Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/51
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.03.12.
Iktatószám: 3468/2018
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye: Budapest X., Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 (sportcsarnok) és 38403/4 (uszodakomplexum) helyrajzi számú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15788
Postai cím: Ceglédi út 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kvzrt.hu/?page_id=52 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kőbányai Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő dokumentáció, építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció elkészítése (opció)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya Budapest X. kerületében, a Mázsa téren létesítendő fedett uszodakomplexum és multifunkcionális sportcsarnok többváltozatú döntéselőkészítő dokumentációja (költségbecsléssel és az üzemeltetéssel összefüggő gazdaságossági számításokkal), építési engedélyezési tervdokumentációja, valamint egyéb szükséges engedélyezési dokumentációk, továbbá opcióként a kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A cél egy ötszáz fő néző befogadására alkalmas uszodakomplexum és egy háromezer fő néző befogadására alkalmas sportcsarnok felépítése a kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal, amely megfelel a sportszakmai elvárásoknak és a szakmai előírásoknak, a megvalósítási és az üzemeltetési költségek tekintetében pedig a kormányzat takarékossági követelményeit is szem előtt tartja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőbányai Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő dokumentáció, építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció elkészítése (opció)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest X., Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 (sportcsarnok) és 38403/4 (uszodakomplexum) helyrajzi számú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya Budapest X. kerületében, a Mázsa téren létesítendő fedett uszodakomplexum és multifunkcionális sportcsarnok többváltozatú döntéselőkészítő dokumentációja (költségbecsléssel és az üzemeltetéssel összefüggő gazdaságossági számításokkal), építési engedélyezési tervdokumentációja, valamint egyéb szükséges engedélyezési dokumentációk, továbbá opcióként a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
A cél egy 500 fő néző befogadására alkalmas uszodakomplexum és egy 3000 fő néző befogadására alkalmas sportcsarnok felépítése a kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal, amely megfelel a sportszakmai elvárásoknak és a szakmai előírásoknak, a megvalósítási és az üzemeltetési költségek tekintetében pedig a kormányzat takarékossági követelményeit is szem előtt tartja.
Beszerzés tárgyát az alábbiak képezik:
− a többváltozatú döntéselőkészítő dokumentáció elkészítése;
− az Ajánlatkérő által elfogadott döntéselőkészítő dokumentáció alapján a 476/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a településképi vélemény megszerzése
− a 476/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti településképi vélemény megszerzését követően az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, annak az illetékes hatósághoz történő benyújtása, valamint a végleges építési engedély megszerzése;
− egyéb szükséges engedélyezési dokumentációk elkészítése, annak az illetékes hatóságokhoz történő benyújtása, valamint a szükséges engedélyek megszerzése;
− a végleges építési engedély és ez egyéb szükséges engedélyek megszerzésére irányuló hatósági eljárásokban a hatóságok által előírt kötelezések végrehajtása az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint;
− a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (opció) (részletek a felhívás II.2.11. pontjában)
Az AT köteles a felhívás II.2.3) pontjában meghatározott ingatlanok geodéziai felmérését elvégezni, beszerezni ezen területek geodéziai alaptérképét, továbbá az ingatlanok közüzemi ellátásával kapcsolatos valamennyi közműtől származó alapadatokat.
Részletes leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervezési program tartalmaznak.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgyát képező uszoda nagyságrendileg legalább 8000 m2 alapterületű (bruttó beépített), a sportcsarnok nagyságrendileg legalább 10.000 m2 alapterületű (bruttó beépített), a nézőszámhoz igazodó gépjármű parkolók száma nagyságrendileg 1000 parkolóhely.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti építész tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 10
2 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti gépészeti tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 10
3 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti épületvillamossági tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 8
4 Bevonásra kerül olyan szakember, aki BIM (Building Information Modeling-Épületinformációs Modellezés) menedzser képesítéssel rendelkezik és BIM feldolgozóként részt vett min. egy tervezési munkában. 4
5 Bevonásra kerül olyan szakember, aki rendelkezik épületklimatikai-és energetikai épületszimulációval támogatott épületfizikai tervezési tapasztalattal. 4
6 Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott (É1) vezető építész tervező (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (Felhívás VI.3 pontja szerint 1.6.)  6
7 Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott (G1) vezető gépészeti tervező (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (Felhívás VI.3 pontja szerint 1.7.)  4
8 Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott (V1) vezető épületvillamossági tervező (1 fő) szakmai tapasztalata (Felhívás VI.3 pontja szerint 1.8.)  4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A kiviteli tervdokumentációt, mint opciót az Ajánlatkérő egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal történő lehívása esetén kell a nyertes Ajánlattevőnek elkészítenie úgy, hogy a két létesítmény (Uszoda, Csarnok) külön-külön dokumentációt képezzen. Az opció lehívására, azaz a kiviteli tervdokumentáció megrendelésére a szerződéskötéstől számított 120 napon belül van lehetősége az Ajánlatkérőnek. A kiviteli tervdokumentáció, mint opció a nyertes ajánlatban, illetve a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás fejében kerül lehívásra. Ajánlatkérő akkor hívja le az opciót, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium e feladat elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítja.
Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő opció lehívására vonatkozó nyilatkozatára a kiviteli tervdokumentációt 2019. április 1. napjáig elkészíteni, és az Ajánlatkérő részére 8 (nyolc) nyomtatott, illetve 5 (öt) elektronikus példányban rendelkezésre bocsátani.
Az Ajánlatkérői észrevételek alapján kialakított kiviteli tervdokumentáció szállításának teljesítési véghatárideje 2019. május 31. napja.
A kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos követelményeknek a tervezési programban rögzítettek szerint köteles az Ajánlattevő megfelelni.
1) A felhívás II.1.6. indoklása: A beszerzés egy egységet képez, egységes szempontrendszer szerint kell a terveket elkészíteni, és biztosítani azok egységes tartalmát, szerkezetét. Engedélyezésnél biztosítani kell az egységes kezelést. A tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz (műszakilag, jogilag) kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely külön, önálló egységként kezelhető. A tervezéssel kapcsolatban követelmény az egységes arculat és egységes vizuális megjelenés.
A felhívás II.2.7) pontja szerinti információk magyarázata:
Kezdési időpont: a szerződés hatálybalépésének napja (teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásnak napja (A felhívás II.2.7) pontjában megjelölt kezdő dátum csak tájékoztató jellegű)
Döntéselőkészítő dokumentáció elkészítése és az előzetes településképi hozzájárulás beszerzése: szerződés szerint 61 napon belül.
Véghatáridő - ide nem értve az opciós tételt: 2018. december 27. napja - a végleges döntést tartalmazó építési engedély, és egyéb szükséges engedélyek beszerzése és Ajánlatkérő részére történő átadása.
Opció lehívása esetén: Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2019. április 01. napja, az észrevételek alapján a végleges tervdokumentációt 2019. május 31. napjáig kell az Ajánlattevőnek elkészítenie.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A felhívás II.1.5. és II.2.6. pontja technikai okok miatt került kitöltésre, AK a becsült értéket nem kívánja megadni.
2) Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját AK nem alkalmazza.
3) Értékelés során adható pontszám: 0-10 (közbenső szempontok is)
4) Legjobb ár érték arány (Módszer: 1.1.-1.5- pontkiosztás, 1.6.-1.8. arányosítás, 1.9.-1.10. fordított arányosság)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, Alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek.-ben és a Kbt. 62. § (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bek.-e alapján az AK köteles kizárni az eljárásból azt a GSZ-t, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Kizáró okokkal kapcsolatos igazolás módja:
AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtani előzetes igazolásként a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § alapján. A Kbt. 67. § (1) bek.-e és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a alapján a GSZ ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. Az AT az alk. igazolásában részt vevő AV v. más szervezet vonatkozásában az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-eire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett AT-nek a 321/2015 (X.30.) Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok tekintetében az AT-k, AV-k, valamint az AT által az alk.-nak igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján nyilatkoznia kell, hogy van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelme. Pozitív tartalmú nyilatkozat esetén az AT-nek csatolnia kell az el nem bírált változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati iratanyagát (a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás).
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]: AT alkalmatlan, ha:
Sz1.) nem rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bekezdése alapján tervezői szolgáltatásra vonatkozó, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepléssel, ill. a nem Mo-on letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. igazolása: Sz1.) A 321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (3) bek.-e alapján a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A GSZ az alk.-i követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat AK Kbt. 69. § (4) bek.-e szerinti felhívására köteles benyújtani.
A nem Mo.-on letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy az alk.-i követelménynek való megfelelés megállapítható legyen 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek.-e alapján az AK előírja, hogy a nem Mo.-on letelepedett GSZ-nek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti bírálat körében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok alapján. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. A gazdasági szereplő az EEKD-ban köteles megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban kért adatokat, az α pont alkalmazását az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P.1. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolnia a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési építmények tervezési szolgáltatása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P.1. alkalmassági minimumkövetelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy megfelel.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (magasépítési építmények tervezési szolgáltatása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 450.000.000,- Ft-ot, azaz nettó négyszázötvenmillió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alk.-i feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK két körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti bírálat körében a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti dokumentumok alapján. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információk a KD-kban. A GSZ az EEKD-ban köteles megadni az alk.-i követelményekkel kapcsolatban kért adatokat, az α pont alkalmazását az AK nem teszi lehetővé.
A Kbt. 65. § (6) bek.-e alapján az M1., M2. alk.-i követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (11) bek.-e megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (7) bek.-e irányadó.
M.1. Az AT műszaki alk.-a igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, közb. tárgya szerinti (magasépítési építmény tervezési szolgáltatás) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a szolgáltatás mennyiségét, a teljesítés helyét, idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), a szerz.-t kötő másik felet, a szerz. tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alk.-i minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Magasépítési építmények tervezési szolgáltatása alatt AK azt a magasépítési építményekre von.-ó tervezési szolgáltatás érti (M.1.1, M.1.2 és M.1.3 tekintetében is), mely kiterjed min. a jogerős építési engedélyeztetési tervdokumentáció és min. a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Csak a döntéselőkészítő dok.-ra v. csak a kiviteli tervdok.-ra, ill. ezek kombinációjára von.-ó tervezési tapasztalatot, ill. a csak a jogerős építési engedélyeztetési tervdok.-ra von.-ó tervezési tapasztalatot, v. ennek döntéselőkészítő dok.-val való kombinációját az AK nem fogadja el.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek.-e alapján kell igazolni.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3a) a) pontjára, 21/A. §-ára és 22. § (5) bek.-ben foglaltakra.
M.2. 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek.-nek b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével).
Az M.2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, mo.-i kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. A nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján AK ellenőrzi. Ha a nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles AT igazolni. Az alk.-i minimumkövetelményként meghatározott szakmai tapasztalatot a szakember a szakmai önéletrajzában úgy köteles feltüntetni, hogy abból megállapítható az alk.-i követelménynek való megfelelés.
Az alk. igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy AT nyertessége esetén a közb. eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fognak állni.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-i megfelelően alkalmazhatók, ill. alkalmazandók.
Ha az 321/2015. (X.30.) Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghat. minősített AT-k hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a GSZ megfelel az alk.-i követelménynek, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
További információk a KD-ben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
M.1.1. legalább egy újépítésű, 4000 m2-es alapterületű (bruttó beépített) beltéri uszoda, amely egy legalább 50 méter hosszúságú FINA előírásnak megfelelő versenymedencét tartalmaz, tervezésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;
M.1.2. legalább egy újépítésű, 4000m2 alapterületű (bruttó beépített), legalább 850 férőhelyes multifunkcionális sportcsarnok tervezésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;
A multifunkcionalitás követelményének az a sportlétesítmény felel meg, amely legalább kosárlabda, kézilabda, teremlabdarúgás és röplabda játékra alkalmas.
M.1.3. legalább egy újépítésű legalább 300 férőhelyes mélygarázs tervezésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott vezető tervezővel.
Ajánlatkérő elfogadja az M.2.1., M.2.2. és M.2.3. pontban meghatározott jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat.
M.2.1. legalább 1 fő építész tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I./2. rész 2. pont szerinti jogosultsággal, továbbá rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott vezető tervezői címmel (É1), továbbá a vezető tervezői jogosultság megszerzésétől számított legalább 60 hónap vezető tervezői szakmai tapasztalattal.
M.2.2. legalább 1 fő gépészeti tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I./2. rész 28. pont szerinti jogosultsággal, továbbá rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott vezető tervezői címmel (G1).
M.2.3. legalább 1 fő építményvillamossági tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I./2. rész 29. pont szerinti jogosultsággal, továbbá rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott vezető tervezői címmel (V1).
Az M.2.1., M.2.2. és M.2.3. pontban meghatározott alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek tekintetében Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az átfedést, külön-külön szakemberek bemutatása szükséges.
A III.1.1.-III.1.3. pont tekintetében AK rögzíti, hogy a kizáró okok és az alk.-i követelmények előzetes igazolása tekintetében a nyilatkozatok kötelező tartalmi elemeit az EEKD kitöltési útmutató című dokumentum tartalmazza. Az ott írt tartalmi elemek megadása kötelező az ajánlatban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet, valamint a 13. §-ban foglaltak.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF
AT a szerződéstervezet szerinti ütemezés szerint jogosult számlát kiállítani.
A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, ill. a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidővel.

AK felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. alkalmazására.
Az AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 136. § (1) bek.-re és a 143. § (3) bek.-re.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A teljesítési biztosítékra és jótállási biztosítékra von. rendelkezéseket az egyéb közb.-i dokumentumok tartalmazzák. A biztosítékok határidőben történő nyújtásáról az AT az ajánlatban nyilatkozni köteles.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. székhelye (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) II. emeleti 211. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A felhívás II.2.5 pont folytatása:
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
1.1. 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti építész tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint/ Súlyszám: 10 (pontkiosztás módszere alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontrendszer szerint, igen-nem válasz (igen 10, nem 0)
1.2. 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti gépészeti tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint/ Súlyszám: 10 (pontkiosztás módszere alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontrendszer szerint, igen-nem válasz (igen 10, nem 0)
1.3. 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti épületvillamossági tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint/ Súlyszám: 8 (pontkiosztás módszere alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontrendszer szerint, igen-nem válasz (igen 10, nem 0)
1.4. Bevonásra kerül olyan szakember, aki BIM (Building Information Modeling-Épületinformációs Modellezés) menedzser képesítéssel rendelkezik és BIM feldolgozóként részt vett min. egy tervezési munkában. Igen-nem (igen 10, nem 0)/ Súlyszám: 4
1.5. Bevonásra kerül olyan szakember, aki rendelkezik épületklimatikai-és energetikai épületszimulációval támogatott épületfizikai tervezési tapasztalattal. Igen-nem (igen 10, nem 0)/ Súlyszám: 4
1.6. Az M.2.1. alk.-i követelményre bemutatott (É1) vezető építész tervező (1 fő) többlet szakmai tapasztalata. Max. 60 hónap, súlyszám: 6
1.7. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott (G1) vezető gépészeti tervező (1 fő) többlet szakmai tapasztalata. Max. 120 hónap, súlyszám: 4
1.8. Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott (V1) vezető épületvillamossági tervező (1 fő) szakmai tapasztalata. Max. 120 hónap, súlyszám: 4
Súlyszám összesen: 50
ÁR ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT
1.9. Többváltozatú döntéselőkészítő tanulmány, az építési engedélyezési tervdok. és az egyéb szükséges engedélyezési dok.-k nettó szerződéses ára összesen. Súlyszám:25
1.10. Kiviteli tervdokumentáció nettó szerződéses ára összesen (Opció). Súlyszám: 25
Súlyszám összesen: 50
Az 1.1. - 1.4. értékelési részszempontok esetén tervezésre von.-ó tapasztalat alatt AK olyan tapasztalatot ért, amely kiterjed legalább a jogerős építési engedélyeztetési tervdokumentáció és legalább a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Csak a döntéselőkészítő dok.-ra v. csak a kiviteli tervdok.-ra, ill. ezek kombinációjára von.-ó tervezési tapasztalatot, ill. a csak a jogerős építési engedélyeztetési tervdok.-ra von.-ó tervezési tapasztalatot, v. ennek döntéselőkészítő dok.-val való kombinációját az AK nem fogadja el.
A multifunkcionalitás követelményének az a sportlétesítmény felel meg, amely min. kosárlabda, kézilabda, teremlabdarúgás és röplabda játékra alkalmas.
Az értékelési szempontokkal kapcsolatos további információk a KD-ban kerülnek meghatározásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bek.-ben foglaltak az irányadók.
1. Az elj.-ban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok (KD) letöltésének visszaigazolása.
Közös AT esetén elegendő egy AT-nek visszaigazolni a letöltést. A letöltést a GSZ-nek a letöltött KD-k között kiadott visszaigazoló nyilatkozat megküldésével faxon (+36 1 666 2793) és/v. e-mailen (csernus.garbriella@kvzrt.hu) kell igazolnia. A GSZ felelőssége, ha nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, úgy AK nem tudja részére megküldeni a kieg. tájékoztatás(oka)t, mely esetben a GSZ-nek kell tájékozódnia AK honlapjáról a felmerülő elj.-i cselekményekről.
2) Az ajánlati kötöttség: 1 hónap, azaz 30 nap.
3) Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Bp, Ceglédi u. 30. I. em. 104. sz. iroda)
AK az alábbi időpontokban érhető el közvetlenül, személyesen:
H: 8.00-18.00
K-Cs: 8.00-16.00
P: 8.00-13.00
4) AK az elj.-ban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke: 5.000.000 HUF, amely a Kbt. 54. § (2) bek.-e szerint teljesíthető.
Ha AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel teljesíti, az AK OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20508524-00000000 sz.-ú számlájára kell befizetni.
Igazolás: AT bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban /pü-i intézmény v. biztosító által kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia-levél v. készfizető kezességvállalást igazoló dok. eredeti példánya, v. biztosítási szerz. alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya csatolandó az egyéb KD-ban foglaltak szerint. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.
5) Kieg. tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-i és a KD szerint.
6) Az ajánlat nyelve: HU, további információk a KD-ban.
7) AK a Kbt. 35. § (8) alapján a szerz. teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek projekttársaság létrehozását.
8) AK a pü-i és gazd.-i, ill. műszaki, illetve szakmai alk.-nak feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
9) AT a közb.-i elj. eredményeképpen megkötésre kerülő szerz. aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik érvényes tervezői felelősségbiztosítással (FB). A FB mértéke min. 50.000.000,- Ft/káresemény és min. 500.000.000,- Ft/év. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a FB-t a kivitelezési munkák átadás-átvételéig, de max. 5 (öt) évig fenntartja. A FB-nek ki kell terjednie a tervezési tevékenységre, ill. fedezetet kell biztosítania a tervezési (tervezői) hibákból eredő pótmunkákra is.
10) AK az elj.-ban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. Nemleges tartalommal is csatolandó. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bek.-i, ill. a Kbt. 65. § (7) bek.-e vonatkozásában.
11) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, 71.§ (6) alapján max. kétszer.
12) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, természetes személy, egyéni vállalkozó v. külföldi illetőségű AT, GSZ esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot [pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú előtt aláírt) v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát]. A cégjegyzékben nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
13) Formai követelmény: egy papír alapú pld., két pld. elektronikus adathordozón.
A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdések von.-ban a Kbt. és annak vh. rendeletei irányadóak. A szerz.-re a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
FAKSZ: dr. Szabó Andrea, Lajstromszám:00779
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák