Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/247
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.20.
Iktatószám: 24286/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Teljesítés helye: HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt K ft.;Szabadics Közm ű- és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +361 7849913
E-mail: iroda@pozderka.hu
Fax: +361 7840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építmények
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építményekhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6298516540 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építmények
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111230-9
45111240-2
45111290-7
45111291-4
45112000-5
45112210-0
45112300-8
45112700-2
45112400-9
45221200-4
45223000-6
45223300-9
45231300-8
45231400-9
45232330-4
45232450-1
45233128-2
45233200-1
45233300-2
45247270-3
45315300-1
45315700-5
45316000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építményekhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására.
A jelen beszerzés tárgyát az alábbi építési munkák elvégzése képezi:

I. Útépítési munkák:
1. Autópálya (RR-MWY)
1.1. földműépítés
1.2. útépítés
1.3. pálya víztelenítés és vízelvezetése
1.4. pályához tartozó forgalomtechnikai munkák
1.5. pályához tartozó változtatható jelzésképű táblák (VJT) elektromos betápláló vezetékek védőcsöveinek elhelyezése, valamint portálszerkezetek alépítményeinek-, alaptesteinek kivitelezése
2. Körfogalmak
2.1. Déli körforgalom (RR-RBS):
# bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése
# forgalomtechnikai munkák elvégzése
2.2. Északi körforgalom (RR-RBN):
# földműépítés
# útépítés
# forgalomtechnikai munkák elvégzése
3. Smart city (city for automonus vehicle - CAV2) 2. ütemének kivitelezése
3.1. földmű építés
3.2. útépítés
3.3. víztelenítés
3.4. forgalomtechnika
3.5. hírközlő vezetékek védőcsöveinek elhelyezése az útkereszteződések alatt
4. Egyéb RR utak:
4.1. Handling pálya bekötőút (HC-CON)
# földműépítés
# útépítés
# vízelvezetés, víztelenítés
# forgalomtechnika
4.2. Országos közút (RR-RRX)
# bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése
# vízelvezetés, víztelenítés
# forgalomtechnika
4.3. Autóút (RR-HWY)
# bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése
# vízelvezetés, víztelenítés
# forgalomtechnika
II. Egyéb munkák
1. Dinamikus platform (DP) szalagkorlát kivitelezése
2. Beláthatósági dombok építése
3. Kerítés építése
4. Tesztpálya déli víztározótó déli kivezetésének kiépítése
5. High speed oval (HSO) pálya alatti töltés építése (3db), áterszek elhelyezése (2 db)
6. 22 kV-os hálózat kiépítése
7. Egyéb vízépítési munkák, mederburkolások
8. Elektromos töltők elektromos ellátása
9. egyéb elektromos munkák
Ajánlatkérő tájékoztatja közös ajánlattevőket, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 6.300.330.760 - forint (tartalékkeret nélkül).
A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mérté 10
2 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mérté 10
3 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mérté 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 151 - 312025
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt K ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150 .
Város: Tiszaké cske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szabadics Közm ű- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye so r 3.
Város: Zalaka ros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6298516540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A karakterkorlát miatt VI.1.3) és VI.4.3) pontokban kerül kifejtésre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi konzultációt megelőző közbeszerzési eljárás: „Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére” TED 2017/S 151-312025
A közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; adószáma: 11426628-4-03, nem kkv) és Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; adószáma: 13748429-2-20, középvállalkozás) közös ajánlatevők
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk:
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.):
# tervezési feladatok egyes részfeladatai
# szakfelügyeletek egyes részfeladatai
# geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok
# fémmentesítési munkák egyes részfeladatai
# régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai
# lőszermentesítés egyes részfeladatai
# természeti területek védelmének egyes részfeladatai
# védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai
# optikai hálózat építésének egyes részfeladatai
# elektromos hálózat építésének egyes részfeladatai
# közvilágítás építésének egyes részfeladatai
# víz-; szennyvíz; öntöző- csapadékcsatorna építésének egyes részfeladatai
# hírközlési alépítmény építése
# irtási munkák egyes részfeladatai
# földmunkák egyes részfeladatai
# bontási munkák egyes részfeladatai
# útépítési munkák egyes részfeladatai
# ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai
# vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai
# tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai
# átereszek építési munkák egyes részfeladatai
# árok, folyóka építés egyes részfeladatai
# kútlétesítés egyes részfeladatai
# vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
# szivárgók, kereszt-, és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok
# burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai
# kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai
# speciális aknák építés egyes részfeladatai
# burkolt és földmedrű árok építés részfeladatai
# tározó építés egyes részfeladatai
# híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai
# síkalapozás egyes részfeladatai
# mélyalapozás egyes részfeladatai
# pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai
# monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai
# acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme egyes részfeladatai
# szigetelési munkák egyes részfeladatai
# dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai
# rézsűburkolatok egyes részfeladatai
# betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai
# felületképzés egyes részfeladatai
# támfalépítés egyes részfeladatai
# városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai
# környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai
# kerítésépítés egyes részfeladatai
# pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai
# energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai
# növénytelepítés egyes részfeladatai
# kertépítészet egyes részfeladatai
# anyagok beszállítása
# minőségbiztosítás egyes részfeladatai
# tömörségvizsgálat
# geodézia munkák egyes részfeladatai
# mobil illemhelyek bérlése
# információs anyagok beszerzése
# pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele
# megvalósulási dokumentációk elkészítése
# műtárgyak építészeti, gépészeti munkái
# lakatosmunkák egyes részfeladatai
# daruzási feladatok egyes részfeladatai
# irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai
# kőburkolat építés egyes részfeladatai
Folyt. VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési D öntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk:
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.):
# tervezési feladatok egyes részfeladatai
# szakfelügyeletek egyes részfeladatai
# geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok
# fémmentesítési munkák egyes részfeladatai
# régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai
# lőszermentesítés egyes részfeladatai
# védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai
# optikai hálózat építésének egyes részfeladatai
# elektromos hálózat építésének egyes részfeladatai
# közvilágítás építésének egyes részfeladatai
# víz-; szennyvíz; öntöző- csapadékcsatorna építésének egyes részfeladatai
# hírközlési alépítmény építése
# irtási munkák egyes részfeladatai
# földmunkák egyes részfeladatai
# bontási munkák egyes részfeladatai
# útépítési munkák egyes részfeladatai
# ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai
# vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai
# tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai
# átereszek építési munkák egyes részfeladatai
# árok, folyóka építés egyes részfeladatai
# kútlétesítés egyes részfeladatai
# vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
# szivárgók, kereszt-, és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok
# burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai
# kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai
# speciális aknák építés egyes részfeladatai
# burkolt és földmedrű árok építés részfeladatai
# tározó építés egyes részfeladatai
# híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai
# síkalapozás egyes részfeladatai
# mélyalapozás egyes részfeladatai
# pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai
# monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai
# acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme egyes részfeladatai
# szigetelési munkák egyes részfeladatai
# dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai
# rézsűburkolatok egyes részfeladatai
# betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai
# felületképzés egyes részfeladatai
# támfalépítés egyes részfeladatai
# városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai
# környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai
# kerítésépítés egyes részfeladatai
# pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai
# energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai
# növénytelepítés egyes részfeladatai
# kertépítészet egyes részfeladatai
# anyagok beszállítása
# minőségbiztosítás egyes részfeladatai
# tömörségvizsgálat
# geodézia munkák egyes részfeladatai
# mobil illemhelyek bérlése
# információs anyagok beszerzése
# pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele
# megvalósulási dokumentációk elkészítése
# műtárgyak építészeti, gépészeti munkái
# lakatosmunkák egyes részfeladatai
# daruzási feladatok egyes részfeladatai
# irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai
# kőburkolat építés egyes részfeladatai
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)