Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/243
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.14.
Iktatószám: 24849/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733500217
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61 523/2
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001773822022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001773822022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csengey Dénes KK tervezési munkák tervellenőrzése
Hivatkozási szám: EKR001773822022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Városi Művelődési Központ (Csengey Dénes Kulturális Központ) 1978-ban üzembe helyezett, 4.235 m2 nettó alapterületen működő intézmény mára már elavult, korszerűtlen. A jelenlegi terei, berendezései, technikai kiszolgáló művei korlátozzák a használók körét, valamint a szakmai lehetőségek kínálatát.
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő a Csengey Dénes Kulturális Központ épületének, illetve környezetének a kisváros hangulatához méltó, a kor elvárásainak megfelelő - építészetileg és funkcionalitásában is - igényesen megtervezett korszerűsítését kívánja megvalósítani. A meglévő épület bővítésével új funkciókhoz (vegyes funkciójú tér kialakítása: kamara előadások, társasági összejövetelek, céges reprezentációs események, kulturális csoportok próbalehetőségeihez, stb) szükséges helyigény biztosítása. Az épület környezetében új járdaburkolat, térburkolat, csapadékvíz-elvezetés építése, szükség esetén egyéb közműrekonstrukció elvégzése, rendezett zöldfelület kialakítása. Cél az épület komplex akadálymentesítése is úgy, hogy az új létesítmény a meglévő lakosság szám igényein túlmenően, a lakosságszám jelentősebb növekedése esetén is, mikrotérségi szinten képes legyen kiszolgálni az igényeket.
A fentiek megvalósításához szükséges engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció kidolgozására, valamint a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzésre az ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított, melynek ajánlati felhívása 2022/S 200-569316 iktatószámon 2022. október 17. napján jelent meg. (EKR azonosító: EKR001501982022). Az ezen közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel (a továbbiakban: „Tervező”) megkötésre kerülő Tervezési Szerződés, a hivatkozott felhívás és a tervezési program is jelen közbeszerzési eljárás során feltöltésre kerül az EKR felületére.
Az előbbiekben hivatkozott, a Tervezési Szerződés keretében keletkező tervdokumentumok vonatkozásában szükséges a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervellenőri feladatok ellátása (tervellenőr igénybevétele).
A tervellenőr feladata az építés minősége, a szakszerű kivitelezés biztosítása, valamint az építményekkel szemben támasztott általános követelmények és a jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatása céljából a tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész) műszaki tartalma szakszerűségének, illetve abban a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése. Ezen feladatok a vázlattervek, az engedélyezési tervek, és a kiviteli tervek vonatkozásában is elvégzendők.
A tervellenőr szakmai tanácsadással folyamatosan az Ajánlatkérő rendelkezésére kell álljon (különösen, de nem kizárólagosan a szerződésben előírt rendszerességgel tartandó tervezői kooperáción).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csengey Dénes KK tervezési munkák tervellenőrzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71244000-0
71311000-1
71320000-7
71328000-3
71356000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tervező által elkészített tervek alapján kerül összeállításra a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzései eljárás műszaki leírása. Ezért a kivitelezési dokumentációnak meg kell felelnie valamennyi a közbeszerzési törvény, és végrehajtási rendeletei által meghatározott előírásnak is.
A Tervező által készítendő tételes árazott költségvetés(ek) szolgálnak az építési beruházás becsült értékének meghatározására, ezért annak alkalmasnak kell lennie ezen cél betöltésére. E célok elérésében is köteles a tervellenőr közreműködni.
A Tervező által elvégzendő főbb tervezési területek és feladatok felsorolása, elkészítendő tervek /tájékoztató jelleggel/:
• Építészeti tervezési terület
• Belsőépítészeti tervezési szakterület
• Táj- és kertépítészeti tervezési terület
• Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület
• Tartószerkezeti tervezési szakterület
• Építmények gépészeti tervezési szakterület
• Építmények gépészeti tervezési szakterület, épületfizikai tervezési részszakterület
• Építményvillamossági tervezési szakterület
• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tervezési szakterület
• Tűzvédelem
• Akusztika
• Egészségvédelem, munkavédelem
• Biztonságtechnika
• Talajmechanika, geotechnikai tervezési szakterület
• Geodézia
• Lifttervezés
• Automatika, épületfelügyelet
• Színházi, színpadi fénytechnika
• Színházi, színpadi hangtechnika
• Színpadtechnika
• Környezetvédelem
• Költségvetés készítés
• Generál tervezés.
A tervellenőri tevékenység a Tervezési Szerződés alapján elkészülő valamennyi tervfázisra és valamennyi lent megjelölt tervezési dokumentumra kiterjed, de különösen az alábbi szakterületekre terjed ki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés szakterületei szerint:
2. sor: Építészeti tervezési terület –É
3. sor Belsőépítészeti tervezési szakterület - BÉ
30. sor Tartószerkezeti tervezési szakterület – T
32. sor Építmények gépészeti tervezési szakterület - G
35. sor Építményvillamossági tervezési szakterület – V
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a teljesítése során a független tervellenőri tevékenységet a Magyar Mérnök Kamara 17/2016. (VIII. 5.) MMK küldöttgyűlési határozattal elfogadott Tervellenőrzési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően kell ellátni minden tervfázisra és valamennyi lent megjelölt tervezési dokumentumra vonatkozóan. A Tervellenőrzési Szabályzat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadásra kerül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésére is, mely szerint: „Vezető tervező” címmel rendelkező személy végezheti - erre irányuló megbízás alapján - az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).” Azaz a nyertes ajánlattevőnek legalább egy saját állományú tervellenőrrel rendelkeznie kell!
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai a Tervezési Szerződés keretében keletkező tervdokumentumok vonatkozásában különösen (a részletes feladatokat a szerződéstervezet tartalmazza):
- a Tervező által elkészített összes komplett Tervdokumentáció gyakorlatorientált ellenőrzése mind a munkaközi, mind a bírálati, mind a végleges szállítások alkalmával valamennyi tervezési fázist érintően,
- az összes Tervdokumentáció minden szakágra kiterjedő ellenőrzése, véleményezése, a felfedezett tervhibák (hiányosságok) kiküszöbölését szolgáló módosító javaslatok megadása, valamint a tervvéleményezésben szereplő módosítások és kiegészítések elvégzésének visszaellenőrzése,
- az organizációs és kivitelezési tervek, ütemtervek véleményezése és koordinálása, építéstechnológiai igények, szempontok azonosításával egyidejűleg javaslattétel megadása,
- az ideiglenes létesítményeket, segédszerkezeteket tartalmazó tervek, továbbá a nem végleges létesítményre vonatkozó fázistervek ellenőrzése,
- egyes szakágak tervei közötti esetleges ellentmondások feltárása, kiszűrése, az ellentmondások megszűntetéséhez szükséges módosító javaslatok megtétele.
A nyertes ajánlattevő a tervellenőrzéssel érintett adott Tervdokumentáció jellegétől függően köteles teljes körű független árszakértői feladatot is ellátni. Feladata különösen:
- a Tervező által alkalmazott tételrend, tétel megnevezés és a tétel tartalmának ellenőrzése, egyes tételeknél eltérő tartalom esetén javaslattételi kötelezettség, valamint kiegészítő tételek összehasonlítása Tervezővel való együttműködés keretében,
- a Tervező által elkészített tervek alapján a felújítandó létesítmény mennyiségkimutatásainak felülvizsgálata, a tervezési szakaszhoz igazodó becsült beruházási költségének meghatározása szakáganként és ütemenként elkülöníthetően részletes számítással alátámasztva, a Tervezőtől független árképzés útján, azaz költséginformáció átadása Megrendelő részére,
- a kiviteli tervek és a projekt kivitelezésére irányuló külön közbeszerzési eljárás esetén Tervező által megadott árazatlan költségvetési kiírás (tételrend) és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. § (1) alapján a beszerzés tárgyára vonatkozó becsült érték megfelelő alaposságának ellenőrzése, valamint a Tervező által készített árazatlan és árazott költségvetési kiírás formai és tartalmi megfelelősségének ellenőrzése és a Tervezőtől független árazott költségvetés elkészítése,
- a Tervező által készített tervezői költségbecslések megalapozottságának ellenőrzése minden esetben (megalapozó munkarészek esetében is), ennek összehasonlítása a független árszakértői költségbecsléssel, (Excel táblázat formátumban), valamint az alkalmazott műszaki megoldások összehasonlítása becsült költségek tekintetében.
A Kulturális Központ korszerűsítése során a meglévő színházterem felújítása (új, mai kor színvonalához igazodó széksorok és lábterek, lehetőség szerint megnövelt színpad tér, korszerű fény és hangtechnikai megoldások) is megvalósul. Mindez úgy, hogy a nézőtéri férőhelyek száma nem csökkenhet 438 fő alá. A színházterem a szomszédos, alárendelt (kiszolgáló) helyiségekkel is egyesíthető (pl. volt vetítő helyiség).
Továbbá megvalósul új többfunkciós terem kialakítása az épület bővítményi részében, amelynek nézőtéri befogadóképessége minimum 200 fő és amely mobil színpad mérete alapján ekkora befogadóképességű előadások lebonyolítására alkalmas.
A Csengey Kulturális Központ az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 131. pontja szerinti tömegtartózkodásra szolgáló építmény.
A részletes leírást és a részhatáridőket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M.2.1 pontra bemutatott (É) szakembernek a jogosultság megszerzését követően ezen szakterülethez kapcsolódóan végzett, befejezett, épület terveinek ellenőrzésére vonatkozó munkáinak száma: max 4 db 20
2 2. M.2.2 pontra bemut. (BÉ) szakembernek a jogosultság megszerzését követően ezen szakterülethez kapcsolódóan végzett, befejezett, épület terveinek ellenőrzésére vonatkozó munkáinak száma: max 4 db 15
3 3. M.2.3 pontra bemutatott (G) szakembernek a jogosultság megszerzését követően ezen szakterülethez kapcsolódóan végzett, befejezett, épület terveinek ellenőrzésére vonatkozó munkáinak száma: max 3 db 5
4 4. M.2.4 pontra bemutatott (V) szakembernek a jogosultság megszerzését követően ezen szakterülethez kapcsolódóan végzett, befejezett, épület terveinek ellenőrzésére vonatkozó munkáinak száma: max 3 db  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont folytatása:
I.) A nyertes ajánlattevő (AT) tervellenőrzési feladatainak határideje a Tervező tervszállítási ütemeihez igazodik, az alábbiak szerint:
a) A vázlattervek tervellenőrzésének határideje:
A Tervező által átadott vázlatterveket a Megrendelő, a Tervellenőr és a Bonyolító 20 nap alatt megvizsgálja és véleményezi, és az észrevételeiről, a kért javításokról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv kézhezvételét követően 10 napja van a Tervezőnek a vázlattervek javítására. A javított vázlatterveket azok átadását követően a Megrendelő, a Tervellenőr és a Bonyolító 10 nap alatt megvizsgálja, hogy a vázlatterveket a Tervező az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően javította -e.
A vázlattervek elfogadásáról a Megrendelő írásban nyilatkozik.
A vázlattervek elkészítése során, a Tervező igénye alapján, a Megrendelő heti 1 alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít, amelyen a nyertes AT részvétele kötelező.
b) Az engedélyezési tervek:
A vázlattervek elfogadását követően 2 hetente kooperációs megbeszélés kerül megtartásra, amelyen a nyertes AT részvétele kötelező!
Az engedélyezési szintű tervek (engedélyezési tervek) esetében a tervellenőrzés határideje az engedélyezési szintű tervek Megrendelő és Tervellenőr részére történő átadását követő 30 naptári nap. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap.
A Településképi Véleményezési eljárás (TKV) során született jegyzőkönyvben tett észrevételek alapján a Tervezőnek – a jegyzőkönyv átvételét követő 5 munkanapja van a tervek kijavítására, amit a Tervellenőr, a Megrendelő és a Bonyolító a javított tervek átvételét követő 5 munkanapon belül, írásbeli nyilatkozat formájában hagy jóvá, amennyiben azok javítására megfelelően került sor.
c) A kiviteli tervek esetében a tervellenőrzés határideje a kiviteli tervek Megrendelő és Tervellenőr részére történő átadását követő 30 naptári nap. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap.
A Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőknél korábbi teljesítést is elfogad.
A Tervezési Szerződésben foglaltak szerint a komplett, jóváhagyott, minden feltételnek megfelelő, a Tervező által elkészített és a Tervellenőr által is jóváhagyott tervdokumentáció Megrendelő és a Bonyolító részére történő átadásának időpontja nem lehet későbbi, mint 2023. december 15.)
II) Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 1.000.000,- Ft. A befizetés helye: ERSTE BANK Hungary Zrt. paksi fiók címe: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 64. vagy ajánlatkérő (AK) fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-21556977. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolási módja, az átutalási/befizetési igazolást, garanciát, kötelezvényt az ajánlathoz kell csatolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától lehívhatónak kell lennie és az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24:00 óráig. Amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le.
Az AK előírja, hogy az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, és a szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti teljesítési biztosítékként funkcionál tovább.
Ennek megfelelően amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás/befizetés útján került rendelkezésre bocsátásra, úgy a nyertes AT köteles gondoskodni arról, hogy legkésőbb a szerződés hatálybalépéséig a biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint a Megrendelő rendelkezésére álljon. Amennyiben az ajánlati biztosítékként átutalt/befizetett összeg meghaladja a teljesítési biztosíték előírt mértékét (nettó tervellenőrzési díj 5%-a), úgy az AK az e feletti összeg visszautalásáról gondoskodik.
A biztosítéknak a szerződés teljes idejére (a Tervező tervei alapján kivitelezett építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséig (de legfeljebb a Tervezési Szerződés teljesítése + 60 hónapig) kell érvényesnek és lehívhatónak lennie.
A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, a Megrendelőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül szolgál.
A biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéről való lemondást.
III) Feltételes közbeszerzés:
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az AK Csengey Dénes KK felújításának tervezési munkái II tárgyban közbeszerzési eljárást indított (az ajánlati felhívás 2022/S 200-569316 iktatószámon 2022. október 17. napján jelent meg - EKR azonosító: EKR001501982022). A fent részletezett tervezési folyamathoz szükséges a jelen beszerzés keretében megvalósítani tervezett tervellenőri feladatok ellátása.
A fentiek alapján a Kbt. 53. § (5) bekezdésére hivatkozva felhívja a Tisztelt AT-k figyelmét, hogy amennyiben a Csengey Dénes KK felújításának tervezési munkái II. tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, úgy ezt olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, ami alapján a jelen közbeszerzési eljárást is eredménytelenné nyilváníthatja.
Az AK felhívja a Tisztelt AT-k figyelmét arra is, hogy amennyiben a Csengey Dénes KK felújításának tervezési munkái II. tárgyú közbeszerzési eljárás bírálata elhúzódik, úgy az AK-nak van lehetősége a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség 180 napra való kiterjesztésére, azaz előfordulhat olyan eset, hogy az ajánlatok beadását követően csak hosszabb idő eltelte után kerül sor a szerződés megkötésére, a megajánlottak alapján! Kérjük, hogy ajánlati áraik megadása során ezzel a tényezővel is számoljanak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).
Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont], a tervezési munkákat végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. (Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek szerepelnie kell a nyilvántartásában, ill. rendelkeznie kell az előírt engedéllyel.)
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
VI.3) pont folytatása karakterkorlátozások miatt:
17./ Részajánlat kizárva, oka: A tervellenőrzéssel érintett beruházás területe egy egység. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontásával a későbbi szavatossági, jótállási igények esetén a felelőségi körök egyértelmű elhatárolása egzakt módon nem meghatározható ezért a részajánlattétel megengedése az Ajánlatkérő számára hátrányos helyzetet okoz, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása nem lehetséges. Továbbá a jelen beszerzés járulékos jellegű, mivel a Tervezési Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzéshez kapcsolódik, ahol nem biztosítható a részajánlattétel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1) A Korm. rend 19. § (1) c) pont alapján a felhívás feladásától visszafelé számított előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (tervek ellenőrzésére vonatkozó munkákból) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tervek ellenőrzésére vonatkozó munkákból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 14,5 millió forintot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek az ajánlatkérő által előírt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, értelemszerűen a működésük alatt elért összes, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
Tervellenőrzési és tervek ellenőrzésére vonatkozó munkák alatt olyan tevékenység értendő, ahol a feladat az építés minősége, a szakszerű kivitelezés biztosítása, valamint az építményekkel szemben támasztott általános követelmények és a jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatása céljából a tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész) műszaki tartalma szakszerűségének ellenőrzése, illetve abban a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése volt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1 pontban írtaknak elegendő, ha az egyikük felel meg.
Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg a gazdasági - pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Karakterkorlátozás miatt VI.3) pont folytatása:
18./ Amennyiben a tervezésre vonatkozó szerződés jelen eljárás lezárásaként megkötendő szerződés megkötésekor még nem került aláírásra (nem lépett hatályba), akkor a tervellenőrzési szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Tervezési Szerződés megkötésre sor kerüljön, az hatályba lépjen.
Amennyiben a tervellenőrzési szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül a fenti hatályba léptető feltétel nem következik be, úgy e körülményt a felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a tervellenőrzési szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül - felbontja. (Ptk. 6:212. § (1) bekezdés). Ebben az esetben a Felek egymással szemben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel.
A Tervellenőrnek a szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15. naptári napig kell igazolnia, hogy a közbeszerzési eljárásban előírtaknak megfelelő szakmai felelősségbiztosítással (minimum 50 millió Ft/év és 15 millió Ft/káresemény értékben) rendelkezik.
Amennyiben a fenti határidő alatt a Tervellenőr nem igazolja a felelősségbiztosítás meglétét, úgy ez súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján jogosult a szerződéstől elállni, és az értékelési sorrendben következő ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a tervellenőri díjak közti különbözet, mint felmerült kár megtérítésének igénylésére, valamint meghiúsulási kötbér érvényesítésére is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek (a továbbiakban AT) ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő, a továbbiakban AK elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni a megfelelést:
M.1/ A felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a beszerzés tárgyához kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáit, a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint:
A referencia nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezését és székhelyét (címét);
- a szerződés tárgyát és a mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés dátumát, év, hónap, nap pontossággal),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást vagy nyilatkozatot benyújtó ajánlattevő általa elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban (Korm. rend. 22. § (5) bek).
Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az AT-nek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ennek megfelelően az AK elfogadja befejezett teljesítésként, ha pl: keretszerződés alapján került sor az adott referencia munka elvégzésre, és a megrendelő az adott munka szerződésszerű teljesítésére vonatkozó igazolást már kiadta.
M.2) A Kr. 21.§ (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségük/ képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (lásd „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAP).
a) Abban az esetben, ha az alkalmasság körében bemutatott szakember(ek) már szerepel(nek) a kamarai névjegyzékben a Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember(ek) önéletrajzát teljeskörűen (az értékelés szempontjából releváns tapasztalat bemutatásával együtt) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Ebben az esetben meg kell adni az adott szakember(k) a kamarai névjegyzéki számát, a nyilvántartást vezető kamarát, és nyilvántartásba vétel napját.
b) Ha a szakember(ek) még nem szerepel(nek) a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti tervezői jogosultsággal a kamarai névjegyzékben, akkor csatolni kell az előírt végzettségét igazoló okiratot, és be kell csatolni a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alátámasztására az önéletrajzban ebben az esetben be kell mutatni – a végzettség megszerzését követő – 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlat alapjául szolgáló - 9.§ (4) bekezdés szerinti- gyakorlatot, a tervezési munkák pontos megnevezését, a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét (a szakember munkáltatójának/megbízójának a nevét és cég székhelyét, akinek a megbízásából/alkalmazásában a szakember az adott feladatot ellátta), a szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott tervezési munka kezdési és a befejező időpontját, év, hó, nap pontosságú megjelöléssel) és a szakember által ellátott feladatokat. A szerződéskötés időpontjában az M2.) pontra bemutatott szakembereknek legkésőbb rendelkezniük kell az ott előírt jogosultsággal (Szerződéskötési feltétel). Amennyiben az ajánlattevő a fentieket nem tudja igazolni, úgy az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződéskötéstől, és a 2. legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelése körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdések is irányadók. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A szakemberek szakmai gyakorlata, mint értékelési szempont esetében befejezett tervek ellenőrzésére vonatkozó munka alatt az ajánlatkérő mind mennyiségben, mind minőségben a megrendelő által – az ajánlattételi határidő lejáráig - igazoltan teljesített munkákat érti.
Ajánlatkérő épület alatt az alábbiakat érti: a jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés céljából.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, olyan szerződésszerűen teljesített tervellenőrzési vagy tervek ellenőrzésére vonatkozó munkát igazoló referenciával, amely referenciamunka keretében tömegtartózkodásra szolgáló építmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek (tervdokumentációjának) az ellenőrzésére került sor.
Tervellenőrzési és tervek ellenőrzésére vonatkozó munkák alatt olyan tevékenység értendő, ahol a feladat az építés minősége, a szakszerű kivitelezés biztosítása, valamint az építményekkel szemben támasztott általános követelmények és a jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatása céljából a tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész) műszaki tartalma szakszerűségének ellenőrzése, illetve abban a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése volt.
Tömegtartózkodásra szolgáló építmény alatt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 131. pontja szerint olyan építmény értendő, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.
Befejezett munka alatt a munka megrendelője által - az ajánlattételi határidő lejártáig - igazoltan teljesített munka értendő.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés szakterületei szerint:
M.2.1. Legalább 1 fő építészeti tervezési szakterület (2. sor szerinti, É vagy ezzel egyenértékű) jogosultságú tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik); (Kr. 21. § (3) bek b) pont).
M.2.2. Legalább 1 fő belsőépítészeti tervezési szakterület (3. sor: BÉ jogosultságú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú) tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik); (Kr. 21. § (3) bek b) pont).,
M.2.3. legalább 1 fő építmények gépészeti tervezési szakterület (32. sor: G jogosultságú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú) tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik) (Kr. 21. § (3) bek b) pont).,
M.2.4. legalább 1 fő építményvillamossági tervezési szakterület (35. sor: V jogosultságú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú) tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik) (Kr. 21. § (3) bek b) pont).
Az M2.) pontban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek való megfelelés, azaz az átfedés megengedett, de egy szakembert maximum 2 pozícióra lehet jelölni!
A szakemberek szakmai gyakorlata, mint értékelési szempont esetében befejezett munka alatt a munka megrendelője által - az ajánlattételi határidő lejártáig - igazoltan teljesített munka értendő.
Szerződéskötési feltétel, hogy az M.2) pontban bemutatott szakembereknek szerepelniük kell a szakmai kamarai névjegyzékében az egyes szakemberek vonatkozásában előírt jogosultsággal, és valamennyi M.2) pontban bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel. A vezető tervezői címek meglétének igazolása a nyertes ajánlattevő feladata és felelőssége.
Egy szakember több vezető tervezői címet is igazolhat, figyelemmel azonban a III.1.3) M.2) pontjában írtakra.
Ajánlatkérő a műszaki- szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla banki átutalással a Ptk 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) (10) - (11) szerint, 30 napos fiz. határidővel kerül kifizetésre.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalány számolható el.
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a tervellenőrzési feladatok ellátásához pénzügyi fedezet a kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról szóló 1835/2021.(XI.30.) Korm. határozat alapján támogatásból rendelkezésre áll.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az Ajánlattevő 1 db részszámla (díj 40 %-a), és a befejezéskor a végszámla (díj 60 %-a) benyújtására jogosult.
• Az 1. részszámla a vázlattervekkel és az engedélyezési tervekkel kapcsolatos végleges tervellenőri szakvélemény szerződésszerűen, megfelelő tartalommal, formátumban és példányszámban való Megrendelőnek és a Bonyolítónak történő átadás- átvétele után nyújtható be. Összege: a nettó ajánlati ár (tervellenőrzési díj) 40 %-a.
• Végszámla a kiviteli tervekkel kapcsolatos végleges tervellenőri szakvélemény szerződésszerűen, megfelelő tartalommal, formátumban és példányszámban való Megrendelő és a Bonyolító részére való átadását követően nyújtható be. A végszámla összege: a nettó ajánlati ár (tervellenőrzési díj) 60 %-a.
A Kbt. 27/A. §-a alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5)- (6), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak;
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
• a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.
A nyertes ajánlattevő a teljesítés igazolás mellékleteként köteles minden esetben csatolni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: érintett részteljesítés (engedélyes, illetve kiviteli tervek ellenőrzése) nettó ellenértékének 1 %-a/ késedelmes nap, de maximum a nettó szerződéses összeg (tervellenőrzési díj) 20 %-a.
A vázlattervek ellenőrzésére vonatkozó határidők esetén a kötbér alapja az engedélyes tervek ellenőrzése nettó ellenértéknek 25%-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses összeg (tervellenőrzési díj) 30%-a.
Hibás teljesítési kötbér: az érintett részteljesítés (engedélyes, illetve kiviteli tervek ellenőrzése) nettó ellenértékének a 0,5%-a/alkalom, de maximum a nettó szerződéses összeg (tervellenőrzési díj) 10 %-a.
Teljesítési biztosíték: a nettó tervellenőri díj 5%-a, lásd továbbá ajánlati biztosíték.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./ Az ajánlatban csatolni kell EKR űrlapként:
• felolvasólapot
• nyilatkozat a Kbt. 66. § (2)-re;
• Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum;
• nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) pontjára;
• nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kc) pontjára
• nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitást biztosító szervezetek vonatkozásában; (Kbt. 67.§ (4)
• nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésre (más szervezet kapacitásainak igénybevételére vonatkozóan);
• nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (és amennyiben van, úgy a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás becsatolása szükséges);
• nyilatkozat bemutatott szakemberekről
2./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) felé egyetemlegesen felelősek. Ilyen esetben csatolni kell: a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal, és a Kbt.35.§ (2)-e szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az Ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
3./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina, FAKSZ00235; Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2. deakugyvediiroda@tolna.net
4./Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-minta egyszerű másolatát csatolni. Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni.
5./ Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat és csak egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
6./ Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be legalább 2 db ajánlatot.
7./ Az ajánlattétel nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, és az Ajánlatkérő csak magyar nyelvű okiratokat és nyilatkozatokat fogad el. Az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény csak az EKR-ben és csak magyar nyelven történik, így joghatás kiváltására is csak magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, úgy az irat magyarnyelvű fordítását az ajánlathoz csatolni kell. A fordítás szöveghűségért az ajánlattevő felelős. Amennyiben a fordítás az eredeti szöveggel nem egyezik (nem szöveghelyes) akkor az a Kbt. szerint hamis nyilatkozattételnek minősülhet.
8./ Szerződéskötési feltétel, hogy:
a) MSZ EN ISO 9001 tanúsítvánnyal/ egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevőnek kell rendelkeznie az előírt tanúsítvánnyal.)
b) M.2) pontban bemutatott szakemberek szerepelnek kamarai névjegyzékében az előírt jogosultsággal, és valamennyi M.2) pontban bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel.
c) az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés szakterületei szerint: 30. sor Tartószerkezeti tervezési szakterület –T jogosultságú (kamarai névjegyzékben bejegyezett) tervezővel, aki rendelkezik a jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel
d) a b-c) pont szerinti tervezők közül legalább az egyik az ajánlattevő (közös ajánlattevők valamelyike) saját (tagja, vagy alkalmazottja) állományú tervellenőre kell, hogy legyen.
Ha a nyertes nem igazolja szerződéskötésig a fentiek a)-d) pontokban foglaltak teljesülését, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
9./ Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését és az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
10./ Az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell a biztosítási feltételekre vonatkozóan is! (lásd csatolt nyilatkozatminták). Abban az esetben, ha az ajánlattevő(k) az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik/rendelkeznek a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelő szakmai felelősségbiztosítással, akkor az ajánlathoz csatolni szükséges a Biztosító szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feltételnek megfelelő szakmai felelősségbiztosítási szerződést megköti az ajánlattevő(k) nyertessége esetén.
11./ Az Ajánlatkérő felhívja a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy összeférhetetlennek tekinti a jelen tervellenőrzéssel érintett bármely tervdokumentációt készítő tervező, annak alkalmasságát igazoló szervezet/személy és/vagy alvállalkozója részvételét a jelen közbeszerzési eljárásban. Ilyen személy bevonására a szerződés teljesítése során sincs lehetősége a nyertes ajánlattevőnek. A teljesítésben résztvevők összeférhetetlenségére vonatkozó további részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
12./ Ajánlattevők kötelesek az ajánlat részeként csatolni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot.
13./ IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
14./Az ajánlatkérő II.2.7) pontban meghatározott kezdési határidő csak tervezett időpont!
A komplett, jóváhagyott, minden feltételnek megfelelő, a Tervező által elkészített és a tervellenőr által is jóváhagyott tervdokumentáció Megrendelő és a Bonyolító részére történő átadásának időpontja nem lehet későbbi, mint 2023. december 15.
15./Pont:0-10. Módszer:1-4.:Egyenes arány. [Avizsgált / Alegjobb] x (Pmax-Pmin)+Pmin. 5. szempont: fordított arány. P=[Alegjobb / Avizsgált] x (Pmax-Pmin)+Pmin.
16./ Nyertes ajánlattevőknek a gazdálkodó szervezet létrehozását nem írja elő és nem engedi meg az AK. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell: az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák