Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/115
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.06.17.
Iktatószám:9444/2021
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Keszthely Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány;8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány;8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.07.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734460220
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
Telefon: +36 306274849
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000591832021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000591832021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városfejl. komplex program előkészítése, tervezés
Hivatkozási szám: EKR000591832021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés szerint a „Keszthely Balatonpart városfejlesztési komplex program tervezése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parti zóna fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BM. egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról sz. 1711/2020. (X. 30.) Korm. hat. alapján Keszthely Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a városfejlesztési komplex pr. előkészítése, tervezése, ezen belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejl-hez kiviteli tervek elkészítése kapcs. részesült kormányzati támogatásban. Keszthely Város Önk. ez alapján közbesz.i eljárást ír ki.
Az eljárás célja városfejlesztési komplex programon belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez a kiírásban szereplő tervek elkészítése, egyeztetése és az engedélyezési eljárások lefolytatása. A tervezésnél els. szempont a hosszú távon is fenntartható, alacsony üzemeltetési ktg-ű épületek létesítése, a funkcionalitás, a megújuló energiaforrások alkalmazásával tört. energiahat. biztosítása, az ökológiai egyensúly megtartása, jav., szükséges akadálymentesítés biztosítása. A tervezésnél a digitalizáció (Wifi hotspot, okospad stb.) eszközeinek beépítése.
A tervezési fel. során szüks. figyelembe venni a táji, természeti, települési és közösségi szempontból meghat.jellemzőket (például településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, táji és természeti értékek, terepadottságok, talajviszonyok, területfelhasználás, műemléki és régészeti védettség, természetvédelmi oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság).
A tervezési m. az alábbi részfeladatokból áll:
A. A parti zóna mell. jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejl.
B. Sport és szabadidő központ (Wellness-zóna)
C. Sport-alközpont létesítése a meglévő KRESZ park és Városi Sportcsarnok térségében.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
A. A parti zóna mellékletben jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejlesztése
Hrsz.: „telek tulajdonviszonyok” elnevezésű mell. szerint
Kapcsolódnak hozzá kertépítészeti és magasépítési funkcionális elemek. A fel. ütemezett megvalósíthatóságát kell biztosítani, a tulajdonviszonyok, illetve a későbbi fejlesztési elemek mérlegelésével.
A tervezési folyamatot tanulmányterv elkészítésével és egyeztetésével kell indítani, amelynek akcióterülete a kutyás strandtól (Halászcsárdától) Gyenesdiás közigazgatási határáig tart (Lásd akcióterület lehatárolást a csatolt pdf mellékletek szerint).
Tervezési elemek, megadott lokalizációval:
- sétányok, promenád
- közút, közparkoló
- csapadékvíz elvezetés, kezelés
- egyéb közműkiváltás,
- Sport és Szabadidőközpont közműellátása
- tájépítészeti elemek
- A parti sáv kiemelt fejl. eleme a Sport és Szabadidő kp és kapcs. fejlesztési elemei, amelyek külön tervezési részfeladatot alkotnak, de ezek infrastrukturális ellátása és közlekedési kapcsolatai része ennek a munkarésznek:
- közműcsatlakozások telekhatárig (B. feladatrész határáig)
- előírt parkoló biztosítása telken kívül (vasúti zónában)
- gazdasági út kapcsolat telekhatárig (B. feladatrész határáig)
- sétány kapcsolata telekhatárig (B. feladatrész határáig)
- bringakörút integrálása
- sétány tervezése Libás térségben a jelenlegi parki sétány folytatásaként, Helikon Hotel telkén keresztül, Baron Hotel fejlesztését É-ról megkerülve, a Büdösárok tározó mentén, meglévő és tervezett közutat kísérve a gyenesdiási közig. határig, fásítva. (Tónus KFT engedélyes útterve, bringaút terve figyelembe veendő). Szükséges helyeken csapadékvíz elvezetés, közmű kiváltás.
- A Sport és Szabadidőkp és a strand-zóna fejlesztése a B. munkarész tárgya, ezen a területen belül nincs ebben a munkarészben tervezési feladat, csak a fent jelzett kapcsolatok tervezése
- Tervezett Sport és szabadidőkp(jelenlegi futballpálya) és a vasút közti közterületi sáv rendezése tervezési fel. (illeszkedés, rekonstrukciós tervezés)
- A futballpálya és a Csík Ferenc sétány, vasúti átjáró közti ter. a tervezés egyik súlyponti eleme. Ezen a területen az önk. szándéka a strand és szabadidőközpont parkolóinak lehelyezése, új tömbparkoló létesítése, az önkormányzat és a MÁV által leegyeztetett MÁV tulajdonú területen. A jelenlegi parkolót részben közparkként, zöldfelületként kívánja hasznosítani, később strandkert bővítés lesz.
- Tanösvény megújítása a Zalatour Kemping körny-ben: meglévő burkolatok felújítása, információs és attrakciós elemek elhelyezése (felújítási terv, költségvetés készítése)
A part rehab.szabályozás terület felhasználási elemeit figyelembe véve az alábbi fejlesztési elemek tervezendők:
Közút tervezése, vasúti átjáró korszerűsítésével, ingatlanok feltárását biztosítva
Parkoló tervezése, több ütemű építéssel
Faállomány vizsgálata és gyérítése a parkoló területen
Zöldfelület tervezése – Erzsébet ligetet nem része a feladatnak
Sétány tervezése, bringakörút integrálása
Csapadékvíz elvezetés, kezelés
Villamos energia ellátás, közvilágítás
Egyéb közmű rekonstrukció
Halászcsárda előtti tér környezetrendezése
Tanösvény megújítása a Zalatour Kemping környezetében
Ezen ajánlati rész keretében előreláthatólag legalább 100.000 négyzetméter közterület tervezése valósul meg.
Tanulmányterv készül a teljes A. munkarész területére. Ennek elfogadásával párhuzamosan kiviteli terv és szakági engedélyezési tervek készülnek ütemezett megvalósítást figyelembe véve, a dokumentálás is ütemezetten készüljön. Ezek a területek jellemzően önkormányzati, állami vagy állami tulajdonú intézmények tulajdonában vannak. Az engedélyezési folyamatok ezért a tulajdonosi hozzájárulás hiánya esetén maradhatnak el.
A terveknek integrálni kell a korábban elkészült terveket, az egyeztetések során pontosítandó mértékben.
Fentieken felül a tanulmányterv tegyen javaslatot a Csónakkikötő létesítésére a Libás strandtól keletre, valamint a Vasútállomás melletti Volán műszaki telep átalakítására P+R parkolóvá, a parkbővítés kiterjesztésének megvizsgálásával, a biztonságosabb közúti közlekedést is bizt., ötletterv szinten.
Főbb fejlesztési elképzelések:
- Parti gépjármű, kerékpáros és gyalogos forgalom, sétányok differenciált kialakítása, ingatlanok megközelítése, attraktív térrendszer, térelemek, bontandó létesítmények (ütemezetten)
- Tömbparkolók igényes, biztonságos kialakítása
- Kertépítés, kapcsolódó attrakciók, pihenők, játszóterek, parkok, parti és esetleg vízi elemek stb. (ütemezetten), információs elemek
- Közmű rekonstrukció, a terv.t fejlesztések kiszolgálására, műtárgyak, közműpótlók (villamos erősáram, gyengeáram, víz – tűzivíz, szennyvíz, gáz, csapadékvíz). A jelenlegi hálózatok és a lekötött közműkapacitások a tanulmány készítése során vizsgálandók.
- A jelzett parti zónában magasép. funkcionális és kiszolgáló elemek (pl. bár, WC, kölcsönző, pihenő, karbantartás, közműfogadó ép., stb.)
- Nem része ennek a részfeladatnak a Sport és szabadidő kp. tervezése, de a 2 munkarész közti összhangot meg kell teremteni. A kül. munkarészek tervezői egymással kötelesek együttműködni a munkarészek összhangjának biztosítása érdekében, melynek megvalósulásában AK közreműködik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1) alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min. 0 - max 3 fő)  30
2 3. Az M2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata (min. 0 - max 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 3. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

II.2.1)
Elnevezés: Sport és szabadidőközpont (wellness zóna)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Belügyminisztérium egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról szóló 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján Keszthely Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a városfejlesztési komplex program előkészítése, tervezése, ezen belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez kiviteli tervek elkészítése kapcsán részesült kormányzati támogatásban. Keszthely Város Önkormányzata ez alapján közbesz. eljárást ír ki.
Az eljárás célja városfejlesztési komplex programon belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez a kiírásban szereplő tervek elkészítése, egyeztetése és az engedélyezési eljárások lefolyt. A tervezésnél els. szempont a hosszú távon is fenntartható, alacsony üzemeltetési költségű épületek létesítése, a funkcionalitás, a megújuló energiaforrások alkalmazásával történő energiahat. biztosítása, az ökológiai egyensúly megtartása, javítása, szükséges akadálymentesítés biztosítása. A tervezésnél a digitalizáció (Wifi hotspot, okospad stb.) eszközeinek beépítése.
A tervezési feladat során szüks. figyelembe venni a táji, természeti, települési és közösségi szempontból meghat.jellemzőket (például településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, táji és természeti értékek, terepadottságok, talajviszonyok, területfelhasználás, műemléki és régészeti védettség, természetvédelmi oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság).
A tervezési munka az alábbi részfeladatokból áll:
A. A parti zóna mellékletben jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejl.
B. Sport és szabadidő kp. (Wellness-zóna)
C. Sport-alközpont létesítése a meglévő KRESZ park és Városi Sportcsarnok térségében.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
Az Önk. elképzelése, hogy a futballpálya helyén egy diff. szolgáltatási struktúra valósuljon meg, amely a mai elvásárlásoknak magas szinten megfelel, a Balaton parti „főváros” címet spontán tálalja, kiaknázva a jelenlegi táji és épített környezet értékeit, nyit a tóra, az év bármely szakában pezsgő életet indukál: Korzó és Fórum! Emblematikus Főépület és Épületegyüttes!
- Az épületegyüttes és kapcs. térrendszerek egy belső promenád jellegű sétányra szerveződnek, külső, meglévő kapcsolatokkal, strandi csatlakozási lehetőséggel.
- A szolgáltatáshalmaz célcsoportja a helyi lakosság és az itt pihenő-üdülő közönség.
- Főépülete a sport és szabadidőkp, ezen kívül földszinti kereskedelmi – szolgáltató – vendéglátó egységeket magába foglaló emeleti szinten, szinteken szállásférőhelyes egységeket (üdülőket) tartalmazó épületsor helyezkedik el, amely a belső promenád térfalát alkotja, igazi korzó hangulattal.
- Ez a korzó magába foglalja a rendezvényteret, nyit a fedett és nyitott sportpályák, a strand és a meglévő sétányok felé, szervezi az itteni rendezvények, sportjátékok térbeli rendjét.
- Az Önk.határozott szándéka, hogy szezonon túl is aktív közösségi életet generáljon a kialakuló fejlesztés.
- Szezonon túl is a strandkert nyitásával ez a térrendszer kitágul, helyet adva a sétáló forgalomnak.
- A terv. sportfejlesztések szervezett megnyitása a nagyközönség felé tömegeket hoz a sporthoz közel, komoly társadalmi értékteremtő erőt képvisel. A program egyedülálló lehetőséget bizt. a GRASSROOT játékok számára.(Grassroots-nak minősül minden olyan labdarúgó tev., amely nem hivatásszerű és nem válogatott jellegű. A tevékenységek füves és műfüves pályákon egyaránt megvalósíthatók.) Ennek megf. kell kialakítani az épület belső elrendezését, az öltözők többcélú felhasználását, szabadtérből történő használatát is.
- A tér eleme lesz télen a műjégpálya.
- A térrendszerre nyíló teraszok a parti gasztronómiai szolgáltatást jelentősen magasabb szintre emelik.
- A kiszolgáló funkcióknál ezeket figyelembe kell venni.
- Az új térrendszerre szervesen ráépül az új strandbejárat, amely átértékeli, leosztja a part felé irányuló forgalmat.
- Fontos szempont, hogy minőségi szolgáltatás-kínálattal rákényszerítse a jelenlegi büfétulajdonosokat a magas színvonalú, irányított átépítésre.
- A terv része kell, hogy legyen koncepcionálisan bemutatva a meglévő büfésor, mint térfal-elem minőségi, de életszerű átépítése. A kiviteli terv tartalmazza ennek a lehatárolásnak és átépítés peremfeltételeinek térbeli-műszaki elemeit, épített és kertépítészeti megoldásokat, gazdasági forgalmat biztosítva.
- Az Önkormányzat e cél segítése érdekében javasolja a büfésor mögötti parkoló megszüntetését, az időben és térben szabályozott gazdasági – árufeltöltési forgalom figyelembe vételével, preferálva az új létesítmények igényes kiszolgálását, de megoldást adva a meglévő épületek gazdasági forgalmának fogadására is.
- Állandó gépjármű forgalomvonatkozásában a legnagyobb jármű a szemétszállító autó, a töltést kisjárművekkel kell megoldani, időben szabályozottan.
- Mindezek figyelembe vételével javasolt az egyes szolgáltató elemeket elhelyezni.
Az előreláthatólag legalább 5.000 négyzetméter nagyságú sport és szabadidő létesítménybe tervezett főbb szolgáltatások:
A létesítmény fórumként fog működni, sport, szabadidő, wellness, fittness és gasztronómiai és egyéb szolgáltatásokat fog biztosítani, valamint a parti zóna háttér, adminisztrációs, tárolási és szerviz szolgáltatásai is itt lesznek elhelyezve.
Kapcsolódik a meglévő sétányhoz, főbejárata erről nyílik, belső „fórum-szerű” előcsarnoka fogadó-találkozópont, rá szereveződnek az épület szolgáltató elemei, kapcsolata van a rendezvénytérrel, a promenáddal, egyes egységei kifelé is működnek. Gazdasági forgalma rejtett, az épületnek csaknem 4 irányba nyitnia kell.
Az épület a külső térrendszerrel összekapcsolódó belső aulás, központ térre (fórumra) szerveződik, ahonnan a differenciált szolgáltató elemek nyílnak.
- sport és fittness helyiségek - öltözők
- multifunkcionális tér és háttérelemi (audio-vizuális elemek, színpad, berendezések, árnyékolás, akusztika, raktár, művészöltözők)
- rekreációs szolg., játszóház, gyerekmegőrző
- különböző vendéglátó egységek (lunch-cafe, különleges gasztronómiai szolgáltatások, (pl. reformétterem), éttermi, kávézó teraszok
- sajátos kisüzletek (pl. biobolt)
- Wellness kp (megrendelői igény szerint emeleten, szauna és gőzfürdő egységek, szeánsz-szauna), diff.pihenőterek, relax szemlélet, tetőterasz, Balaton felé „eltűnő” víztükrű élménymedence, esetleg kiúszós, merülőmedence, élményzuhanyok, kényelmes, differenciált pihenőzónák - (min. 10 szolgáltató elem, legfeljebb 10 fő befogadó képességgel elemenként), szauna, vízkezelés, egyéb technológiák,
- admin., karbantartás, tárolók
- szálláshely kiegészítő jelleggel VIP vendégek részére (városi vendégek, min. 4- max. 20 darab apartman
Nagyobb szabadtéri rendezvények kiszolgálása (fedett színpad, audiovizuális alapinfrastruktúra)
- Szabadtéri sportpályák strandkerten kívül, strandi sportpályák – öltözőik nyújtott szezonban is biztosítottak legyenek (fűtöttek)
A részletes leírást a tervezési program tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1) alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min. 0 - max 3 fő)  30
2 3. Az M2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata (min. 0 - max 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 3. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

II.2.1)
Elnevezés: Sport alközpont
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BM. egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról sz.1711/2020. (X. 30.) Korm. hat. alapján Keszthely Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a városfejlesztési komplex program előkészítése, tervezése, ezen belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez kiviteli tervek elkészítése kapcsán részesült kormányzati támogatásban. Keszthely Város Önkormányzata ez alapján közbeszerzési eljárást ír ki.
Az eljárás célja városfejlesztési komplex programon belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez a kiírásban szereplő tervek elkészítése, egyeztetése és az engedélyezési eljárások lefolytatása. A tervezésnél elsődleges szempont a hosszú távon is fenntartható, alacsony üzemeltetési költségű épületek létesítése, a funkcionalitás, a megújuló energiaforrások alkalmazásával történő energiahatékonyság biztosítása, az ökológiai egyensúly megtartása, javítása, szükséges akadálymentesítés biztosítása. A tervezésnél a digitalizáció (Wifi hotspot, okospad stb.) eszközeinek beépítése.
A tervezési fel. során szüks. figyelembe venni a táji, természeti, települési és közösségi szempontból meghatározó jellemzőket (például településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, táji és természeti értékek, terepadottságok, talajviszonyok, területfelhasználás, műemléki és régészeti védettség, természetvédelmi oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság).
A tervezési munka az alábbi részfeladatokból áll:
A. A parti zóna mellékletben jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejlesztése
B. Sport és szabadidő központ (Wellness-zóna)
C. Sport-alközpont létesítése a meglévő KRESZ park és Városi Sportcsarnok térségében.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
KRESZ park területén pump track kerékpáros pálya építése – min. 1200 nm
Multifunkcionális szilárd burkolatú sportpálya építése a meglévő aszfaltpályán 800 nm
Kisméretű, szilárd burkolatú, körülkerített gyermek focipálya 72 nm
Kiszolgáló öltözők, mosdók tervezése a meglévő sportépítményben, melynek a teljes körű felújítását is meg kell tervezni. 536 m2.
A részletes leírást a tervezési program tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1) alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min. 0 - max 3 fő)  30
2 3. Az M2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata (min. 0 - max 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 3. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt. 69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és ic pont) és 9. § b) pont előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ (kivéve gb és gc pont) és 11. § b) pont előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye: valamennyi rész vonatkozásában
SZ1) (Közös) ajánlattevő (AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) Az Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) Ajánlattevőnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11)-(12) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Utólagos igazolás:
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:
P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ATnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
A P1) alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, az 1. ajánlati rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 40.000.000,- HUF árbevétellel.
Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, a 2. ajánlati rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 110.000.000,- HUF árbevétellel.
Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére a 3. ajánlati rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napját megelőző utolsó három mérlegforduló-nappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 23.000.000,-HUF árbevétellel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőtől.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.
M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.
Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),
e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
*Karakterkorlát miatt a III.1.3) Alkalmasság minimumkövetelményei pont folytatása:
AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel a 3. ajánlati rész vonatkozásában:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Egy szakember ajánlati részenként legfeljebb kettő alkalmassági követelményben meghatározott pozícióra jelölhető.
Egy szakember több ajánlati részben is megajánlható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére
1. ajánlati rész esetében, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely minimum 10.000 négyzetméter közterület építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének tervezési feladatára vonatkozik.
2. ajánlati rész esetében, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely minimum 2.000 négyzetméter sportlétesítmény vagy szabadidőközpont vagy közhasználatú építmény építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének tervezési feladatára vonatkozik.
3. ajánlati rész esetében, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely minimum 400 négyzetméter sportlétesítmény építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének tervezési feladatára vonatkozik.
Az M1) pont ajánlati részenkénti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb két szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy- adott esetben ugyanaz a referencia felhasználható több részre is, tehát a részek tekintetében az átfedés megengedett.
Közterület: 1997. évi LXXVIII. törvény 12.§ 13. pontja alapján közterület közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.”
Közhasználatú építmény: 1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § 9. pontja alapján közhasználatú építmény az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Szabadidőközpont: 1997. évi CXL. törvény 78/G. § pontja alapján a szabadidőközpont olyan művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, amely a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett a szellemi és a fizikai rekreációval kapcsolatos tevékenységet végez, és az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
Sportlétesítmény: A 173/2003. (VII.11) Korm. rendelet 3.§ 14. pontja szerint: olyan létesítmény, amely sporttevékenység céljára rendszeresített berendezéssel, felszereléssel, a csoportos és egyéni felszerelések tárolására, illetve a sporttevékenységhez kapcsolódó háttértevékenységek céljára szolgáló helyiséggel, továbbá szálláshely céljára szolgáló helyiséggel is rendelkezik, így különösen az edzőtábor, valamint egyes hegyi (síház, barlangász és hegymászó bázis, vadászház) és vízi (csónakház, vízi telep, vitorlástelep, búvárbázis, horgásztanya) létesítmények.
M2) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel az 1. ajánlati rész vonatkozásában:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel;
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. melléklet II. szakma- Építészeti műszaki tervezés rész 4. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű K jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel;
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. melléklet II. szakma- Építészeti műszaki tervezés rész 5. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel a 2. ajánlati rész vonatkozásában:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel;
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. melléklet II. szakma- Építészeti műszaki tervezés rész 4. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű K jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.5) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. melléklet II. szakma- Építészeti műszaki tervezés rész 19. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű VZ-TEL jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
*Karakterkorlát miatt folyt. a III.1.3) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Részszámlázás:
1. rész vonatkozásában:
1. résszámla ( 20 %)
- Tanulmányterv – folyamatos egyeztetés
- Építési engedélyezési terv (kiszolgáló épületek)
2. résszámla (5 %)
- Engedélyezési eljárás lefolytatása
3. résszámla (70 %)
- Kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés
- Szakági engedélyezési tervek
- Szükség esetén csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció
Végszámla(5 %)
Szakági engedélyezési eljárás lefolytatása
2. rész vonatkozásában:
1. résszámla ( 35 %)
- Tanulmányterv – folyamatos egyeztetés
- Építési engedélyezési terv
2. résszámla (5 %)
- Engedélyezési eljárás lefolytatása
3. résszámla (55 %)
- Kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés
- Szakági engedélyezési tervek
- Szükség esetén csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció
Végszámla(5 %)
- Szakági engedélyezési eljárás lefolytatása
3. rész vonatkozásában:
- 1. résszámla ( 35 %)
- Tanulmányterv – folyamatos egyeztetés
- Építési engedélyezési terv (kiszolgáló épületek)
-
- 2. résszámla (5 %)
- Engedélyezési eljárás lefolytatása
-
- 3. résszámla (55 %)
- Kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés
- Szakági engedélyezési tervek
- Szükség esetén csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció
-
- Végszámla(5 %)
- Szakági engedélyezési eljárás lefolytatása
A Megrendelő a Vállalkozó részére előleget nem fizet.
Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
Mellékkötelezettségek: valamennyi ajánlati rész esetében
A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 10 (tíz) százaléka.
Ajánlatkérő a a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki. Biztosíték összege a nettó Vállalkozói Díj 5%-a ([öt] százaléka. A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. Korm. rendelet 15. § alapján
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi ajánlati rész esetében:
1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
3) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
• a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,
• Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberekre vonatkozó űrlapot (ajánlattevői nyilatkozat)
• Nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján,
• Ajánlattevő Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
• a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),
• üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő a Kbt.44.§(1)bek szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,
• Egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az Ajánlattevőnek csatolnia kell:
• a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,
• az egyes ajánlati részekhez tartozó M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (amennyiben az ajánlatban nem került csatolásra).
4) A III.1.2.) és III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi ajánlati rész és valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a 2. értékelési részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés. Amennyiben ajánlattevő a 2. értékelési szempontra az adott ajánlati rész M2)1 alkalmassági követelményre jelölt szakembernél legalább további egy fő szakembert ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett alkalmassági követelményhez (M2)1-M2)4) kapcsolódó igazolással (végzettséget/képzettséget igazoló okiratokkal, kivéve az M2)1-M2)4) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember okiratát, amennyiben a szakemberek rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal). Továbbá az ajánlathoz csatolni kell ajánlati részenként az M2)alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot is. A 2. értékelési részszempontokra legfeljebb 3 (három) szakembert lehet jelölni, aki nem ugyanaz a szakember, mint akit az ajánlattevő az adott részen belül az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatban kell feltüntetni. A Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.
A 3. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés.
6) A felhívás III.1.3) M2.) pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára valamennyi ajánlati rész esetében szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
7) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron 00961
10) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
11)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
12) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
13) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell az 1. ajánlati rész tekintetében legalább,- 26 M Ft/kárév, ill., káreseményenként legalább 13M Ft , a 2. ajánlati rész tekintetében legalább 73M Ft/kárév, ill. káreseményenként legalább 36M Ft, a 3. ajánlati rész tekintetében legalább 15M Ft/kárév, ill. káreseményenként legalább 7,5M Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
14) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Rövidítések.:
AK-ajánlatkérő,
AT-ajánlattevő,
AV-alvállalkozó,
KD-Közbeszerzési Dokumentumok,
AF-Ajánlati felhívás,
GSZ-Gazdasági Szereplő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák