Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/2
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.03.
Iktatószám:25112/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs, Tüzér utca és Huszár utca;Pécs: Huszár utca és Madách utca között, Hungária utca - Petőfi Sándor utca, Nagy Jenő utca - Rákóczi út, József Attila út - Petőfi Sándor utca, Rákóczi út;Pécs: Nagy Lajos király útja - Szabadság utca és Nagy Lajos király útja - Jókai Mór utca;Pécs: Szabadság u. északi jobbra kanyarodó – a Szabadság utca – Nagy Lajos kir. útja csomópont északkeleti ága
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000754552019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000754552019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K-NY közösségi közlekedési tengely kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000754552019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005 - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása Pécsett” tárgyú projektjében kívánja Pécs Belváros városrészének tehermentesítését elvégezni a tömegközlekedés népszerűsítésével és előnyben részesítésével, valamint a kerékpáros forgalom biztonságosabb lebonyolítása érdekében forgalomtechnikai beavatkozásokat tervez megvalósítani a kerékpárosok számára jelenleg is népszerű útszakaszokon.
Feltételes elj.: rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem v az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilv.hatja [Kbt. 53.§ (6) bek]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési elj eredményeként megkötendő szerz hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1.szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:34928500-3
45232452-5
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Tüzér utca és Huszár utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1. szakasz a Szigeti út – Tüzér utca csomópont szélesítését és korszerűsítését tartalmazza, valamint teljes pályaszerkezet cserét az Erkel Ferenc utca és a Huszár utca között. Új jelzőlámpás csomópont létesül a Honvéd utcában, valamint a teljes szakaszon irányhelyes kerékpársávok létesülnek. Új buszmegálló és járda épül a Szigeti út déli oldalán az Orvosi Karral szemben, továbbá az út szélesítése miatt a déli oldal teljes szakaszán új közvilágítási hálózat létesül. A szakasz nyugatról kapcsolódik a TOP-6.4.1-16-Nyugati kerékpárút megvalósítása fejlesztésekhez.
Az 1.szakasz megvalósításához Ajánlatkérő kizárólag március 15. – és szeptember 1. között biztosít munkaterületet.
Főbb mennyiségek:
Aszfalt burkolatú járda bontása (teljes pályaszerkezet): 3310 m2
Aszfalt burkolatú útpálya bontása (teljes pályaszerkezet): 680 m2
Meglévő útpálya bontása és Útkezelő által előírt minőségben történő helyreállítása: 303,20 m2
Kopóréteg felújítása: 203 m2
Aszfalterősítő rács: 3410 m2
Új közúti jelző berendezés cseréje és telepítése: 1 db
Bevágás készítése, felesleges föld elszállítása lerakóhelyre: 850 m2
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg: 1200 m2
Új nagybenyúló jelzőoszlop telepítése, alapozással, nyomvonal létesítésével: 4 db
Szennyvíz tisztítóakna fedlap és keret szintbehelyezése, esetleges cseréje: 20 db
Invitel kábelhálózat kiváltása megépített alépítményben: 1 db
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 2-3. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-3. ért.: egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: 2.szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45232452-5
45233162-2
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs: Huszár utca és Madách utca között, Hungária utca - Petőfi Sándor utca, Nagy Jenő utca - Rákóczi út, József Attila út - Petőfi Sándor utca, Rákóczi út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.1.Huszár utca és Madách utca között – Teljes kopórétegcsere (5 cm) készül a meglévő szegélyek között, valamint az északi oldalon kerékpársáv létesül. A Déli oldalon egyirányú kerékpárút épül a zöldben, továbbá a Rókus sétánnyal szemben új buszmegálló és buszváró létesül. A Nagy Jenő utcai parkolóban meglévő parkoló kerül felújításra, valamint 1 db 2 jármű egyidejű töltését biztosító elektromos gépkocsitöltő kerül telepítésre.
2.2.Hungária utca - Petőfi Sándor utca – A csomópont kiszélesítésére és teljes felújítására kerül sor az északi oldali buszmegálló átépítésével. A jelzőlámpa lecserélése mellett a Kórház tér irányába új változtatható jelzéskép digitális jelzőtábla kerül telepítésre a Hungária utcai „buszutca” csúcsidei előjelzése céljából.
2.3.Nagy Jenő utca - Rákóczi út – A Petőfi utca és a Kórház tér között kerékpáros létesítménykijelölés mellett kisebb építési és forgalomtechnikai beavatkozások készülnek. A Kórház téri csomópontban nyugat felől érkező járműveknek új középsziget és jobbra kanyarodósáv létesül a meglévő gyalogátkelők és jelzőrendszer áthelyezésével. A Rákóczi út nyugati oldalán új bazaltbetonos buszmegálló létesül. A Kórház térhez kapcsolódva készül továbbá kerékpáros létesítménykijelölés az alábbi nyomvonalon: Kórház tér – Ferencesek utcája – Váradi Antal utca – Mátyás király utca – Jókai utca – Jókai tér – Perczel utca – Lyceum utca – Király utca nyomvonalon. A létesítmény kapcsolódik a meglévő Egyetemvárosi kerékpárúthoz.
2.4.József Attila út - Petőfi Sándor utca – A Hungária utca-Petőfi utca csomópont fejlesztéséhez illeszkedve változik a forgalmi rend a József Attila - Petőfi utca csomópontban. A József Attila utat keletről keresztező gyalogátkelő megszűntetésre kerül, továbbá változik a sávkiosztás. A csomópont déli ág egyirányúsításra kerül. Változik a parkolási rend.
2.5.Rákóczi út – Új buszsávok kerülnek kialakításra a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bercsényi utca között. Továbbá az alábbi jelzőlámpás csomópontokban fejlesztésére kerül sor: Rákóczi út - Jókai utca, Rákóczi út - Hal tér, Rákóczi út - Bercsényi utca, Rákóczi út - Alsómalom utca, Rákóczi út - Egyetem utca, Rákóczi út - 48-as tér, Zsolnay Vilmos u. - Mohácsi út, Zsolnay Vilmos u. - Gyárvárosi templom, Építők útja - Tüzér utca
Főbb mennyiségek:
Aszfalt burkolatú útpálya bontása (teljes pályaszerkezet): 870 m2
Aszfalt burkolatú járda bontása (teljes pályaszerkezet): 500 m2
Kopóréteg felújítása: 136 m2
Aszfalterősítő rács: 660 m2
Közvilágítási hálózat létesítése: 290 fm
Bevágás készítése, felesleges föld elszállítása lerakóhelyre: 450 m2
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg: 505 m2
Forgalomfigyelő kamera felszerelése nagyoszlopra, rendszámfelismerő rendszerrel: 2 db
Közvilágítási oszlop létesítése: 8 db
Magyar Telekom kábelhálózat kiváltása megépített alépítményben: 1 db
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 2-3. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-3. ért.: egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: 3.szakasz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45232452-5
45233162-2
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs: Nagy Lajos király útja - Szabadság utca és Nagy Lajos király útja - Jókai Mór utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.1.Nagy Lajos király útja - Szabadság utca – A Nagy Lajos király útja - Szabadság utca csomópontban a délnyugati ág ívkorrekciója mellett teljes aszfaltszőnyegcsere készül. Új burkolati jelek kerülnek a csomópontban felfestésre, valamint érintve lesz a jelzőlámpa a nyugati ágban létesülő új jobbra kanyarodó sáv kialakítása miatt.
3.2.Nagy Lajos király útja - Jókai Mór utca – Bajcsy-Zsilinszy utca – Illeszkedve a „TOP-6.3.2-15-Zöld város kialakítása” projekt keretében megvalósuló Centrum Parkoló fejlesztése projekthez, valamint a „TOP-6.4.1-16-Belváros Észak-déli tengely közlekedésfejlesztése” projekt keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéshez forgalomtechnikai beavatkozások kialakítása szükséges a Nagy Lajos király útja – Jókai utca csomópontban. A Bajcsy-Zsilinszky utcai csomópont délnyugati ágán ívkorrekció készül, valamint új jobbra kanyarodó sáv.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulása alapján a 3.szakaszon november 15. – március 15. között nem végezhető munkálat.
Főbb mennyiségek:
Aszfalt burkolatú útpálya bontása (teljes pályaszerkezet): 320 m2
Aszfalt burkolatú járda bontása (teljes pályaszerkezet): 416 m2
Aszfalterősítő rács: 120 m2
Kopóréteg felújítása: 126 m2
Bevágás készítése, felesleges föld elszállítása lerakóhelyre: 80 m2
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg: 180 m2
Új közúti jelző berendezés cseréje: 1 db
Gázvezeték kiváltás, új vezeték üzembehelyezése: 10 fm
Közvilágítási kandeláber létesítése, beüzemelése kompletten: 3 db
Magyar Telekom kábel kiváltása az új nyomvonalon: 1 db
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 2-3. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-3. ért.: egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: 4. szakasz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45232452-5
45233162-2
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs: Szabadság u. északi jobbra kanyarodó – a Szabadság utca – Nagy Lajos kir. útja csomópont északkeleti ága
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szabadság u. északi jobbra kanyarodó – a Szabadság utca – Nagy Lajos kir. útja csomópont északkeleti ágán új jobbrakanyarodó sáv készül a Nagy Lajos király útjától középszigettel elválasztva. A kanyarodósávot jelzőlámpás gyalogátkelő keresztezi. Az új kanyarodósáv kialakításával a csomópontban 2 sávban biztosítaná az egyenesen irányt, így növelve a csomópont forgalomáteresztő képességét.
Főbb mennyiségek:
Aszfalt burkolatú járda bontása (teljes pályaszerkezet): 410 m2
Aszfalt burkolatú útpálya bontása (teljes pályaszerkezet): 320 m2
Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással: 96 m3
Szegély bontása: 130m
Aszfalterősítő rács (200 kN/m szakító szilárdság): 120 m2
Kiemelt szegély építése betongerendába rakva, cementhabarcs hézagolással: 220 m
Új aszfaltozott (AC 11) burkolatú út építése teljes pályaszerkezettel: 45 m
Új vezérlőberendezés telepítése: 1 db
Közvilágítási hálózat kiváltása: 3 db
Hírközlési kábel kiváltása: 2 db
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 2-3. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-3. ért.: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Vmennyi rész: Kizáró ok(továbbiakban KO): Elj-ban nem lehet AT, alvállalk., és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk vmelyike fennáll. AK kizárja az elj-ból azt az AT-t, alv-t, alkalm ig-ában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az elj során köv be. Igazolási mód:AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az ESPD benyújtásával köteles előzetesen ig-ni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghat alkalm-i köv-eknek. AT köteles az alkalm ig-ában részt vevő alv. vagy más szervezet von-ában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának ig-ára. ESPDban GSZ köteles nyil-ni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn és köteles megadni az AK által az elj-sal kapcs-ban előírt egyéb info-kat. A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyil-ban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó ig-ok von-ában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ell-ét a KOk ig-a körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti ig-ok kiállítására mely szerv jogosult. A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az ig-ok benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell ig-nia. A GSZnek nyil-nia kell a KR 6.§(1)-(2) bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az elj-ban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.-14.§ és 16.§ rendelkezései alkalm. AK a KOk előzetes ell-e során elfogadja az ESPDba foglalt nyil-ot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, ig-ok benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakmai tev végzésére való alkalm igazolása: GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók (EV) nyilvántartásába, és az ép.ipari kivitelezési tev-et végző GSZ szerepeljen az épített körny alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mell.ben foglalt bármely egyéb köv-t, továbbá amennyiben a szerz telj-éhez szükséges − a letelep szerinti or nyilv.tart-ban szereplés, vagy a letelep szerinti or-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés köv-ét.
Ig-i mód: Előzetes ig az ESPD-ban: ATknek a szakmai alkalm-ot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i köt teljesítését – az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Utólagos ig.: Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilv.tart-ban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginform szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EVk nyilv.tart-nak, ill. az ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett GSZ esetén az irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilv.tart-ok szerinti ig-t (kivonatot) v egyéb ig-t v nyil-ot kell ig-ként benyújtani. Alkalm. Kbt. 69.§ (11a) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét ,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal
megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
1. rész:
- legalább 1 db min 150 m2 kerékpárút és vagy út felújítási- és /vagy építési munkára vonatkozik.
2. rész:
- legalább 1 db min 100 m2 kerékpárút és vagy út felújítási- és /vagy építési munkára vonatkozik.
3. rész:
- legalább 1 db min 90 m2 kerékpárút és vagy út felújítási- és /vagy építési munkára vonatkozik.
4. rész:
- legalább 1 db min 30 m hosszúságú kerékpárút és vagy út felújítási- és /vagy építési munkára vonatkozik.
A közbeszerzés tárgyán AK a kerékpárút és/vagy út felújítási- és /vagy építési munkáit érti.
Az M.1./ pontban rögzített előírás tekintetében több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb ref.köv-nek megfelelni.
Minden rész tekintetében:
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott (MV-KÉ – közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 10. B) pontjában
meghatározott (MV-VZ – vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető és több részben is bemutatható.
A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a minőségi kritérium 2-3. értékelési részszempontként értékeli.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minde rész: Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása végszámlában.A szerződés fin-a a TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005 projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25%-50%-75% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén.AK tartalékkeretet nem biztosít.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint:késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap,max 10%; meghiúsulási kötbér 20%.Teljes körű jótállás min 36 hónap a MK 1. ért. résszempont alapján.Szavatosság a jogszabályok szerint.Jótállási biztosíték a Kbt 134.§(6)bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerződéses ár 5%a.Részletesen a KDban található Vállalkozási szerz.tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
3.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást nem tart, azonban az Ajánlatkérő javasolja a helyszín egyénileg történő megtekintését a megalapozott ajánlattétel biztosítása érdekében.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják.
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
7.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)
AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját, valamint a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ét alkalmazza.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz: 00416

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák