Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/224
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.17.
Iktatószám: 24470/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Teljesítés helye: Székesfehérvár, Károly János utca 32. hrsz: 731/11 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. hrsz: 731/10;Székesfehérvár, Budai út 45. hrsz: 8482/3;Székesfehérvár, Berényi út 105., hrsz: 2723;Bicske, Kossuth tér 3., hrsz: 2554/3 Bicske, Tatai út 12., hrsz: 2647
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832159207
Postai cím: Budai Út 45.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter beruházási és üzemeltetési főosztályvezető
Telefon: +36 22514060
E-mail: kovacs.peter@szfszc.hu
Fax: +36 22514060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szfszc.hu/portal/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001761092022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001761092022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építészeti tervezési szolgáltatás beszerzése (m)
Hivatkozási szám: EKR001761092022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Építészeti tervezési szolgáltatások beszerzése a Székesfehérvári Szakképzési Centrum részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Deák-Bugát
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Károly János utca 32. hrsz: 731/11
Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. hrsz: 731/10
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti tervezési szolgáltatás a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola bővítésére és a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikumban felhagyott épületrészen az eredeti funkció szerinti állapot visszaállítására.
A tervezendő építménnyel kapcsolatos mennyiségi adatok, és az építmény típusra vonatkozó adatok:
- Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola: 2 tankonyha, 2 tancukrászda, 1 étterem és főzőkonyha, 1 tanszálloda, 1 kereskedelmi szaktanterem, 1 kereskedelmi-informatikai terem, 1 tanári szoba, 1 közösségi tér, 1 irodai blokk (becsült hasznos alapterület 1510 m2)
- Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum: 1 tan-kórterem, 1 tan-óvoda, 1 közösségi tér (beavatkozási hasznos alapterület 340 m2).
A szolgáltatás teljesítése során szükséges szakági tervezési jogosultságok (többek között) a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma alapján:
- 2. pontban (É) meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 30. pontban meghatározott tartószerkezeti (T) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 32. pontban meghatározott építmények gépészeti (G) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 35. pontban meghatározott építményvillamossági (V) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
A felsorolt szakágakon túl további szakágak is szükségesek, ezeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
A szolgáltatás teljesítése során Ajánlatkérő által elvárt feladatok:
1. fázis: Alapadatok meghatározása, előtervezés, tervezési program véglegesítése az előzetes program alapján, valamint a tervezés megkezdéséhez szükséges vizsgálatok, alapadatok összegyűjtése, biztosítása (geodéziai felmérés, geotechnikai vizsgálat, rendelkezésre álló tervek visszaellenőrzése, felmérési tervek készítése),
2. fázis: Vázlatterv/építtetői jóváhagyási terv (a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti tartalommal), településképi véleményezési dokumentáció Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlésének 30/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete szerinti tartalommal),
3. fázis: Építési engedélyezési terv, hatósági jóváhagyási dokumentáció hatályos jogszabályok által meghatározott tartalommal (csak a Hrsz: 731/11 ingatlanon tervezett bővítésnél),
4. fázis: Kivitelezési tervdokumentáció/vállalkozásba adás előkészítése (figyelembe véve a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásait, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatait),
5. fázis: Megvalósítás tervezői felügyelete minden szakágban (tervezői művezetés) a kivitelezés idejére, 24 hónap időtartamra. A tervezők rendelkezésre állása legalább havi 16 órában (szakágakkal együtt összesen), melyből legalább 50 %-ot az építés helyszínén szükséges teljesíteni. Elszámolható összes tervezői művezetés 768 óra.
A részletes feladatokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2) a) pontjában előírt "É" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M2) b) pontjában előírt "T" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M2) c) pontjában előírt "G" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M2) d) pontjában előírt "V" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A "21. századi szakképző intézményfejlesztési program" című RRF-2.2.2-22. kódszámú pályázat (pontos hivatkozási szám jelenleg nem ismert)
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő naptári napban értendő, továbbá részletes szabályait ez EKR karakterkorlátozása miatt az ajánlati dokumentáció Műszaki fejezete és a szerződés tervezet tartalmazza.
2. A II.2.5) pontban az Ár kritérium vonatkozásában az alkomponensek:
a) ajánlati ár a tételes költségvetés főösszesítője alapján (HUF) - 45 súlyszám
b) tervezői művezetés nettó óradíja (HUF/óra) - 5 súlyszám

II.2.1)
Elnevezés: Széchenyi
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Budai út 45. hrsz: 8482/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti tervezési szolgáltatás a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum M1 épület korszerűsítésére.
A tervezendő építménnyel kapcsolatos mennyiségi adatok, és az építmény típusra vonatkozó adatok:
Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum M2 tanműhely: 10 gépész tanműhely, 4 öltöző, 4 elektronikai tanműhely, 10 informatikai tanműhely (összes hasznos alapterület 2417 m2, belső felújítás hasznos alapterülete 1501 m2).
A szolgáltatás teljesítése során szükséges szakági tervezési jogosultságok (többek között) a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma alapján:
- 2. pontban (É) meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 32. pontban meghatározott építmények gépészeti (G) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 35. pontban meghatározott építményvillamossági (V) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
A felsorolt szakágakon túl további szakágak is szükségesek, ezeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
A szolgáltatás teljesítése során Ajánlatkérő által elvárt feladatok:
1. fázis: Alapadatok meghatározása, előtervezés, tervezési program véglegesítése az előzetes program alapján, valamint a tervezés megkezdéséhez szükséges vizsgálatok, alapadatok összegyűjtése, biztosítása (rendelkezésre álló tervek visszaellenőrzése, felmérési tervek készítése),
2. fázis: Vázlatterv/építtetői jóváhagyási terv (a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti tartalommal), településképi véleményezési dokumentáció Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlésének 30/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete szerinti tartalommal),
3. fázis: Kivitelezési tervdokumentáció/vállalkozásba adás előkészítése (figyelembe véve a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásait, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatait),
4. fázis: Megvalósítás tervezői felügyelete minden szakágban (tervezői művezetés) a kivitelezés idejére, 12 hónap időtartamra. A tervezők rendelkezésre állása legalább havi 16 órában (szakágakkal együtt összesen), melyből legalább 50 %-ot az építés helyszínén szükséges teljesíteni. Elszámolható összes tervezői művezetés 384 óra.
A részletes feladatokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2) a) pontjában előírt "É" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M2) b) pontjában előírt "G" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M2) c) pontjában előírt "V" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A "21. századi szakképző intézményfejlesztési program" című RRF-2.2.2-22. kódszámú pályázat (pontos hivatkozási szám jelenleg nem ismert)
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő naptári napban értendő, továbbá részletes szabályait ez EKR karakterkorlátozása miatt az ajánlati dokumentáció Műszaki fejezete és a szerződés tervezet tartalmazza.
2. A II.2.5) pontban az Ár kritérium vonatkozásában az alkomponensek:
a) ajánlati ár a tételes költségvetés főösszesítője alapján (HUF) - 45 súlyszám
b) tervezői művezetés nettó óradíja (HUF/óra) - 5 súlyszám

II.2.1)
Elnevezés: Váci
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Berényi út 105., hrsz: 2723
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti tervezési szolgáltatás a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanműhely épületrész korszerűsítésére.
A tervezendő építménnyel kapcsolatos mennyiségi adatok, és az építmény típusra vonatkozó adatok:
Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanműhely épületrész: 7 gépész tanműhely, 5 öltöző, 1 tornaterem (összes hasznos alapterület 2102 m2, belső felújítás hasznos alapterülete 1538 m2).
A szolgáltatás teljesítése során szükséges szakági tervezési jogosultságok (többek között) a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma alapján:
- 2. pontban (É) meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 32. pontban meghatározott építmények gépészeti (G) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 35. pontban meghatározott építményvillamossági (V) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
A felsorolt szakágakon túl további szakágak is szükségesek, ezeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
A szolgáltatás teljesítése során Ajánlatkérő által elvárt feladatok:
1. fázis: Alapadatok meghatározása, előtervezés, tervezési program véglegesítése az előzetes program alapján, valamint a tervezés megkezdéséhez szükséges vizsgálatok, alapadatok összegyűjtése, biztosítása (rendelkezésre álló tervek visszaellenőrzése, felmérési tervek készítése),
2. fázis: Vázlatterv/építtetői jóváhagyási terv (a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti tartalommal), településképi véleményezési dokumentáció Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlésének 30/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete szerinti tartalommal),
3. fázis: Kivitelezési tervdokumentáció/vállalkozásba adás előkészítése (figyelembe véve a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásait, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatait),
4. fázis: Megvalósítás tervezői felügyelete minden szakágban (tervezői művezetés) a kivitelezés idejére, 12 hónap időtartamra. A tervezők rendelkezésre állása legalább havi 16 órában (szakágakkal együtt összesen), melyből legalább 50 %-ot az építés helyszínén szükséges teljesíteni. Elszámolható összes tervezői művezetés 384 óra.
A részletes feladatokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2) a) pontjában előírt "É" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M2) b) pontjában előírt "G" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M2) c) pontjában előírt "V" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A "21. századi szakképző intézményfejlesztési program" című RRF-2.2.2-22. kódszámú pályázat (pontos hivatkozási szám jelenleg nem ismert)
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő naptári napban értendő, továbbá részletes szabályait ez EKR karakterkorlátozása miatt az ajánlati dokumentáció Műszaki fejezete és a szerződés tervezet tartalmazza.
2. A II.2.5) pontban az Ár kritérium vonatkozásában az alkomponensek:
a) ajánlati ár a tételes költségvetés főösszesítője alapján (HUF) - 45 súlyszám
b) tervezői művezetés nettó óradíja (HUF/óra) - 5 súlyszám

II.2.1)
Elnevezés: Vajda
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Bicske, Kossuth tér 3., hrsz: 2554/3
Bicske, Tatai út 12., hrsz: 2647
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti tervezési szolgáltatás a Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum iskolaépületének korszerűsítésére és a tanműhely kialakítására a felhagyott óvodaépületből.
A tervezendő építménnyel kapcsolatos mennyiségi adatok, és az építmény típusra vonatkozó adatok:
- Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum iskolaépülete: földszinti és I. emeleti helyiségek (épület összes hasznos alapterület 2518 m2, belső fejlesztés hasznos alapterülete 1929 m2).
- Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum tanműhelye: az épület összes helyisége (összes hasznos alapterület 348 m2).
A szolgáltatás teljesítése során szükséges szakági tervezési jogosultságok (többek között) a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma alapján:
- 2. pontban (É) meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 32. pontban meghatározott építmények gépészeti (G) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
- 35. pontban meghatározott építményvillamossági (V) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
A felsorolt szakágakon túl további szakágak is szükségesek, ezeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
A szolgáltatás teljesítése során Ajánlatkérő által elvárt feladatok:
1. fázis: Alapadatok meghatározása, előtervezés, tervezési program véglegesítése az előzetes program alapján, valamint a tervezés megkezdéséhez szükséges vizsgálatok, alapadatok összegyűjtése, biztosítása (rendelkezésre álló tervek visszaellenőrzése, felmérési tervek készítése),
2. fázis: Vázlatterv/építtetői jóváhagyási terv (a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti tartalommal), településképi véleményezési dokumentáció,
3. fázis: Örökségvédelmi bejelentési terv (a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti, műemléki környezetre vonatkozó tartalommal)
4. fázis: Kivitelezési tervdokumentáció/vállalkozásba adás előkészítése (figyelembe véve a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásait, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatait),
5. fázis: Megvalósítás tervezői felügyelete minden szakágban (tervezői művezetés) a kivitelezés idejére, 12 hónap időtartamra. A tervezők rendelkezésre állása legalább havi 16 órában (szakágakkal együtt összesen), melyből legalább 50 %-ot az építés helyszínén szükséges teljesíteni. Elszámolható összes tervezői művezetés 384 óra.
A részletes feladatokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2) a) pontjában előírt "É" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M2) b) pontjában előírt "G" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M2) c) pontjában előírt "V" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A "21. századi szakképző intézményfejlesztési program" című RRF-2.2.2-22. kódszámú pályázat (pontos hivatkozási szám jelenleg nem ismert)
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő naptári napban értendő, továbbá részletes szabályait ez EKR karakterkorlátozása miatt az ajánlati dokumentáció Műszaki fejezete és a szerződés tervezet tartalmazza.
2. A II.2.5) pontban az Ár kritérium vonatkozásában az alkomponensek:
a) ajánlati ár a tételes költségvetés főösszesítője alapján (HUF) - 45 súlyszám
b) tervezői művezetés nettó óradíja (HUF/óra) - 5 súlyszám

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
2. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
3. Kizáró okok igazolása: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ - 16. §-a alapján:
- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá;
- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá;
- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek;
- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi, A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
- A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Mi1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek referencia igazolást/nyilatkozatot köteles benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmazni:
- ajánlattevő neve, címe;
- a szerződést kötő másik fél neve;
- a szerződést kötő másik fél címe;
- a szerződést kötő másik fél vonatkozásában felvilágosítást adó személy:
-- neve
-- beosztása
-- telefonszáma
- a teljesítés tárgyának pontos megjelölése;
- a szolgáltatáshoz kapcsolódó tervezési hasznos alapterületre vonatkozó adat megadása (m2);
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesített közhasználatú építmény vonatkozásában engedélyezési és/vagy kiviteli generál tervezése irányult;
- a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap);
- a teljesítés befejező időpontja (év/hónap/nap);
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Mi2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania:
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:
-- szakember neve;
-- szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);
-- szakember munkahelyének megjelölése;
-- az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;
-- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben annak első megszerzésének dátuma;
- a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.
A szakemberek bemutatására vonatkozó, ajánlattevői által kiállított nyilatkozatban a bemutatni kívánt szakemberek nevét kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az M2) pontban előírt valamennyi szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakemberek III.1.3) Mi2) pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani, amely keretén belül be kell csatolni a többlet szakmai tapasztalatot projekt szinten bemutató szakmai önéletrajzokat is. A bemutatott szakmai többlet tapasztalatban időbeli átfedés esetén az átfedéssel érintett időszak csak egy alkalommal kerül beszámításra. Az igazolt időszakokat (időszakokat) egész hónapban szükséges bemutatni a megadott gyakorlati idő ellenőrizhetősége érdekében.
Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:
- végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;
- a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben nem rendelkezik már megvalósult (teljesítés igazolással igazolt)
1. rész: legalább 1.300 m2
2. rész: legalább 1.800 m2
3. rész: legalább 1.500 m2
4. rész: legalább 2.100 m2
tervezési hasznos alapterülettel rendelkező közhasználatú építmény engedélyezési és/vagy kiviteli generál terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
A közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában:
Az előírt alapterületi mennyiség több szerződésből, de összességében maximum 4 szerződésből együttesen is teljesíthető.
Ajánlatkérő csak a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő közhasználatú építményként fogadja el az adott építményt az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), vagy használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei).
Amennyiben ajánlattevő több részajánlati kört is megpályáz, abban az esetben az M1) pontban előírtaknak az alábbi eltéréssel kell ajánlattevőnek megfelelnie:
Amennyiben ajánlattevő több részajánlati kört is megpályáz, abban az esetben elegendő a megpályázott részek közül a legmagasabb alapterületű mennyiségre előírt referenciának megfelelnie.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M2) Nem rendelkezik az alábbiakban ismertetett szakemberrel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletben foglaltak szerint:
1. rész:
a) legalább 1 fő tervező szakemberrel, a II. Szakma 2. pontban (É) meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
b) legalább 1 fő tervező szakemberrel, a II. Szakma 30. pontban meghatározott tartószerkezeti (T) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
c) legalább 1 fő tervező szakemberrel, a II. Szakma 32. pontban meghatározott építmények gépészeti (G) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
d) legalább 1 fő tervező szakemberrel, a II. Szakma 35. pontban meghatározott építményvillamossági (V) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
2-4. rész:
a) legalább 1 fő tervező szakemberrel, a II. Szakma 2. pontban (É) meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
b) legalább 1 fő tervező szakemberrel, a II. Szakma 32. pontban meghatározott építmények gépészeti (G) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
c) legalább 1 fő tervező szakemberrel, a II. Szakma 35. pontban meghatározott építményvillamossági (V) tervezési szakterületre vonatkozó tervező;
vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Amennyiben a szakemberberek rendelkeznek érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt.
Valamennyi előírt szakember többlet szakmai tapasztal ideje egyben értékelési részszempont is.
Egy szakember további korlátozás nélkül több szakterület vonatkozásában is bemutatható az előírt alkalmassági feltételek igazolására, amennyiben ezt jogosultságai lehetővé teszik.
Amennyiben ajánlattevő több részajánlati kört is megpályáz, abban az esetben elegendő az azokban előírt azonos szakterületek vonatkozásában egy-egy szakember bemutatása.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők az M1) és M2) alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
A részszámlák és végszámla benyújtása az alábbiak szerinti, teljesítés igazolással rendelkező teljesítést követően történik:
1. rész
1. részszámla: alapadatok meghatározása, előterv elkészítése, tervezési program véglegesítése
2. részszámla: vázlatterv/építtetői jóváhagyási terv és településképi véleményezési dokumentáció elkészítése
3. részszámla: építési engedélyezési terv elkészítése, engedélyeztetése
4. részszámla: kiviteli tervdokumentáció elkészítése
5. részszámla: tervezési művezetés során, a kivitelezés legalább 50%-os műszaki készültségi fokának elérése
Végszámla: tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérése
2-3. rész
1. részszámla: alapadatok meghatározása, előterv elkészítése, tervezési program véglegesítése
2. részszámla: vázlatterv/építtetői jóváhagyási terv és településképi véleményezési dokumentáció elkészítése
3. részszámla: kiviteli tervdokumentáció elkészítése
4. részszámla: tervezési művezetés során, a kivitelezés legalább 50%-os műszaki készültségi fokának elérése
Végszámla: tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérése
4. rész
1. részszámla: alapadatok meghatározása, előterv elkészítése, tervezési program véglegesítése
2. részszámla: vázlatterv/építtetői jóváhagyási terv és településképi véleményezési dokumentáció elkészítése
3. részszámla: örökségvédelmi bejelentést jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően
4. részszámla: kiviteli tervdokumentáció elkészítése
5. részszámla: tervezési művezetés során, a kivitelezés legalább 50%-os műszaki készültségi fokának elérése
Végszámla: tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérése
Valamennyi részajánlati kör esetében a részszámlák alapja ajánlattevő által az ajánlat részeként benyújtott tételes árazott költségvetésben foglaltak.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által vállalt kötelezettségek Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően fizeti meg az ellenszolgáltatás összegét 30 napos banki átutalással.
A Kbt. 135.§ (6) bekezdés alapján ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kifizetése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 27/A.§ szerint jár el.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek - valamennyi részajánlati körben:
a) Késedelmi kötbér
Amennyiben a tervezési tevékenység utolsó előírt fázisa (kiviteli terv) vonatkozásában a teljesítési határidő tekintetében ajánlattevő az érdekkörében felmerült okok miatt késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes tervezési díj nettó összege, mértéke annak 1%-a, minden megkezdett nap után, maximuma ezen díj 20%-a.
b) Meghiúsulási kötbér
Amennyiben ajánlattevő késedelme az előírt tervezői fázisok bármelyikében az előírt határidőhöz képest meghaladja a 20 napot, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, továbbá ezen esetben ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes tervezési díj nettó összege, mértéke annak 30%-a.
Amennyiben Ajánlatkérő alkalmazza a meghiúsulási kötbért, annak összegébe beszámításra kerül az ajánlattevő részéről esetlegesen teljesített késedelmi kötbér összege.
c) Jólteljesítési biztosíték
Jótállás időtartamára
1. rész vonatkozásában 30 hónap
2. rész vonatkozásában 18 hónap
3. rész vonatkozásában 18 hónap
4. rész vonatkozásában 18 hónap,
a jólteljesítési biztosíték alapja a teljes tervezési díj nettó összege, mértéke annak 3%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontásra irányadóak továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
- 1. rész: 2022.11.29. 9:00 óra, gyülekező: Székesfehérvár, Károly János utca 32.
- 2. rész: 2022.11.29. 11:00 óra, gyülekező: Székesfehérvár, Budai út 45.
- 3. rész: 2022.11.29. 14:00 óra, gyülekező: Székesfehérvár, Berényi út 105.
- 4. rész: 2022.11.30. 10:00 óra, gyülekező: Bicske, Kossuth tér 3.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy egyik rész tekintetésben sem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő pályázatot kíván benyújtani a "21. századi szakképző intézményfejlesztési program" című RRF-2.2.2-22. kódszámú pályázati kiírásra, és a jelen közbeszerzési eljárásban beszerzendő szolgáltatást ezen forrásból kívánja finanszírozni. A hivatkozott pályázatának nyertességét, továbbá a beszerzendő szolgáltatásra megítélt forrás elégségességét jelöli meg Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltételéül. Amennyiben a felfüggesztő feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesül, úgy a szerződés hatályát veszíti.
5. Ajánlatkérő az eljáráson való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti, amely összege
- 1. rész esetében 700.000 Ft
- 2. rész esetében 100.000 Ft
- 3. rész esetében 100.000 Ft
- 4. rész esetében 250.000 Ft
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő számlaszáma: 10029008-00335474-00000000 számla
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás azonosítóját: HKT-027/2022, valamint a megpályázott részajánlati kör számát
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását (banki átutalás esetén a bank által kiállított erre vonatkozó igazolást) az EKR rendszerbe kell csatolni.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat üzleti titokról;
- EEKD.
7. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
8. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl egyéb nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell tölteni) ezen nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában.
9. Ajánlattevőnek a megpályázott részajánlati kör vonatkozásában be kell nyújtania beárazott formában a tervezési feladatokra vonatkozó tételes költségvetését az ajánlati dokumentáció erre vonatkozó mellékletének felhasználásával.
A tételes költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, és hiánya vagy hiányossága (figyelemmel arra, hogy az ebben szereplő tételek képezik a részszámlázás alapját) a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
10. A II.2.5) pont kiegészítése:
Kiosztható pontszámok: minimum 0 pont, maximum 100 pont.
Pontkiosztás módszere:
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás
Szakemberek többlet szakmai gyakorlati ideje: egyenes arányosítás
A pontkiosztás részletes leírását és képletét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
11. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés teljes időszakára, továbbá az előírt jótállási időszakra tervezői szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legalább az alábbiak szerint:
-1. rész: 50.000.000 Ft/év, és 15.000.000 Ft/káresemény
-2. rész: 5.000.000 Ft/év, és 1.500.000 Ft/káresemény
-3. rész: 5.000.000 Ft/év, és 1.500.000 Ft/káresemény
-4. rész: 10.000.000 Ft/év, és 3.000.000 Ft/káresemény
mértékben.
Amennyiben ajánlattevő több részajánlati kör vonatkozásában köti meg a szerződést, a megjelölt biztosítási díjak összeadódnak.
Az előírt szakmai felelősségbiztosítás a szerződéskötés feltétele, amely nem teljesülése ajánlattevő részéről a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.
12. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.1) M2) pontjában előírt, és ennek igazolására ajánlattevő által bemutatott szakemberek az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepeljenek az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal.
13. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
14. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.3) M1) és M2) pontjaiban rögzített alkalmassági feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
15. Nemzeti illetőségű ajánlattevő esetében az EEKD-ben a kizáró okok vonatkozásában, az adott kizáró ok fennállására adott válaszon túl ajánlattevőnek nem kell megadnia sem az elektronikusan elérhető nyilvántartás elérhetőségét (URL), sem az adatbázisokat üzemeltető szervezetek nevét, tekintettel arra, hogy ezt Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 6.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján.
Amennyiben ezen adatokat ajánlattevő mégis szerepelteti az EEKD-ben, azokat Ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja.
Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
A VI.3) pont folytatása:
16. Az Európai Unió Tanácsa által 2022. április 8-án elfogadott, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról] tilalmat vezetett be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében. Ennek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve ajánlattevő részéről a szerződés teljesítésében résztvevő, akiknek a személye Oroszországhoz köthető. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell benyújtott ajánlatában. A nyilatkozat meg nem tétele, vagy nem megfelelő tartalomban történő megtétele (amely hiányosság az erre vonatkozóan előírt hiánypótlási felhívás keretében pótolható) a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdésben előírtak alapján ez úton tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelnie.
Technológiai és Ipari Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 1/896-2902
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu
Technológiai és Ipari Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 80/204-292; 1/896-3002
Email: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
Cím: 1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1300 Budapest Pf. 44.
Telefon:1/323-3600
E-mail:munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
Cím: 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.
Postacím: 1576 Budapest, Pf.: 13.
Telefon: 1/460-2202
E-mail: munkavedelem@pest.gov.hu
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 777.
Központi telefon: 1/476 1100
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@nnk.gov.hu
18. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák