Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/81
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.29.
Iktatószám: 6525/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Tervezéssel érintett épület: BME „I” ép, (HRSZ 4082/31)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308799243
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth József Zoltán
Telefon: +36 308733546
E-mail: horvath.jozsef@bme.hu
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000413992021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000413992021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási Intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
CMF labor kialakítása tervezése, kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000413992021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
CMF labor kialakítása tervezése, kivitelezése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy az gazdasági és műszaki szempontból nem ésszerű. Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét mert a tervezési és kivitelezési munkák egy épületet érintenek. A részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén várhatóan alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha az ajánlatkérő biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
CMF labor kialakítása tervezése, kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Tervezéssel érintett épület: BME „I” ép, (HRSZ 4082/31)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással, átalakítással, korszerűsítéssel érintett területek az oktatási épületrész pince- és földszintjén találhatók.
Az alagsor B-104 helyiség a laboratóriumi technológiának helyet adó központi terület, melynek nettó alapterülete 130 m2. Jelenlegi funkciója könyvtári raktár, melyet át kell alakítani a technológia befogadására.
A tervezési, kivitelezési és engedélyezési eljárás is vállalkozó teljesítésében történik.
A beruházás megvalósítása során kialakítandó rendszerek főbb mennyiségei:
Biológiai laboratórium:
• automata folyékony nitrogén ellátórendszer kiépítése: összes folyékony nitrogén igény 53 kg / nap, 20 fm nyomvonalhosszúságban
• párologtatott N2 felfogóernyők (ventilátorral) 41m3 / d (1kg LIN / óra megegyezik 750 L / óra N2 kipufogógázzal)
• a folyékony nitrogén ellátást egy, az épület mellett kültéren elhelyezett palett tank segítségével kell kialakítani, a folyékony nitrogént pedig 1-2 bar nyomásérték között kell a technológiai berendezésekhez vezetni vákuumszigetelt vezeték használatával
• oxigén szenzort kell telepíteni
Reverese Osmosis gép telepítése, kimenet mindkét laboratóriumban (legalább 50 l/óra). Lézer laboratórium (42 m2):
• EN 14644 szerinti ISO 7-os tisztatéret kell kialakítani a Lézer laboratóriumban a teljes helyiségben. Független légkezelő berendezésekkel kell ellátni a tisztaterek légcseréjét, amely óránként legalább 50-szeres értéket kell elérjen. Légkondicionálás 22 +/- 0,5 fokos hőmérséklet-szabályozással. Páratartalom-szabályozás 45 +/- 5%. A belépést légzsilippel kell szabályozni. Teljesítménye: 20 kW.
• Legördülő, elektronikus működtetésű átlátszó műanyagból készült függönyrendszert kell kialakítani, amelynek vezérlését a helyiségen belül kell elhelyezni.A biológiai minták átadására a Bioanalitikai laborból egy átadó zsilipet (60 x 60 cm tiszta belső nyílásmérettel) kell kiépíteni.
• A klímatechnikai rendszernek olyan légcsatornákkal kell rendelkeznie, amelyek a HEPA [H14] szűrőkkel egységesen irányítják a levegőt az egész laboratóriumba, valamint egyenletesen elosztott olyan légcsatornákkal a levegő-elszíváshoz, amelyek lehetővé teszik az egységes légzuhanyt minimális turbulenciával.
• Egy, az épülettől teljesen független hűtési és fűtési rendszerrel kell kiszolgálni. E célból az épület mellett kültéren kell elhelyezni egy csendes kivitelű folyadékhűtő aggregátot, illetve a technológiai kiszolgálóhelyiségben egy elektromos kazánt, amely a melegvíz ellátást biztosítja.
• Hűtővíz kiállást kell biztosítani mind a Lézer laborban (8db végpont tekintetében) és a Bioanalitikai laborban is (4 végpont tekintetében). A hűtési végpontokat kompakt osztó-gyűjtő szerelvényeken, kell megvalósítani. A végpontoknál a nyomást 3 és 4 bar között kell tartani, amit az ide felszerelendő nyomástávadó jelére szabályozott frekvenciaváltós szivattyúkkal kell biztosítani.
• Központi palackokról működő, inergen rendszerű oltórendszer kialakítása
• Egy nagytisztaságú, rozsda és olajmentes kivitelű központi elővákuum rendszer kialakítása a lézeres laboratóriumon belül elhelyezett, tolózárban végződtetett végponttal. A rendszer nyomását 0.1 mbar-on kell tartani, amely nyomásszinten az elszívási kapacitás 1000 l/s nitrogen gázra vonatkoztatva.
•Hűtveszárítóval rendelkező, olajmentes kivitelű saját légtartályos sűrített levegő kompresszor (minimum 1.5 m3/perc hozammal), reduktorral ellátott kimenetek.
• Központi folyamatgáz rendszer PN10 nyomáscsökkentővel, legfeljebb 8 bar kimeneti nyomással: 5,0 minőségű N2, 5,0 minőségű egyéb inergén gáz, palackok a reduktor sortól külön helyiségben.
A technológiai területnek (beleértve a Bioanalitikai laboratóriumot és a Lézerlaboratóriumot) meg kell felelnie a 2-es fokozatú biológiai biztonsági szintnek [BSL-2] és az ahhoz tartozó általános előírásoknak.
A meglévő nyitott lépcsőházból zárt lépcsőházat kell kialakítani, a lépcső minden oldalán légtömören le kell zárni.
Tárgyi vállalkozási szerződés keretében minden olyan berendezés üzembehelyezésénél közre kell működnie a Vállalkozónak, ami a kiépítendő rendszerek legalább egyikéhez csatlakozik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletesen KD és Műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1.1. pontban megajánlott szakember jogosultság megszerzését követő szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek alapján min 0 max 24 hónap) 15
2 M1.2 pontban megajánlott szakember jogosultság megszerzését követő szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek alapján min 0 max 24 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 175
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1)-(5) bekezdése alapján és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőknek már az ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában foglaltakat.
Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3)-(5); 65. § (12); 69. § (11a); 114/A. § bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. alapján előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
SZ2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján a tervező szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Mo-on letelepedett gazd. szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az SZ2-ben meghat. nyilvántartás adatait Mo-on letelepedett gazd-i szereplők (ajánlattevő, továbbá az ajánlatban bemutatásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet vagy alvállalkozó) esetén az AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzékből. Ha a gazd-i szereplő az elektronikus névjegyzékben nem szerepel, a Kr. 26. § (3) alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást az ajánlat keretében be kell nyújtania, figyelemmel a Kr. 21. § (1) b)-re is.
A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében.
Ha AT (illetve az általa a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozó) az SZ.2 alk-i köv-nek nem felel meg, ajánlattevő ebben az esetben alkalmatlannak minősül.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdésének a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A kivitelezési tevékenységet végző AT, ALV, Kap.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát az ép. kiv. nyilv.-ba.
SZ.2. Az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai vonatkozásában a Mo-n letelepedett gazdasági szereplőknek és a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplőknek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények Ajánlatkérő általi ingyenes ellenőrzésére nincsen mód. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása 6000 karakter:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1. Ajánlattevő a 321/2015 Korm.rend.21.§(2) bekezdésének b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatásával kell igazolni az alkalmasságot az alábbiak szerint:
1) Csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását (képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését) tartalmazó EKR nyilatkozatot.
2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzát, mindhárom szakember esetében külön-külön.
3) A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
4) Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M1. pont szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal: Az ajánlatban csatolni kell a szakember gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év, hónap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M1. pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02. – 2018.05. = 4 hónap.
A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlatok/ projektek csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett - névjegyzékbe vételt is az M1. pont vonatkozásában.
Amennyiben a szakember rendelkezik az M1. pont szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy értékelés körében ajánlatkérő a jogosultság megszerzésének (első) időpontjától veszi figyelembe értékelés körében a szakmai többlettapasztalatot.
M.2. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) és (2a) b) pontja alapján és a 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét és a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket :
M.1.1.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. rész szerinti „MV-ÉG” jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető szakembert;
M.1.2.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. rész szerinti, „MV-ÉV” jogosultsággal megfelelő vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető szakembert
M.1.3.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete szerinti, „É” jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel rendelkező építészmérnök szakembert.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
Amennyiben a felhívás III.1.3) M.1.1) - M.1.3) pontjainak valamelyikét ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet egyenértékűség keretében kívánja igazolni, úgy az egyenértékűséget a tevékenység végzésére jogosultságot adó kamarától származó nyilatkozattal szükséges igazolni az egyenértékűséget.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik. a 321/2015. Kr. 21. § (2a) bek. b) pont szerint) az felhívás feladásától visszafelé számított 11 éven belül megkezdett és 8 éven belül befejezett a közbeszerzés tárgya (tervezés és kivitelezés) szerinti (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely, az alább tevékenységeket foglalja magába:
Legalább 30 m2, az ISO 14644 szabvány szerinti legalább ISO-7 minősítésű tisztatér építése és legalább 15 kW teljesítményű, nagy hőmérsékletstabilitású (T0 ± 0.5 °C) hűtési rendszerek építése és folyékony nitrogén ellátórendszerek (amely tartalmaz legalább 15 fm nyomvonalhosszúságú vákuumszigetelt csővezeték rendszert) kivitelezését.
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó Vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül). A késedelmi kötbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 napra számított tétel. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Meghiúsulási kötbér: Alapja a teljes nettó Vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) 20%
Hibás teljesítési kötbér: Ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős - nem megfelelő minőségben, jogszabályszerűen, a műszaki leírásnak megfelelően teljesít, a hibás teljesítéssel érintett munka értékének 10 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles
Teljesítés igazolása a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Irányadó a Kbt. 135. §, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §. Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), 2017. évi CL. tv., fizetés átutalással, 30 napos határidővel. Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti elkülönített tartalékkeret összege a vállalkozói díjon felüli összeg, amely a vállalkozói díj 5%-a.
Fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
Előleg igényelhető teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg (tartalékkeret nélküli).
Részszámlázás: A 322/2015. ( X.30) Korm. rend. 32. § (1)-(2), (4)-(6) bek. foglalt rendelkezések szerint.
Részletesen a szerződéstervezetben
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és 26. §-ában előírtak alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítást kell kötnie, vagy meglévő biztosítását ki kell terjesztenie legalább 100 millió Ft/év és 33 millió Ft/kár limitre. Továbbá nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési szakmai felelősségbiztosítást is kell kötnie, vagy meglévő biztosítását ki kell terjesztenie legalább 15 millió Ft/év és 5 millió Ft/kár limitre.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben - amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta - a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának finanszírozása érdekében együttműködési megállapodással összefüggő támogatásra irányuló igényt nyújt be, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja; továbbá eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerint felfüggesztő feltételként köti ki.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Összesített nettó ajánlati átalányár (,-Ft.)- Fordított arányosítás, 2. és 3. értékelési szempont - Egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a A KD-t teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. AK helyszíni bejárást biztosít az alábbiak szerint: 2021. május hónap 05. nap 10.00-11:00. Helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Tervezéssel érintett épület: BME „I” ép. Részvételi szándékukat legkésőbb a helyszíni
bejárást megelőző munkanapon 10:00 óráig jelezzék az EKR-ben Egyéb kommunikáció eljárási cselekmény útján. A AK felhívja a figyelmet, hogy a vírushelyzetre tekintettel a helyszíni bejáráson maszk viselése kötelező.
3. Közös AT esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
4. A kiegtáj. Kbt. 56. §.
5. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
6. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
7. AK a hiánypótlás Kbt. 71. § szerint
8. Értékelés Kbt. 76. (2) c) pontja alapján.
9. AK a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
10. AK a Kbt. 114/A. § -t alkalmazza, így előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat!
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat EKR űrlapon:
Felolvasólap
Kbt. 66. § (2) bek.
Nyil. kizáró okokról
Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)
Nyil. kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
Nyil. folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges tartalom esetén is)
Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges tartalom esetén is)
Nyil. üzleti titokról (nemleges tartalom esetén is)
Nyil. bemutatott szakemberekről
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat csatolandó nyilatkozatként:
Nyil. és megállapodás a közös ajánlatról (közös ajánlattétel esetén)
Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
Referenciaigazolás
Ig. kamarai nyilvántartással kapcsolatosan (adott esetben)
Egyenértékűségi nyilatkozat (adott esetben)
Nyil. felelősségbiztosításról
Nyil. fordításról (adott esetben)
Szakember szakmai önéletrajza az alkalmasság igazolására és értékelési szempont alátámasztására és rendelkezésre állási nyilatkozata
 Képzettség/végzettség igazolására szolgáló okirat(ok), igazolás(ok)
 Árazott költségvetés (szakmai ajánlat)
 Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolt, kapacitást biztosító szervezettel kötött előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
 Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta
 Meghatalmazás (adott esetben)
12. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket - M.1. és M.2. alkalmassági feltétel tekintetében - szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
13. AT az ajánlatához csatolnia kell árazott költségvetést Excel formátumban (szakmai ajánlat). Az ajánlathoz csatolni kell az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozata, szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata).
14. Az eljárás során a kom. a Kbt. 41/A. § és 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
15. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)).
16. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §(4).
17. Lebonyolító szerv: Csendes Consulting Zrt., levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B.ép. IV.em., e-mail cím: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
18. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pont esetében a bontás helyszíne: Csendes Consulting Zrt. 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B.ép. IV.em. és a bontásra vonatkozó információk: Kbt. 68. § (1), (1a),(2)-(4), (6) bek. szerint.
19. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
20. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak.
21. A jogorvoslati Kbt. 148. § szerint.
22. Részleteket a KD tartalmazza.
23. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazását az indokolja, hogy ez esetben a kivitelezői tapasztalat már a tervezési folyamatban is meg tud jelenni, amivel megvalósítható egy egyszerűbb, ezáltal költséghatékonyabb, kivitelezhető terv elkészítése. Mindezek eredményeként a megvalósítási szakasz átfutási ideje is lecsökkenthető és jobb minőségű
teljesítéssel számolhat Ajánlatkérő. Rögzítendő továbbá azon körülmény is, miszerint kizárttá válik annak esélye, hogy a kivitelező a kivitelezés során olyan problémával szembesül, amely abból adódik, hogy nem vett részt a tervezési folyamatba, azaz elkerülhetővé válnak az esetleges tervhibákból adódó megvalósíthatósági problémák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges