Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/36
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.20.
Iktatószám: 3214/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Dr. Harcsa Attila
Teljesítés helye: 3572 Szendrő, külterület, hrsz. 0218/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: őstermelő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dr. Harcsa Attila
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686816
Postai cím: Póts András Utca 8
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltan
Telefon: +36 46565414
E-mail: kapcsolat@gubazoltan.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harcsaattila.eoldal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000191942019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000191942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Guba Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: 18272626-2-05
Postai cím: Egyetemváros, E/7. irodaház 616. iroda
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: kapcsolat@gubazoltan.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harcsaattila.eoldal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000191942019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000191942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: őstermelő
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szendrő külterületén baromfitelep fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000191942019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés baromfitelep fejlesztésének építési munkáinak ellátására
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezési munka organizációs, üzemeltetési, garanciális okok miatt egységet alkot. A részekre történő ajánlattétel gazdaságilag ésszerűtlen az egységes kivitelezési munkálatokra tekintettel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szendrő külterületén baromfitelep fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45213200-5
45233228-3
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3572 Szendrő, külterület, hrsz. 0218/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szendrő külterületén baromfitelep fejlesztése az alábbi építési munkák ellátásával:
- 1 db 1275 m2 alapterületű TOJÓISTÁLLÓ épület felújítása, melynek keretében a sávalapokra, beton lábazati fallal, acél tartó vázszerkezetre erősített deszkaburkolatú falazattal, fatetőszerkezettel (alsó és felső övvel kialakított egyedi tervezésű rácsos tartó), oromfalas nyeregtetővel, azbeszt hullámlemez fedéssel megépített épületet kell részben visszabontani és hőszigetelő szendvics falpanel határoló falazatú, saját használatú úttal párhuzamos gerincű, oromfalas nyeregtető, tűzihorganyzott tetőhéjazatot kell megépíteni.
- 1 db 1084 m2 alapterületű HŰTHETŐ ÉS FŰTHETŐ BAROMFIISTÁLLÓ épület építése sík területen, szabadon álló, sáv- ill. pontalapokra, hagyományos tégla falszerkezettel, erősítő vb pillérekkel, vb lábazattal, acél tetőszerkezettel (alsó és felső övvel kialakított egyedi tervezésű rácsos tartó), saját használatú úttal párhuzamos gerincű, oromfalas nyeregtetővel, tüzihorganyzott (vagy azzal egyenértékű) trapézlemez fedéssel. Tervezett helyiségek: baromfiistálló, raktár, előtér, raktár, fűtés helyiség.
- 1 db 654 m2 alapterületű OLDALRÓL NYITOTT FEDETT SZÉNATÁROLÓ építése sík terepen, oldalhatáron állóként, tömbalapokra, IPE300 keretállások 5,00 m-es fesztávval, saját használatú úttal párhuzamos gerincű, oromfalas nyeregtetővel, tüzihorganyzott (vagy azzal egyenértékű) trapézlemez fedéssel. Tervezett helyiségek: fedett-nyitott szénatároló helyiség.
- 440 m telepi belső út építése.
- 50 kw-os hálózatra kapcsolt napelemes rendszer létesítése.
- 1 db 508 m2 alapterületű és további 1 db 715 m2 alapterületű istállók bontása.
- A keletkezett hulladék-törmelék elszállítása, a munkaterület műszaki átadás előtti takarítása.
A részletes adatokat, műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás megajánlott időtartama (egész hónap) 15
2 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (egész hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1801333508, VP2-4.1.1.2-16
II.2.13) További információ
Támogatás intenzitása: 50,000000 %, utófinanszírozás. Kedvezményezett ügyfél-azonosító: 1001607608

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint akivel szemben bármely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a névjegyzékben szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban, így erre igazolást nem kell becsatolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a)
és b) pont szerint köteles továbbá benyújtani
a) a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberek végzettségét igazoló okiratot egyszerű másolatban, tehát:
a1) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, vagy gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséget igazoló okiratot.
Amennyiben a bevonni kívánt műszaki szakember az ajánlattételkor szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában az MV-ÉG felelős műszaki vezetői névjegyzékben és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2020. április 30. napjáig érvényes, akkor nem szükséges benyújtani ezen személy végzettségét igazoló okiratot, azonban ezen szakembernek is be kell nyújtania a lenti b1) pont szerinti önéletrajzát, amelyben fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát.
b) a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a műszaki szakember neve,
- a műszaki szakember végzettsége,
- a műszaki szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel, (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény)
- a műszaki szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata hónapokban, (csak a hónap mennyiséget kell megadni, az egyes projektek felsorolása nem követelmény)
- a műszaki szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná,
- a műszaki szakember nyilatkozata arról, hogy a felelős műszaki vezetői feladatokat munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el.
c) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt éven belül befejezett legjelentősebb baromfinevelő istálló építésére, továbbá oldalról nyitott új építésű fedett szénatároló építésére vonatkozó, a szerződő fél által kiadott, cégszerűen aláírt referencia igazolásait. A referencia igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építés/felújítás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás(ok)nak olyan részletességűnek kell lennie, amiből megállapítható az alkalmassági minimum-követelmények minden előírásának való megfelelés.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, de a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerint csak akkor, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet szerinti MV-ÉG kategóriára előírt végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, azaz
- okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, illetve okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel és három év, vagy
- gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel és négy év
a Korm. r. 11. § szerinti szakmai gyakorlati idővel.
(Ajánlattevő nyertessége esetén a műszaki szakembernek a szerződéskötés időpontjáig bejegyzést kell nyerni a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.)
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző öt évben befejezett legalább 1 db 680 m2-es, hűthető és fűthető, új építésű baromfinevelő istálló építésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző öt évben befejezett legalább 1 db 450 m2-es, oldalról nyitott, új építésű fedett szénatároló építésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az M2-M3. alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlattevő egy vagy több szerződés keretében végzett teljesítéssel is igazolhatja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. A nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles. A késedelmi kötbér vonatkozik az első részteljesítési határidő és a véghatáridő betartására is, mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke az első részteljesítés vonatkozásában a nettó vállalkozói díj 7,5%-a, összesen a nettó vállalkozói díj 15 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
2. A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti, de minimum 24 hónap jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvétel napja.
Kiegészítés a VI.3.12.) pontban!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Vállalkozó az első részteljesítés szerinti készültség, továbbá 50 %-os és 75 %-os készültség elérését követően részszámla, 100%-os készültség esetén végszámla benyújtására köteles a teljesítésigazolásban szereplő összeg szerint. Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Kiegészítés a VI.3.12.) pontban!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben a rendszer által elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. minőségi szempont: arányosítás, 2. minőségi szempont: arányosítás, Ár szempont: fordított arányosítás. Részletek a Dokumentációban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben előírt nyilatkozatot. 3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. A már ismert alvállalkozók megjelölését ajánlatkérő nem írja elő. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről szóló nemleges nyilatkozatot kell becsatolni. 5. Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. 6. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint biztosított. AK kizárja a hiánypótlást, ha AT hiánypótlása során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és erre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra 7. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 10.000.000.- HUF mértéket. AT erről a vállalásáról ajánlatában nyilatkozni köteles. 10. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására. 11. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását. 12. Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Guba Zoltán, lajstromszáma: 00631. 13. Részteljesítési határidő 2019.04.20. 14. Kiegészítés a III.1.6) ponthoz: Meghiúsulás esetén Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a munkaterületet a szerződés aláírását követően 1 napon belül nem veszi át és a kivitelezést nem kezdi meg azonnal, 5.000.000.-HUF hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, tekintettel arra, hogy AK a munkálatokkal érintett épületekbe már nevelés alatt álló élő állatokat fog telepíteni, így a teljesítési részhatáridő elmulasztása esetén az állatok pusztulása várható a megfelelő telepítési hely hiányában. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 15. Kiegészítés a III.1.7) ponthoz: A részletes fizetési feltételeket a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. AK a szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján (rész)számla ellenében utólag 30 napos határidővel fizeti meg az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Vállalkozónak. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. Az előleg szabályai a szerződésben találhatók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges