Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/87
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.06.
Iktatószám: 8694/2022
CPV Kód: 90910000-9
Ajánlatkérő: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18680188213
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519541
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KKÁT telephelyen lévő épületek takarítása
Hivatkozási szám: EKR001495382021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KKÁT telephelyen lévő épületek (KKÁT, BOIÉ, ŐVK, 1177-es épület) takarítása, valamint téli időszakban az udvartér hó- és síkosság mentesítése, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 179934092 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A KKÁT telephelyen lévő épületek takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90620000-9
További tárgyak: 90630000-2
90911300-9
90919100-3
90919200-4
98312000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) feladat: A szerződés megkötését követően, de legkorábban 2022. május 1. napjától elvégzendő feladatok:
Vállalkozói díj átalányáras elszámolású része:
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) helyiségeinek (6.095 m2) takarítása,
Beléptető Operatív és Irányító Épület (BOIÉ) helyiségeinek (1.300 m2) takarítása,
Őrzésvédelmi Központ (ŐVK) helyiségeinek (260 m2) takarítása,
1177-es épület helyiségeinek (262 m2) takarítása,
KKÁT öltözők takarítása és védőruha készlet kezelése,
A telephelyhez tartozó járda, közlekedő út, parkoló takarítása, téli időszakban hó- és síkosság mentesítése. (7.953 m2,)
Vállalkozói díj tételes elszámolású része:
KKÁT takarítása, öltözők üzemeltetése és ügyeleti feladatainak többletdíja 3 műszakos munkarendben
Öltöző ügyeleti munka 1 műszak 460 nap
Ügyelet 2 műszak 460 nap
Ügyeleti hívásra végzett takarítói munka 1 takarító 3840 óra
Bútorszövet- és kárpittisztítás 1. készlet ( nagyságrendileg 260 bútor, szék, fotel, fotelágy, kanapé) 4 alkalom
Udvartér hó és síkosság mentesítése
Járda 590 m2 40 alkalom
Közlekedő út és menekülési útvonal 6112 m2 40 alkalom
Parkoló 1251 m2 40 alkalom
Egyedi takarítási feladatok:
Bútorszövet- és kárpittisztítás 500 m2
Hideg burkolat takarítás 5000 m2
Melegburkolat takarítás 5000 m2
Üvegfelület tisztítása 1000 m2
B) KKÁT III. ütem 3. fázis részeként megépült épületrész takarítása, a takarítandó felület nagysága: 620 m2. (legkorábban 2023. szeptember 1. napjától)
C) ŐVK új épületrész takarítása: havonkénti gyakorisággal, a takarítandó felület nagysága: 220 m2. (legkorábban 2024. január 1-től napjától)
A feladatok ellátásához minimum öt fő személyzet szükséges. Munkát végezni kizárólag az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv. 11. §-a alapján illetékes rendőrhatóság által adott közbiztonsági engedély megléte esetén lehet.
További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevont 2 fő takarító szakembernek "ellenőrzött területen" szerzett összesített szakmai tapasztalatának ideje (max. 60 hónap/fő összesen max. 120 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1./Részajánlat tétel kizárva, oka: A KKÁT radioaktív hulladék tároló, melynek takarítása különleges képzettséget igényel, változó feladat mennyiség elvégzését igényli, ezért a telephely takarítási feladatait részekre bontani, csak a hatékonyság csökkenése és költségnövekedése mellett lehetséges.
2./ Ellenőrzött terület (zóna) alatt Ajánlatkérő a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti fogalmat érti. "Ellenőrzött terület: olyan terület, amelyre a sugárvédelem érdekében, vagy a radioaktív szennyeződés terjedésének megakadályozása érdekében különleges szabályok vonatkoznak, és amely területre történő belépés ellenőrzés mellett történik.”
3./ Szerződéskötési feltétel:
- A Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, ISO 9001 és 14001 szerinti minőség és környezetirányítási (vagy azzal egyenértékű) rendszert kell működtetnie, amelynek a meglétét a szerződéskötésig igazolni kell.
- a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással;
- a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy az M.2.2) pontra bemutatott szakemberek rendelkeznek 487/2015. (XII. 30.) Korm rendelet szerinti alap fokozatú sugárvédelmi képesítéssel.
4./ Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ellenőrzött területen csak a 487/2015. (XII. 30.) Korm rendelet szerinti alap fokozatú sugárvédelmi képesítéssel rendelkező szakember végezhet tevékenységet!
5./ Az ajánlatkérő a beszerzés II. üteme tekintetében fenntartja magának a jogot, hogy éljen a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a lehetőségével:
a) a II. ütem rövid műszaki- szakmai tartalma:
Beléptető Operatív és Irányító Épület (BOIÉ) bővítés utáni helyiségeinek (1.120 m2) takarítása,
Az elvégzendő feladatok :
Vállalkozói díj tételes elszámolású része:
KKÁT takarítása, öltözők üzemeltetése és ügyeleti feladatainak többletdíja 3 műszakos munkarendben
Öltöző ügyeleti munka 1 műszak 460 nap
Ügyelet 2 műszak 460 nap
Ügyeleti hívásra végzett takarítói munka 1 takarító 3840 óra
Bútorszövet- és kárpittisztítás 1. készlet ( nagyságrendileg 260 bútor, szék, fotel, fotelágy, kanapé) 4 alkalom
Egyedi takarítási feladatok:
Bútorszövet- és kárpittisztítás 500 m2
Hideg burkolat takarítás 5000 m2
Melegburkolat takarítás 5000 m2
Üvegfelület tisztítása 1000 m2
b) a szerződéses feltételekre a jelen eljárásban megadottak az irányadóak (a tárgyalásos eljárás figyelembevételével).
c) II. ütem becsült értéke: nettó 15 854 700,00 Ft
d) A szerződés időtartama: 12 hónap
A tervezett kezdés: 2025. május 1.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 248 - 656837
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KKÁT telephelyen lévő épületek takarítása, valamint téli időszakban az udvartér hó- és síkosságmentesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25070842217
Postai cím: Kurcsatov Utca 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dctu.hu
Telefon: +36 75510530
Internetcím(ek): (URL) www.dctuzemi.hu
Fax: +36 75510530
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 232170911
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 179934092
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
- Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7030 Paks, Kurcsatov Utca 24.; adószám: 25070842217)
A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel el nem bírált ajánlatot tevők:
- UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (székhely: 4034 Debrecen Vágóhíd utca 14.; adószám: 13646231209)
- DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Obsitos utca 2.; adószám: 23912940217)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)