Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/68
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.10.
Iktatószám:5295/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Szigliget Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szigliget
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigliget Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18819
Postai cím: Kossuth utca 54
Város: Szigliget
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8264
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassa Balázs
Telefon: +36 87461355
E-mail: polgarmester@szigliget.hu
Fax: +36 87561355
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigliget.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szigliget.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.ceutender.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály u. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bakonyi Dolli
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály u. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bakonyi Dolli
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai fejlesztése” vonatkozásában
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai fejlesztése” beruházás előkészítése és megvalósítása keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai fejlesztése” vonatkozásában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: Szigliget
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai fejlesztése” beruházás előkészítése és megvalósítása keretében.
A beruházás a várrom egyes épület részeinek kiállítás célú részleges visszaépítésével, valamint a turizmus által megkövetelt szociális funkciók kialakításával valósítandó meg a rom jelleg megtartása mellett több építési egységben.
A beruházás jogerős (2017. 09. 18.) építési és örökségvédelmi engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: VE-09D/EOH/02005-5/2017, VE-09D/EOH/02005-6/2017).
Tervezői művezetés: a tervezésben résztvevő szakágakban, a megrendelő előzetes értesítése alapján, 1 mérnöknap/szakág/alkalom (ténylegesen elvégzett) elszámolással, előirányzat: 60 mérnöknap.
Szállítandó: 3 pld. nyomtatott tervdokumentáció, 2 pld. digitális dokumentáció (.pdf és szerkeszthető .dwg, illetve .doc, .xls) a mellékelt engedélyezési tervdokumentáció építész és szakági munkarészei szerint a szerződésben részletezettek alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt vezető tervező szakember az alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (db) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó tervezési díj / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ A projekt műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A beszerzés jellege miatt részajánlatra bontás nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k) továbbá m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára történő hivatkozás helyett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti hivatkozást szükséges érteni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő időpontra kell vonatkozniuk, azzal, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-re. Az igazolás során irányadó a Kbt. 65. § (5) és 69. § (11) bek.
A Kr. 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő köteles csatolni - figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület vagy műemlék rom állagmegóvására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó tervezési tevékenység és tervezői művezetés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik árbevétellel, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bek., Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (3) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület vagy műemlék rom állagmegóvására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó tervezési tevékenység és tervezői művezetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 13.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pont szerint - figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is - csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:
- tervezés tárgya, a műemléki nyilvántartási szám megjelölésével
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal) és helye
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- az ellenszolgáltatás összege
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
Az igazolási mód tekintetében a Kr. 23. § és a 21./A. § az irányadó.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
M.2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell a szakemberek megnevezését, a végzettségét igazoló iratokat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott tervezési feladat/tevékenység ismertetését, a műemléki nyilvántartási szám megjelölésével
- annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciákkal:
- minimum 1 darab műemlék épület vagy műemlék rom állagmegóvására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó referenciával, aminek az értéke elérte a nettó 13.000.000.- Ft-ot.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
1. legalább 1 fő műemléki vezető tervező szakember pozícióra,
- aki rendelkezik felsőfokú építészmérnöki, vagy okleveles építészmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint vezető tervezői címmel és
- részt vett legalább 1 db műemlék állagmegóvására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli terv elkészítésében.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap max. 15 %,
Vetítési alap a nettó tervezői díj.
Tervező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. (Ptk. 6:186 §). A Ptk. 6:155. §-a is irányadó.
Jótállás: 36 hónap
Jótállási biztosíték a nettó tervezői díj 3 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel devizaneme: Forint.
Az ellenérték kifizetése a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 számú projekt keretében 100 %-os támogatásból, utófinanszírozással történik.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint teljesíti.
Ajánlatkérő Előleget nem biztosít.
Tervező 3 rész-számlát és egy végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben rögzített számlázási ütemterv szerint.
I. ütem: kiviteli terv elkészítése.
II. ütem: tervezői művezetés 30 %-os építési beruházás teljesítés esetén
III. ütem: tervezői művezetés 60 %-os építési beruházás teljesítés esetén
IV. ütem: tervezői művezetés 100 %-os teljesítés építési beruházás esetén
A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot igazolni kell.
A felek először a szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68. § szerint ismerteti.
Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő végleges (módosított) ajánlatot nem nyújt be, ajánlatkérő ezt az eredeti ajánlat fenntartásának tekinti és az ajánlattevő korábban benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/04/30 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/04/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: 1118 Budapest, Muskotály u. 11. fsz. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
• az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással.
• A teljesítésbe bevonni kívánt vezető tervező szakember az alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (db) szempont vonatkozásában egyenes arányosítással. Ajánlatkérő a részszempont körében az M.2. alkalmassági feltétel igazolásának keretében be nem mutatott, azon felüli tapasztalatot veszi figyelembe és értékeli. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti továbbá, hogy az ajánlattevők lehetséges vállalásának maximuma 5 db, ami a maximális pontszámot kapja. Az 1 db-nál kevesebb megajánlás vállalását tartalmazó ajánlat 0 pontot kap.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési dokumentáció I. részében találhatók.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban.
1. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
1.1. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 113. § rendelkezéseit - kivéve a (6) bekezdést- nem alkalmazza.
1.2. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. Ajánlatkérő meghosszabbítás esetén azokat az ajánlattevőket, akik érdeklődésüket ajánlatkérőnél jelezték egyidejűleg és közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról.
1.3. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatáskérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben .pdf formátumban kell megtenni. Ajánlatkérő írásban és elektronikus úton benyújtott nyilatkozatnak fogadja el az aláírt, scannelt, pdf formátumban megküldött kérdéseket is. (Címzett: CEU tender Consulting Kft.; e-mail: info@ceutender.eu).
Ajánlatkérő kéri, hogy az e-mail útján megküldött kérdéseket .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjenek megküldeni. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 nappal lehet benyújtani. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően észszerű határidőn belül adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
1.4. Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bekezdése.
1.5. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a közbeszerzési dokumentum módosított elemeiről vagy - amennyiben a közbeszerzési dokumentum módosítása nagyobb terjedelmű - a közbeszerzési dokumentum módosításának tényéről és a módosított közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről egyidejűleg és közvetlenül ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen azokat, akik a közbeszerzési dokumentumot átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. Az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ajánlattételi határidőt ajánlatkérő meghosszabbíthatja oly módon, hogy megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez. Ajánlatkérő a módosítás során a Kbt. 113. §. (6) bekezdése szerint jár el.
1.6. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. Ajánlatkérő a felhívás visszavonása során a Kbt. 113. §. (6) bekezdése szerint jár el.
1.7. Ajánlatkérő, ha hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról az ajánlattételi határidőt megelőző 2. napig egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
1.8. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
1.9. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
1.10. A hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő az ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bekezdés második fordulata).
1.11. Az eljárásban irányadó a Kbt. 36. §, 44-45. §, 47. §, 68. § (1)-(6) bekezdése, a 69. § - kivéve a (4)-(9) bekezdéseiben foglaltak -, 70. §, 71-72. § és a 73-79. §, 131-139. §.
1.12. A Kbt. 117. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlattevőket, valamint a bontást megelőzően azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték, írásban tájékoztatja minden, az eljárás eredményére kiható döntésről és információról, valamint ezek részletes indokáról, a döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően olyan írásbeli összegezést készít - és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld - amely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. A külön jogszabályban meghatározott minta szerint összegzést ajánlattevők részére a Kbt. 79. § szerint küldi meg.
1.13. Ajánlatkérő alkalmazni kívánja továbbá a Kbt. 117. § (9) bekezdésében foglaltakat.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
5. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében nyilatkozatát benyújtani. A dokumentumokban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
6. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell az ajánlatban igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
7. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
8. Az ajánlatot írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan és sértetlen, zárt, roncsolásmentesen nem bontható módon, cégjelzés nélküli csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát („Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai fejlesztése” vonatkozásában”) feltüntetve, valamint a „Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatot kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:
- Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó az esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 35. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
- Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő kéri továbbá az ajánlat 1 db „.pdf” formátumban rögzített elektronikus példányban CD-n vagy DVD-n benyújtani.
9. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon H-Cs-ig 8.00-15.00 óráig, P 8.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.00-10:00 óra között adhatók le.
10. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írta elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
11. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
12. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt az ajánlatban megjelölni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
14. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
15. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevont vezető tervező megnevezését, valamint műemlék vár, vagy más műemlékrom állagmegóvására, és/vagy felújítására, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó megvalósult kiviteli tervezési referenciáinak bemutatását az alábbi részletezettséggel:
adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott tervezési feladat konkrét tárgyát (mely műemlék vár, vagy más műemlékrom állagmegóvására, és/vagy felújítására, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozott a megvalósult tervezési munka, feltüntetve az adott építmény Országos Műemlékjegyzékben szereplő műemléki számát) és a tevékenység ismertetését, a szerződést kötő másik fél megnevezését.
A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
16. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép.
17. Amennyiben ajánlatkérő nem tart tárgyalást, úgy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
18. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.
21. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) P.1. és a III.1.3) M.1. M.2. pontok esetében.
22. Árfolyamok: Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kért adatokat (referencia adatok), ill. azok értékét - amennyiben azok nem Forintban kerülnek megadásra, azon év utolsó banki napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos deviza középárfolyamot használva számítja át Forintra, amely évre vonatkozóan az árbevétel adat közlésre került. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az azon év utolsó banki napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
23. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
24. A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés nem korlátozott, azok a lebonyolítást végző szervezet honlapján (www.ceutender.hu) bárki által elérhetőek. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre bocsátott „regisztrációs lap” kitöltése és az info@ceutender.eu e-mail címre történő visszaküldése nélkül érvényes ajánlat nem tehető, mivel ezen dokumentum igazolja a közbeszerzési dokumentumok átvételét. A közbeszerzési dokumentumok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő veszi át a közbeszerzési dokumentumokat. A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé.
25. Az eljárást megindító felhívást összeállította és ellenjegyezte dr. Bakonyi Dolli, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00971).
26. Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M.2. pont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É, (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a tervezői Kamarai névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
27. Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen tervezői tevékenységére vonatkozó 30,0 MFt/év összegű és a szerződésben megnevezett létesítmény tervezésére kiterjesztett 15,0 MFt/kár összegű felelősség biztosítással, erről az ajánlatban nyilatkozni kell.
28. A III.1.3. M.2. alkalmassági feltétel és a minőségi értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő a következő fogalmakat érti: ÁLLAGMEGÓVÁS: A régészetileg feltárt építmény építészeti elemeinek megóvása minimális műszaki beavatkozással, a további károsodások megakadályozása és a műemlék bemutatása érdekében.
FELÚJÍTÁS: A meglévő építmény leromlott, elhasználódott műszaki állapotának megszüntetése érdekében jelentősebb műszaki beavatkozással, a károsodott elemek, anyagok cseréjével, javítással történő munkavégzés.
REKONSTRUKCIÓ = HELYREÁLLÍTÁS: Erősen sérült, átalakított műemlékegység hiteles formában történő visszaépítése, a meglévő eredeti elemek felhasználásával.
29. Tájékoztató jelleggel kérjük megadni a tervezői művezetés teljes ellenértékét és mérnök napidíját.
30. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges