Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/94
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.17.
Iktatószám: 9418/2022
CPV Kód: 09123000-7
Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Makó Város Önkormányzata közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726913206
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511842
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25430435206
Postai cím: Széchenyi Tér 10
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511842
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18458635206
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511842
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000583022022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000583022022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz-energia beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000583022022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia kereskedelmi szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó Város Önkormányzata közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárásban beszerzendő földgáz szerződéses mennyisége és számított energiaértéke: 559 048 m3; 5 978,995 MWh, amely 34,7522 MJ/m3 fűtőérték és 3,2494 MJ/kWh referencia érték figyelembevételével került meghatározásra.
A beszerezni kívánt földgáz mennyiség 11 fogyasztási helyen kerül felhasználásra, amelyből egy darab 20 m3/h alatti, kilenc darab 20-99 m3/h közötti, míg egy darab 400 m3/h feletti teljesítmény lekötésű fogyasztó.
Ajánlatkérő földgáz-kereskedelmi szerződést kíván kötni.
A szerződéses időszak alatt a megajánlott molekula díj nem változtatható, míg a rendszerhasználati díjak kizárólag a végső ajánlat benyújtását követően bekövetkezett hatósági árváltozással (8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet) egyenes arányban változtathatók.
Az értékesített földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ 1648:2016 szabványban rögzített paramétereknek.
A beszerzés tárgyára irányuló szerződés közép-európai idő szerint 2022.10.01. napján CET 06:00 órakor lép hatályba és 2023.10.01. napján CET 06:00 óráig tartó határozott időtartamra szól. Ajánlatkérő kiemeli, hogy a felhívás I.1) pontjában meghatározott ajánlatkérő szervezetek valamennyien önálló szerződést kötnek a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki adatlap.xlsx nevű táblázatban megadott fogyasztási adatok alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.11) pontjában opciós mennyiséget kötött ki.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezett beszerzendő földgáz mennyiségen felül, a szerződés időtartama alatt lehívható opciós mennyiség a szerződéses mennyiség +50%-a, változatlan szerződéses árakon. Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérőnek egyoldalú, a nyertes ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal van lehetősége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés módszere: a legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontját a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk az EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő vonatkozásában kell benyújtani.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti engedéllyel. Igazolási mód: Az alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Amennyiben az engedély ott nem fellelhető, az engedély másolatának benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen a vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal igazolva.
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő 3 év teljesítését írja elő azzal, hogy a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
• a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét;
• a szállítás tárgyának és mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot);
• a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 400.000 m3 mennyiségű, közbeszerzés tárgya (földgáz szállítása) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Pénznem: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Forrás, fedezet: saját forrás
Ajánlatkérő által választott kereskedelmi szerződéses elszámolás forma: a szerződés időtartamára vonatkozóan fix, magyar forintban kifejezett földgáz ár. Minden felhasználási helyről külön-külön papír alapú számla készül, melyekről nyertes AT elektronikus úton számlaösszesítőt is megküld Vevő részére.
A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes AT kötelezi magát, hogy minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hiba estén kötbért fizet.
a) Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel teljesített földgáz mennyiségére nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti aktuális havi ellenszolgáltatás nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő kötbért, de maximum a teljes (opció nélküli) nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg AK részére.
b) AK által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti mennyiségből az adott hónapban nem teljesített mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át, fizeti meg kötbérként AK részére.
A kötbér maximuma a nettó molekuladíj 5 %-os mértéke. A kötbérmaximumot valamennyi felhasználó vonatkozásában együttesen kell értelmezni.
A kötbérmaximum elérése – függetlenül, hogy az elszámolásra került-e - a szerződés felmondására jogosítja fel AKt.
A Kbt. 135. § (1), (5)-(6), továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései irányadóak.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását NEM követeli meg.
A vonatkozó jogszabályokat a KD tartalmazza.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §-nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
3. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
5. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
6. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.).
7. Az értékelési szempont alapjául a szerződéses időszakra, az összes fogyasztási helyszínre, az opció nélküli szerződéses mennyiség és a megajánlott molekula díj és a forgalomarányos rendszerhasználati díj szorzatainak, valamint az opció nélküli szerződéses mennyiségre megajánlott fix jellegű rendszerhasználati díj összegeként adódó ÁFA nélküli ajánlati ár szolgál, amely nem tartalmazza az MSZKSZ díjat és az Energiaadót sem. Az ajánlati ár egyértelmű és minden ajánlattevő számára azonos tartalom meghatározása érdekében a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként található „Ajánlati ártáblázat” beárazása kötelező, amely mind szerkeszthető formában (Excel), mind aláírt formában (Pdf) az ajánlat részeként kötelező benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok részeként AT-k rendelkezésére bocsátott „Ajánlati ártáblázat” formanyomtatványa az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.
8. AT-nek ajánlatához csatolni kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa szállítandó földgáz energia megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység, emiatt Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell földgázkereskedelmi engedéllyel és erről nyilatkozni szükséges. Az engedély másolati példánya csatolandó az ajánlat részeként, amennyiben AT az ajánlattételkor azzal már rendelkezik, amennyiben a MEKH nyilvántartásából -http://www.mekh.hu/ foldgaz-ipari-engedelyesek-listaja – az engedély meglétét Ak. nem tudja ellenőrizni. Amennyiben nyertes AT a jelen pont szerinti engedéllyel nem rendelkezik a szerződéskötés időpontjában, úgy AK azt a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
9. FAKSZ: Bálint Gyöngyi 00700
10. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143. § (2)-(3) bek. szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
12. Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§ (5)-(6)-ra.
13. AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a Kbt. 81. § (5) bek. szerint jár el.
14. Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a teljes földgáz energia mennyiség együttes megrendeléséből származó gazdasági előnyt, kedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja érvényesíteni tárgyi beszerzési igények összevont versenyeztetésével, ezért a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
15. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért, továbbá az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az árlejtés lezárásakor áll be.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák