Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/2
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.03.
Iktatószám:24363/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 3.;1125 Budapest, Diós árok 3.;1125 Budapest, Diós árok 3.;1125 Budapest, Diós árok 3.;1125 Budapest, Diós árok 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 13561573
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059302018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059302018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EBP keretében tervezési feladatok 5 részben - DBC
Hivatkozási szám: EKR001059302018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Egészséges Budapest Program keretében a Dél-budai Centrum DBC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” – 5 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
További tárgyak:71318100-1
71320000-7
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71322100-2
71327000-6
71333000-1
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő "A-B Hall", "B", "J" épület felújításához (nettó 10.117 m2, bruttó 11.331 m2) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16.334 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
• az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
• megközelítést,
• a térkapcsolatokat,
• belső közlekedési rendszert,
• közös használatú tereket,
• parkolási rendszert,
• és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek létszáma, szakmai tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
3 1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  10
4 1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
5 1.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
6 1.5. Az M.2.5. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 66 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Országos Onkológiai Intézet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
További tárgyak:71318100-1
71320000-7
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71322100-2
71327000-6
71333000-1
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Onkológiai Intézet meglévő "19." és "28." épületének felújításához (nettó 1.318 m2, bruttó 1.476 m2) és kapcsolódó bontásokhoz (nettó 1.380 m2, bruttó 1.546 m2), valamint új épület (bruttó 11.382 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
• az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
• megközelítést,
• a térkapcsolatokat,
• belső közlekedési rendszert,
• közös használatú tereket,
• parkolási rendszert,
• és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek létszáma, szakmai tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
3 1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  10
4 1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
5 1.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
6 1.5. Az M.2.5. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 63 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.

Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
További tárgyak:71318100-1
71320000-7
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71322100-2
71327000-6
71333000-1
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet meglévő "Esplanade", "Lukács" és "A-B" épületének felújításához (nettó 24.895 m2, bruttó 27.882 m2), valamint új épület (bruttó 15.385 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
• az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
• megközelítést,
• a térkapcsolatokat,
• belső közlekedési rendszert,
• közös használatú tereket,
• parkolási rendszert,
• és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek létszáma, szakmai tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
3 1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  10
4 1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
5 1.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
6 1.5. Az M.2.5. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 66 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.

Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
További tárgyak:71318100-1
71320000-7
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71322100-2
71327000-6
71333000-1
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint meglévő Főépület, Rehab épület, Élelmezési épület és Kúracsarnok felújításához (nettó 4.944 m2, bruttó 5.537 m2), valamint új épületrész, Rehabilitációs park és belső úthálózat (bruttó 7.502 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
• az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
• megközelítést,
• a térkapcsolatokat,
• belső közlekedési rendszert,
• közös használatú tereket,
• parkolási rendszert,
• és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek létszáma, szakmai tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
3 1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  10
4 1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
5 1.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
6 1.5. Az M.2.5. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 63 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
További tárgyak:71318100-1
71320000-7
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71322100-2
71327000-6
71333000-1
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási és felújítási munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház meglévő "D" és "B" épületek felújításához (nettó 9.250 m2, bruttó 10.360 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 1.924 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
• az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
• megközelítést,
• a térkapcsolatokat,
• belső közlekedési rendszert,
• közös használatú tereket,
• parkolási rendszert,
• és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek létszáma, szakmai tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
3 1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  10
4 1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
5 1.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  12
6 1.5. Az M.2.5. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 63 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot, kivétel azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírja.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell igazolnia, azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) Közös) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata – cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (engedélyes és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérleg fordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P1) alkalmassági követelmények esetében irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdései is.
Alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67.§-ában foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni. ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentumba IV. „alfa” részének kitöltésével igazolja a jelen felhívás pontjában megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)-(10) bekezdéseire.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (engedélyes és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el:
- az 1. rész esetében a 300.000.000 Ft összeget.
- a 2. rész esetében a 100.000.000 Ft összeget
- a 3. rész esetében a 300.000.000 Ft összeget
- a 4. rész esetében a 45.000.000 Ft összeget
- az 5. rész esetében a 100.000.000 Ft összeget.
Amennyiben valamely gazdasági szereplő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelés.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) – valamennyi rész vonatkozásában
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett – használatbavételi engedéllyel vagy teljesítésigazolással lezárt tervekkel - legjelentősebb generáltervezési szolgáltatásainak ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap),
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
- szolgáltatástárgya és mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. és 22. §-ára.
M/2. – valamennyi rész vonatkozásában
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, ha pedig az ajánlattétel időpontjában nem szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Alkalmasság igazolása körében a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) és a Kbt. 65. § (6) – (7) és (9) foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. „alfa” részének kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)-(10) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett – használatbavételi engedéllyel vagy teljesítésigazolással lezárt tervekkel - generáltervezési feladat ellátására vonatkozó REF munkával, amely olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozott, amely
-az 1.rész esetében legalább bruttó 19.000m2
-a 2.rész esetében legalább bruttó 8.500m2
-a 3.rész esetében legalább bruttó 20.000m2
-a 4.rész esetében legalább bruttó 4.500m2
-az 5.rész esetében legalább bruttó 6.500m2
alapterületű egészségügyi intézmény tervezési feladatára vonatkozik.
(AK egészségügyi intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), mentőállomást, egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, rehabilitációs intézetet/központot (beleértve a gyógyfürdőket) és kórházat (klinikát) ért. AK egészségügyi intézmény tervezési feladat alatt ekkora alapterületű új egészségügyi intézményt, vagy egészségügyi intézmény ilyen méretű bővítésének, felújításának tervezési munkáit érti. Generáltervezés alatt AK, olyan összetett tervezési feladatot ért, mely min. építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését is tartalmazza, és amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia.)
Az alk. min.köv. az egyes részek vonatkozásában az alábbiak szerint teljesíthető:
-az1.rész és 3.rész: max.3db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 10.000m2-t.
-a2.rész: max. 2db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 5.000m2-t.
-a4.rész: max. 2db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 3.000m2-t.
-az5.rész: max. 2db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 4.000m2-t.
Amennyiben valamely GSZ több rész vonatkozásában is AA-t kíván benyújtani, úgy elegendő a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alk. köv-nek való megfelelés.
M2)valamennyi rész esetében: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel
M2.1)Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M2.2)Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3)Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4)Legalább 1fő OT-M-T vagy EG-T kamarai tanúsítással, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező megfelelő szakemberrel.
M2.5)–az 1.rész, 2.rész, és 3.rész tekintetében:
Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.5)–a 4. és 5.rész tekintetében:
Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. II.Szakértés 2.Építésügyi műszaki szakértés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű SZÉS6 jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Az egyes részek között az átfedés megengedett.1szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Mellékkötelezettségek: késedelmi/hibás/meghiúsulási kötbér. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Telj.bizt:5%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR 001059302018)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Karakterszám korlátozás miatt alkalmazott rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AV=alvállalkozó; KRBSZ=kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet; GSZ=gazdasági szereplő; AA=ajánlat; AF=ajánlati felhívás; KD= közbeszerzési dokumentum; ESPD=egységes európai dokumentum; KM=keretmegállapodás; ALK=alkalmassági; KÖV=követelmény; REF=referencia; KSZGYI=képzettség és szakmai gyakorlati idő.
1. AK ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt, melynek összege az 1. és a 3. rész esetében 2.000.000 Ft, a 2. és 4. és 5. rész esetében 1.000.000 Ft. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt AK 10032000-01490576-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információ a KD-ban található.
2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§-a szerint, és a KD-ban részletezettek szerint.
3. Helyszíni bejárás a KD-ban foglaltak szerint biztosított.
Helyszín:1. rész időpont: 2019.01.14. 8:00-10:00;
2. rész: 2019.01.11. 13:00-15:00;
3. rész: 2019.01.09. 13:00-15:00;
4. rész: 2019.01.14. 13:00-15:00;
5. rész: 2019.01.09. 8:00-10:00;
4. Ajánlatban AT-nek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT AV-t kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.
6. AT-nek jelen AF-ban és KD-ban foglalt információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
7. Eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a dokumentumban részletezettek szerint.
8. Ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Átszámítás kapcsán lásd a dokumentum szabályozását.
9. AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
10. AK AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásit a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. Hiánypótlás lehetőségét AK biztosítja, összhangban a Kbt.71.§-ban foglaltakkal. AK a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK projekttársaság alapítását önálló és közös nyertes AT-k tekintetében is kizárja [Kbt.35.§ (8) bekezdés].
13. AK a Kbt.75.§(2) bek. e)pontját nem alkalmazza.
14. AT a Kbt.73.§(4)-(5) alapján tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
15. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (Lajstromszám: 00875)
16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
17. AF-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá magyar jog rendelkezései irányadók. Hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
18. A nyertes ajánlattevő szerzői jogáról az ajánlatadással lemond. Ajánlatkérő további ellenszolgáltatás nélkül korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A szerzői jog ellenértékét ajánlattevőknek szükséges beárazni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § -ára figyelemmel.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3.) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) folytatása:
19. Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, részenként az alábbi minimum összeggel: 1. és 3. rész esetén: minimum 150.000.000 HUF/kár és minimum 300.000.000 HUF/év; 2. és 5. rész esetén: minimum 100.000.000 HUF/kár és minimum 200.000.000 HUF/év; 4. rész esetén minimum 20.000.000 HUF/kár és minimum 40.000.000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
20. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az 1. értékelési szempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. 12. 21. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) (a továbbiakban „Útm.”)1. számú melléklet B.1. pontja szerinti abszolút értékelési módszer, a „pontozás” módszere., a 2. értékelési tekintetében az Útm. 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
21. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumok általános ajánlati dokumentáció 19. pontjában felsorolt szakembereknek részt kell venniük a szerződés teljesítésében. Ajánlatkérő előírja, hogy az V. fázis BIM modell elkészítésére vonatkozó opció lehívása esetén az 1-3. részeknél a BIM módszertan alkalmazástechnikai alapelvek dokumentumban felsorolt szakembereknek részt kell venniük a szerződés teljesítésében.
22. Ajánlattevők kötelesek beadniuk az ajánlat részeként a nyilatkozatminták közt kiadott 2. sz. mellékletet.
23. Amennyiben az adott rész vonatkozásában nyertes ajánlattevő az adott egészségügyi intézmény tervtanácsadói feladatainak ellátására korábban nyertes ajánlattevőként került kihirdetésre, vagy szerződést kötött, úgy az a tárgyi eljárás adott része vonatkozásában visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák