Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/42
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.02.
Iktatószám: 3273/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye: 9026 Győr, Irányi Dániel u. 3., hrsz: 8501
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamándl László
Telefon: +36 96503400
E-mail: tamandl@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001319642020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001319642020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győri volt kekszgyár épület tervezése,kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001319642020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Győri Kekszgyár volt raktárépületének teljes felújítása, környezetrendezése, a Győri Széchenyi István Egyetem által megvalósítani tervezett Tudományos és Innovációs Park „Brand” épületének kialakítása, közösségi és oktatási funkciók elhelyezése, valamint a Széchenyi István Egyetem új Művészeti kara oktatási tereinek kialakítása az épületben - Tervezési feladatok elvégzése, teljes körű kivitelezési munkái és a projekt megvalósítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Győri volt kekszgyár épület tervezése,kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr, Irányi Dániel u. 3., hrsz: 8501
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győri Kekszgyár volt raktárépületének teljes felújítására elkészült Jóváhagyási Tervdokumentációban megfogalmazott igények, építészeti- és műszaki megoldások figyelembe veendők a tervezés folyamán.
Helyszín:
Győri Keksz- és Ostyagyár volt területének egy telekrésze, Győr Sziget városrészében, a Töltésszer, Stromfeld Aurél és Lazaret utcák határolta tömbben.
A telek területe 10.952 m2
Hrsz.: 8501
Övezeti jel: 04564*
Meglévő állapot:
Az épület 1976-ban épült Benczik Lajos tervei alapján a Győri Kekszgyár raktárépületeként. Földszint plusz 4 emelet, szintmagassága 4,88 m, belmagassága 4,20 m. Tartószerkezete előregyártott vasbeton elemes. 6x6 méteres raszterben szintmagas vasbeton pillérek, vasbeton gerendákkal, vb. pi-paneles födémmel. A homlokzat előregyártott függesztett kjéregpanelekből áll.
Az épület állami tulajdonban és a Széchenyi István Egyetem vagyonkezelésében van, jelenleg használaton kívül üresen áll.
Az épület bruttó alapterülete: 3.285 m2. Egy szint területe: 656 m2
Tervezett átalakítás:
Az épület függőleges és vízszintes teherhordó rendszerei (vb. pillérváz és egy. vb. födémszerkezetek) megtartandók, a vb. merevítő falak elbontandók, helyettük új acél szerkezetű merevítő szerkezetek készülnek azonos pozíciókban szintenként. A meglévő vb. lift mag, a jelenlegi vb. homlokzatok beton paneljei és a belső válaszfalak szintén teljes körűen bontásra kerülnek.
A meglévő épület nyugati oldalán egy új könnyűszerkezetes funkcionális egység épül, mely gépészeti és a függőleges közlekedést biztosító elemeket tartalmaz. Az 5. emeleten egy szint magas könnyűszerkezetes ráépítés tervezett. Az épület tömegét 5 szint magas, a földszintről elemelt transzparens felület veszi körbe, a keleti oldalon interaktív médiafelületként kialakítva.
Az épület mellett egy földszintes kávézó-büfé funkciójú új épületrész készül, a flexibilisen változtatható közbenső szinteken a „kreatív ipar”-nak helyet adó szint, egy innovációs szint a startup jellegű tevékenységek téri igényeire, illetve 2, oktatási célokra használható emelet helyezkedik el. A legfelső szinten a TIP projektirodája kap helyet külső teraszokkal.
A ház körüli kertben további mobil pavilonok, árnyékolók és köztéri elemek támogatják a projekt oktatási és innovációs eseményeit.
Összes bruttó épített szintterület: 4.122 m2
Külső átmeneti terek: 842 m2
Tervezési feladatok
Építési Engedélyezési Tervdokumentáció teljes körű elkészítése a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet illetve annak 8. számú melléklete szerint, az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tartalommal és formában és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a rendelkezésre álló Jóváhagyási tervek építészeti- és műszaki tartalma szerint,
- Településképi Véleményezési Eljárás lefolytatása,
- Építési Engedélyeztetés lefolytatása,
- Szükséges hatósági- és szakhatósági egyeztetések,
- Közmű- és egyéb szolgáltatói egyeztetések,
Kiviteli tervek
- Teljes körű Kivitelezési Tervdokumentáció elkészítése az épület és környezetének tervezett megvalósításához szükséges tartalommal és formában “A KIVITELI TERVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT” (Elfogadta: a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2017. május 26.) valamint a “TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA” (MMK, 2017.) szerint valamint a vonatkozó jogszabályokban, műszaki irányelvekben és szabványokban foglaltaknak megfelelően, az Építési Engedélyben foglaltaknak betartása mellett - beleértve minden vonatkozó és szükséges szakági kiviteli tervdokumentáció elkészítését is,
- Külső közmű és infrastruktúra kiviteli terveinek elkészítése,
- Organizációs tervek.
Megvalósítás, bontási- és építési kivitelezési munkák
Jellemző munkák:
a. 1350 m2m2 talajnedvesség elleni szigetelése
b. 1085 m2 csapadékvíz elleni szigetelése
c. 1050 m2 lapostető szigetelése
d. 3130 m2 hidegburkolási munkák elvégzése (csiszolt betonpadló, melyből egy szint 656 m2)
e. 25t betonacél beépítése
f. 1.280 m2 külső homlokzat hőszigetelése
g. 1725 m2 alumínium nyílászáró illetve függönyfal beépítése/cseréje/vagy felújítása
h. 50kW napelemes rendszer telepítése, üzembe helyezése
i. 8 személy befogadására alkalmas új személylift és egy db 26 személyes tehermozgatásra is alkalmas felvonó beépítése és üzembe helyezése
j. 295 tonna kültéri acél épületszerkezet építése/szerelése
k. 53db, nagy felbontású digitális IP - CCTV kamerák felszerelése, üzembe helyezése, melyek által készített felvételek helyben a helyi hálózaton vagy az Interneten keresztül, megfelelő jogosultság és jelszó birtokában visszanézhetők, vagy élő kép is nézhető
l. 2.450 m2 oktatási rendeltetésű épület belsőépítészeti, bútorozási és oktatástechnikai munkáinak elvégzése
A tervezett épület teljes körű generál kivitelezési munkái és megvalósítása a Jóváhagyási Tervek szerinti műszaki tartalommal illetve az Építési Engedélyezési és Kiviteli Tervek szerint, nem kizárólag, de különös tekintettel az alábbi munkanemekre:
- Bontási munkák, tereprendezés, alapozás és földmunkák,
- Szerkezetépítés és homlokzati kialakítás - vasbeton és acél szerkezetek valamint függönyfalas rendszerű homlokzatok építése, új vb. és acél lépcsők kialakítása,
- Komplett belsőépítészeti és befejező munkák - válaszfalak, térelhatárolások, nyílászárók, padló-, fal- és mennyezetburkolatok, beépített bútorok és felszerelések, mobiliák,
- Teljes körű épületgépészeti kivitelezési munkák - kül- és beltéri egységekkel, vezérléssel,
- Épületvillamossági, tűzvédelmi, kommunikációs és biztonságtechnikai munkák,
- Beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztési munkálatok
- Külső területrendezési és tájépítészeti kivitelezés,
- Valamint az épület teljes készültségét követő használatbavételi- illetve átadás-átvételi eljárások sikeres lefolytatása és Megvalósulási Dokumentáció elkészítése.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen (szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő) felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen (szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő) felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 2.3. Az M2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen (szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő) felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.1
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontoknál az ajánlati ár az alábbiak szerint értelmezendő:
1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) súlyszám:70
AK.helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021.03.09. (kedd) 10:00 óra, találkozás helye: 9026 Győr, Irányi Dániel u. 3., hrsz: 8501
A II.2.7) pont szerinti határidő a munkaterület átadástól számított 420 munkanapként értendő.

II.1.6.indoklása:
A jóváhagyási tervek készítéséhez tartott helyszíni szemlén az épület teherhordó szerkezeti elemeinek állagát, állapotát szemrevételezéssel lehetett megtekinteni, roncsolásos vizsgálatok végzésére nem volt lehetőség, így a tényleges ellenőrzést a bontási munkálatok során kell elvégezni. Tekintettel arra, hogy az épület felújítása, korszerűsítése során takart szerkezetekkel kell számolni és a tényleges ellenőrzést a bontási munkálatok során kell elvégezni, indokolt az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést egyeljárás keretében megvalósítani.
A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Az elvégzendő kivitelezési feladat olyan komplex egység, amelynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A feladatvégzés
olyan, egymásra épülő komponensekből tevődik össze, amelyek egymással olyan szorosan összefüggenek, amely nem teszi lehetővé bármely feladatra vonatkozó részajánlattétel lehetőségének biztosítását.

VI.3) További információk folytatása:
20. A felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos kötöttség alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1) – III.1.3) pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 8.§- és 10.§ 12-16.§-ai-szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 1. § (7) bek.-re.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
NY.1.) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69. § (11a) bek is irányadók.
Ny.2.) Az ajánlattevőnek szerepelnie kell a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országosszakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők eseténa letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi.
Ajánlatkérő Ny.1.- Ny.2.pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
NY.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti országnyilvántartásában, vagy nem rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő a Kr. 19. § (2) bekezdésében rögzített indokok miatt nem rendelkezik a P.2) pont szerinti irattal, Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás, és/vagy bővítés, és/vagy építés és/vagy tervezés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen a 2 milliárd Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.1) és P.2) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Amennyiben Ajánlattevő a Kr. 19. § (2) bekezdésében rögzített indokok miatt nem rendelkezik a P.2) pont szerinti irattal, Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás, és/vagy bővítés, és/vagy építés és/vagy tervezés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen a 2 milliárd Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.
M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, figyelemmel a Kr. 23. §-ára és 22. § (3) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:
Az igazolásban meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr.22.§ (5) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlat részeként csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (neve, képzettsége / végzettsége), továbbá munkáltatóját (ajánlattétel időpontjában) vagy azt a személyt/szervezetet akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
A jogosultsággal rendelkező bevont szakember által csatolandó dokumentumok:
a) rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Jogosultság esetén AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Jogosultsággal nem rendelkező bevont szakember által csatolandó dokumentumok :
a) rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített magasépítési munkái teljesítései kapcsán megvalósuló alábbi referenciát:
M1)1. meglévő épület és vagy új épület kiviteli terveinek elkészítésére, valamint felújítási és/vagy új épület építési munkái:
a. legalább 400 m2 talajnedvesség elleni szigetelése;
b. legalább 400 m2 tető hő és vízszigetelése;
c. legalább 450 m2 csiszolt betonpadló megvalósítása
d. betonacél beépítése;
M1.1) alkalmassági követelménynél a referenciaelemek egymástól külön igazolhatók.
M1)2. legalább 15 db, nagy felbontású digitális IP - CCTV kamerák felszerelését, üzembe helyezését, melyek által készített felvételek helyben a helyi hálózaton vagy az Interneten keresztül, megfelelő jogosultság és jelszó birtokában visszanézhetők, vagy élő kép is nézhető -
M1)3. legalább 150 tonna kültéri acél épületszerkezet építése/szerelése tárgyú referencia munka
Az M1.)1 - M1)3. alkalmassági követelmény több szerződéssel igazolható.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” kategóriájú - vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő egyenértékű végzettséget is elfogad.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 6. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” kategóriájú - vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő egyenértékű végzettséget is elfogad.
M2.3) egy fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) felelős tervezői szakterületi– vagy azzal egyenértékű-jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő egyenértékű végzettséget is elfogad.
M.2.4.) egy fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények tartószerkezeti tervezési –vagy azzal egyenértékű- jogosultsággal vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő egyenértékű végzettséget is elfogad.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad, a tapasztalati hónapok tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az átfedés nem megengedett.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai és tervezői nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az igényelhető előleg mértéke: 5 % Az előleg a részszámlákban és a végszámlákban kerül elszámolásra. Vállalkozó köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.
A szerződés finanszírozása GINOP 2.3.1 forrásaiból történik, utó finanszírozással. A támogatási intenzitás mértéke 100 %.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor, Nyertes AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32.§-ának megfelelően az előlegszámlán felül a tervezés kapcsán 2 részszámla, majd a kivitelezés kapcsán a műszaki készültségnek megfelelően 9 db rész és 1 végszámla benyújtására jogosult.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1)(3)(4) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk 6:130 § (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.
AK 3% tartalékkeretet biztosít.
Szerződés biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: ha a nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, a szerz-ben meghat. hi-höz képest késedelembe esik. Mértéke: A nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 15 %.
Meghiúsulási kötbér: a szerz.teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes AT felelős.
Mértéke: A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a. AK jogosult a szerz-t felmondani, ha ATt terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér max-át.
Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Jóteljesítési és teljesítési biztosíték A Kbt. 134. § (3) bek. alapján, a nettó Vállalkozói Díj nettó 5-5 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelés: AK tárgyi közbeszerzési elj.esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76.§(2)bek c) pontja alapján értékeli. Módszer: valamennyi rész vonatkozásában: ár esetén: fordított arányosítás; minőségi szempontok: szakember esetén az egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.
2. Jelen eljárás feltételesként kerül megindításra a Kbt. 53. §-a alapján, AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet nyújtott be és a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján ezért a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megítélését olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, biztosító TSZ nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
5. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi lehetővé.
6. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérhetőek az EKR-ben a következő elérhetőségen: …
8. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.
9. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is).
10. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
11. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
12. Az ajánlati biztosíték mértéke: 20 Millió Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-10801842-00014908 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
13. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is),. AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD).
14. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 1,5 milliárd HUF/év, valamint 500 000 000 HUF/kár; építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. Továbbá ATnek rend kell a szerződéskötés időpontjában legalább 25.000.000 HUF/kár és 50.000.000 HUF/év értékű tervezési felelősségbiztosítással.
15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Laczkó Katalin (lajstromszám: 00094) (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
16. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
17. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján.
18. Annak indoka, hogy az építési beruházás műszaki tartalma kiterjed az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre is: A jóváhagyási tervek készítéséhez tartott helyszíni szemlén az épület teherhordó szerkezeti elemeinek állagát, állapotát szemrevételezéssel lehetett megtekinteni, roncsolásos vizsgálatok végzésére nem volt lehetőség, így a tényleges ellenőrzést a bontási munkálatok során kell elvégezni. Tekintettel arra, hogy az épület felújítása, korszerűsítése során takart szerkezetekkel kell számolni és a tényleges ellenőrzést a bontási munkálatok során kell elvégezni, indokolt az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést egyeljárás keretében megvalósítani.
19. Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog építőipari tevékenységre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított ISO 14001 (vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti) tanúsítvánnyal. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig a fentieket nem teljesíti, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot.
Folyt:II.2.14) További információ pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák