Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/89
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.05.11.
Iktatószám:8640/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mád Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3909 Mád, Rákóczi utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726339205
Postai cím: Rákóczi Utca 50
Város: Mád
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3909
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Körtvélyesi Gergő
Telefon: +36 309161363
E-mail: madph@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mad.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mad.info.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000347262021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000347262021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mád, Rákóczi utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR000347262021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési feladat rövid, összefoglaló leírása legfőbb méretekkel

Mád település egyik legfontosabb és legjellegzetesebb része a főutcája. Fontosságát viszont nem tükrözi jelenlegi állapota, ezért megújulásra van szüksége. Ennek megfelelően az utca felújításában a faltól falig egyneműen burkolt utcakarakter megjelenítése fontos eszköz. Az esztétikus utcakép biztosítéka a minőségi anyaghasználat, a légvezetékek és egyéb felszín feletti közművek földbe helyezése, és az egységes növényalkalmazás. Az átalakítás jellege egyidejűleg megkívánja a meglévő, terepszint alatti közművek felülvizsgálatát és felújítását is. A fő utca burkolataként az általános felületen kőzetszemcsével ellátott térkő burkolat jelenik meg – egységes felületen, egységes színben. a jelentősebb burkolatrészek és típusok, mint szőlőinda, szőlő szemek, dísztér – terméskő burkolatot kapnak.
Mád településnek jelenleg nincs igazi főtere, azonban a főutca kiszélesedésénél található park és annak környezete - a régen volt piac területe- jobban bevonva és kissé átalakítva a térfal elemeit, a főtér kialakítására lehetőséget kínál. A téren volt mindig - a szökőkút alá rejtve ott is van- a „falukútja”, amely ezúton felújításra kerül, hogy visszahozzuk, bemutassuk és hangsúlyozzuk a víz jelentőségét a mindennapokban, valamint hogy régi méltóságát helyreállítsuk.
Az új közvilágítás elemei is a megcélzott hangulat érdekében kerülnek kialakításra, a rendezvények kiszolgálására új közterületi közmű-csatlakozó pontok lesznek kiépítve. A főtér egy öbleként, mint teljesen új, hangsúlyos elem a Borsay-kastély részben kinyitott udvara jelenik meg, lehozva-behozva, illetve más nézőpontba helyezve a meglévő zöldterületet, és a településrész egyik legfontosabb, leglátványosabb épületét. A kialakuló új kis teresedésen, méltó környezetbe helyezve kerül át az átfogalmazott hősi emlékmű, a zenepavilon és egy kis színpadtér, azaz új közösségi terek is helyet kapnak. A Borsay-kastély kertje az új közösségi tértől a fölső szinten lesz kerítéssel és növényzettel leválasztva, azonban rendezvények idején a szomszédos Zimmermann-ház felől megnyitott kapun és a kerten keresztül körbejárhatóvá és átjárhatóvá válik.
A fő utcán új növények lesznek telepítve, amelyek a hely, a táj karakternövényei is egyben. Ezek elsősorban a felfuttatott szőlők, valamint a kultúrtáj karakternövénye a berkenye.
Műszaki tartalom fő elemei mennyiségekkel
Vízvezeték hálózat cseréje A hálózat elavult, gyakoriak a csőtörések, az új burkolatok alatt semmiképpen nem hagyható meg. A cserével egyidejűleg kiépítésre kerül a szökőkút vízellátására szolgáló ágvezeték is.
A teljes gerincvezeték hossza, dimenziója: 160 x 9,5 mm 168 fm
110 x 6,6 mm 195 fm
Fogyasztói leágazások hossza, dimenziója: 25 x 2,3 mm 105 fm
32 x 3,0 mm 40 fm
Elektromos munkák, légvezetékek földkábelre cserélése, új közvilágítás, a rendezvények és árusító pavilonok elektromos ellátásának kiépítése.
A világörökségi terület térrendszerének, a főtér rangjának - és a települési HÉSZ-nek is megfelelően - a légkábelek a beavatkozási területen föld alá kerülnek, így újra zavartalanul élvezhetővé, egybeláthatóvá válik mindhárom dimenzió-térfal, mint a megidézett "aranykorban". A közvilágítás megújul, a rendezvényeknek és a tervezett árusító pavilonoknak új földkábeles ellátású csatlakozási pontok épülnek ki. áramszolgáltatói elosztó hálózat: kábel
Kábelfektetés árokba, homokágyba 1668 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 342 fm

közvilágítás új egykarú kandelláber telepítése 17 db
Kábelfektetés árokba, homokágyba 561 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 285 fm
fogyasztói mérőhely és mért hálózat (lakosság)
Kábelfektetés árokba, homokágyba 279 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 192 fm
energia pont
Kábelfektetés árokba, homokágyba 167 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 20 fm
energia oszlop 11 db
Infokommunikációs légvezetékek földalattira cserélése a világörökségi terület térrendszerének, a főtér rangjának - és a települési HÉSZ-nek is megfelelően a légvezeték-mentesítés valamennyi közműre vonatkozik.
Az új nyomvonal a Rákóczi út 7 és 97 és a József Attila utca 22-28/A házszámok közötti részt érinti. A gerincvonalon PE-T/110-es az ingatlan bekötések pedig LPE/40 védőcsővel kerülnek kivitelezésre.
kábel behúzás védőcsőbe 1687 fm
kábel bekötés kifejtési pontoknál 636 db
Új általános térburkolatok a meglévő térszerkezetben A világörökségi területhez méltó új, összefüggő térburkolatok kerülnek kialakításra a meglévő aszfaltburkolatok helyén. Új utak, járdák nem kerülnek kialakításra. A terület közlekedési és parkolási rendszere változatlan marad, az összefüggő burkolati rendszer kialakításával akadálymentesen bejárható tér jön létre. (a megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályának nyilatkozata alapján, a tervezett beavatkozás szakhatósági engedély nélkül végezhető.)
Térkő burkolat építése 5.128,0 m2
Süllyesztett kertiszegély építése 1.698,0 fm
Új NA KGPVC csapadékvíz csatorna építése 81,0 fm
Új növényzet telepítése a meglévő térstruktúrában A meglévő növényzet részben a cserélendő vízvezeték hálózatra van telepítve, a jelenlegi főtér-teresedésén pedig rossz egészségi állapotú fák találhatók. Az új fasorok - köztük új telepítésű, koros fák -, lugasok és ültető szigeteik a közlekedési-parkolási rendszert, az elsődleges autós és gyalogos közlekedési zónák elkülönítését is szolgálják, illetve felszíni vízelvezetésben helyi pontra lejtéses rendszerben a csapadékvíz egy részét el tudják szikkasztani. A művelődési ház melletti park is megújításra kerül. A zöldfelületekhez öntözőrendszer is kiépítésre kerül.
Talajelőkészítés 1145 m2
Növény telepítés 2987 db
Gyepesítés 2183 m2
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A megvalósuló építési beruházás komplexitása, valamint a környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mád Főutca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3909 Mád, Rákóczi utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladat rövid, összefoglaló leírása legfőbb méretekkel

Mád település egyik legfontosabb és legjellegzetesebb része a főutcája. Fontosságát viszont nem tükrözi jelenlegi állapota, ezért megújulásra van szüksége. Ennek megfelelően az utca felújításában a faltól falig egyneműen burkolt utcakarakter megjelenítése fontos eszköz. Az esztétikus utcakép biztosítéka a minőségi anyaghasználat, a légvezetékek és egyéb felszín feletti közművek földbe helyezése, és az egységes növényalkalmazás. Az átalakítás jellege egyidejűleg megkívánja a meglévő, terepszint alatti közművek felülvizsgálatát és felújítását is. A fő utca burkolataként az általános felületen kőzetszemcsével ellátott térkő burkolat jelenik meg – egységes felületen, egységes színben. a jelentősebb burkolatrészek és típusok, mint szőlőinda, szőlő szemek, dísztér – terméskő burkolatot kapnak.
Mád településnek jelenleg nincs igazi főtere, azonban a főutca kiszélesedésénél található park és annak környezete - a régen volt piac területe- jobban bevonva és kissé átalakítva a térfal elemeit, a főtér kialakítására lehetőséget kínál. A téren volt mindig - a szökőkút alá rejtve ott is van- a „falukútja”, amely ezúton felújításra kerül, hogy visszahozzuk, bemutassuk és hangsúlyozzuk a víz jelentőségét a mindennapokban, valamint hogy régi méltóságát helyreállítsuk.
Az új közvilágítás elemei is a megcélzott hangulat érdekében kerülnek kialakításra, a rendezvények kiszolgálására új közterületi közmű-csatlakozó pontok lesznek kiépítve. A főtér egy öbleként, mint teljesen új, hangsúlyos elem a Borsay-kastély részben kinyitott udvara jelenik meg, lehozva-behozva, illetve más nézőpontba helyezve a meglévő zöldterületet, és a településrész egyik legfontosabb, leglátványosabb épületét. A kialakuló új kis teresedésen, méltó környezetbe helyezve kerül át az átfogalmazott hősi emlékmű, a zenepavilon és egy kis színpadtér, azaz új közösségi terek is helyet kapnak. A Borsay-kastély kertje az új közösségi tértől a fölső szinten lesz kerítéssel és növényzettel leválasztva, azonban rendezvények idején a szomszédos Zimmermann-ház felől megnyitott kapun és a kerten keresztül körbejárhatóvá és átjárhatóvá válik.
A fő utcán új növények lesznek telepítve, amelyek a hely, a táj karakternövényei is egyben. Ezek elsősorban a felfuttatott szőlők, valamint a kultúrtáj karakternövénye
a berkenye.
Műszaki tartalom fő elemei mennyiségekkel
Vízvezeték hálózat cseréje A hálózat elavult, gyakoriak a csőtörések, az új
burkolatok alatt semmiképpen nem hagyható meg. A cserével egyidejűleg kiépítésre kerül a szökőkút vízellátására szolgáló ágvezeték is.
A teljes gerincvezeték hossza, dimenziója: 160 x 9,5 mm 168 fm
110 x 6,6 mm 195 fm
Fogyasztói leágazások hossza, dimenziója: 25 x 2,3 mm 105 fm
32 x 3,0 mm 40 fm
Elektromos munkák, légvezetékek földkábelre cserélése, új közvilágítás, a rendezvények és árusító pavilonok elektromos ellátásának kiépítése.
A világörökségi terület térrendszerének, a főtér rangjának - és a települési HÉSZ-nek is megfelelően - a légkábelek a beavatkozási területen föld alá kerülnek, így újra zavartalanul élvezhetővé, egybeláthatóvá válik mindhárom dimenzió-térfal, mint a megidézett "aranykorban". A közvilágítás megújul, a rendezvényeknek és a tervezett árusító pavilonoknak új földkábeles ellátású csatlakozási pontok épülnek ki. áramszolgáltatói elosztó hálózat: kábel
Kábelfektetés árokba, homokágyba 1668 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 342 fm

közvilágítás új egykarú kandelláber telepítése 17 db
Kábelfektetés árokba, homokágyba 561 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 285 fm
fogyasztói mérőhely és mért hálózat (lakosság)
Kábelfektetés árokba, homokágyba 279 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 192 fm
energia pont
Kábelfektetés árokba, homokágyba 167 fm
Kábelfektetés védőcsőbe 20 fm
energia oszlop 11 db
Infokommunikációs légvezetékek földalattira cserélése a világörökségi terület térrendszerének, a főtér rangjának - és a települési HÉSZ-nek is megfelelően a légvezeték-mentesítés valamennyi közműre vonatkozik.
Az új nyomvonal a Rákóczi út 7 és 97 és a József Attila utca 22-28/A házszámok közötti részt érinti. A gerincvonalon PE-T/110-es az ingatlan bekötések pedig LPE/40 védőcsővel kerülnek kivitelezésre.
kábel behúzás védőcsőbe 1687 fm
kábel bekötés kifejtési pontoknál 636 db
Új általános térburkolatok a meglévő térszerkezetben A világörökségi területhez méltó új, összefüggő térburkolatok kerülnek kialakításra a meglévő aszfaltburkolatok helyén. Új utak, járdák nem kerülnek kialakításra. A terület közlekedési és parkolási rendszere változatlan marad, az összefüggő burkolati rendszer kialakításával akadálymentesen bejárható tér jön létre. (a megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályának nyilatkozata alapján, a tervezett beavatkozás szakhatósági engedély nélkül végezhető.)
Térkő burkolat építése 5.128,0 m2
Süllyesztett kertiszegély építése 1.698,0 fm
Új NA KGPVC csapadékvíz csatorna építése 81,0 fm
Új növényzet telepítése a meglévő térstruktúrában A meglévő növényzet részben a cserélendő vízvezeték hálózatra van telepítve, a jelenlegi főtér-teresedésén pedig
rossz egészségi állapotú fák találhatók. Az új fasorok - köztük új telepítésű, koros fák -, lugasok és ültető szigeteik a közlekedési-parkolási rendszert, az elsődleges autós és gyalogos közlekedési zónák elkülönítését is szolgálják, illetve felszíni vízelvezetésben helyi pontra lejtéses rendszerben a csapadékvíz egy részét el tudják szikkasztani. A művelődési ház melletti park is megújításra kerül. A zöldfelületekhez öntözőrendszer is kiépítésre kerül.
Talajelőkészítés 1145 m2
Növény telepítés 2987 db
Gyepesítés 2183 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (minimum 36 hónap maximum 60 hónap) 10
2 M1./ 1. Az MV-É jelölésű felelős műszaki vezető pozícióra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap)) 10
3 M1./ 2. Az MV-É-V jelölésű műszaki vezető építményvillamossági szakterület pozícióra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 7
4 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása teljesítés alatt: (max. 5 fő) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ
A megvalósuló építési beruházás komplexitása, valamint a környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kell igazolnia. Mind Magyarországon letelepedett mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. alapján, építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltétel a 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, ép. kivit. tev. végzők névj. való szereplés (nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország ennek megfelelő nyilv. szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt eng., jogosítvánnyal vagy szerv., kamarai tagsággal való rend.), melyet Mo-i gazdasági szereplő esetén AK a MKIK nyilvántartásából, nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilv.-ból ellenőriz, ha AK ez úton nem tud hozzájutni a rel. információhoz, AT köteles a névj. szereplés tényét vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezését igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. alapján alkalmatlan az AT, ha – Mo.-n letelepedett gazd. szer. esetén – az ajánlattevő, vagy ép. kiv. tev. végző alváll. nem szerepel az Étv. szerinti, ép. kiv. tev. végzők névjegyzékében, illetve – nem Mo.-n letelepedett gazd. szer. esetén – AT, vagy ép. kiv. tev.t végző alváll. nem szerepel a letelepedés szerinti ország szerinti ennek megfelelő nyilv., vagy az érintett gazd. szer. nem rend. a letelepedés szerinti országban erre vonatk. előírt eng., jog. vagy szerv., kamarai tags.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásokból.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§-ára tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Szakemberek: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT mutassa be azon szakembereit, akiket közvetlenül be kíván vonni a teljesítésbe. Ha a bemutatott szakember szerepel az illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásban, úgy meg kell adni szakmai/kamarai regisztráció számát, illetve a jogosultság első megszerzésének időpontját, év/hónap/nap pontossággal. (A képzettségét igazoló dokumentumok benyújtása ez esetben nem szükséges, hanem AK ellenőrzi jogosultság meglétét és érvényességét a nyilvántartásból.) Ha a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető AK által a nyilvántartáson keresztül, azonban érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultságot igazoló okiratot egyszerű másolatban kell benyújtani (a képzettségét igazoló dokumentumok csatolása szintén nem szükséges). Ha a szakember nem szerepel az illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásban úgy csatolni kell hozzá a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. szerinti előírt képesítési minimum követelményeknek való megfelelést igazoló, illetve az előírt képzettség, végzettség, és minimális szakmai gyakorlati idő meglétét alátámasztó dokumentumokat is (önéletrajz, és adott esetben a releváns szakképzettségét, illetve végzettséget igazoló okiratok) és a szakember nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén gondoskodik az adott szakmai/ kamarai nyilvántartásba vételéről. Ez esetben a jogszabályi követelményeknek való megfelelést (a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. szerinti képesítési minimum illetve az ezzel egyenértékű szakképzettség meglétét, és az előírt min. szakmai gyakorlati időt) a becsatolt dokumentumok, és a szakember szakmai önéletrajzában adott nyilatkozatok alapján AK ellenőrzi. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ez esetben az egyenértékűség bizonyítása (ide értve azt is, hogy az adott szakember a hazai nyilvántartásba vétel nélkül is végezhet szakértői tevékenységet) az ajánlattevő feladata.
M.2./Referenciák: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) alapján AT mutassa be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül (60 hónap) szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő építési munkáit ismertető referenciáit, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b) az építési beruházás tárgyát, teljesítés helyét, valamint mennyiségét, leírását,
c) a kezdés időpontját év-hónap-nap pontossággal;
d) a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal),
e) a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (ez utóbbit abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan)
f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g)a ref. információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. alkalmazandó. Az AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés résztelj.ként valósult meg. A referenciák igazolása kizárólag a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással történhet.
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos igazolási módra vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen eljárásban nem alkalmazandók. AT felhívja a figyelmet, hogy az értékelésbe bevont szakemberek esetében már az ajánlathoz csatolni kell a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. illetve 439/2013. (XI. 20.) Korm. r. szerinti előírt releváns szakmai gyakorlatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot is, olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelésre kerülő releváns többlet szakmai tapasztalat is egyértelműen megállapítható legyen, és amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírtak szerinti alábbi jogosultságokkal rendelkező szakemberekkel (Ajánlatkérő a szakemberek közti átfedést lehetővé teszi):
M.1/1 legalább 1 fő, a Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész szerinti MV-É jelölésű (Építési szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, avagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel / képzettséggel, valamint szakmagyakorlási idővel rendelkező szakemberrel, továbbá
M.1/2 legalább 1 fő, Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. 2. rész (Szakági felelős műszaki vezetők) 5. pontja szerinti MV-ÉV jelölésű Építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, avagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel / képzettséggel, valamint szakmagyakorlási idővel rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő a szakemberek esetében az előírtakkal egyenértékű végzettséggel való rendelkezéssel történő megfelelést is lehetővé teszi, ez esetben az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban olyan szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) építési-kivitelezési referenciamunkákkal, amelyek tartalmazzák legalább a következő munkarészeket (a referencia-követelményeknek való megfelelés több szerződéssel is igazolható):
- térkő-burkolatépítést/cserét, amelynek felülete elérte legalább a 3000 m2-t,
- elektromos munkákat, amelyek magukban foglalták földkábelek telepítését és/vagy közvilágítás kivitelezést/rekonstrukciót és/vagy földalatti infokommunikációs vezetékek kiépítését, valamint vízgerincvezeték kiépítését és/vagy cseréjét.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Az ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett referenciákat fogadja el a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2a) bekezdése alapján.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke az ÁFA és tartalékkeret nélküli nélkül számítot vállalkozói 0,5 %-ának megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett napra, felső határa a tartalékkeret nélküli teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 20%-a. Hibás teljesítési kötbér a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazására vonatkozó vállalás be nem tartása esetére: Amennyiben megállapítást nyer, hogy az adott részszámlázási időszakban, illetve a végszámla benyújtásának esetében az eredményes átadás-átvételi eljárás megkezdésének az időpontjáig a hátrányos helyzetű munkavállaló(k) által normál (napi 8 órás) munkaidővel számítva, az összesen teljesített munkanapok száma nem éri el az ajánlatban vállalt hátrányos helyzetű személyek számának figyelembevételével az adott részszámlázási időszakra vonatkozóan megfelelően kiszámított munkanapok mennyiségét, a Vállalkozó az elmaradt munkanapok után (minden teljes munkanap után) az ÁFA és tartalékkeret nélkül vállalkozói díj 0,3 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére kötelezett. Felső határa legfeljebb tartalékkeret nélküli teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Vállalkozó felelős Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek összege az ÁFA és tartalékkeret nélküli nélkül számítot vállalkozói díj 25 %-a. Felelősségbiztosítás: A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a Létesítményre mint a kockázatviselés helyére, a Megrendelőt is, mint kedvezményezettet feltüntető, a kivitelezés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 25.000.000 forint/káresemény és minimum 100.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A felelősségbiztosítási kötvény másolati példányának, illetve a biztosítási díj befizetése igazolása a szerződés hatálybalépésének feltétele. Jótállási biztosíték: Vállalkozó - a jótállási kötelezettsége teljesítésének
biztosítására, a jótállási/garanciális időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezetére, a vállalt teljes jótállási időszakra - jótállási biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdésekben foglaltak szerint. Jótállási biztosíték mértéke az ÁFA és tartalékkeret nélküli nélkül számítot Vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 5%-a. Részletek a Dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő jelen közbeszerzés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (GINOP-7.1.6-16-2017-00005 számú projekt) biztosítja. A finansz. módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rend. 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (támogatási intenzitás: 100,0000000%) A Megrendelő, Vállalkozó igénye esetén előleget fizet, amelynek maximális mértéke a szerződésben foglalt- tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj 30%-a, a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján, melynek igénybevételét előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásához köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában beszámítással, egyenlő mértékben kerül elszámolásra. Részszámlázás: A nyertes AT ajánlattevő legfeljebb 3 részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani. 1.részszámla: a vállalkozói díj legalább 25 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően nyújtható be. Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom ellenértéke. 2. részszámla: a vállalkozói díj legalább 50 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően
nyújtható be. Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom ellenértéke. 3. részszámla: a vállalkozói díj legalább 75 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően nyújtható be. Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom ellenértéke. 4. Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, szerződésszerű hiba és hiánymentes, eredményes műszaki átadás-átvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után nyújtható be. Mértéke: a vállalkozói díj fennmaradó része, max. 25 %-a. Ajánlatkérő egyebekben hivatkozik a a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bekezdéseire, valamint az alvállalkozói kifizetések tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire. A szerződésszerű teljesítéshez a teljes nettó vállalkozói díj 5% -ának mértékéig feltételesen felhasználható tartalékkeret áll rendelkezésre. Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásnak minősül. Ajánlatkérő a tárgyi projekt támogatási szerződése módosításával kapcsolatban, a forrás kiegészítése érdekében változás-bejelentőt nyújtott be. Ennek megfelelően az eljárás eredményeként kihirdetett nyertes Ajánlattevővel a szerződés érvényesen létrejön, azonban annak hatályba lépésének időpontja az a nap lesz, amikor a Támogatási Szerződés módosítása az Ajánlatekérővel aláírásra kerül. A forrás-kiegészítésre irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását a Felek olyan körülménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bontó feltételnek minősül.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,-HUF
A befizetés helye: Mád Község Önkormányzata számlájára
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11734145-15726335-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont esetében fordított arányosítás, 2., 3.,4.,5. részszempont esetében egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)AK a Kbt.57.§(1)bek. szerint KDt készít melyet AK a KD-t az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2)Kieg. táj.: a Kbt .56.§(1)-(5) és (7)bek, a Kbt.114.§(6)bek és KD szerint. ATnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük. 3)Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül. 4)Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják. 5)Közös ajánlattétel:Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. 6)AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b) Kbt.66.§(2) szerinti nyilatkozatot, c) Kbt. 62. § (1) k) pont kb) kc) alpontja szerinti nyilatkozatot, d) NYILATKOZATot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 7)ATnek, valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania:-Kbt.66.§ (6) bek.,67.§ (1),(3) és (4),bek., 65.§ (7) bek. nyilatkozatot, (Kbt.66§ (6) és 65.§(7) bek. esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) - kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt.65.§ (7). bek. alapján. 8)Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája,meghatalmazott esetén meghatalmazás.9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is. 10) Formai kötöttség :A Kbt.47.§(2) és az EKR rendelet 10.§ rendelkezései szerint.11)AT az ajánlata részeként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolja. Érvénytelen az ajánlat,ha az AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. 12)AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást elfogadja.13)Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékében történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg az AF III.1.3)M.1, M.2. pontjaiban.14) Nyertes AT köteles -legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési-szerelési felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, min 100.000.000.- HUF/év, min 25.000.000, .HUF/kár összegre. 15.) AK a 81.§ (4) bekezdését alkalmazza. 16) AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját alkalmazza. 17) FAKSZ: Hámos István, e-mail:hamos.istvan@trend-m.hu, cím:1116 Budapest, Temesvár u. 20. lajstromszám: 00052 18) Értékelés: Ponthatárok: 0-100 pont, Pontozás: 1. részszempont:fordított arányosítás, 2,3,4 részszempont: arányosítás. 19) Ajánlatkérő változásbejelentőt nyújtott be a támogatási szerződéssel kapcsolatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján, a változásbejelentő az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja 20) Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő, érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumokkal. Részletek a Dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges