Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/249
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.30.
Iktatószám:24404/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001369142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001369142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magasépítési tervezési feladatok keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR001369142019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó különféle épületek, építmények, magasépítési tervezési feladatainak, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magasépítési tervezési feladatok keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás a Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó különféle épületek, építmények, magasépítési tervezési feladatainak, valamint kiegészítő építészeti, mérnöki szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munká(k)ra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződés(ek)ben meghatározottak szerint.
A konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előzetesen nem meghatározható, az a jövőbeni beruházási döntésektől és a pénzügyi források rendelkezésre állásától is függ. Ennek megfelelően a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható. A konkrét munkákra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.
A keretmegállapodás hatálya alatt a nyertes ajánlattevő nem csak megvalósítani köteles az egyedi szerződések szerinti kivitelezéseket, hanem ezen túlmenően folyamatosan az ajánlatkérő rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal jelentkező beszerzési igényei vonatkozásában. Erre is figyelemmel az ajánlatkérő ad hoc vagy egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, azaz párhuzamosan több ajánlat egyidejű kidolgozására, illetőleg több egyedi szerződés egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt és rövid teljesítési határidők mellett.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján egyedi szerződést olyan szervezet javára is köthet, amely szervezet felett meghatározó befolyással rendelkezik, vagy amely szervezet működését részben vagy egészben finanszírozza.
A teljesítés sajátossága, hogy a teljesítéssel érintett egyes épületek közösségi (önkormányzati) vagyongazdálkodásba tartozó és közhasználati (pl. kulturális, szociális) funkcióval vagy magánhasználati funkcióval (pl. önkormányzati lakás, üzlethelyiség) is bírhatnak, lakó és nem lakó épületek egyaránt lehetnek. A funkció a tervezési folyamat eredményeképpen meg is változhat.
A teljesítés sajátossága, hogy a teljesítéssel érintett egyes helyszínek vagy egyes építmények helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe illeszkednek vagy helyi értékvédelem alatt állnak, továbbá a helyszínek vagy az építmények között olyanok is lehetnek, amelyek különleges biztonsági intézkedést igénylő környezetben állnak, figyelemmel az ajánlatkérő közigazgatási területén található kormányzati, külképviseleti és diplomáciai épületek magas számára. Ennek megfelelően egyes kivitelezési munkához kapcsolódóan hatóság vagy jogszabály alapvető biztonsági érdekből vagy nemzetbiztonsági érdekből különleges követelményt írhat elő, illetőleg olyan információk átadására kerülhet sor, amelyek kezelésének előfeltétele a biztonsági követelményeknek való megfelelés, amely ellenőrzéséhez az általánostól eltérő, a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által végzett előzetes ellenőrzés szükséges.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe illeszkedő vagy helyi értékvédelem alatt álló épületen, építményen végzett munka esetén, különösen, ha az műemlék, a műszaki kivitelezhetőség kívánalma többet tartalmazhat, mint ami egyéb munkával kapcsolatosan felmerülhet. A nyertes ajánlattevőnek ilyen esetben figyelemmel kell lennie a szóban levő épület vagy terület stílusára, a környezetre, elhelyezkedésre és arra is, hogy az épület vagy építmény a saját korának stílusában legyen helyreállítható, vagy, hogy a kivitelezés sok esetben az általánostól eltérő megoldási módozatokat kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke  30
2 Személyi állomány tapasztalata  30
3 Minőségi, esztétikus megoldások alkalmazása  20
4 Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama, legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal megújítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének vagy a 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, nincsen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy
c) a tervezői vagy mérnöki szolgáltatási tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem a teljesíti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem teljesíti a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amennyiben ilyen előírás létezik.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani,
c) amennyiben ilyen előírás létezik, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
P/1 a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (magasépítés körébe tartozó építmények építési vagy felújítási munkáihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja mindösszesen a 300.000.000 forintot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja).
P/2 cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja).
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:
P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében bármelyik évben negatív volt.
P/2 a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év bármelyike tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magasépítés körébe tartozó építmények építési vagy felújítási munkáihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el vagy haladja meg a 300.000.000 forintot.
III.1.3) ponthoz tartozóan – alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
(a) legalább 2 fő tervezővel, aki
• az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti É vagy ezzel egyenértékű besorolással, és
• a vonatkozó szakmai kamarai névjegyzékben az előírt érvényes jogosultsággal szerepel, és
• tervezőként legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, és
• amely szakemberek közül legalább 1 fő, a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben, vezető tervezőként részt vett legalább 1 db olyan szerződés teljesítésében, amely épület, épületrész komplex rekonstrukciójára irányuló építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátására irányult.
(b) legalább 1 fő tervezővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti T vagy ezzel egyenértékű besorolással, és
• a vonatkozó szakmai kamarai névjegyzékben az előírt érvényes jogosultsággal szerepel, és
• tervezőként legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(c) legalább 1 fő tervezővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti G vagy ezzel egyenértékű besorolással, és
• a vonatkozó szakmai kamarai névjegyzékben az előírt érvényes jogosultsággal szerepel, és
• tervezőként legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(d) legalább 1 fő tervezővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti V vagy ezzel egyenértékű besorolással, és
• a vonatkozó szakmai kamarai névjegyzékben az előírt érvényes jogosultsággal szerepel, és
• tervezőként legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(e) legalább 1 fő műszaki szakértővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti SZÉS5 vagy ezzel egyenértékű besorolással, és
• a vonatkozó szakmai kamarai névjegyzékben az előírt érvényes jogosultsággal szerepel, és
• műemlék építmények műszaki szakértőként legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja).
M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám), illetve csatolva – adott esetben – a diplomamásolatot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) és f) pontja).
Az M/1 igazolásnak és az M/2 önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.
M/3 a felhívás feladását megelőző utolsó három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének h) pontja).
M/4 a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja).
III.1.3) ponthoz tartozóan – alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/4 nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
a) AutoCAD MAP 3D szoftver
b) ArchiCAD 23 szoftver
c) BIM épületinformációs modellezésre alkalmas szoftver
d) AxisVM statikai mértező szoftver
e) Épületenergetikai tanúsító szoftver
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/1
a) nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben szerződésszerűen teljesített, olyan építési vagy építési jellegű felújítási munkák megvalósítására irányuló építészeti-műszaki tervezési szerződések szerződésszerű teljesítését, amelyek tartalmaztak
• legalább 1 db, közhasználati funkció kialakítását vagy megtartását célzó épület, épületrész építési munkái megvalósítására irányuló építészeti-műszaki tervezési munkát, ahol a munka magába foglalta a szakági tervezést is, és a kivitelezéssel érintett terület mérete elérte vagy meghaladta legalább a bruttó 2.500 négyzetmétert,
• legalább 1 db, közhasználati funkció kialakítását vagy megtartását célzó épületen, épületrészen történő felújítási munkák megvalósítására irányuló építészeti-műszaki tervezési munkát, ahol a munka magába foglalta a szakági tervezést is, és a kivitelezéssel érintett terület mérete elérte vagy meghaladta legalább a bruttó 2.500 négyzetmétert,
• legalább 1 db, műemlék épületen, épületrészen történő felújítási munkák megvalósítására irányuló építészeti-műszaki tervezési munkát, ahol a kivitelezéssel érintett terület mérete elérte vagy meghaladta a bruttó 2.500 négyzetmétert,
• legalább 1 db, magánhasználati funkció kialakítását vagy megtartását célzó épület, épületrész építési munkái megvalósítására irányuló építészeti-műszaki tervezési munkát, ahol a munka magába foglalta a szakági tervezést is, és a kivitelezéssel érintett terület mérete elérte vagy meghaladta a bruttó 1.500 négyzetmétert,
• legalább 1 db, magánhasználati funkció kialakítását vagy megtartását célzó épületen, épületrészen történő felújítási munkák megvalósítására irányuló építészeti-műszaki tervezési munkát, ahol a munka magába foglalta a szakági tervezést is, és a kivitelezéssel érintett terület mérete elérte vagy meghaladta a bruttó 1.500 négyzetmétert,
• legalább 1 db, különleges biztonsági intézkedést igénylő épületen, épületrészen, vagy olyan épületen, épületrészen történő felújítási munkák megvalósítására irányuló építészeti-műszaki tervezési munkát, amely különleges biztonsági intézkedést igénylő környezetben állt.
b) nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db, épület, épületrész komplex rekonstrukciójára irányuló építészeti-műszaki tervezési szerződés teljesítését, ahol, a kész kiviteli tervdokumentációt, a korábbi szerződő fél által jóváhagyott és a hatóság által engedélyezett tervdokumentáció és költségbecslés alapján, a hatósági engedély jogerőre emelkedésétől – vagy ha az építmény nem volt engedélyköteles, akkor a korábbi szerződő fél által jóváhagyott előkészítési tervdokumentáció és költségbecslés alapján, a jóváhagyástól – számított legfeljebb 120 napon belül elkészítette.
M/3 a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év bármelyikében az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el legalább a 12 főt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevővel szemben a szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárás
- minőségbiztosítási rendszer fenntartása
- szakmai tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást fenntartása
- fiatal munkavállalók képzése és teljesítésbe történő bevonása.
Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 208 - 507584
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikus bontás szabályai: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Rendelet) 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlati biztosíték összege 4 millió forint, amely az ajánlatkérő 11784009-15505006-10360006 számú biztosíték számlájára teljesíthető. Az egyéb részleteket a dokumentáció tartalmazza.
5. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:
1. Mérnöki tevékenység vonatkozásában megajánlott átlagos mérnöki napidíj / Súlyszám: 40
2. Tervezési tevékenység vonatkozásában megajánlott, a Magyar Építész Kamara ajánlott – építészeti-mérnöki alkotások és szolgáltatások, belsőépítészeti alkotások és szolgáltatások – díjszabásához viszonyított kedvezmény/ Súlyszám: 50
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont.
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ.2019. évi 227. szám) 1. melléklet A. 1. aa) pont szerint, a 2. és 6. részszempont esetében a 1. melléklet A. 1. ab) pont szerint értékeli, míg a 3-5. értékelési részszempont esetében az adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató 1. számú melléklet B. pont szerint pontozza. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy azon ajánlatok esetében, ahol a 3. értékelési részszemponttal összefüggésben a mennyiség 10 fő vagy kedvezőbb, az 4. értékelési részszemponttal összefüggésben, ahol a mennyiség 10 db vagy kedvezőbb, az 5. értékelési részszemponttal összefüggésben, ahol a mennyiség 5 db vagy kedvezőbb, a pontkiosztáskor Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő A 6. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3 főnél. A 6. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő azon ajánlatokat, ahol a vállalás meghaladja a 12 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.
10. A IV.2.6) pont 30 napot jelent.
11. FAKSZ neve és lajstromszáma: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388
12. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.
13. Figyelemmel a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezéseire is, ajánlatkérő nem teszi kötelezővé és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását, mivel az sem a keretmegállapodás alkalmazása, sem az egyedi szerződések teljesítése érdekében nem indokolt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák