Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/48
Beszerzés tárgya: Nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.03.30.
Iktatószám: 4481/2017
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft
Ajánlatkérő típusa: területfejlesztési tanács
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: területfejlesztési tanács területfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Nemzeti azonosítószám: AK17815
Postai cím: Tópart utca 17
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Penzer Hajnalka
Telefon: +3622522500
E-mail: kovacsne.penzer.hajnalka@fejer.hu
Fax: +3622311547
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vvtft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: területfejlesztési tanács
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: területfejlesztési tanács
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: területfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Etyek - Bicske - Tarján összekötését biztosító kerékpárút építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Etyek - Bicske - Tarján összekötését biztosító kerékpárút építése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1261097797 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Etyek - Bicske - Tarján összekötését biztosító kerékpárút építése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212 A teljesítés helye: Etyek, Bicske, Csabdi, Tarján
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Összesen megépítendő kerékpárút hossza: 36,4 km
Ennek megvalósítása során
• kerékpár-útépítés
­ a meglévő mezőgazdasági földutat szilárd burkolattal látják el a megfelelő kitérők és kerékpáros pihenők kiépítésével (6. és 7. szakasz, valamint a 10. szakasz kis része)
­ meglévő közút szélesítésével önálló egy- vagy kétoldali kerékpársáv létesítése (2A szakasz)
­ önálló vezetésű kerékpárút megépítése teljesen új pályaszerkezettel (2., 2B és 3. szakasz)
­ Szt. László patak nyomvonalát követő önálló kerékpárút építése árvízvédelmi töltés kialakításával (3. szakasz)
­ egyesített gyalog- és kerékpáros út építése (1. szakasz)
­ meglévő közút kerékpározásra alkalmassá tétele burkolatjavítással, forgalomtechnikai eszközökkel (szükséges szerint felfestéssel, táblázással) (2C, 4A, 4B, 8. és 9. szakasz)
­ más közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező által, az M1 autópálya alatti alagút sajtolással történő kialakítását követően kerékpárút pályaszerkezetének megépítése (3. szakasz 1+037 km szelvényében)
• hídépítés
­ 2 db kerékpáros híd építése (5,0 m és 6,6 m fesztávval) a Kiskúti-, valamint a Szt. László-patakon (1. és 3. szakasz)
• bontási munkák
­ a Csabdi 88/1 és 88/2 hrsz. alatti telkek területén lévő romos épületek elbontása
• pihenő, kerékpártároló, parkoló létesítése
­ szükség szerint a tervben foglaltaknak megfelelően
• közvilágítás
­ elavult berendezés (oszlop, világítótest, kábel) bontása (2. és 4. szakasz)
­ meglévő kandeláberek áthelyezése (1. szakasz)
­ új korszerű közvilágítás (kandeláber, világítófej, földkábeles vezeték) létesítése (2., 3. és 4 szakasz)
­ új napelemes közvilágítás (napelem, kandeláber, világítótest) kialakítása az1 és a 8101 jelű utak kereszteződésénél (8. és 9. szakasz)
A Bicske - Csabdi - Tarján településeket összekötő kerékpáros hálózati elem a Pázmánd -Lovasberény - Felcsút - Bicske útvonalon megvalósítható kerékpáros nyomvonallal együtt biztosítja a meglévő, Velencei-tó körüli kerékpáros hálózat és a Vértes, Gerecse tájegységek összeköttetését. Ezáltal egy, a turisták és kerékpárral kirándulók számára erősen vonzó észak-déli útvonal, turisztikai látványosság lehet. A történelmi emlékekben és természeti szépségekben egyaránt gazdag Vértes és a márványbányáiról ismert Gerecse számtalan látványossággal szolgál a kirándulni vágyók számára.
A fent ismertetett észak -déli kerékpáros hálózati elem fontos kiegészítő eleme a többek között borkultúrájáról is híres Etyek bekötése a látogatók, kirándulók, kerékpározók számára.
A turisztikai szempontokon felül egy kiépített kerékpáros nyomvonal az általa érintett települések relatív közelsége miatt egy vonzó közlekedési lehetőséget kínál azok lakosainak is. A kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében ehhez azonban elengedhetetlen egy egyértelmű, szabályozott kerékpáros infrastruktúra megléte, mely a települések közötti átjárhatóságot minél magasabb színvonalon biztosítja.
A kerékpárút egyes részei összefüggő egységet alkotnak, azonban az alkalmazandó műszaki, forgalomtechnikai eszközök különböző módon történő megvalósíthatósága, valamint az egyes elágazások irányváltása miatt az útvonal szakaszonkénti megjelölése és leírása az alábbiakban kerül ismertetésre.
Műszaki tartalom
Az egyes szakaszokra vonatkozó ismertetése:
# Bicske-Csabdi közötti útvonal (1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B szakasz)
# 11117. sz. út és Tarján közötti útvonal (6. szakasz)
# Bicske-Etyek közötti útvonal (7, 8, 9, 10 szakasz)
Az egyes szakaszokon a tervben foglaltak szerinti pályaszerkezetet kell megépíteni, valamint szükséges a kerékpárút felfestését és a kerékpáros létesítményhez tartozó elemeket és az azokhoz tartozó táblák elhelyezését megoldani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, szakmai tapasztalata (Szakmai ajánlat - 1.) 10
2 A meglévő burkolat bontása, az anyagok újrahasznosításának mérték %-ban megadva: (0% = 0 pont, 10-100% = 1-10 pont) (Szakmai ajánlat - 2) 10
3 Környezetszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések (Szakmai ajánlat - 3) 20
4 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (Szakmai ajánlat - 4) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
809 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1209323750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1261097797
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: forgalomtechnikai munkanemek, szegélyépítés, alépítményi és földmunkák, felépítményi munkák, műtárgy és hídépítés, közvilágítási és elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07

Hivatalos név: Swietelsky Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József. u. 4-20. B. ép. V. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár Sóstói u. 7.
Ajánlattevő adó száma: 24105099-2-07
2. Ajánlattevő neve: Swietelsky Építő Kft.
Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Irinyi József. u. 4-20. B. ép. V. em
Ajánlattevő adószáma: 10572795-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges