Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/83
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.05.03.
Iktatószám:7955/2021
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 70. (hrsz.: 5998)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.05.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728355209
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Széles Orsolya
Telefon: +36 52557300
E-mail: szeles.orsolya@hajduszob.hu
Fax: +36 52557301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hajduszoboszlo.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000447322021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000447322021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Bölcsődei tagintézmény létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000447322021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása” tárgyú projekt [TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013] keretében az építőipari kivitelezési tevékenység elvégzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsődei tagintézmény létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112723-9
45215200-9
45233161-5
45260000-7
45261310-0
45262300-4
45262310-7
45262520-2
45262522-6
45262650-2
45310000-3
45312000-7
45312310-3
45314320-0
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45331110-0
45332000-3
45342000-6
45410000-4
45421100-5
45421152-4
45442100-8
45443000-4
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 70. (hrsz.: 5998)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 26 fő befogadására alkalmas tagintézményének megépítése, mely épület 4,18 m homlokzatmagasságú, 510,72 m2 beépített alapterületű, hasznos alapterülete pedig 428 m2.
A bölcsőde 1x12 fő és 1x14 fő gyermekcsoport részére épül. Az MSZ 24210-1:2012 szabvány 2. táblázata alapján a két gyermekcsoportból álló nevelési gondozási egység „A” fokozatba tartozik.
Az „A” fokozat szerint tervezett nevelési-gondozási egység kötelező helyiségei, bejárati előtér és gyermekkocsi-tároló, szülők részére akadálymentes WC, gyermeköltöző (átadó), fürösztő-biliző, gyermekszoba, raktár, terasz, játszókert, kerti játék- és matractároló, takarítószer-raktár vagy –szekrény, játszókerthez csatlakozó gyermek- WC és kézmosó.
Az igazgatási helyiségek: vezetői iroda, gyermeknevelői szoba és irattár.
Szociális helyiségek: étkező vagy teakonyha, női öltöző, női mosdó-zuhanyozó, WC előtérrel.
Központi raktárak, takarítószer- és takarítóeszköz-raktár, játékraktár, szeméttároló és fogyóeszközraktár.
A játszóudvar a csoportszobákból teraszon keresztül közvetlenül megközelíthető, kerítéssel kerül leválasztásra az udvar többi részétől mérete cca. 772 m2.
Az új épület komplett, korszerű épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, villámvédelem, kamera stb.) és épületgépészeti (hideg és melegvíz-, csatornahálózat, fűtési rendszer, hűtési rendszer, megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer alkalmazása stb.) rendszerének kiépítése a nyertes ajánlattevő feladata.
A hatályos jogszabályok és a jogerős építési engedély alapján kialakításra kerül a megfelelő számú parkolóhely – a szülők és a dolgozók részére – saját telken belül a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen.
Elvégzendő feladat továbbá a játszóudvar építése (öntözőberendezés, párakapu elhelyezése, telepített fából készült játszóeszközök, illetve műanyag kisebb játszóeszközök figyelembevételével a megadásra kerülő eszközlista műszaki specifikációja alapján) és a növénytelepítés.
Elvégzendő továbbá minden olyan feladat, amely az építmény létrehozásához, rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges (kerítés, járdák, kapubejárók, kerékpártároló építése).
A nyertes ajánlattevő feladata az épület jogszabályok és szabványok szerinti, valamint funkcionális működésének biztosítása, melyhez szükséges a külső gázrákötés biztosítása.
A megvalósítandó építési beruházás részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns.
A VI.3.2) pont részletes kifejtése:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A többletjótállásra és az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. A többletjótállásra vonatkozó értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol 0 hónapos többletjótállás szerepel a felolvasólapon, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, többletjótállás elvárt legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A szakemberek szakmai többlet tapasztalata értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek többlettapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az építőipari kivitelezési szakmai gyakorlat elvárt legkedvezőbb szintjével (36 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, ugyanakkor az értékelési részszempontok pontozása, illetve az alkalmazandó képletek a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én megjelent útmutatója alapján került kialakításra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns.
A VI.2.4) pont folytatásaként:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 8. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
18. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
19. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
21. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
22. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): nem releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének [az érintett épület hasznos alapterülete (m2)] ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– a szerződés teljesítési helye,
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, képzettség, (építőipari) szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, továbbá az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
[Amennyiben valamely szakember az adott alkalmassági feltétel keretében említett jogosultsággal (kamarai bejegyzéssel) már az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában rendelkezik, e tényt a szakmai önéletrajzban rögzíteni kell és fel kell tüntetni a bejegyzés időpontját (év, hónap) is. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a bejegyzés előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
- [M.1)] nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 100 m2 hasznos alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozik,
- [M.2.1)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.2)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.3)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás közvetlen feladását megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el, s a referencia-feltétel teljesíthető egy, de több referencia által is.
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal minden egyes esetben egyenértékűnek tekinti a fenti rendelet hatályba lépése előtt korábbi jogszabályok által szabályozott, ugyanazon szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságokat és a korábbi jogszabályok által a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségeket.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 30 napot, vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó vállalkozói díj 15%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani, illetve – amennyiben annak lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.
Jótállás (garancia), melynek időtartamára az az ajánlattevők tesznek ajánlatot, melyet az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontja szerint értékel. A kötelezendően vállalandó jótállás időtartama: 36 hónap.
Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a. A jótállási biztosítékokat a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) kell az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállás teljes időszaka alatt érvényesnek kell lennie, okirat formájában benyújtandó biztosíték érvényessége viszont: az adott teljes jótállási időszak + 30 naptári nap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Amennyiben az ajánlattevő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-nál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5% feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése az irányadó. Az előleg összege a rész- és a végszámlákból egyenlő mértékben kerül levonásra.
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be számlát, melyek kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-ai, illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a szerződéstervezetben foglaltak az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A támogatás intenzitása: 100%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2021/05/21 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a III.1.1) pont részletesen kifejtve.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert jelen közbeszerzési eljárás tárgya egyetlen, oszthatatlan építési beruházás. Erre tekintettel a különböző munkanemek egymástól nem választhatók el, az eredményfelelősség is a fenti építési beruházás tekintetében áll fenn.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
4. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
5. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében.
7. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
8. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, az ajánlat részeként csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
10. Az ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai ajánlatot (az ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetés) kell benyújtania.
11. A szerződéskötés feltételes, miszerint az ajánlattevőnek olyan építési-szerelési összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete 50 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 10 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint a vállalkozói szerződés teljes nettó összege. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
12. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát úgy jár el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (ajánlati ár) nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Amennyiben a fenti módszer alapján sem határozható meg a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani e tekintetben.
15. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
16. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
17. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási szabályok (a 14. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő, az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
Folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges