Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.03.11.
Iktatószám: 3696/2015
CPV Kód: 80420000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Max & Future Kft. és E-Educatio Információtechnológia Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési szakigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Postai cím: Teréz krt. 62.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schváb Viktor
Telefon: +36 202306506
E-mail: kozbeszerzes@nkh.gov.hu
Fax: +36 13731485
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkh.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési szakigazgatás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Interneten keresztül elérhető e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása érdekében.”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A nyertes Ajánlattevőnek a projekt során minimálisan az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
- Legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3,5 hónapig, de legkésőbb 2015. június 15-ig biztosít egy 900 ezer fő oktatását kiszolgálni képes, legalább 20 ezer fő egyidejű képzését biztosítani tudó, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert (LMS) alkalmazó keretrendszert (hardver, és szoftver).
- Legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3,5 hónapig, de legkésőbb 2015. június 15-ig biztosít egy, a projekt megvalósításához szükséges webes regisztrációs rendszert.
- Legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3,5 hónapig, de legkésőbb 2015. június 15-ig biztosít a projekt értékeléséhez egy önkéntes, webes (online), kérdőíves döntéstámogató rendszert, amely lehetővé teszi a Megbízó részére (tananyagonként legfeljebb 5 alkalommal), hogy a résztvevők véleményét összegyűjtse, kiértékelje, összesítse.
- Legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül elkészíti és a szerződéskötéstől számított 3,5 hónapig, de legkésőbb 2015. június 15-ig biztosítja a SCORM formátumú, e-learninges, általános közlekedési ismereteket tartalmazó, teszttel záródó tananyagokat. A tananyagokkal kapcsolatos általános elvárások, hogy a tananyag minden eleme (szöveg, animáció, kép, videó stb.) szakszerű, a szakterületen általánosan elfogadott és pontos ismereteket tartalmaz, szakmai hibáktól mentes, szövegezése és fogalomhasználata szabatos az érintett szakterületek szövegalkotási normáinak megfelel, az érintett szakterület terminológiáját megfelelően használja a szükséges tartalmi kiemelések alkalmazásával. A tananyagokat a KRESZ, illetve az aktuális járműtechnológiai, vezetéselméleti ismeretek, módszertanok alapján kell elkészíteni. A tananyagokat legalább 1, minimum 5-10 perc alatt teljesíthető teszttel kell lezárni, mellyel a tananyagot elvégző személy visszacsatolást kaphat az ismeretanyag elsajátításának sikerességéről.
A projekt során az alábbi huszonkilenc tananyagot kell elkészíteni és/vagy biztosítani:
KN_1A tananyag: az általános iskolák 1. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, amely szülői, nevelői segítséggel történő feldolgozásra alkalmas, és ismeretanyaga alapvetően kiterjed a közlekedés fogalmának bevezetésére, valamint a biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedés alapjaira
KN_1B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 1. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_1_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_2A tananyag: az általános iskolák 2. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, amely szülői, nevelői segítséggel történő feldolgozásra alkalmas, és ismeretanyaga kiterjed alapvetően a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű alkalmazása után a közösségi közlekedésben való önálló részvételre, a biztonságos közlekedés magatartási követelményeinek elsajátítására, valamint a tájékozódás alapjaira.
KN_2B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 2. évfolyam tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_2_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_3A tananyag: az általános iskolák 3. évfolyamos tanulói számára, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-2. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a gyalogos és a közösségi közlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei), másrészt ezen ismeretek bővítésére.
KN_3B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 3. évfolyamos tanulóinak
szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_3_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_4A tananyag: az általános iskolák 4. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed alapvetően a közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítésére, a gépi meghajtású járművek üzemeltetésével kapcsolatos problémákra, a közlekedésben való részvétel személyi feltételeire, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére.
KN_4B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 4. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_4_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_5A tananyag: az általános iskolák 5. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-4. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a közlekedés rendszere, az egyéni és a közösségi közlekedés, kerékpáros közlekedés alapvető szabályai), másrészt ezen ismeretek bővítésére a közlekedés műtárgyai, a városi és a falusi közlekedés közti különbségek, a balesetmegelőzés és a tájékozódás témaköreiben. KN_5B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 5. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_5_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_6A tananyag: az iskolák 6. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-5. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a kerékpáros és a vasúti közlekedés rendje, eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei), másrészt ezen ismeretek bővítésére a korosztályt érintő leggyakoribb közlekedési baleseti szituációk elemzése, valamint az elsősegélynyújtás alapjai témakörökben.
KN_6B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 6. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_6_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_7A tananyag: az iskolák 7. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-6. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a a kerékpáros és a közösségi közlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, közlekedéstörténet, elsősegélynyújtás, tájékozódás); másrészt ezen ismeretek bővítésére a fenntartható közlekedés, az elsősegélynyújtási ismeretek bővítése, a közlekedési információforrások témakörökben.
KN_7B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 7. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_7_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_8A tananyag: az iskolák 8. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 5-7. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (Budapest, mint közlekedési csomópont, a közlekedés szabályai), másrészt ezen ismeretek bővítésére Budapest és agglomerációja, a gépjárművek felépítése és működése, valamint az „AM” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei témakörökben.
KN_8B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_8_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_9A tananyag: a középiskolák 9. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 5-8. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a közlekedés rendje, eszközrendszere, a településfajták és a közlekedés összefüggései, a biztonságos közlekedés feltételei, elsősegélynyújtási alapismeretek); másrészt ezen ismeretek bővítésére a közlekedés szervezésének elméleti oldala, a terjeszkedő nagyvárosok és a közlekedés változása, a közlekedéskultúra, valamint az „A1” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei témakörökben.
KN_9B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 9. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_9_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_10A tananyag: a középiskolák 10. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 7-9. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a közlekedés rendje, eszközrendszere, a közlekedés jellemzőinek változása, elsősegélynyújtási alapismeretek, „A1” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei), másrészt ezen ismeretek bővítésére az urbanizáció, a szállítási alapismeretek témakörökben.
KN_10B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 10. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_10_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_11A tananyag: a középiskolák 11. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 9-10. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a balesetmentes közlekedés elvárható követelményei, elsősegély nyújtási alapismeretek), másrészt ezen ismeretek bővítésére az asszertív viselkedés elsajátítása a balesetek elkerülése érdekében, a drog, az alkohol és a nikotin hatása szervezetünkre, a „B” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei témakörökben.
KN_11B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 11. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_11_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_12A tananyag: az iskolák 12. évfolyamosai számára, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 9-11. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (az urbanizáció, kulturált és biztonságos közlekedés alapelvei és szabályrendszere, a „B” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei), másrészt ezen ismeretek bővítésére a közlekedési viszonyok társadalmi hatásai, a közlekedéskultúra témakörökben.
KN_12B tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 12. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_12_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra.
KN_13 tananyag: a motoros („A”, „A1”, „A2”, „Ak”) kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt 5 évben bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra.
KN_14 tananyag: a „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt 5 évben bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra.
KN_15 tananyag: a „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt 5 évben bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra.
KN_16 tananyag: a „D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt években bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra.
KN_17 tananyag: vezetői engedéllyel nem rendelkező - elsősorban kerékpáros - felnőttek számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a kerékpározást érintő főbb közlekedési szabályokra (KRESZ), a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére.
A rendszernek a képzés(ek) (KN_1-17.) sikeres teljesítése után - az önkéntes regisztráció során megadott adatok felhasználásával - egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus képzési igazolást (oklevelet) kell kiállítania. A képzés(ek) (KN 1-17.) sikeres teljesítése után a rendszernek automatikusan kell kiállítania a képzési igazolást (oklevelet), és az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátnia, és haladéktalanul el kell küldenie és/vagy letölthetővé kell tennie a képzést elvégző személy számára.
Előzetes és önkéntes regisztrációt követően a szerződéskötéstől számított 3,5 hónapig, de legkésőbb 2015. június 15-ig biztosítja a KN 1-17. tananyagokhoz az ingyenes, időkorlátozás nélküli (7x24 óra) hozzáférést - a jelen szerződés 10.4. b) pontja szerinti rendelkezésre állás mellett - az online, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben (LMS).
A tananyagok bármelyikét (KN_1-17.) elvégző 50.000 résztvevő számára - amennyiben a résztvevő megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek - a megkapott képzési igazoláson (oklevélen) szereplő egyedi azonosító felhasználásával térítésmentesen biztosítja a résztvevők egyéni választása alapján és önkéntes regisztrációjuk sorrendjében az „AM” vagy „A1” vagy „A2”, „A” vagy „B” vagy érvényes „B“ kategóriás engedéllyel rendelkezők számára szervezett „A1“ (továbbiakban: „A1(B)”) kategóriás zárt rendszerű, elektronikus távoktatással megvalósított, akkreditált elméleti képzésen való részvételt, és a választott képzés sikeres teljesítése után a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben előírt képzési igazolást állít ki. A közlekedési alapismereti tudás megújítása, felfrissítése céljából a képzések tananyagát azok is elvégezhetik, akik már rendelkeznek az adott kategóriára vonatkozó vezetői engedéllyel.
Vállalja, hogy az intézkedés sikeres lefolytatásához szükséges kommunikációs, tájékoztatási, szervezési és szolgáltatási feladatokat (intézmények kiértesítése, tájékoztatása, hozzáférések biztosításának kezelése, kiadványok elkészítése és kiosztása, nyeremények kiosztása, kihirdetése, informatikai háttér biztosítása, üzemeltetése) elvégzi az alábbiak figyelembe vételével:
1. célcsoportok:
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) tankerületi igazgatói
• köznevelési intézmények vezetői
• diákok, a tananyagok szerinti csoportosításban, alsó tagozatban a szülők, nevelők, gondviselők bevonásával
• pedagógusok, nevelőtestületi tagok
• önkormányzatok vezető tisztségviselői
• megyei kereskedelmi és iparkamarák vezető tisztségviselői
• felsőoktatási intézmény rektorai
• jelentősebb biztosítók vezetői
• vállalkozások, intézmények, egyéb szervezetek
• Magánszemélyek (alábbi felsorolás szerint) - együttműködő civil szervezeteken* keresztül.
• „AM” vagy „A1” vagy „A2”, „A” vezetői engedéllyel rendelkező magán személyek
• „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező magán személyek
• „C1”, „C”, „D1”, „D” kategóriás vezetői engedélyek valamelyikével rendelkező magán személyek
• vezetői engedéllyel nem rendelkező - elsősorban kerékpáros - magán személyek.
* Előzetes javaslattétel után az együttműködő szervezetek, médiumok megkeresése, felkérése a
Ajánlatkérővel közösen történik.
2.Az elkészítendő és Ajánlatkérő által ellenőrzött és jóváhagyott adatbázis alapján eljuttatandó, illetve biztosítandó kommunikációs eszközök, tevékenységek, szolgáltatások az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésnek megfelelően:
• Tájékoztató levél, brosúra és plakát kiküldés köznevelési intézmények és KLIK tankerületi igazgatók részére:
• Perszonalizált intézményi tájékoztató levél (méret: 210x297mm; kiterített méret: 210x297mm; terjedelem: 1 oldal; papírminőség: 135 g-os ofszet; nyomás: 4+0 szín; kötészet: vágás, csomagolás; felületkezelés: nincs)
• Tájékoztató brosúra intézményenként 5 db (terjedelem: 8 A5 oldal; nyomás: 4+4 szín; papírminőség: 130 g-os, matt műnyomó);
• Intézményenként 10 db A2-es plakát (méret: 420x594mm; kiterített méret: 420x594mm; terjedelem: 1 oldal; papírminőség: 115 g-os, matt műnyomó; nyomás: 4+0 szín; kötészet: vágás, csomagolás; felületkezelés: nincs).
• Tájékoztató levél, brosúra kiküldés önkormányzatok, kamarák, biztosítók, felsőoktatási intézmények részére
• Perszonalizált intézményi tájékoztató levél (méret: 210x297mm; kiterített méret: 210x297mm; terjedelem: 1 oldal; papírminőség: 135 g-os ofszet; nyomás: 4+0 szín; kötészet: vágás, csomagolás; felületkezelés: nincs)
• Tájékoztató brosúra intézményenként 5 db (terjedelem: 8 A5 oldal; nyomás: 4+4 szín; papírminőség: 130 g-os, matt műnyomó);
• Vállalkozások, intézmények, egyéb szervezetek részére - amennyiben lehetséges - tájékoztató e-mail kiküldés, a Megrendelő által ellenőrzött és jóváhagyott adatbázis alapján.
• Az intézkedést (projektet) támogató CallCenter aktivitás
• Telemarketing: intézményi kiküldések lekövetése telefonhívással (különösen az aktivitást nem mutató intézményekre fókuszálva)
• Telefonos ügyfélszolgálat (hotline) biztosítása munkanapokon (minimálisan 5 fő operátorral, napi 8 óra munkaidővel a tananyagok biztosításának teljes időtartama alatt)
• Facebook oldal kialakítása és aktualizálása, figyelemmel kísérése, folyamatos információ kihelyezés
• Sajtóhirdetés, közlemények szövegtervezet készítés
• A megrendelővel közösen kialakított üzenet szerkesztése, kommunikáció szövegezése
• Domain bejegyzés elvégzése vagy meglévő domain biztosítása a Megbízóval való előzetesen egyeztetés alapján
• Nyertesek kiértesítése, intézményi nyeremények beszerzése és kézbesítése
Ajánlattevő vállalja, hogy legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kommunikációs és marketing kampánytervet készít és Ajánlatkérővel való egyeztetést követően véglegesíti. A kampányterv a fentebb felsoroltakon kívül további elemeket is tartalmazhat, illetve jóváhagyást követően a projekt időtartama alatt Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés alapján módosítható, abban az esetben, ha az a megajánlott árat nem befolyásolja.
a) Az első 20 olyan köznevelési intézmény részére, ahonnan a diákok számához viszonyítottan a legtöbb tanuló vett részt a képzésben, 200 eFt értékű (intézményenként), közlekedésbiztonsággal összefüggő nyereményt biztosít. A biztosítandó nyereményekre, nyereménycsomagra a nyertes Ajánlattevő előzetesen, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül javaslatot tesz, melyet Ajánlatkérő 5 napon belül elbírál, és azt vagy jóváhagyja, vagy módosítást kér.
b) Az első 20 olyan köznevelési intézmény részére, ahonnan a tanárok számához viszonyítottan a legtöbb pedagógus vett részt a képzésben 200 eFt értékű (intézményenként) közlekedésbiztonsággal összefüggő nyereményt biztosít. A biztosítandó nyereményekre, nyereménycsomagra a nyertes Ajánlattevő előzetesen, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül javaslatot tesz, melyet az Ajánlatkérő 5 napon belül elbírál, és azt vagy jóváhagyja, vagy módosítást kér.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80420000-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 494378750
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26551 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/12/29 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/02/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Max & Future Kft. és E-Educatio Információtechnológia Zrt.
Postai cím: Budafoki út 59.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 494540000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
A szerződés végleges összértéke
Érték: 494378750 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 494378750 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Max & Future Kft. és E-Educatio Információtechnológia Zrt. (név) 1111 Budapest, Budafoki út 59. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/03 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------