezdését követően. A helyszíni szemle időpontja, helyszíne és további részletei később, a honlapon kerülnek kihirdetésre.
A szemlén az Ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
A pályaművet egy példányban szükséges benyújtani.
A benyújtandó dokumentumok pontos listáját a dokumentáció tartalmazza, mind a részvételi szakasz, mind pedig a pályamű benyújtási szakasz tekintetében. Bővebb információkat a Tervpályázati dokumentáció tartalmaz.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) bekezdésére és a 24. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra.
Kiíró a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket nem téríti meg.
A IV.1.9) pont pályaművek értékelési szempontjainak folytatása:
5. Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési)
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:
• kivitelezésének várható költsége kedvező, költségtakarékos elrendezést biztosít,
• az innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, költséghatékony szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal került megtervezésre,
• gazdaságos területhasználatot biztosít,
• gazdaságos szerkezettel, épületgépészeti és elektromos rendszerekkel épül,
• reális költségű, megvalósítható műszaki megoldásokat alkalmaz,
• az épület és környezete várhatóan alacsony éves üzemeltetési költséggel működtethetők,
• az Emlékhely és környezete gyorsan és ütemezetten megépíthető,
• fenntartásának várható költsége kedvező,
• az épület és környezete megfelelő arányban, hatékony kialakítással megújuló energiaforrásokat használ,
• üzemeltetése és karbantartása energia- és erőforrás-hatékony.
6. Egyéb értékelési szempontok
A Bírálóbizottság pozitívan értékei, ha a beadott tervek
• megfelelnek a tervi minőség követelményeinek,
• megfelelő grafikai kidolgozottságúak, részletezettségűek,
• egyszerű, közérthető ábrázolási és grafikai megoldásokat tartalmaznak,
• tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőségük kedvező,
• a dokumentáció megfelel a Kiírásban szereplő egyéb elvárásoknak.
A IV.3.2) pont folytatása:
A tervezési szakaszban csak az első három díjazandó, valamint a megvételben részesülő pályaművek kerülnek meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja.
A díjak bruttó összegek, melyek mind az ÁFA-t és mind az egyéb fizetendő adókat tartalmazzák és adóköteles bevételek. Külföldi résztvevő esetén az ÁFA nem kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése ÁFA alanyként a magyar adóhatóságnál.
A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztására tesz javaslatot, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, a díjazásra fordított összeg csökkentését javasolhatja.
A díjak és megvételi összegek a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, minden esetben a megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerülnek kifizetésre.
Kiíró a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket nem téríti meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben