Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/88
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.09.
Iktatószám: 8677/2022
CPV Kód: 79950000-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3,HUZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft;Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 31. § (3) bekezdés szerinti központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 162/2020. (IV. 30.) Kr. szerinti tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tünde
Telefon: +36 17956366
E-mail: tunde.kovacs@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nkoh.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 31. § (3) bekezdés szerinti központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 162/2020. (IV. 30.) Kr. szerinti tevékenység
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés-keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR001620272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79950000-8
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott érintett szervezetek számára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 50000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés-keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45237000-7
További tárgyak: 45340000-2
45451000-3
51000000-9
55000000-0
55300000-3
79300000-7
79310000-0
79320000-3
79340000-9
79416000-3
79710000-4
79821000-5
79822500-7
79952000-2
79960000-1
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92312000-1
92331100-1
92340000-6
92360000-2
92370000-5
92620000-3
92621000-0
92622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3,HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, de adott esetben, más országok is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás különféle rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek és a konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződés(ek)ben foglaltak szerint. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: eseti vagy rendszeres, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott esemény tervezése, előkészítése, koordinációja és megvalósítása során felmerülő feladat, így különösen: rendezvénykoncepció kialakítás, rendezvényhez kapcsolódó prezentáció (ideértve a sportprezentációt is), rendezvény koordináció, helyszínbiztosítás, őrzés, rendezvénytechnika (ideértve a hang-, világítás-, színpad-, video- és vizuáltechnikát, a televízió- és biztonságtechnikát is) és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatás, rendezvénytechnikai eszközbiztosítás, berendezés, dekoráció, catering biztosítás, kiegészítő programelem és előadó biztosítás, szállásbiztosítás, rendezvényhez kapcsolódó szállítás és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.
A kiegészítő szolgáltatások körét az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel II.2.2) és II.2.4) pontja tartalmazza.
A keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokra, valamint kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan további információ még nem áll rendelkezésre, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől és a pénzügyi források rendelkezésre állásától is függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható.
Ennek megfelelően ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés(ek) megkötése érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás(ok) során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.
A szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek különösen a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, az e szervezetek által alapított vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok, azok a szervezetek, amelyek javára mindezen szervezetek eljárhatnak, valamint a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan, kiemelt kommunikációs feladatot megvalósító vagy a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez önként csatlakozó egyéb szervezetek lesznek, amely legalább 1000 szervezetet jelent.
A keretmegállapodás hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre, kivéve, azokat, akik a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez való csatlakozást önként vállalják.
A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti feladatokat, hanem ezen túlmenően, az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi szerződések teljesítésének vonatkozásában. A keretmegállapodás időtartama alatt éppen ezért előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégíteni a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző szerződések összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az egyidejűleg fellépő több beszerzési igényt nem lehetne rugalmas módon, kellő időben kielégíteni. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás, illetőleg a fokozott teljesítési képesség a megkötendő keretmegállapodás időtartama alatt, elvárás.
A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő információvédelemi rendszer és a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartása elvárás.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.
A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb bemutatását a dokumentáció tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékelte az ajánlatokat.
Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre. Ár - Súlyszám: 362
1.Hangtechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15
2.Világítástechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15
3.Színpadtechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15
4.Műszaki háttérszolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14
5.Videotechnikai szolgáltatások, vizuáltechnika, virtuális rendezvény vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:16
6.Televíziótechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:16
7.Bútorok, berendezések vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár /Súlysz.:14
8.Rendezvénykellékek vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14
9.Rendezvénydekoráció vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14
10.Kerítések, kordonok, konténerek, szaniterek vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14
11.Sátrak, aljzatok, színpadelemek, standelemek vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14
12.Catering vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:17
13.Rendezvény programlehetőségek, foglalkozások, fellépők vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:17
14.Rendezvényszervezési szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:20
15.Szállás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15
16.Biztonságtechnikai szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:16
17.Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9
18.Stratégiai tervezés és tanácsadás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:10
19.Kreatív koncepcióalkotás, szövegírás és grafikai tervezés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14
20.Nyomdai szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9
21.Fotózás, videófelvétel készítés, rendezvénydokumentálás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:11
22.Film- és rádióreklám gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14
23.Reklámajándékok és ruházat gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9
24.Marketing és dekorációs elemek gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9
25.Online ügynökségi feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:12
26.PR ügynökségi feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 12
27.Kutatási feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár /Súlysz.:7
Minőségi szempontok:
28. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 11
29. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
30. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12
31. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
32. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12
33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
34. Médiavásárlás (hiperlokális médiumok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12
35. Médiavásárlás (hiperlokális médiumok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
36. Médiavásárlás (közterületi és mozi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 14
37. Médiavásárlás (közterületi és mozi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
38. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 15
39. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
40. Médiavásárlás (közösségi média) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
41. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám:
15
42. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
43. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) /
Súlyszám: 15
44. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
45. Külföldi médiavásárlás (EU-n belüli országok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító
kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
46. Külföldi médiavásárlás (Európai Unió-n kívüli európai ország, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett
összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
47. Külföldi médiavásárlás (egyéb ország, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény
(%) / Súlyszám: 3
48. Rendezvényszervezés ügyviteli díja vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító mérték (%) / Súlyszám: 20
49. A teljesítésben részt vevő személyi állomány szervezettségének mértéke (fő) / Súlyszám: 20
50. Személyi állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
51. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5
52. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 241 - 636317
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés-keretmegállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/08 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft
Nemzeti azonosítószám: 23444030241
Postai cím: Tövis utca Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@moonlightevent.hu
Telefon: +36 305447884
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25319721210
Postai cím: Gábor Áron Utca 22
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: sarolta.odrobina@vegroup.hu
Telefon: +36 14300408
Internetcím(ek): (URL) www.vegroup.hu
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft.: III.1.4) M1) b) alkalm.köv., III.1.4) M2) b)szerinti stratégiai tervezési feladatok, III.1.4) M2) c) pont szerinti vezető biztonság technikus feladatok, III.1.4) M2) e) minőségbiztosítási feladatok, médiatervezés és vásárlás
Visual Europe Zrt.: műszaki-technikai feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)