Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/13
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.18.
Iktatószám:24239/2018
CPV Kód:45212225-9
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Nagykanizsa 3110/26. hrsz.-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71174624
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajmási Bálint
Telefon: +36 706382114
E-mail: hajmasi.balint@nagykanizsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykanizsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagykanizsa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001066322018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001066322018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagykanizsa - multicsarnok tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001066322018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagykanizsa - multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykanizsa - multicsarnok tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa 3110/26. hrsz.-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya a Modern Városok Program keretében megvalósuló Nagykanizsa - multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok I. ütem tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
Tervezési feladat:
-az ajánlattételi dokumentáció részét képező építési engedélyezési terv, jogerős építési engedély és közbeszerzési műszaki dokumentáció alapján ütemezett kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
-a rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció alapján a további szükséges engedélyezési tervdokumentációk elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
-a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; pla illetve .dwg formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentáció és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a sport- és rendezvénycsarnok kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, közművekkel, környezetrendezéssel.
I. Ütem:
Multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építése, amely nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas, nettó alapterülete 11992 m2, háromszintes, 3035 fő (ebből VIP 224 fő) + 2000 fő (küzdőtér) befogadására alkalmas mobil és fix lelátókkal rendelkezik.
a) A küzdőtér 2428 m2, belmagassága 10,50 m, burkolata rugalmas sportparketta. A küzdőtér három részre osztható a tetőszerkezetre felhúzható elektromotoros meghajtású, két rétegű térelválasztóval Beépítésre kerülő előregyártott és monolit vasbeton szerkezetek összes mennyisége 4529 m3. Acél tartószerkezet beépítendő mennyisége 210 tonna.
b)A sportcsarnokba egy 1125 kg-os akadálymentes személyfelvonó épül
c)sportvilágítás 300-1.500 Lux „labdaálló” sportvilágítás LED fényforrású lámpatestekkel, fényerő szabályozó rendszerrel
d)Parkolók száma: parkolók száma 503 db +14 db akadálymentes és 3 db elektromos töltővel előkészített, kerékpár tárolók száma 300 db, buszparkolók száma 15 db
e)Beépítésre kerülő előregyártott és monolit vasbeton szerkezetek összes mennyisége 4529 m3
f)Acél tartószerkezet 210 tonna.
Alternatív energiaellátás: A létesítmény tetőfelületén összesen 200 kW / kVA Napelemes rendszer részére biztosított az elhelyezhetőség és az épület villamos hálózatára csatlakoztatás lehetőség. Az átadásig 1 db. HKME- Háztartási méretű kiserőmű (50 kW / kVA) kerül telepítésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezés épületgépészeti és épületvillamossági (erősáram és gyengeáram) munkákat is tartalmaz. További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációval kapcsolatban felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére („vagy azzal egyenértékű”).
II. Ütem:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II. ütem nem tárgya a jelen közbeszerzési eljárásnak, ugyanakkor AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a II. ütem tervezés és kivitelezés vonatkozásában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog alkalmazni, azonos szerződéses feltételekkel, mint tárgyi eljárás keretében. Az új építési beruházás keretében a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott tervezési és kivitelezési feladatokat kell elvégezni. Ajánlatkérő a további építési beruházás becsült értékét jelen közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlat (0-36 hó) 10
2 M2.2) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hó)  5
3 M2.3) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hó) 5
4 M2.4) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 1.6. pont: a kiv-t egységes tervek alapján kell megval-i, a létesítmény kiv. nem bontható részekre. A megval. feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek. A II.2.7.) pont: a határidő a munkater. átad. számít és naptári napban értendő, amely hat.-be a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalk. és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. meghat. kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni: A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil.-át benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra. Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re és az EKR rendelet 10. § (3) bek.-re. Azon alvállalk. vonatk.-ban, amelyek nem vesznek részt az alk. ig.-ban a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyíl.-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalk. A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött ig.-t (nemleges tartalmú nyil. becsatolása is szükséges). A Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.
Szakmai tev. végzésére vonatk. alk. előírása:
Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dok.-k benyújtása kizárólag az előzetes ig.-t követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
NY.1.)-NY.2.)
AK a nyilv. szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilv.-ban ellenőrzi. A nyilv. szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilv.-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilv. kivonatának, a nyilv.-t vezető szerv által kiállított ig.-nak vagy a nyilv-ban szereplés tényét igazoló dok.-ak egyszerű másolatban történő benyújtásával kell ig.
Az alk. ig. a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is ir.
NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az Étv. szerinti, ép. kivitelezési tev.-et végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).
NY.2.) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
P.1) A Kbt.65.§(1) bek. a) pontja és a Kr.19.§(1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy tervezés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2) A Kbt.65.§ (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös AT esetén bármelyik közös AT) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy tervezés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az 4.500.000.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy tervezés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 4.500.000.000,- Ft-ot.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.
A P.1) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.2. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr.21.(2) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciák (továbbiakban: ref) ismertetését.
A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2.) A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr.21.§(2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek kapcsán csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv.-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában,;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (műszaki átadás-átvétel időpontja), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciamunkákkal:
M1.1) 1 db referencia, amely min. nettó 8900 m2 alapterületű, minimum 2275 néző befogadására szolgáló lelátóval ellátott, sportcélú épület kivitelezésére vonatkozik.
Sportcélú épület: bármilyen sportépület, sportpálya, sport céljára hasznosított épület
M1.2) 1 db referencia, amely magába foglalt legalább 3300 m3 monolit (helyszíni) vasbeton szerkezetépítési és/vagy előregyártott vasbeton szerkezetépítési munkát, legalább 157 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, felvonó szerelési, teljes körű akadálymentesítési, környezetrendezési, útépítési és közműépítési munkákat.
M1.3) 1 db referencia, amely minimum 1800 m2 sportparketta burkolatú küzdőtér kivitelezésre vonatkozik.
Az M1.1)-M1.3) pontok követelményeinek történő megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt M1.1)-M1.3) pontok szerinti egyes minimumkövetelmények tartalmi követelményei nem adódhatnak össze több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolandók. Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
M2.2) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
M2.3) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
M2.4) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.
A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi/ Hibás teljesítés esetén a kijavítási időre eső késedelmi kötbér /meghiúsulási kötbér: szerződés szerint
Teljesítési/Jólteljesítési biztosíték: 5% szerz. szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték: 5 % feletti előleg esetén.
Ajánlattevő köteles a biztosítékok határidőben történő nyújtásáról nyilatkozni.
Jótállás: műsz. átvételtől 5 év teljeskörű; a tervekre vonatkozó jótállási szabályok lásd. szerződés 11.1.p.
A fizetési mérföldkövek a szerződés 9.3. alapján.
Tartalékkeret kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 %-a.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32. §, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a alapján történik. Előleg Kbt. 135. § (8) bek. szerint 20 %
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: ár: fordított arányosítás, minőségi kritériumok: egyenes arányosítás
2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
-amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya
-ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil.
-Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról.
-Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
-nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
-értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl.
-közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.
3.Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
4.A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5.Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 100 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény mértékű tervezési és min. 1 milliárd Ft/év és min. 500 millió Ft/káresemény mértékű építési-szerelési, fel.biz-i szerződés meglétét írja elő. A tervezőnek saját névre szóló tervezői „all risk” típusú biztosítással kell rendelkeznie.
6.Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
7. FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (1146 Budapest, Hermina u. 49.; 00465)
8.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.
9.Ajánlatkérő 2019. február 5. napján 11:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. irodája (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) előtt.
10.Szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) és MSZ EN ISO 50001:2012 [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bek. is irányadó]
11.Ajánlatkérő a Kbt. 35. (8) bek. alapján gazd. szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.
12.) II.2.4. pont kiegészítése: A sportcsarnokhoz fésűs elrendezéssel kapcsolódó sportközpont.
Az első fésűje földszinten a 4 sávos tekepályát és a park felé nyíló bérleményi területeket, az emeleten lakossági célokat szolgáló közösségi edző termeket, szaunát, gyermekmegőrzőt és közösségi termet tartalmaz.
A második fésű nagy belmagasságú multifunkcionális edzőtermeket, asztalitenisz, súlyemelés, cselgáncs tartalmaz.
A harmadik fésűben földszinten az egyesületi központ önálló közterületi bejárattal és a sportolói edzőterem szaunával az emeleten pedig birkózó és ökölvívás edzőtermei kaptak helyet.
A sportközpont nettó alapterülete 4078 m2.
13) A további részl. a felhívás Vl.4.3) pontja és közb. dok.ok tart.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
14. Az ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf , költségvetés excel formátumot jelöli meg.
15. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].
16.Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKR Rendelet 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
17.A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.
18. A Kbt. 135.§ (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, vagy változásbejelentést) nyújt/nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák