Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/15
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.22.
Iktatószám: 89/2018
CPV Kód: 45233110-3
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU311; HU311; HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG Építő Kft. (STR M30 Konzorcium);STRABAG AG (STR M30 Konzorcium);Colas Út Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők);Colas Hungária Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők);Hódút Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők);Duna Aszfalt Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszok és kapcsolódólétesítményeik kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. rész: M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti A építési szakasz, 30+100 - 40+500 km sz. közötti szakaszés kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.09).
II. rész: M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 - 64+700 km sz. közötti szakaszés kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.10).
III. rész: M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti C építési szakasz, 64+700 - 86+848,05 km sz. közötti szakaszés kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.11).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 179320041438 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 30+100 - 40+500 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65000000-3
További tárgyak: 31600000-2
45315300-1
45315600-4
45315500-3
45210000-2
45221100-3
45223710-6
45233000-9
45233130-9
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: M30 autópálya 30+100 - 40+500 km sz. közötti szakaszon.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 mkoronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel;
- ~ 10,4 km M30 autópálya építése új nyomvonalon;
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (306. sz. főúti, Szikszó-dél csomópont);
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 2 db (2617 j. út, korrekciója, II.KB1 j. út);
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 4 db;
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 18 db;
- Hídműtárgyak: 7 db (4 db új felüljáró építése, 3 db új aluljáró építése);
- Kis-Sajó és földút feletti felüljáró híd 3 nyílásának méretei 19+23+19 méter, támaszközei 20,05+24,20+20,05méter
- Kétoldali tengelysúlymérő állomás;
- Tengelysúlymérő állomáshoz tartozó épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db);
- Várható közműkeresztezések, kiváltások:
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (tengelysúlymérő állomáson),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek).
- Érintésvédelem;
- Növénytelepítési feladatok;
- Vízépítési feladatok (árapasztó vápa korrekciója, Kis-Sajó tisztítása, burkolása, meglévő meder korrekciója,új levezető meder építése);
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring);
- Forgalomtechnikai feladatok;
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére);
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, követő kivitelezési szakaszhoz;
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése;
- Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatóságiengedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása;
- Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt);
- Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése;
- Híd kiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése:
- elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontokkivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval;
- Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése;
- Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben;
- Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kivitelitervekben;
- Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben;
- Régészeti szakfelügyelet.
A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
3 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 3
4 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 2
5 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
6 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00003 a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 40+500 - 64+700 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65000000-3
További tárgyak: 31600000-2
45315300-1
45315600-4
45315500-3
45210000-2
45221100-3
45223710-6
45233000-9
45233130-9
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: M30 autópálya 40+500 - 64+700 km sz. közötti szakaszon.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 mkoronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel;
- ~ 24,2 km M30 autópálya építése új nyomvonalon;
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (2624 és 3703 j. utak csomópontja; 3. sz. főúti csomópont [Encs]);
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 5 db (2622 j. út, 2624 j. út és 3703 j. út, 39. sz.főút korrekciói, 26149 j. bekötőút);
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 9 db;
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 39 db;
- 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen;
- Hídműtárgyak: 21 db (10 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése);
- Aluljáró V2.j. vadátjáró híd 2 nyílásának méretei 31,96+26,97 méter, támaszközei 33,16+28,98 m
- Kétoldali komplex pihenőhely;
- Encsi Autópálya Mérnökség (iroda, műhely, sótároló, hidegraktár, tároló, rendőrség épület, töltőállomás)tervezése és kivitelezése;
- Komplex pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db);
- Abaújdevecser-Forró közötti kerékpárút;
- Encsi gyalogjárda;
- Encs-Forró közötti kerékpárút;
- Encs-Abaújdevecser közötti gyalog-és kerékpárút;
- Zajárnyékoló fal építése;
- Várható közműkeresztezések, kiváltások:
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, középfeszültségű villamosvezetékek,
- Kisfeszültségű magánvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (Halmaj csomópont, Forró, Encsi csomópont, komplex pihenőhely térvilágítás),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek, nagynyomású vezetékek,bányaüzemi hírközlő kábelek),
- Érintésvédelem,
- Növénytelepítési feladatok.
- Vízépítési feladatok (Vasonca-patak mederkorrekció, levezető medrek, Csobádi-patak mederkorrekcióGalambos-patak mederkorrekció, Devecseri-patak I. és II. sz. mederkorrekció);
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring);
- Forgalomtechnikai feladatok;
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére);
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz;
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése;
- Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatóságiengedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása;
- Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt);
- Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése;
- Híd kiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése;
- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontokkivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval;
- ÜHK eszközök FIR integrációja;
- Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése;
- Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben;
- Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kivitelitervekben;
- Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben;
- Régészeti szakfelügyelet.
A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
3 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 3
4 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 2
5 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
6 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00003 a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 64+700 - 86+848,05 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65000000-3
További tárgyak: 31600000-2
45315300-1
45315600-4
45315500-3
45210000-2
45221100-3
45223710-6
45233000-9
45233130-9
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: M30 autópálya 64+700 - 86+848,05 km sz. közötti szakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 mkoronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,
- ~ 22,2 km M30 autópálya építése,
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (3.sz. főút csomópontja [Garadna]; 3. sz. főúti csomópont[Hernádszurdok]),
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 5 db (2626 j. út, 3030 j. út, 2627 j. út, 26147 j. út(2x) korrekciói),
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 6 db,
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 22 db,
- 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,
- Hídműtárgyak: 20 db (16 db új felüljáró építése, 4 db új aluljáró építése),
- Aluljáró 2626. j. út alatti híd 2 nyílásának méretei 27,65+29,66 méter, támaszközei 29,10+31,10 m,
- 5 db támfal építése;
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhely,
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, 2 pihenőben összesen 4 db),
- Kerékpárút a 3030 j. út korrekció 2+708 km sz. - 3+038 km sz. közötti (távlati 3.sz. főút) szakasza mellett,
- Zajárnyékoló fal építése,
- Meglévő útátjáró burkolatcseréje a Miskolc - Tornyosnémeti vv. 433+11 hm szelvényében;
- Meglévő útátjáró megszüntetése a Miskolc - Tornyosnémeti vv. 490+72 hm szelvényében;
- Levezető medrek vasúti keresztezéseinek kialakítása (keretelemek);
- Várható közműkeresztezések, kiváltások,
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, középfeszültségű villamosvezetékek,
- Kisfeszültségű magánvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (egyszerű pihenőhelyek térvilágítás),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Vasúti biztosítóberendezés és hírközlési kábelek kiváltása,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek, bányaüzemi hírközlőkábelek),
- Üzemi Hírközlési központ, 30+100 - 86+848,05 km sz. közötti szakasz minden ÜHK eszközének FIRintegrációja,
- Érintésvédelem;
- Növénytelepítési feladatok;
- Vízépítési feladatok (Csere-patak mederkorrekciója, Bélus-patak korrekciója, levezető meder építése,Garadna-patak rendezése, Bársonyos öntöző csatorna korrekciója, 5. sz. levezető meder korrekciója, Borsos-patak korrekciója, Perényi-patak korrekciója, meglévő vasúti talpárok bővítése);
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
- Forgalomtechnikai feladatok,
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére);
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz;
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése Minden szakági tervrevonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése,módosítása. Építési engedélyek módosítása,
- Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt);
- Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
- Híd kiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,
- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontokkivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
- Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
- Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
- Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kivitelitervekben,
- Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben.
Régészeti szakfelügyelet.
A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
3 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 3
4 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 2
5 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
6 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00003 a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 142 - 291449
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 30+100 - 40+500 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Kft. (STR M30 Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: abel.santa@strabag.com
Telefon: +36 13585010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13585441
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: STRABAG AG (STR M30 Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ortenburgerstraße 27.
Város: Spittal an der Drau
NUTS-kód: AT212
Postai irányítószám: AT-9800
Ország: AT
E-mail: abel.santa@strabag.com
Telefon: +36 13585010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13585441
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36824000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39944503947
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 40+500 - 64+700 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Colas Hungária Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66925000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75394388971
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 64+700 - 86+848,05 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hódút Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@hodut.hu
Telefon: +36 19201404
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@hodut.hu
Telefon: +36 19201404
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54449000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63981148520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
I. rész:
1.STR M30 Konzorcium
(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma:12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27.(Ausztria),adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)) (nyertes ajánlattevő)
2.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők
(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03)
3.DS Konzorcium
(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft.,9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08)
4.Swietelsky Magyarország Kft.
(1072 Budapest, Rákóczi út 42.,adószáma:14300327-2-44)
5.Colas Hungária Zrt.
(1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44)
6.EuroAszfalt Kft. és Betonútépítő Zrt. Közös ajánlattevők
(EuroAszfalt Kft., 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.,adószáma:13125811-2-44; Betonútépítő Zrt., 1131 Budapest, Jász u. 156-158.,adószáma:23041565-2-41)
II. rész:
1.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők
(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44) (nyertes ajánlattevő)
2.STR M30 Konzorcium
(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma:12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria),adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44))
3.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők
(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03)
4.DS Konzorcium
(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08)
III. rész:
1.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők
(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03) (nyertes ajánlattevő)
2.STR M30 Konzorcium
(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma:12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria),adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44))
3.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők
(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44)
4.DS Konzorcium
(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08)
Az V.2.5.ponthoz:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez az eljárás mindhárom része vonatkozásában,azok értéke/százalékos mértéke azonban nem ismert,a munkanemek jelen pontban,valamint a VI.4.3) pontban kerülnek ismertetésre.
I. rész:Tervezési feladatok,Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Földgáz szállítóvezeték kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Földmunkák egyes munkarészei,Üzemi hírközlés,Szállítási feladatok,Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása,Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek,Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,Befejező munkák,Geodéziai munkarészek,Esetleges tervezői művezetés,Lőszermentesítés,Régészeti leletmentés,Szakértői feladatok,Szakfelügyeletek,Hulladékkezelés,Őrzés-védelmi feladatok
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Alvállalkozói munkanemek:
II.rész:
Tervezési részfeladatok,fémmentesítés,szakfeiüqyeletek,geodéziai részfeladatok,környezetvédelmi monitorinq,kivitelezés ideje alatti vasúti pályafelügyelet hibaelhárító készenlét,ideiglenes forqalomterelés, építés, bontás,ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása,ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése, üzemeltetése, fenntartása, bontása,hírközlő vezetékek részfeladatai,középfeszültségű vezetékek részfeladatai,kisfeszültséqű vezetékek részfeladatai,út- és közviláqítás részfeladatai,üzemi hírközlés energiaellátása,vízvezetékek részfeladatai,csatorna részfeladatai,közép- és nagynyomású gázvezeték részfeladatai,nagynyomású gázvezetékek részfeladatai,üzemi hírközlés alépítményei és hírközlési rendszer,bontási és területi előkészítési részfeladatok,nem építményspecifikus általános földmunkák részfeladatai,útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés, földmunkák részfeladatai,pályaszerkezeti rétegek részfeladatai,forqalomtechnikai létesítmények részfeladatai,híd- és műtárgyépítés részfeladatai,növénytelepítés, környezetvédelem, rekultiváció,maqasépítmények részfeladatai,zajárnyékoló fal létesítésének részfeladatai,fuvarozási feladatok,őrzés-védelem,hulladékqazdálkodás,vasúti kábelépítmények részfeladatai,Út- autópálya építési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Híd műtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Magasépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Építőmesteri munkarészek,Helyszíni beton és vasbeton munkák,Ácsmunkák,Vakolási, rabicolási feladatok,Szárazépítési feladatok,Tetőfedési feladatok,Burkolási feladatok,Üveqezési feladatok,Festési, mázolási, tapétázás feladatok,Szigetelési feladatok,Takarítási munkák,Villanyszerelési munkák,Épületgépészeti szerelési feladatok,Vegyi-, olajipari és szénhidrogén technológiai csőszerelési munkák,Növénytelepítési munkák,Bádogosmunkák,Nyílászáró beépítés,Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok,Szállítási feladatok,Gépbérlet,Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása,Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek,Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,Geodéziai munkarészek,Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés,Lőszermentesítés,Régészeti leletmentés,Szakfelügyeletek,Cölöpözési feladatok,Kőműves munkák, falazás, szerkezetépítési részfeladatok,Betonacél szerelési faladatok,Zsaluzási és állványozási részfeladatok,Szigetelési feladatok,Sóvédelmi bevonatok készítése,Daruzási feladatok,Acél szerkezetek készítése, szerelése,Öntött aszfalt munkák,Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák,Fuvarozási feladatok,Vasútépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése.
III.rész:Tervezés,Biztosítékok és biztosítások kötése,Közművezetékek építésének és bontásának egyes munkarészei,Előkészítő-és földmunkák építésének egyes munkarészei,Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés építésének egyes munkarészei,Vízépítési munkák egyes munkarészei,Híd- és műtárgyépítés egyes munkarészei,Magasépítmények építésének egyes munkarészei,Növénytelepítés és irtás, környezetvédelemi munkák építésének egyes munkarészei,Szakfelügyeletek,Fémmentesítés,Geodéziai munkák,Régészet,Forgalomtechnikai munkák egyes munkarészei ,Vasútépítési munkák építésének egyes munkarészei,Tervezés,Biztosítékok és biztosítások kötése
Jogorvoslat:Kbt. 148. §-a szerint.
Alkalmazott környezetvédelmi, szociális értékelési szempontok:
-Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben)
-Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)