Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/82
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.28.
Iktatószám: 6436/2020
CPV Kód: 77313000-7
Ajánlatkérő: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU231; HU231; HU231; HU231; HU231; HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Lukács Trade Kft;Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság;PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság;Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság;Lukács Trade Kft;ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42858926
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://biokom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkgondozási, hó- és síkosságmentesítési munkák
Hivatkozási szám: EKR000007942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Kertváros keleti területein parkgondozási, valamint kézi hó-és síkosságmentesítési munkák ellátása. 2. rész: Kertváros Nyugat és Uránváros területein parkgondozási, valamint kézi hó-és síkosságmentesítési munkák ellátása. 3. rész: Budai városrész területén parkgondozási, valamint kézi hó-és síkosságmentesítési munkák ellátása. 4. rész: Beépítetlen önkormányzati területek kaszálása, parlagfű mentesítése. 5. rész: Mecseki és Malomvölgyi Parkerdőben parkgondozási munkák ellátása. 6. rész: Pécsi peremtemetők területén kaszálási munkák ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 266500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkgondozás, síkosságmentesítés I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77312000-0
További tárgyak: 77313000-7
77342000-9
90610000-6
90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Kertváros kelet területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kertváros keleti területein parkgondozási, valamint kézi hó-és síkosságmentesítési munkák ellátása.
Parkgondozási munkák: útpadka kaszálása 31.907 m2 területen, lombgyűjtés 981.525 m2 területen, belterjes területek kaszálása 754.962 m2 területen, külterjes területek kaszálása 186.323 m2 területen, valamint fák öntözése, illetve szegélytakarítás.
Kézi hó-és síkosságmentesítési munkák: járdák 24.582 m2 területen, autóbuszmegállók 2.296 m2 területen, gyalogos átkelőhelyek 828 m2 területen kézi hó-és síkosságmentesítése.
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 172.000.000,- HUF (mely az Ajánlatkérő által prognosztizált 68.800.000,- HUF/év keretösszeg szerződés időtartamára arányosított értéke). Az Ajánlatkérő jogosult a II.2.11) pontban meghatározott opciós jog gyakorlásával, az ott megadott értékhatárig a fenti keretösszeg megemelésére (215.000.000 HUF értékhatárig).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. d) pontja szerinti tehergépjárművek környezetvédelmi besorolása  200
2 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 10 %, max. 15 %) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10002
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt, legfeljebb három alkalommal jogosult a keretmegállapodás II.2.4) pontban meghatározott keretösszegét megemelni. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik a keretösszeg megemeléséről, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni ezen jogával. A keretmegállapodás időtartama alatt érvényesített opciók együttes értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének 25%-át.
Az opció lehívása esetén az Ajánlatkérőnek az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti szolgáltatások kapcsán írásbeli megrendelést kiküldeni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. részszempontja esetén: pontozás, illetve a 2. részszempontja vonatkozásában: arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Parkgondozás, síkosságmentesítés II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77312000-0
További tárgyak: 77313000-7
77342000-9
90610000-6
90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Kertváros Nyugat és Uránváros területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kertváros Nyugat és Uránváros területein parkgondozási, valamint kézi hó-és síkosságmentesítési munkák ellátása.
Parkgondozási munkák: útpadka kaszálása 4.075 m2 területen, lombgyűjtés 1.160.271 m2 területen, belterjes területek kaszálása 882.467 m2 területen, külterjes területek kaszálása 316.262 m2 területen, valamint fák öntözése, illetve szegélytakarítás.
Kézi hó-és síkosságmentesítési munkák Uránváros területén: járdák 15.856 m2 területen, kerékpárutak: 1.635 m2 területen, autóbuszmegállók 4.372 m2 területen, gyalogos átkelőhelyek 1.188 m2 területen kézi hó-és síkosságmentesítése
Kézi hó-és síkosságmentesítési munkák Kertváros-Nyugat területén: járdák 5.858 m2 területen, kerékpárutak: 2.458 m2 területen, autóbuszmegállók 1.296 m2 területen, gyalogos átkelőhelyek 546 m2 területen kézi hó-és síkosságmentesítése.
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 196.000.000,- HUF (mely az Ajánlatkérő által prognosztizált 78.400.000,- HUF/év keretösszeg szerződés időtartamára arányosított értéke). Az Ajánlatkérő jogosult a II.2.11) pontban meghatározott opciós jog gyakorlásával, az ott megadott értékhatárig a fenti keretösszeg megemelésére (245.000.000 HUF értékhatárig).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. d) pontja szerinti tehergépjárművek környezetvédelmi besorolása  200
2 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 10 %, max. 15 %) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10002
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt, legfeljebb három alkalommal jogosult a keretmegállapodás II.2.4) pontban meghatározott keretösszegét megemelni. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik a keretösszeg megemeléséről, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni ezen jogával. A keretmegállapodás időtartama alatt érvényesített opciók együttes értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének 25%-át.
Az opció lehívása esetén az Ajánlatkérőnek az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti szolgáltatások kapcsán írásbeli megrendelést kiküldeni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. részszempontja esetén: pontozás, illetve a 2. részszempontja vonatkozásában: arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Parkgondozás, síkosságmentesítés III.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77312000-0
További tárgyak: 77313000-7
90610000-6
90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Budai városrész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budai városrész területén parkgondozási, valamint kézi hó-és síkosságmentesítési munkák ellátása.
Parkgondozási munkák: útpadka kaszálása 56.122 m2 területen, lombgyűjtés 564.575 m2 területen, belterjes területek kaszálása 507.443 m2 területen, külterjes területek kaszálása 176.451 m2 területen.
Kézi hó-és síkosságmentesítési munkák Budai városrész területén: járdák 9.730 m2 területen, kerékpárutak: 500 m2 területen, autóbuszmegállók 5.244 m2 területen, gyalogos átkelőhelyek 1.110 m2 területen kézi hó-és síkosságmentesítése, valamint fák öntözése, illetve szegélytakarítás.
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 116.000.000,- HUF (mely az Ajánlatkérő által prognosztizált 46.400.000,- HUF/év keretösszeg szerződés időtartamára arányosított értéke) Az Ajánlatkérő jogosult a II.2.11) pontban meghatározott opciós jog gyakorlásával, az ott megadott értékhatárig a fenti keretösszeg megemelésére (145.000.000,- HUF értékhatárig).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. d) pontja szerinti tehergépjárművek környezetvédelmi besorolása  100
2 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 10 %, max. 15 %) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10002
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt, legfeljebb három alkalommal jogosult a keretmegállapodás II.2.4) pontban meghatározott keretösszegét megemelni. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik a keretösszeg megemeléséről, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni ezen jogával. A keretmegállapodás időtartama alatt érvényesített opciók együttes értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének 25%-át.
Az opció lehívása esetén az Ajánlatkérőnek az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti szolgáltatások kapcsán írásbeli megrendelést kiküldeni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. részszempontja esetén: pontozás, illetve a 2. részszempontja vonatkozásában: arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Kaszálás és parlagfű mentesítés: Önk-i területeken
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77342000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beépítetlen önkormányzati területek kaszálása és parlagfű mentesítése 758.016 m2 területen.
Pécs-Kertváros beépítetlen önkormányzati területen kaszálási és parlagfű mentesítési munkák 286.452 m2 területen.
Pécs-Budai városrész beépítetlen önkormányzati területen kaszálási és parlagfű mentesítési munkák 389.873 m2 területen.
Pécs-Vasas, Pécs-Belváros, Uránváros beépítetlen önkormányzati területen kaszálási és parlagfű mentesítési munkák 81.691 m2 területen.
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 16.000.000,- HUF (mely az Ajánlatkérő által prognosztizált 6.400.000,- HUF/év keretösszeg szerződés időtartamára arányosított értéke) Az Ajánlatkérő jogosult a II.2.11) pontban meghatározott opciós jog gyakorlásával, az ott megadott értékhatárig a fenti keretösszeg megemelésére (20.000.000,- HUF értékhatárig).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. d) pontja szerinti tehergépjármű környezetvédelmi besorolása  1
2 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 10 %, max. 15 %) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 101
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt, legfeljebb három alkalommal jogosult a keretmegállapodás II.2.4) pontban meghatározott keretösszegét megemelni. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik a keretösszeg megemeléséről, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni ezen jogával. A keretmegállapodás időtartama alatt érvényesített opciók együttes értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének 25%-át.
Az opció lehívása esetén az Ajánlatkérőnek az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti szolgáltatások kapcsán írásbeli megrendelést kiküldeni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. részszempontja esetén: pontozás, illetve a 2. részszempontja vonatkozásában: arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Parkerdő: parkgondozási munkák
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77312000-0
További tárgyak: 77313000-7
77342000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Mecseki és Malomvölgyi Parkerdő területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mecseki és Malomvölgyi Parkerdőben parkgondozási munkák ellátása.
Mecseki Parkerdő:
- belterjes területen gyep kézi és géppel történő kaszálása: 43.180 m2 területen (gépi: 15.450 m2, kézi: 27 730 m2),
- külterjes területen gyep kézi kaszálása: 5.400 m2 területen.
Malomvölgyi Parkerdő:
- belterjes területen gyep kézi és géppel történő kaszálása: 115.840 m2 területen (gépi 59.200 m2, kézi: 56.640 m2),
- külterjes területen gyep kézi és géppel történő kaszálása 68.197 m2 területen (gépi: 13.210 m2, kézi: 54.987 m2),
- külterjesen kezelt gyepfelület kézi és géppel történő kaszálása: 30.000 m2 területen (kézi: 10.000 m2, gépi: 20.000 m2),
- külterjes területen magaskórós lágyszárúak és fásszárú sarjak kézi és géppel történő kaszálása: 110.500 m2 területen (gépi: 57.500 m2, kézi: 53.000 m2).
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 24.000.000,- HUF (mely az Ajánlatkérő által prognosztizált 9.600.000,- HUF/év keretösszeg szerződés időtartamára arányosított értéke). Az Ajánlatkérő jogosult a II.2.11) pontban meghatározott opciós jog gyakorlásával, az ott megadott értékhatárig a fenti keretösszeg megemelésére (30.000.000,- HUF értékhatárig).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. d) pontja szerinti tehergépjármű környezetvédelmi besorolása  1
2 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 10 %, max. 15 %) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt, legfeljebb három alkalommal jogosult a keretmegállapodás II.2.4) pontban meghatározott keretösszegét megemelni. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik a keretösszeg megemeléséről, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni ezen jogával. A keretmegállapodás időtartama alatt érvényesített opciók együttes értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének 25%-át.
Az opció lehívása esetén az Ajánlatkérőnek az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti szolgáltatások kapcsán írásbeli megrendelést kiküldeni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. részszempontja esetén: pontozás, illetve a 2. részszempontja vonatkozásában: arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Temetők területén kaszálási munkák
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77342000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs-Somogyi, Pécs-Szabolcsi és Pécsbányai Peremtemetők területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécsi peremtemetők területén kaszálási munkák ellátása.
I. Pécs-Somogyi peremtemető:
- sírral fedett terület kaszálása: 7.255 m2 területen,
- sírral fedett terület takarítása: 7.255 m2 területen, valamint
- sírral nem fedett terület kaszálása: 808 m2 területen
II. Pécs-Szabolcsi peremtemető:
- sírral fedett terület kaszálása: 7.018 m2 területen,
- sírral fedett terület takarítása: 7.018 m2 területen, valamint
- sírral nem fedett terület kaszálása: 2.622 m2 területen
III. Pécsbányai peremtemető:
- sírral fedett terület kaszálása: 9.303 m2 területen,
- sírral fedett terület takarítása: 9.303 m2 területen, valamint
- sírral nem fedett terület kaszálása: 9.901 m2 területen.
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 9.000.000,- HUF (mely az Ajánlatkérő által prognosztizált 3.600.000,- HUF/év keretösszeg szerződés időtartamára arányosított értéke). Az Ajánlatkérő jogosult a II.2.11) pontban meghatározott opciós jog gyakorlásával, az ott megadott értékhatárig a fenti keretösszeg megemelésére (11.250.000,- HUF értékhatárig).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.3. d) pontja szerinti tehergépjármű környezetvédelmi besorolása  1
2 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 10 %, max. 15 %) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt, legfeljebb három alkalommal jogosult a keretmegállapodás II.2.4) pontban meghatározott keretösszegét megemelni. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik a keretösszeg megemeléséről, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni ezen jogával. A keretmegállapodás időtartama alatt érvényesített opciók együttes értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének 25%-át.
Az opció lehívása esetén az Ajánlatkérőnek az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti szolgáltatások kapcsán írásbeli megrendelést kiküldeni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ár részszempontjai esetén fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. részszempontja esetén: pontozás, illetve a 2. részszempontja vonatkozásában: arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 163 - 400854
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Parkgondozás, síkosságmentesítés I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lukács Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10191725
Postai cím: Füzes Dűlő 34
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: lukacstradekft@chello.hu
Telefon: +36 303355436
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkgondozás, síkosságmentesítés II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80175074
Postai cím: Buzsáki Imsre Utca 9
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: makk7@makk7.hu
Telefon: +36 303724743
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Parkgondozás, síkosságmentesítés III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: info@platinabau.hu
Telefon: +36 72510094
Internetcím(ek): (URL) http://www.platinabau.hu
Fax: +36 72510095
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szolgáltatást irányító szakember, aki kertész vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Kaszálás és parlagfű mentesítés: Önk-i területeken
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80175074
Postai cím: Buzsáki Imsre Utca 9
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: makk7@makk7.hu
Telefon: +36 303724743
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Parkerdő: parkgondozási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lukács Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10191725
Postai cím: Füzes Dűlő 34
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: lukacstradekft@chello.hu
Telefon: +36 303355436
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Temetők területén kaszálási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kaszálás, szállítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevők:
1. rész:
Lukács Trade Kft, Magyarország 7631 Pécs, Füzes Dűlő 34 . 13143398202
2. rész:
Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság, Magyarország 7630 Pécs, Buzsáki Imsre Utca 9. 22976495202
3. rész:
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, Magyarország 7632 Pécs, Faiskola Utca 3. 12491296202
4. rész:
Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság, Magyarország 7630 Pécs, Buzsáki Imsre Utca 9. 22976495202
5. rész:
Lukács Trade Kft, Magyarország 7631 Pécs, Füzes Dűlő 34 . 13143398202
6. rész:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5. 14759996243
Ajánlattevők:
1. rész:
I. Lukács Trade Kft, Magyarország 7631 Pécs, Füzes Dűlő 34 . 13143398202
II. PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, Magyarország 7632 Pécs, Faiskola Utca 3. 12491296202
2. rész:
I. Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság, Magyarország 7630 Pécs, Buzsáki Imsre Utca 9. 22976495202
II. PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, Magyarország 7632 Pécs, Faiskola Utca 3. 12491296202
3. rész:
I. PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, Magyarország 7632 Pécs, Faiskola Utca 3. 12491296202
II. ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5. 14759996243
III. BARANYA PARK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 7761 Kozármisleny, Rózsa Utca 32/2. 26729549202
4. rész:
I. Makk7 Erdő Korlátolt Felelősségű társaság, Magyarország 7630 Pécs, Buzsáki Imsre Utca 9. 22976495202
II. BARANYA PARK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 7761 Kozármisleny, Rózsa Utca 32/2. 26729549202
5. rész:
I. Lukács Trade Kft, Magyarország 7631 Pécs, Füzes Dűlő 34 . 13143398202
II. BARANYA PARK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 7761 Kozármisleny, Rózsa Utca 32/2. 26729549202
6. rész:
I. ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5. 14759996243
II. BARANYA PARK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 7761 Kozármisleny, Rózsa Utca 32/2. 26729549202
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)