Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/77
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.23.
Iktatószám: 6809/2019
CPV Kód: 45243510-0
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság;Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
Telefon: +36 12254400
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000285252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45243510-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25974806507 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45243510-0
További tárgyak: 45246100-4
45246400-7
45247212-9
45247230-1
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével. Összhangban a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program célkitűzéseivel, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési program tartalmával, olyan fejlesztés valósul meg, mely megfelel a vonatkozó előírásoknak és kezelni tudja a jövőben várhatóan magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat.
Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:
- Kivitelezési tervdokumentáció
- Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)
Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:
Vízjogi engedélyes létesítmények:
• a Túr jobbparti töltésének fejlesztése a MÁSZ +1,0 m koronaszintre 0+000-7+019 tkm között 4,0-5,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, min. 7,06 km
• Új tározótöltés építése min17,6 km hosszban 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, rámpákkal, töltéskorona burkolattal
• Üzemi burkolt út építés (beeresztő műtárgyhoz) 6,5 m pályaszélességgel: min. 1365 m
• Új földutak kialakítása stabilizációval: min. 5,306 km
• 1 db beeresztő műtárgy (12 nyílás) min. 872 m3/s
• 1 db leürítő műtárgy min. 59 m3/s
• 11 db töltést keresztező zsilip (ebből 5 db szivattyúzási hellyel)
• 3 db kulissza építése közút keresztezésnél
• min. 4 db vízgazdálkodási zsilip
• Csatornarekonstrukció, és a műtárgyak felújítása: min. 46,7 km
• Fenékküszöb: 1 db
• Vízpótló csatornák kialakítása a tározó területén: min. 12,0 km
• Holtmeder rendezés: min. 12 ha
• Palád-Csécse fcs. vízátvezetésnél:
- mederrekonstrukció és műtárgy felújítások: min. 5, km
- zsilipes áteresz: 4 db

- átépítendő áteresz: 2 db
- csappantyús áteresz: 5 db
- mederáttöltés: 2 db
• Vízrajzi monitoring létesítmények (min. 5 helyszín) + 1 db hidrometeorológiai állomás
• Szivattyúzási hely a Tisza folyó 740,25 km szelvényében (min. 1 m3/s)
• Vízpótló nyomócső keresztezés a Tisza bp. töltés 155+825 tkm szelvényében (min. 2x150 m)
Magasépítmények
• Tiszabecsi védelmi központ eszköz és anyagraktár min. 280 m2
• Tiszakóródi új gátőrtelep kiszolgáló létesítményekkel min. 162+97 m2
Közműkiváltások
• Gázvezeték kiváltások min. 8,7 km
• Telecom kábelek kiváltása min. 1 km
• Tv, internet kábelek kiváltása min. 1,8 km
• Ivóvíz vezeték átépítése min. 760 m
• Szennyvíz nyomóvezeték átépítése min. 735 m
• EON távvezetékek oszlopainak kiváltása (egyeztetés alapján) min. 5000 m
Napenergia telep szivattyús vízkivételhez (150kW) (1 db)
Vagyonvédelem (1 db)
Talajvízfigyelő kút megszüntetés, telepítés 1 db
Tározó területén lévő tanya bontása 1 db
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 30
2 1.1. Az M/2. a) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap)  10
3 1.2. Az M/2. b) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap)  10
4 1.3. Az M/2. c) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 1.4.0-15-2016-00011konstrukció számú projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 157 - 359412
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19001621797
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25974806507
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: VI.3) További információk-ban részletezve.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes Ajánlatot tevők:
- (Nyertes): Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.; Adószám: 12671003-2-07.) és "KE-VÍZ 21" Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.; Adószám: 11876566-2-15.) közös ajánlattevő
- SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; Adószám: 13748429-2-20.)
Érvénytelen Ajánlattevő:
- SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1072 Budapest, Rákóczi út 42.; Adószám: 10572795-2-42.)

Alvállalkozó igénybe vétele:
- Mészáros és Mészáros Kft.: Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
tervezési feladatok; töltés építés; vízbeeresztő-,leeresztő, és vízpótló műtárgyak építése, illetve
rekonstrukciója; energiaellátás; kapcsolódó belvízi létesítmények építése; csatorna rekonstrukciós, illetve építési munkák;közmű kiváltási munkák; tározó
üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztési munkák; napenergia telep létesítési munkái; szakértői szolgáltatás SZVV
szakember; területelőkészítés feladatok; szállítás és gépbérlet; hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés,kezelés,
ártalmatlanítás.
Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek:
KÖTIVIÉP'B Kft Ad:11505561-2-16.; DUNA ASZFALT Kft. Ad:11426628-4-03.; HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS KFT Ad:12499706-2
-13.; BÉKÉS DRÉN Kft. Ad:11053727-2-04.; VIZITERV CONSULT Kft. Ad:12164442-2-42.; AQUA DUPLEX Kft Ad:25806889-2-03.
"KE-VÍZ 21": Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
tervezési feladatok; töltés építés; vízbeeresztő-,leeresztő, és vízpótló műtárgyak építése, illetve
rekonstrukciója; energiaellátás; kapcsolódó belvízi létesítmények építése; csatorna rekonstrukciós, illetve építési munkák; közmű
kiváltási munkák;infrastruktúra fejlesztési munkák; napenergia telep létesítési munkái; szakértői szolgáltatások; területelőkészítés
feladatok; szállítás és gépbérlet; hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés,kezelés,ártalmatlanítás.
Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek: Az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)