Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/3
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.05.
Iktatószám: 26293/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Teljesítés helye: Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28., hrsz.: 19487/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Nemzeti azonosítószám: 15388117211
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 26-28. 19487/2
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Krisztina
Telefon: +36 303036170
E-mail: titkarsag@vaszary.hu
Fax: +36 33542302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vaszary.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001246832021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001246832021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hiperbár oxigén terápiás részleg építése
Hivatkozási szám: EKR001246832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében hiperbár oxigén terápiás részleg építése a Vaszary Kolos Kórház részére
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás egységes kialakítását és az egyértelmű felelősségvállalást, jótállást csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex kivitelezési tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő együttes munkavégzése a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hiperbár oxigén terápiás részleg építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45112700-2
45261310-0
45261400-8
45262210-6
45262500-6
45262650-2
45262700-8
45313100-5
45410000-4
45421000-4
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28., hrsz.: 19487/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében hiperbár oxigén terápiás részleg építése a Vaszary Kolos Kórház részére
A tervezett létesítmény Hiperbár Oxigén Terápiás (HBOT) részleg befogadására épül. A tervezett új épület mindösszesen: 457,50 m2, földszint összesen: 376,66 m2, emelet összesen: 80,84 m2.
Az épület fő funkcionális helyisége a terápiás helyiség, ebben kerül elhelyezésre a max. 12 fő befogadóképességű kamra.
A tervezett új épület a kórház területén meglévő két épület közé épül, az épületek közötti kapcsolatok megteremtésével.
Az épületben kap helyet a terápiás helyiség működéséhez szükséges technikai (oxigén tároló, technikai helyiség), ill. személyzeti (szociális blokk, orvosi szoba stb.) helyiségek.
A többi helyiség a terápiára érkező betegek kiszolgálását biztosítják, vizesblokkok, ruhatár, várók, ill. vizsgáló helyiség. A betegek egy részét ambuláns ellátás formájában, míg más részüket a kórház más osztályairól szállítva kezelik. A kétféle betegforgalom elkülönül egymástól, az ambuláns betegek a kórház udvar felől kialakításra kerülő akadálymentes rámpán keresztül elérhető bejáraton át közlekednek, míg a kórház egyéb osztályairól érkező betegek a 7. számú belgyógyászati épület felől, végig épületen belüli útvonalon kerülnek szállításra.
A 7. számú belgyógyászati épülettel a belső kapcsolat megteremtésére földszint + emelet kialakítású épületrész készül, amelynek felső szintjéről a terápiás helyiség felvonón keresztül érhető el.
A tervezett épület helyi védelem alatt álló épület, művi érték telkén kerül megvalósításra.
Létesítésre kerülő parkolók: 35 db
A létesítményhez szükséges kerékpár tároló: 1 db
Ajánlatkérő építési engedéllyel rendelkezik.
A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 240 naptári nap. Szerződés hatályba lépésének napja: az utolsóként aláíró fél aláírásának napja. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 90. naptári nap.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás: A kötelező 24 hónapot meghaladóan vállalt időtartam (0-24 hónap egész hónapban megadva) 15
2 A III.1.3) M2. pontja szerinti követelmény tekintetében bemutatott egyik szakember MV-É jogosultsággal végzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati átalányár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés pillanatától rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a közbeszerzés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, legalább 300 millió Ft/év és legalább 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R.) a Vállalkozási Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.
Ajánlatkérő a szakember többlettapasztalata esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 36 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (10 pont) kapja. Ajánlatkérő a többlet jótállás esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 24 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 24 hónapnál többet, például 25 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (10 pont) kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 24 hónapos megajánlás esetén ajánlattevő 24+24 hónap, azaz 48 hónap jótállást vállal. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását kell tartalmaznia; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1)).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése tekintetében az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.
A kizáró okok igazolása körében ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdéseiben, Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés gb) alpontjában, valamint a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §(3)-(6), 17. § (1a) és (1b) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni.
Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: nyilatkozat kizáró okok tekintetében, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, az alvállalkozók vonatkozásában, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése szerinti meghatalmazás.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozat részenként csatolandó, az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges). A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő̋ csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó́ részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő̋ más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó́ szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja és (2a) bekezdése alapján az ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább: a szerződést kötő másik fél nevét és címét (székhelyét), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11), (12) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4), (5) bekezdései is alkalmazandók.
A D. 391/10/2018. iktatószámú döntőbizottsági határozatnak megfelelően ajánlatkérő elfogadja azon referenciák ismertetését is, amelyeknek teljesítése a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésének pillanatáig megtörténik és a teljesítés megfelel az alkalmassági követelményekben rögzítetteknek.
M2. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: az alkalmassági követelmény ajánlati felhívás szerinti pontja, szakember neve, szakemberrel jogviszonyban álló gazdasági szereplő neve, a szakember jogviszonya a megjelölt gazdasági szereplővel (EKR űrlap, EKR elnevezés: Nyilatkozat bemutatott szakemberekről). A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, valamint a nyilatkozatában meg kell adnia a kamarai nyilvántartási számát (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal).
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M2. pont szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal: Az ajánlatban csatolni kell a szakember gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év, hónap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M2. pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02. – 2018.05. = 4 hónap.
Tehát a szakemberek vizsgálata kamarai nyilvántartásban szerepléshez nem kötött, amennyiben az ajánlattevő által megajánlott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, úgy az ajánlata érvényes.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérés kiküldésétől visszafelé számított szakmai tapasztalatot veszi figyelembe, amennyiben a szakember nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlatok/ projektek csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett – névjegyzékbe vételt is az M2. pont vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont alapján nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) megkezdett és 5 éven belül teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően műszaki átadás átvétellel lezárt, legalább 340 m2-es épület építésére és/ vagy korszerűsítésére vonatkozó referenciával.
Az M1. pont szerinti követelmény legfeljebb 2 referencia bemutatásával teljesíthető.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M1. pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2.1. Min.2 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal valamint építőmesteri szakmérnök végzettséggel rendelkező szakembert.
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.
Az M2.1 pont szerinti pozícióra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M2. pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M2. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tevékenységre vonatkozó nettó vállalkozói díj 1 %-a naptári naponta, maximális mértéke: 20 naptári nap. A maximális érték eléréséhez fűzött jogkövetkezmény: felmondási/elállási jog.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30%-a.
Jótállás: minimum 24 hónap, a jótállás értékelési szempont. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel napja.
Biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj 2 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban és (8) bekezdésben előírt módokon nyújtható.
Részletek a szerződés tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: a vállalkozói díj 5 %-a, mely az 1. részszámla összegéből kerül levonásra. Részszámlázás 5 db részszámla és 1 db végszámla. A vállalkozói díj megfizetése a számla kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással HUF-ban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szerint, a Kbt. 135.§(1), (3),(5)-(7), (11) bek., 27/A.§ és a 322/2015.(X.30.)Korm.rendelet 32/A.§-ának előírásait figyelembe véve. AK tartalékkeretet nem biztosít.
Ptk.6:155.§ (1) bek. irányadó. Adózás a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. b) pontja szerint.
Részletek a szerződés tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Összesített nettó ajánlati átalányár (HUF): fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata és többlet jótállás: egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Részajánlattétel kizárásának indoka: A beruházás egységes kialakítását és az egyértelmű felelősségvállalást, jótállást csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex kivitelezési tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő együttes munkavégzése a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az alábbiak szerint: 2022. január 18. Helye: Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28., hrsz.: 19487/2
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) es 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. (Közös) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (6), Kbt. 65. § (7) szerint, a Kbt. 66. § (6), Kbt. 65. § (7) eseteben nemlegesen is, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat eseten is).
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell árazott költségvetést Excel formátumban (szakmai ajánlat). Az ajánlathoz csatolni kell az értékelés során bevont szakember tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozata, szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata).
Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § es 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatok az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papírlapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)).
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő vonatkozásában a közép-európai idő az irányadó.
A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a es 114. § (6) bekezdése irányadó azzal, hogy ajánlatkérő konzultációt nem tart. Ajánlatkérő ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő minden esetben ésszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanapon ajánlatkérőhöz beérkezik.
Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
Az ajánlatok felbontásának feltételei: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
Üzleti titok: Kbt.44. §(1)-(4); 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4).
A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
FAKSZ: Kaffka Diana, lajstromszam: 00603
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges