Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/250
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.28.
Iktatószám:23742/2018
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye:1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71279150
Postai cím: Budaörsi Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001114782018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001114782018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Létesítmények fenntartása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTA Etele úti Irodaház eng. és kiv. terv készítés
Hivatkozási szám: EKR000944832018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés MTA Etele úti Irodaház (1119 Budapest, Etele út 59-61.) felújítása, átalakítása III. ütem, engedélyezési és kivitelezése tervdokumentáció elkészítése, tervezői művezetés tárgyában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MTA Etele úti Irodaház eng. és kiv. terv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ingatlan tulajdoni lap szerinti adatai cím: 1119 Bp., Etele út 59-61., hrsz.: 3476/23 tulajdonos: 1/1 Magyar Tudományos Akadémia, 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.
Földrajzi koordináták (WGS84): 47.504965 19.0640973
Szintek: alagsori műszaki helyiségek, földszint, I., II. emelet (irodaszintek és műhely), 3., 4. szint gépészeti helyiség, az épület lapos tetős kialakítású.
Az épületegyüttes befoglaló méretei, és bruttó területe:
E02-Földszinti alaprajzi méret: 30,2x84,2m 2542,84m2/szint
Összes bruttó szintterület: 8826 m2
RJ/AT feladata a szerzői jogok rendezése.
A tervező feladatai:
• az építési engedélyezési tervdokumentáció kidolgozásának alapjául szolgáló vázlatterv elkészítése.
• Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján. A Megrendelő megbízottjaként az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelővel együttműködve.
• Árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó- kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.
• Közreműködés a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás teljes folyamatában.
• A kivitelezés alatt tervezői művezetés biztosítása maximum 250 mérnöknap.
A részajánlat-tétel kizárásának indoka: Részajánlat-tétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, továbbá a beszerzés tárgya egy épületegyüttes felújításának generáltervezése, melynek műszaki tartalma, beszerzés jellege, szakaszon belüli részek közötti összhang megteremtése miatt részajánlatra bontása nem lehetséges.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelési szempontok:
Minőségi kritérium
Ajánlatkérő az 1.1. értékelési szempont körében azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 10 évben került sor.
Ajánlatkérő az. 1.2. értékelési szempont körében azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt vill. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 10 évben került sor.
Ajánlatkérő az 1.3. értékelési szempont körében azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt vegyészeti laboratóriumi gépészeti tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 10 évben került sor.
Ajánlatkérő az 1.4. értékelési szempont körében azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tart.szerk. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 10 évben került sor.
Ajánlatkérő az 1.5. értékelési szempont körében azon szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tűzvédelmi tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 10 évben került sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tap. (max. 10 db épületen (iroda és/vagy laborép.) végzett építészeti tervezési feladat) (db) 25
2 1.2. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db épületen végzett villamossági tervezési feladat) (db)  5
3 1.3. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági köv. felüli többlet szakm. tap. (max. 10 db épületen végzett vegyészeti laboratórium gépészeti tervezési feladat) (db)  10
4 1.4. M.2.4 alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db épületen végzett tartószerkezeti tervezési feladat) (db)  5
5 1.5. Tűzvédelmi tervező (375/2011. (XII.30.) Korm. rendelet) szakember szakmai tapasztalata (max. 10 db épületen (iroda és/vagy laborépület)végzett tűzvédelmi tervezési feladat) (db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 57 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 20
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: AK a fentiekben meghatározott (Tervezett minimum:1, Maximális szám: 20) adatokat a hirdetmény feladhatósága érdekében, technikai okokból adta meg. AK az eljárás során nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők számát.
A Kbt. 85.§ (2) bekezdés b) pontja szerint AK tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a közbesz. tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy jelen közbesz. tárgya generáltervezési feladat, így AK jogszerűen alkalmazza a tárgyalásos eljárást.
AK a tárgyalások során tárgyalni kíván a műszaki, szakmai feltételekről, a teljesítési határidőkről, a szerződéses feltételekről, továbbá az ellenszolgáltatás mértékéről.
Kiegészítés a jelen felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidőhöz.
AK az eljárás alapján kötendő szerződéssel kapcsolatosan az alábbi további információkat közli érdeklődő gazdasági szereplőkkel:
A jelen felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő szakaszolása tervezettek szerint az alábbi:
I. szakasz: - Szolgáltatás I:
I.1. ütem: Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 120 naptári nap
— a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és szükség esetén hiányzó felmérések elvégzése, hogy saját maga szerezze be, saját felelősségére és saját költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges és amelyek AK által nem kerültek átadásra,
— vázlatterv bemutatása Megrendelő részére elfogadás céljából.
I.2. ütem: Telj.határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap
— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján,
— a Megrendelő megbízottjaként az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelővel együttműködve.
I.3. ütem: Telj.határidő: a szerződés hatálybelépésétől számított 365 naptári nap
— az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedély tartalmának maradéktalanul megfelelő - árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó- kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
II. Szakasz: - Szolgáltatás II.
Amennyiben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, vagy a kivitelezés megvalósítására nem kerül sor, úgy AK az ezen szakaszokhoz csatlakozó feladatokat nem kívánja igénybe venni.
Amennyiben a kivitelezés megvalósításra kerül az ezen teljesítési szakaszban meghatározott feladatok ellátásának teljesítése folyamatos.
— AK kérésére tanácsadóként folyamatos közreműködés a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás teljes folyamatában
— a kivitelezés alatt maximum 250 mérnöknap tervezői művezetés biztosítása: a kivitelezésre irányuló szerződés megkötését követő 45 hónap.
Kiegészítés a jelen felhívás III.2.2) pontjához:
Szerződést biztosító mellék kötelezettségek.
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) alapján a Szolgáltatás I. tekintetében a szerz. telj. elmaradásával és hibás telj. kapcs. igények biztosítására telj. biztosítéknyújtását és jótállási bizt. nyújtását írja elő. A telj. bizt. és jótáll. bizt. mértéke a szerz-ben rögz. Szolg. I.- vonatkozó nettó tervezési díj 5 %-a. A telj. biz-t a szerz. aláírásának időpontjára kell biztosítani, a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerinti, az AT által választott formában és a sikeres telj-ig kell rendelkezésre állnia. A jótállás bizt.-nak a végtelj. átadás-átvételi jkv. aláírásának, illetve a végszla. benyújtásának napjától 60 hónap jótállási időtartam végéig rendelkezésre kell állnia. Részletesen a szerz. tervben.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám: min. 0 - max. 10 pont. Részletes módszer a dokumentációban kerül megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő (AK) által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező (RJ), Ajánlattevő (AT), Alvállalkozó (Alváll), és nem vehet részt az alk. ig-ban olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az a RJ, Alváll, alk.ig.résztvevő gazd.sz., aki részéről a kizáró okok az eljárássorán következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek-nek megfelelően az RJ-nek a részvételi jelentkezés benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen ig., hogy nem tart. a Kbt. 62. § (1) és (2) foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 65.§ (7) alk. esetén a kap. rend-re bocsátó szervezet (ideértve az alk. ig-ben részt vevő Alvállt. is) részéről a részvételi jelentkezéshez csatolandó a Kr. II. fejezete szerint kitöltött EEKD, mely igazolja, hogy a kap. rend. bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi közös RJ tekintetében külön-külön a részvételi jelentkezéshez csatolandó az EEKD.
RJ (valamennyi közös RJ) nyilatkozzon az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65.§ (7)-(9) bek. vonatkozásában.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös RJ képviseletében, továbbá az alk.ig.-ban részt vevő gazd.szereplők képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy a Kr. 13.§-a alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
RJ-nek jelentkezésében a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1) és (2) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső Alvállt.
Kizáró okok igazolása:
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) (Közös AT-knek) és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az AK erről szóló felhívását követően a Kr. 8.§, 10.§, 12.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
Sz.1. Alkalmatlan a RJ, AT, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet 31.§-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett RJ esetén a letelepedése szerinti ország nyilv.tart-ban szerepléssel, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bek. c)pont, Kr. 26. § a) pont, 322/2015. (X.30.) Kr. 8.§ (1) bek.)
Igazolási mód:
Előzetes ig.: RJ-nek – vagy a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti esetben a kap. rend-re bocsátó szervezetnek – az EEKD „IV. Rész” „α: szak. kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tev. végzése von. követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.).
Igazolási mód: AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben, valamint a Kr. 26. § (2) bek-ben foglaltak alapján ellenőrzi az alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában, a kamarai ig. egysz. másolatának csatolás
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. RJ (közös RJ), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen a részvételi jelentkezésben benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés).
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) (Közös AT-knek) és adott esetben további ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT (közös AT), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre illetve, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelmény igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az RJ, AT, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen és együttesen nem éri el a nettó 100 millió Ft-ot. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ-k (AT-k) együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az RJ bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Kiegészítés a jelen felhívás III.1.3) M/2. pontjához:
Az M/2.1-4. alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, minimum 2 fő megnevezése szükséges a jelentkezésben. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmasság minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal/tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő felhívja a RJ figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak/tanúsítványnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A Kbt. 65.§(6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ, AT együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-re.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: RJ-nek (közös RJ-nek), a Kbt. 65.§ (7) szerinti esetben a kap. rend. bocsátó szervnek előzetesen a jelentkezésben benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szak. kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, szakmai alk.minimum köv-nek megfelel. (Kbt. 67.§ (1)-(2)).
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) (Közös AT-knek) és adott esetben további ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65.§ (7) szerinti esetben a kap. rend-re bocsátó szerv-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az AK erről szóló felhívását köv. az alábbi módon kell igazolnia,hogy alk. a szerz telj-re:
M/1. A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb – a közb. tárgyának (épületre vonatkozóan elvégzett generáltervezési feladat, amely építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta) megfelelő – ref-re vonatkozó a Kr. 22.§ (1) meghat. módon kiállított ref.ig./ref.nyil. egyszerű elektronikus másolati pld csat. a köv. tartalommal:
— a telj. kezdő és bef. időpontja (év, hónap, nap),
— a szerz. kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
— a ref. tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel, a műemléki törzsszám feltüntetése kötelező),
— a szolg. mennyisége,
— nyil. arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
M/2. A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (3) b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek cégsz. nyil. kell csat. azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végz. és/vagy képz., szakmai tap. ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a telj-be, amennyiben a szakember rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy a szakember vonatkozásában AT-nek nyilatkoznia kell a szakember kamarai / nyilv.számáról.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember.
— végz.és/vagy képz. igazoló okiratok másolatát,
— a szakmai tap. saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ism., olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen.
A fentieken túl csat. kell a szakemb. saját kezűleg aláírt nyil. arról, hogy a szerz.telj-nek ideje alatt AT rendelkezésére áll.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az igazolás benyújtásának időpontjában annak a személynek, szerv-nek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az előírt alk. köv-nek a közös RJ-k, AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alk.köv-nek az RJ-k (AT-k), bármely más szervezet vagy személy kap-ra támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) szerint azzal, hogy Ajánlatkérő az M/2.1. pontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában RJ (AT) (közös RJ, AT) nem támaszkodhat más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alvállalkozó.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szerv-et és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, melynek ig. érdekében a RJ ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rend-re bocs.szerv. az előírt ig. módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
A részvételi jelentkezésben csat. kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerz-ben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz.teljhez szüks erőforrások rend.-re állnak majd a szerz.telj alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű elektronikus másolatban is benyújthatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre jelentkező/Ajánlattevő, ha:
M/1. nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 6 évben (72 hónapban) teljesített legfeljebb 2 db szerződésből összeadódó olyan generáltervezési feladat ellátására von. referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 6.600 m2 bruttó szintterületű épületben elvégzett tervezési feladat volt a tárgya, és amely építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta. (Generáltervezés alatt AK olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.)
A KR 21.§-a (3a) bek. alapján AK az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Felhívjuk a figyelmet a KR.21/A.§-ra.
M/2. nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm.rend. 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre von. korl. nélküli tervező jog. (É- teljes körű tervezői jog./ korábban É1) megszerzéséhez szüks. névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a) pont alapján az 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9. §(1),(5) bek. figyelembevételével a 9.§ (4) bek alapján 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre von. szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. AK felhívja RJ(k) figyelmét, hogy jelen szakember tekintetében AK a Kbt. 65. § (10) bek-ben foglaltak alapján előírja, hogy ezen alk.köv-nek való megfelelés tekintetében RJ(k) (közös RJ-k) nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alváll.
M/2.2. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I/2.rész 29.pontban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre von. korl. nélküli tervezői jog. (V- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szüks. névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a) pont alapján az 1. mell. I/2.rész 29. pontban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1), (5) bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bek. alapján 1. mell.. I/2.rész 29.pontban meghatározott építmény villamossági tervezési szakterületre von. szakmai gyak-kal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
M/2.3. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I/2.rész 28.pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre von. korl. nélküli tervezői jog. (G- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a)pont alapján az 1. mell. I/2.rész 28.-ban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1),(5) bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bek. alapján 1. mell. I/2.rész 28. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre von. szakmai gyak-kal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
M/2.4. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I/2.rész 26.pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korl. nélküli tervezői jog. (T-teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szüks. névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a)pont alapján az 1. mell. I/2.rész 26. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1),(5) bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bek. alapján 1. melléklet I/2.rész 26.pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre von. szakmai gyak-kal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
Az M/2.1-4 pontok esetében AK elfogadja az érvényes - nem szüneteltetett és nem felfüggesztett-névjegyzékbe vételt is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
A számla az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) szerint igazolt, szerz.szerű telj. köv. nyújtható be. AK az ellenszolgáltatást 30 naptári napra, átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)- (2) fogl. szerint.
Nyertes AT a közb. dok-ban meghatározott ütemezés szerint Szolgáltatás I.: 2 db részszámla és 1 db végszámla. A Szolgáltatás II.: a lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárását követően, a tervező művezetés során a teljesítést követően havonta jogosult számla benyújtására.
Szerz. megerősítő bizt. az KD-ba foglaltak szerint.
Szerződést biztosító mellék kötelezettségek a 2.2.9) pontban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/03/08 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben Közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) A részvételi jelentkezéseket (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR haszn. kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ/kapacitás nyújtók képviseletében a RJ teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek. Felhívjuk RJ-k figyelmet, hogy az elektronikus űrlap benyújtásával más nevében megtett nyilatkozatok vonatkozásában a részvételi jelentkezésben meghatalmazás csatolása szükséges.
3. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet!
4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja 2019. 01. 31. 12:00 óra, helye: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, az EKR az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés(ek) esetében a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésben szerepelnek - a részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
5. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a részvételi dokumentáció tartalmazza:
— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Elektronikus űrlap),
— EEKD (Elektronikus űrlap),
— Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalommal is),
— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (Elektronikus űrlap),
— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek.szerinti okiratokat is,
— nyilatkozatot közös részvételi jelentkezésről (adott esetben),
— közös részvételre jelentkezők által kötött együttműködési megállapodást,
— a részvételi jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult jelentkező, közös részvételre jelentkezés esetén jelentkezők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtószervezet aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját,
— meghatalmazást (adott esetben),
— nyilatkozatot felelős fordításról (adott esetben),
— nyilatkozat üzleti titokról, és szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolást.
6. AK a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy ha a hiánypótlással a RJ a jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
7. AK a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) részvételre jelentkező/ajánlattevő részére gazd. szervezet létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
Folytatás a VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/01/31 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3) pont folytatása:
8. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Módszer:
A Minőségi kritériumok vonatkozásában pontkiosztás módszere a dok-ban meghatározottak szerint.
Az Ár vonatkozásában fordított arányosítás.
AK az 1. ért.részszempont alszempontjai tekintetében (A telj. bevonni kívánt szakemberek alk. min. követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata, továbbá a telj-be bevonni kívánt szakemberek releváns szakmai tapasztalata) a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján 10 db épületen elvégzett tervezésben / villamossági tervezésben / gépészeti tervezésben / tartószerkezeti tervezésben / tűzvédelmi tervezésben határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot adja.
Az értékelés és a pontkiosztás részletes leírását AK az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
9. AK a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10. Idegen nyelvű dok.-kal együtt annak felelős magyar fordítását is be kell nyújtani, továbbá csatolni szükséges az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar nyelven csatolt dokumentumnak. A fordításban elkövetett hibákért a RJ felel.
11. Nyertes AT-nek a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell 100 millió Ft/káresemény összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel, amelynek a tervezői művezetésre is ki kell terjednie - mely egyidejűleg kiterjed valamennyi alvállalkozója, illetve közreműködője tevékenységére is. Az érvényes biztosítási szerződésnek 5 éves utófedezettel kell rendelkeznie, amely a szerződés hatálya alatt okozott, de a szerződés megszűnését követő 5 éven belül bekövetkezett és bejelentett károkat is fedezi.
Nyertes AT-nek továbbá a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény összegű általános-és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely biztosításnak ki kell terjednie harmadik személyeknek szerződésen kívül okozott személysérüléses és dologi károkra, valamint a AK vagyontárgyaiban okozott károkra is és ki kell terjednie a valamennyi alvállalkozója, illetve közreműködője tevékenységére is. Az érvényes általános-és szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződésnek 1 éves utófedezettel kell rendelkeznie, amely a szerződés hatálya alatt okozott, de a szerződés megszűnését követő 1 éven belül bekövetkezett és bejelentett károkat is fedezi.
A felelősségbizt.szerződéseket/kötvényeket a szerződéskötéskor szükséges csatolni. AT (közös AT) köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy az előírt felelősségbizt. rendelkezik-e, és amennyiben nem rendelkezik, abban az esetben szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbizt. megköti, vagy meglévő felelősségbiz.kiterjeszti jelen eljárásban előírtaknak megfelelően.
12. AK a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbb alk. követelményeket határozott meg a III.1.2) P/1. és a III.1.3) M/1.-M/2. alk.feltételek körében.
13. AK a Kbt. 81. § (4) bek. alapján tájékoztatja érd. gazd. szereplőket, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT, valamint adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT tekintetében vizsgálja az ár alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást.
14. Az elj. kapcs. valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
15. A részvételi szakasz eredményéről AK, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően az EKR felületén keresztül tájékoztatja a RJ-ket, majd a Kbt. 83.§ (3) bekezdése alapján - a részv.szakasz eredményének közlésétől számított 5 munkanapon belül az ajánlattételi felhívást megküldi.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Baloghné Spét Anikó (00994)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák