Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/53
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.18.
Iktatószám: 4851/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Budapesti Gazdasági Egyetem
Teljesítés helye: A tervszolgáltatás helye: BGE Kancellária „E” Igazgatási épület 1149 Bp, Buzogány 11-13 ., a tervezés célhelyszíne: a II.2.4. pont szerinti helyszín;A tervszolgáltatás helye: BGE Kancellária „E” Igazgatási épület 1149 Bp, Buzogány 11-13 ., a tervezés célhelyszíne: a II.2.4. pont szerinti helyszínek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308722241
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ortutay Miklós
Telefon: +36 14696709
E-mail: kozbeszerzes@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000139612022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000139612022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BGE épületek energetikai tervezése
Hivatkozási szám: EKR000139612022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Budapesti Gazdasági Egyetem
- Külkereskedelmi Kara Diósy Lajos utcai oktatási (É-K-D) és kollégium épületének (1163 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. 105842/1; /2;/3, /4 hrsz.) (Az oktatási épületek (É-K-D) összesített hasznos alapterülete ~22.500 m2, fűtött térfogata ~76.000 m3, míg a teljes campus hasznos alapterülete: ~26.000 m2) (1. rész)
- Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara 1113 Budapest, Laufenauer utca 1-7. (4585/8 hrsz) alatti, Lengyel Gyula Kollégiumának (Hasznos alapterülete ~4 700 m2, fűtött térfogata ~15.000 m3.) (2. rész)
komplex energetikai tervezése a KEHOP-5.2.15-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében, az AK által biztosított energetikai megvalósíthatósági tanulmány figyelembevételével. Főbb tervezési feladatok (a konkrét feladatok helyszínenként a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre):
• Épületszerkezet energetikai jellemzőit érintő beavatkozási feladatok (pl: Homlokzati hőszigetelés, Nyílászárók cseréje a már most is korszerű nyílászárók kivételével, Külső árnyékolók kiépítése, automatikával ellátva (külső/ belső levegő hőmérséklet vagy besugárzás alapján vezérelten): csak a 2. részben
• Épületvillamos beavatkozási feladatok (így világításkorszerűsítés, LED fényforrások/ lámpatestek alkalmazásával - megvilágítási számítás, illetve megvilágítási terv (LED esetén) készítése az MSZ EN 12464-1:2012, illetve MSZ EN 15193:2008 szabvány követelményértékeinek megfelelve): mindkét részben
• Épületgépészeti beavatkozási feladatok (így hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása - legalább bivalens üzemben, különösen kedvezményes tarifa igénybevétele mellett, az energiaköltségek további csökkentése, és az épületben felhasznált megújuló energia részarányának növelése céljából. A jelenlegi kazáncsoport megtartása, kiegészítő fűtési elemként pedig hőszivattyú alkalmazása, épületfelügyeleti rendszer, (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet a 1. melléklet V. 9.1 pontja szerint), , fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése, kondenzációs gázkazán beépítése, teljes körű beszabályozással és a használati időkhöz igazított ütemezéssel, új épületfelügyeleti és automatika rendszer kiépítésével): mindkét részben; légtechnikai rendszerek korszerűsítése, újratervezése csökkentett levegőmennyiségekkel, hővisszanyerős légkezelők beépítésével: csak a 2. részben Tervező feladata továbbá mindkét részben egyformán - adott esetben - a létesítéshez szükséges valamennyi engedély megszerzése, a terv alapján lefolytatott kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás támogatása és - opciós mennyiségként - a majdani kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása, továbbá a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
Az elvégzendő feladatok szakaszolása (mindkét részben egyformán)
I. Tervezési feladatok
1. építési engedélyezési terv (ideértve a településképi dokumentációt is adott esetben) elkészítése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása
2. kiviteli terv elkészítése
II. Opciós feladatok
3. tervezői művezetés max. 20 mérnöknap terjedelemben,
4. a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
A terveknek meg kell felelni a KEHOP-5.2.15-21 kódszámú pályázati konstrukció feltételeinek és az Épköz. előírásainak. A részletes feladatleírást a kapcsolódó - a közbeszerzési dokumentáció részét képező - Műszaki Leírás tartalmazza
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nem releváns
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diósy u. okt. és koll. ép-ek energetikai tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervszolgáltatás helye: BGE Kancellária „E” Igazgatási épület 1149 Bp, Buzogány 11-13 ., a tervezés célhelyszíne: a II.2.4. pont szerinti helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapesti Gazdasági Egyetem
- Külkereskedelmi Kara Diósy Lajos utcai oktatási (É-K-D) és kollégium épületének (1163 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. 105842/1; /2;/3, /4 hrsz.). (Az oktatási épületek (É-K-D) összesített hasznos alapterülete ~22.500 m2, fűtött térfogata ~76.000 m3, míg a teljes campus hasznos alapterülete: ~26.000 m2),
komplex energetikai tervezése a KEHOP-5.2.15-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében, az AK által biztosított energetikai megvalósíthatósági tanulmány figyelembevételével. Főbb tervezési feladatok (a konkrét feladatok helyszínenként a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre):
• Épületvillamos beavatkozási feladatok (így világításkorszerűsítés, LED fényforrások/ lámpatestek alkalmazásával - megvilágítási számítás, illetve megvilágítási terv (LED esetén) készítése az MSZ EN 12464-1:2012, illetve MSZ EN 15193:2008 szabvány követelményértékeinek megfelelve)
• Épületgépészeti beavatkozási feladatok (így hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása - legalább bivalens üzemben, különösen kedvezményes tarifa igénybevétele mellett, az energiaköltségek további csökkentése, és az épületben felhasznált megújuló energia részarányának növelése céljából. A jelenlegi kazáncsoport megtartása, kiegészítő fűtési elemként pedig hőszivattyú alkalmazása, épületfelügyeleti rendszer, (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet a 1. melléklet V. 9.1 pontja szerint), , fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése, kondenzációs gázkazán beépítése, teljes körű beszabályozással és a használati időkhöz igazított ütemezéssel, új épületfelügyeleti és automatika rendszer kiépítésével)
Tervező feladata továbbá - adott esetben - a létesítéshez szükséges valamennyi engedély megszerzése, a terv alapján lefolytatott kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás támogatása és - opciós mennyiségként - a majdani kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása, továbbá a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
Az elvégzendő feladatok szakaszolása
I. Tervezési feladatok
1. építési engedélyezési terv (ideértve a településképi dokumentációt is adott esetben) elkészítése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása
2. kiviteli terv elkészítése
II. Opciós feladatok
3. tervezői művezetés max. 20 mérnöknap terjedelemben,
4. a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
A terveknek meg kell felelni a KEHOP-5.2.15-21 kódszámú pályázati konstrukció feltételeinek és az Épköz. előírásainak. A részletes feladatleírást a kapcsolódó - a közbeszerzési dokumentáció részét képező - Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.2.1 alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
2 2. Az M.2.2. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
3 3. Az M.2.3. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
4 4. Az M.2.4. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
5 5. Az M.2.5. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II. Opciós feladatok
3. tervezői művezetés max. 20 mérnöknap terjedelemben,
4. a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
Opciós jogát - a pályázat nyertessége és a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján létrejövő vállalkozási szerződés hatálybalépése esetén - Ajánlatkérő a tervezési szerződés hatálybalépéstől számított 12 hónapos időtartamban gyakorolhatja.
Az opciós feladatok aránya a beszerzés teljes becsült összegére vetítve nem haladja meg a 10%-ot.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.15-21
II.2.14) További információ:
A „6. Ajánlati ár” részszempont esetében rögzített alszempontok:
Név / súlyszám:
6.1. Tervezési díj (HUF) / 40
6.2. Tervezői művezetés díja (HUF/mérnöknap) / 5
6.3. A tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése (HUF) / 5

II.2.1)
Elnevezés: Laufenauer u. koll. energetikai tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervszolgáltatás helye: BGE Kancellária „E” Igazgatási épület 1149 Bp, Buzogány 11-13 ., a tervezés célhelyszíne: a II.2.4. pont szerinti helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapesti Gazdasági Egyetem
- Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara 1113 Budapest, Laufenauer utca 1-7. (4585/8 hrsz) alatti, Lengyel Gyula Kollégiumának (Hasznos alapterülete ~4 700 m2, fűtött térfogata ~15.000 m3)
komplex energetikai tervezése a KEHOP-5.2.15-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében, az AK által biztosított energetikai megvalósíthatósági tanulmány figyelembevételével. Főbb tervezési feladatok (a konkrét feladatok helyszínenként a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre):
• Épületszerkezet energetikai jellemzőit érintő beavatkozási feladatok (pl: Homlokzati hőszigetelés, Nyílászárók cseréje a már most is korszerű nyílászárók kivételével, Külső árnyékolók kiépítése, automatikával ellátva (külső/ belső levegő hőmérséklet vagy besugárzás alapján vezérelten)
• Épületvillamos beavatkozási feladatok (így világításkorszerűsítés, LED fényforrások/ lámpatestek alkalmazásával - megvilágítási számítás, illetve megvilágítási terv (LED esetén) készítése az MSZ EN 12464-1:2012, illetve MSZ EN 15193:2008 szabvány követelményértékeinek megfelelve)
• Épületgépészeti beavatkozási feladatok (így hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása - legalább bivalens üzemben, különösen kedvezményes tarifa igénybevétele mellett, az energiaköltségek további csökkentése, és az épületben felhasznált megújuló energia részarányának növelése céljából. A jelenlegi kazáncsoport megtartása, kiegészítő fűtési elemként pedig hőszivattyú alkalmazása, épületfelügyeleti rendszer, (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet a 1. melléklet V. 9.1 pontja szerint), , fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése, kondenzációs gázkazán beépítése, teljes körű beszabályozással és a használati időkhöz igazított ütemezéssel, új épületfelügyeleti és automatika rendszer kiépítésével), légtechnikai rendszerek korszerűsítése, újratervezése csökkentett levegőmennyiségekkel, hővisszanyerős légkezelők beépítésével
Tervező feladata továbbá - adott esetben - a létesítéshez szükséges valamennyi engedély megszerzése, a terv alapján lefolytatott kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás támogatása és - opciós mennyiségként - a majdani kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása, továbbá a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
Az elvégzendő feladatok szakaszolása
I. Tervezési feladatok
1. építési engedélyezési terv (ideértve a településképi dokumentációt is adott esetben) elkészítése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása
2. kiviteli terv elkészítése
II. Opciós feladatok
3. tervezői művezetés max. 20 mérnöknap terjedelemben,
4. a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
A terveknek meg kell felelni a KEHOP-5.2.15-21 kódszámú pályázati konstrukció feltételeinek és az Épköz. előírásainak. A részletes feladatleírást a kapcsolódó - a közbeszerzési dokumentáció részét képező - Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.2.1 alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
2 2. Az M.2.2. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
3 3. Az M.2.3. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
4 4. Az M.2.4. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
5 5. Az M.2.5. alk.köv. szerinti szakember alk. köv.-ben előírt tapasztalati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II. Opciós feladatok
3. tervezői művezetés max. 20 mérnöknap terjedelemben,
4. a kivitelezési munkákat követően a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése.
Opciós jogát - a pályázat nyertessége és a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján létrejövő vállalkozási szerződés hatálybalépése esetén - Ajánlatkérő a tervezési szerződés hatálybalépéstől számított 12 hónapos időtartamban gyakorolhatja.
Az opciós feladatok aránya a beszerzés teljes becsült összegére vetítve nem haladja meg a 10%-ot.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.15-21
II.2.14) További információ:
A „6. Ajánlati ár” részszempont esetében rögzített alszempontok:
Név / súlyszám:
6.1. Tervezési díj (HUF) / 40
6.2. Tervezői művezetés díja (HUF/mérnöknap) / 5
6.3. A tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése (HUF) / 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a Kr. 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Irányadó továbbá a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 1-16. §-aira is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja- az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának, vagy annak meghatározott részének -benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető. a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (energetikai tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A beszámolóval lezárt üzleti év meghatározása során Ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának időpontját tekinti mérvadónak
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében és a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja- az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózás utáni eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (energetikai tervezés) származó – árbevétele nem éri el a
- az 1. rész esetében a 60 000 000 HUF összeget,
- a 2. rész esetében a 20 000 000 HUF összeget.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén az összegek összeadódnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapban befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdésének megfelelő módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja,
- a szerződést kötő másik fél,
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban megtörtént, a teljesítés megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megtörtént.
M/2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is.
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja- az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére mindkét rész esetén, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) időtartamban teljesített és 6 évben (72 hónapban) megkezdett legalább 1 darab közhasználatú épület (Étv. 2. § 9. pont) energiahatékonysági tervezésére irányuló referenciával. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén külön-külön referencia bemutatása szükséges.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét rész esetén, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
M.2.1. SZÉS6 jelű szakértői jogosultsággal,
M.2.2. TÉ jelű tanúsítói jogosultsággal,
M.2.3. É jelű tervezői jogosultsággal,
M.2.4. G jelű tervezői jogosultsággal,
M.2.5. V jelű tervezői jogosultsággal,
vagy azzal azonos bármely korábbi jogosultsággal vagy a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges a Korm.r. 1. melléklet szerint, az adott kategóriára előírt végzettséggel és előírt időtartamú szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A szakemberek között az átfedés - részek között is - megengedett, azaz egy szakemberrel több feltétel is igazolható, ha adott szakember több követelménynek is megfelel azzal, hogy összesen legalább 3 szakembert kell megnevezni és a teljesítésbe bevonni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 %-a naptári naponta, de legfeljebb 20 napi kötbérnek megfelelő összeg. Kötbérmaximum elérése esetén: Ajánlatkérőt megilleti az elállás vagy felmondás joga.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 25 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb 20 napi kötbérnek megfelelő összeg. Kötbérmaximum elérése esetén: Ajánlatkérőt megilleti az elállás vagy felmondás joga.
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. A számlázás módját a szerződéstervezet tartalmazza. A II.2.4 pont szerinti I. tervezési feladat tekintetében 1 db részszámla nyújtható be az 1. részfeladat teljesítésekor az ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegben ill. a II.2.4) pont szerinti 2. részfeladat teljesítésekor 1 db végszámla nyújtható be az ajánlati ár 70%-ának megfelelő összegben az igazolt teljesítés alapján. A II.2.11. pont szerinti opciós mennyiség tekintetében 1-1 db számla nyújtható be a II.2.4) pont szerinti 3. ill. a 4. részfeladat teljesítését követően.
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi, igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében valamint és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A § -nak megfelelő elektronikus számlákat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattétel, számlázás, kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A beszerzés potenciális forrása: KEHOP-5.2.15-21. c. felhívásra benyújtott támogatási igény, a fínanszírozási forma: utófinanszírozás.
A fizetési feltételek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek mindkét rész esetében egyformán kerülnek alkalmazásra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § és a 424/2017. Korm. rendelet szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti az ajánlattevő (AT) nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatnak továbbá tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlatmegtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) bekezdés rendelkezéseire.
2. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. AK jelen ajánlati felhívásban az alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4 AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást, - az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
5. AK a Kbt. 66.§ (6) bek. alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [nemleges esetben is nyilatkozni kell].
6. A Kbt. 71. § (6) bekezdés 2. mondat alapján AK nem biztosít újabb hiánypótlást.
7. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
8. Az ajánlatok benyújtása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az EKR-n keresztül elektronikusan történik.
9. Az értékelés során az adható pontszámok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-100.
Az értékelés módszere:
- Az 1-5. értékelési szempont esetén „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (2020. március 25-i (KÉ 2020. évi 60. szám)) 1. sz. melléklet ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
- A 6.1.-6.3. értékelési szempont esetén „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (2020. március 25-i KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet aa) pont szerinti fordított arányosítás.
Az értékelés módszerének további részletei a közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
10. A jelen közbeszerzési eljárásban AK oldalán közreműködő FAKSZ: dr. Ortutay Miklós /lajstromszám: 00456/.
11. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek.
13. További részletek a KD-ban! Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
14. Nyertes ajánlattevőként szerződést kötő ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig tervezői-mérnöki tevékenységre irányuló felelősségbiztosítást kötni ill. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a jelen szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan fenntartani. A szerződésnek legalább 10.000.000,-Ft/kár és 50.000.000,-Ft/év limitet, max. 10%-os mértékű önrészt és időbeli hatály kiterjesztést kell tartalmaznia. Az előírt feltételeknek megfelelő biztosításról az ajánlatban nyilatkozni kell. A biztosítással kapcsolatosan előírt feltételek teljesítésének elmaradása a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.
15. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
16. A IV.2.6) pont tekintetében 1 hónap = 30 nappal.
17. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni a KD-ban foglaltakra tekintettel. Szakmai ajánlatnak a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajza minősül.
18. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti
és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/tajekoztato-dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztatok linken ad tájékoztatást AK-k és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.
19. A II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama pont értelmezése során: a megjelölt 6 hónap a két tervezési részfeladat között (lásd.: II.2.4) az alábbiak szerint oszlik meg: 2 hónap biztosított az engedélyes/településképi tervanyag elkészítésére és további 4 hónap a kiviteli tervek elkészítésére. A 6 hónapos időtartamba nem számít bele az engedélyezési/településképi hatósági engedélyezési eljárás időigénye, ezen időtartam alatt a szerződés teljesítési határideje nyugszik. A II.2.11) szerinti opciós mennyiség esetében a teljesítés határideje egybeesik a pályázat nyertessége és a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján létrejövő vállalkozási szerződés teljesítési időszakával.
20. Ajánlatkérő (AK) a tervezési feladat megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) kíván benyújtani a KEHOP-5.2.15-21 konstrukcióban. Ajánlatkérő erre való hivatkozással a támogatásra irányuló igényének el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6) ). AK továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az előzőekben körülírt támogatásra irányuló igényének elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Ajánlatkérő utal a Kbt. 148.§-ára.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák