Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/118
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Bírósági határozat KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.21.
Iktatószám:9520/2018
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Pesti Központi Kerületi Bíróság
12.P.85.119/2018/8.A Pesti Központi Kerületi Bíróság a dr. Kéri Krisztina titkár által képviselt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) felperes által
a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda (1092 Budapest, Kinizsi utca 21.) által képviselt
Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) I. r.
alperes,
a dr. Kovács Loránd ügyvéd (1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.) által képviselt
New Wave Média Kft. (1075 Budapest, Wesselényi utca 4. III/15/b.) II. r. alperes ellen
szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében meghozta az alábbi
ÍTÉLETET:
Megállapítja a bíróság, hogy az I. és II. r. alperes között 2014. december 19. napján létrejött, „BUD-2020 Budapest Vízió bemutatására és széleskörű megismertetésére fókuszáló együttműködés indítása és annak 2015. február 23. napján történt módosítása a Magyarok a világ élén szerkesztő és képszerkesztői feladatainak megrendelése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés érvénytelen.
Megállapítja a bíróság, hogy a felmerült 1.386.000,- (egymillió-háromszáznyolcvanhatezer) Ft kereseti illetékből 693.000,- (hatszázkilencvenháromezer) Ft-ot az állam, 693.000,-(hatszázkilencvenháromezer) Ft-ot a II. r. alperes visel.
Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de jelen bíróságnál 3 példányban írásban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A felek a fellebbezési határidő lejárta előtt közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását.
Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, vagy az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbező fél a fellebbezésben kérheti tárgyalás megtartását.
INDOKOLÁS

Az I. r. alperes mint megrendelő és a II. r. alperes mint vállalkozó között 2014. december 19. napján PAGEO/SZ/2014/21. szám alatt vállalkozási szerződés jött létre. A szerződés tárgyát a „BUD-2020 Budapest Vízió bemutatására és széleskörű megismertetésére fókuszáló együttműködés indítása és annak 2015. február 23. napján történt módosítása a Magyarok a világ élén szerkesztő és képszerkesztői feladatainak megrendelése” feladatok ellátása képezte. A szerződés teljesítéséért a 22. pont értelmében a vállalkozott 23.100.000,- Ft + áfa összegű vállalkozói díj illette meg. Az I. és
II. r. alperes 2015. február 23-án kelt megállapodással a fenti vállalkozói szerződést módosította.
A vállalkozási szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás mellőzésével került sor. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság D611/9/2016. számú határozatában megállapította, hogy az I. r. alperes megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) 5. §-át és az I.r. alperest 230.000,- Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. A határozat indokolásában a felperes megállapította, hogy a szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével került sor.
A fent megállapított tényállást a bíróság a felek nyilatkozatai és a csatolt iratok alapján állapította meg.
A felperes pontosított keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperesek között 2014. december 19. napján létrejött vállalkozási szerződés a Kbt. 127. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, aAz új Ptk. 6:108. § (2) bekezdése alapján az érvénytelenség megállapításán túl egyéb jogkövetkezmény alkalmazását nem kérte. Előadta, hogy a Fővárosi Főügyészség kezdeményezésére D611/2016. számon indult jogorvoslati eljárás közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének megállapítása iránt az alperesek között 2014. december 19. napján megkötött és 2015. február 23-án módosított vállalkozási szerződésből kifolyólag. A jogorvoslati eljárásban 9. számú határozatában a felperes megállapította, hogy az I. r. alperes beszerzése idején a Kbt. alanyi hatálya alá tartozott és az I. r. alperes jogsértően mellőzte a közbeszerzési eljárást, amellyel megsértette a Kbt. 5. §-át, ekként a Kbt. 152. § (4) bekezdés a) pontja alapján az I. r. alperes bíróság megfizetésére kötelezte. Hivatkozott a szerződés érvénytelensége körében a Kbt. 161. § (1) és (2) bekezdésében, 127. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az érvénytelenség jogkövetkezményének alkalmazását arra tekintettel nem kéri, hogy a felek egymással elszámoltak, az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződés teljesedésbe ment. Az alperesek perköltség megfizetésére való kötelezését nem kérte.
Az I. r. alperes érdemi ellenkérelmben a kereset teljesítését nem ellenezte. A felperes által előadott tényeket nem vitatta.
A II. r. alperes az eljárás során érdemi ellenkérelmet felhívás ellenére nem terjesztett elő.
A kereset az alábbiak szerint alapos.
A bíróság a Pp. 221. § (2) és (5) bekezdése alapján röviden indokolt ítélete a Kbt. 127. § (1) bekezdésén, 164. § (1) és (4) bekezdésén, a Ptk. 6:95. §-án, 6:108. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróság a tényállást az I.r. alperes elismerésére és a Il.r. alperes mulasztására tekintettel a Pp. 141.
§ (2) és (6) bekezdése és 163. § (2) bekezdése alapján állapította meg. A Il.r. alperes a bíróság felhívására ellenére figyelmeztetés ellenére ellenkérelmet, nyilatkozatot nem terjesztett elő, így a bíróság úgy tekintette, hogy a felperes által előadott tényeket nem ellenzi és a rendelkezésre álló
Pesti Központi Kerületi Bíróság

adatok alapján hozott döntést a perben. A közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének tényét a felperes által korábban lefolytatott eljárás megállapította, így az érvénytelenségi ok fennállását a felperes okirattal bizonyította.
Az alperesek pervesztesek lettek, ezért a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján a per költségeinek viselésére kötelesek. Mivel a felperes akként nyilatkozott, hogy perköltségigényt nem kíván előterjeszteni, így a bíróságnak a felperes részére járó perköltség viseléséről rendelkeznie nem kellett.
A bíróság az I. r. alperes Itv. 5. § (1) bekezdés f) pontján alapuló személyes illetékmentességére tekintettel akként rendelkezett, hogy annak fele részét az állam viseli a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
13. § (1) bekezdése és 14. §-a alapján, míg a fennmaradó illetéket a II. r. alperes viseli a 13. § (2) bekezdés és 15. § (1) bekezdés alapján.
A teljesítési határidő a Pp. 217. § (1) bekezdésén, a fellebbezési jogosultság a Pp. 233. § (1) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. április 10.
dr. Gyergyák Balázs s. k. bíró