Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/97
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.24.
Iktatószám: 10004/2016
CPV Kód: 45213150-9
Ajánlatkérő: Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276., 1281, 2577, 1128)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.09.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: területi közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10357
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 22526927
E-mail: galambosne.maria@fejer.gov.hu
Fax: +36 22526925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17., 2. emelet 10. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Kata
Telefon: +36 17930640
E-mail: drfodor@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Kata
Telefon: +36 17930640
E-mail: drfodor@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: területi közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt, határozott idejű vállalkozási szerződés keretében
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a hazai támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
További tárgyak: 45310000-3
45320000-6
45330000-9
45350000-5
45210000-2
45261210-9
45261310-0
45261320-3
45261400-8
45262210-6
45324000-4
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276., 1281, 2577, 1128)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya a Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában álló „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, Bicske, Szent István út 7-11. szám alatti ingatlanon irodaház (Bicskei Járási Hivatal) rendeltetésű új épület építésére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése, a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentációban, tartószerkezeti tervdokumentációban, és költségvetési kiírásban, valamint kiadott építési engedélyben foglaltak alapján, (azzal az építési engedélytől való eltéréssel, hogy a létesítmény egy egységben, egy ütemben készül el), továbbá az új középülethez az építési engedélyben is rögzítetteknek megfelelő parkolók és a szomszédos, 1281 hrsz.-ú ingatlan parkolójának és bekötő útjának alépítményi munkáinak kivitelezése, megépítése, az épület közműcsatlakozásainak elkészítése. A 1281-es hrsz.-ú ingatlan út és parkoló építésének felépítményi munkái önkormányzati beruházásban valósulnak meg külön tervek alapján. A társvállalkozóval együtt kell működni!
Az ajánlat készítésekor a dokumentáció részeit az alábbi prioritás szerint kell figyelembe venni.
1. Tervlapok és műszaki leírások
2. Költségvetés kiírások
Az elvégzendő építési munka rövid leírása:
Az érintett ingatlanon a korábban beépített épületek elbontásra kerültek. A tervezett Bicskei Járási Hivatal épülete „U” alaprajzú, hagyományos részben alápincézett, síkalapozású, monolit vasbeton vázszerkezettel és födémekkel, ácsolt fa fedélszékkel, cserépfedéssel készülő szerkezetű. Falazott kitöltő hossz- és harántfalas épület. Az utcai traktusa zártsorú beépítéssel csatlakozik a mindkét oldalról meglévő szomszédos földszintes lakóépületekhez.
A megépítendő épület: a Szent István út felőli földszint plusz egy emeletes épületrész fedett behajtóval együtt és az ehhez az épülethez csatlakozó két darab földszintes épületrész a közrezárt udvarrésszel és a csatlakozó faltőjárdával együtt, az alápincézett, pince plusz földszint szintszámú épületrész (munkaügyi kirendeltség) kell megépíteni a befogott udvarrésszel és az épülethez kapcsolódó faltőjárdákkal együtt.
Az építési engedélyben a szomszédos lakóépületekkel kapcsolatban rögzítetteket be kell tartani.
A bekötőút és a parkolók megépítése: a szegélyek és az út-/parkoló alépítményi rétegek megépítése.
Az organizációs és felvonulási terület, az építési terület megközelítése mindkét építési ütem alatt az újonnan megépítendő bekötőút és parkolók területén biztosítható.
Az új épület lefedése hagyományos fa ácsszerkezettel készül, cserépfedéssel és a tetőbádogozással együtt, melynek összes alapterülete 1809,54 m2.
Az épület gépészeti rendszerei kompletten elkészítendők: vízellátási rendszer, szennyvíz elvezetési rendszer, csapadékvíz elvezetési rendszer, gázellátási rendszer (ezek közműbekötésekkel együtt), fűtési rendszer és hűtési rendszer, továbbá szellőztetési rendszer.
Az épület villamossági rendszerei a következők szerint elkészítendők: erősáramú rendszer, villámvédelmi rendszer, tűzjelző rendszer, riasztó rendszer, indukciós hurok rendszer kompletten, informatikai rendszer aktív elemek nélkül a RACK szekrényig kiépítve, kamera rendszerhez, beléptető és sorszámhúzó rendszerhez védőcsövezés kiépítendő.
Az épület teljes akadálymentesítéssel valósítandó meg.
A főbb beépítési és műszaki-mennyiségi adatok:
telek területe ingatlan-nyilvántartás szerint: 3743 m2
telek területe útszabályozással érintett terület figyelembevételével: 3243 m2
beépítési mód: zártsorú
beépítettség ingatlan-nyilvántartási telekméret figyelembevételével: 46,97 %
beépítettség útszabályozással érintett terület figyelembevételével: 54,20 %
építménymagasság: 5,36 m
tervezett szintterületi sűrűség: 0,76
összes beépített alapterület: 1757,00 m2
Összes beépített bruttó szintterület (a falakkal együtt mért beépített lefedett terület szintenként:
pinceszint bruttó szintterülete: 271,33 m2
földszint bruttó szintterülete: 1856,24 m2 (ebből fedett boltozott kapualj/kapubehajtó 87,84 m2)
emelet bruttó szintterülete: 823,98 m2 (ezen kívül készül még 64,63 m2 alapterületű fedetlen terasz is).
Összes bruttó szintterület: 2928,34 m2 (a fedett teraszokkal és a kapubehajtó nélkül).
Összes nettó hasznos alapterület: 2252,47 m2, ebből
pinceszint nettó hasznos alapterülete: 221,87 m2
földszint nettó hasznos alapterülete: 1364,84 m2
emelet nettó hasznos alapterülete: 665,76 m2
A díszudvar és épület körüli járdák térkő burkolata összesen 474,2 m2. A 1276 hrsz. telken belül tervezett parkoló mennyiség: 38 db. A terven látható díszmedence nem készül, helyén a mellette lévő területtel azonos térburkolat készítendő.
Bekötő úthoz tartozó telek területén (hrsz. 1281) belül tervezett parkoló mennyiség: 17 db, mely csak alépítményi szerkezetekkel készül, ezek összes alapterülete 1940 m2.
A projekt során a fentiek szerint elkészítendő összes térburkolat-alépítmények (utak, parkolók, járdák, díszudvari térburkolat alépítményei) alapterülete 2466,63 m2.
A 2577-es hrsz-ú ingatlanon (Szent István utca) a földalatti tűzcsapok cseréjét kell megterveztetni, engedélyeztetni és végrehajtani. A 1128-as hrsz-ú ingatlanon (Arany János utca) az út alatti csapadékvíz átvezetést kell elkészíteni.
Átadott kiviteli tervdokumentáció fejezetei:
Építészet
Statika
Gépészet, közmű
Elektromos és gyengeáram
Tűzvédelem
Út,- és parkoló
Árazatlan költségvetés kiírások
Kivitelező által megtervezendő és engedélyeztetendő munkarészek:
Tűzjelző hálózat (tűzvédelmi műszaki leírás és árazatlan kiírás alapján)
Lift terve (6 személyes 480 kg-os, akadálymentesített, kezelő nélküli felvonó)
3 db NA 80 süllyesztett tűzcsap cseréje NA 100 földfeletti tűzcsapra, vízjogi engedély beszerzésével együtt.
Kivitelező által megtervezendő munkarészek:
Liftakna kiviteli terve betervezett lift terve alapján.
Az építési tevékenység főbb műszaki tartalmi elemei:
Építőmesteri munkák:
Beton tömbalapokra készülő vb. talpgerendarácsos, vb. pillérvázas, monolit födémes, merevítő falas, egy liftaknás,. lépcsős monolit vasbeton tartószerkezet 44-es vázkerámia kitöltő falazattal, hagyományosan ácsolt fa tetőszerkezettel, cserép héjalással, tetőbádogozásokkal kompletten. Belső gipszkarton válaszfalazás, 60x60 raszteres (kevés helyen sík gipszkarton) álmennyezettel, hagyományos padló rétegrendekkel, greslap, laminált parketta és linóleum burkolatokkal. Vizesblokkokban szerelt WC válaszfal rendszerekkel, hagyományos belső ajtókkal, külső nyílászárók hőszigetelő műanyag rendszerűek, konszignáció szerint. A parkolók és a hozzájáró utak, és járdák térkő burkolattal készülnek.
A homlokzaton terv szerint műkő lábazat, belső udvaron díszburkolat térkőből.
Fő gépészeti, és elektromos jellemzők:
GÁZKAZÁN, fali, zárt égésterű 65 kW teljesítménnyel.
Hagyományos radiátorok és hűtő-fűtő fan-coil berendezések, fűtési és használati melegvíz vezetékek padlóban.
Használati melegvíz ellátás több helyen, csoportba szedett boklerekkel.
Oldalfali mono-split inverteres hőszivattyús klímaberendezések szettben.
2400 m3/h Szellőztető berendezés Hővisszanyerős, két ventilátoros, szűrővel ellátott, automatikus, vizesblokkonként csoportba szedett elszívás, befúvás.
Folyadékhűtő berendezés, kompakt, talajra állítva, hidraulikai blokkal, elektromos vezérléssel, szekunder oldali szivattyúval, tágulási tartállyal, 26,7kW teljesítménnyel.
Tüzivízvezetékek álmennyezet felett. Gáz mérőhely a főhomlokzaton.
Álmennyezetbe süllyesztett lámpatestek, kábeltálcás, álmennyezet feletti gerincvezetékek, helyiségenkénti leágazással. Erőátviteli és gépészeti elosztók három fő helyen a földszinten.
Riasztó rendszer és gyengeáramú hálózat a RACK szekrényig teljesen kiépül. Elektromos mérőhely a főhomlokzaton, energiaigény 3x200 A. Épület oldalfalain térvilágítás.
Út-, és parkolóépítés: A műszaki tartalomba a 1276-os hrsz.-ú ingatlan teljes kivitelezése, valamint a 1281 hrsz.-ú ingatlan út és parkoló építésének alépítményi munkái tartoznak bele. Az 1276. és a 1281 hrsz.-ú ingatlan út és parkoló építésének alépítményi munkái az építkezés megközelítését lehetővé tevő kiszolgáló útként és felvonulási területként funkcionálnak a kivitelezés alatt.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra történő hivatkozás csak az elvégzendő feladatok műszaki jellemzőinek egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű dolog, termék, eljárás megajánlható.
A kivitelezési munkák során folyamatosan biztosítani kell a kivitelezési területekkel szomszédos ingatlanokon lévő épületek rendeltetésszerű használhatóságához szükséges megközelíthetőségét, különös tekintettel a Polgármesteri hivatalra, valamint a kivitelezési területtel szomszédos utcák közlekedési lehetőségeinek (járműforgalom és gyalogos forgalom) fenntartását.
A munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet ne károsítsa.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megvalósítás során környezetkímélő munkaszervezési megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, valamint a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni minőségbiztosítási (előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés, minden munkarész befejezése után a munkarészre vonatkozó befejező minőség-ellenőrzés, az egymást követő munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása) munkarészek elvégzése is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a megvalósítás közben a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
A bontási és építési munkák során az épülethez csatlakozó közterületek használatához szükséges hatósági ügyintézés, az ehhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése, a közterület-használati díjak megfizetése, a behajtási engedélyek megszerzése és megfizetése a nyertes ajánlattevő feladata.
A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevőként szerződő fél garanciális, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek és feladatainak eleget tenni.
A részletes műszaki feltételeket és a tételes költségvetést a ,,Dokumentáció” tartalmazza.
A teljesítés helye: Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) és a hozzá csatlakozó területek: hrsz.: 1281, 2577, 1128.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv és Kockázatfelmérési-,kockázatkezelési szakmai vállalások (Szakmai ajánlat - 1.)  15
2 2. Építésszervezési projektterv szakmai vállalásai (Szakmai ajánlat - 2)  35
3 2.1.Építés technológiai helyszínszervezési terv szakmai vállalásai 10
4 2.2. Építéshelyszíni Gépszükségleti erőforrás-szervezési terv szakmai vállalásai (kézi gépek relevanciája nélkül)  5
5 2.3. Humán erőforrásokra vonatkozó Munkaerő-biztosítási terv szakmai vállalásai  5
6 2.4. Munkamenet-szervezési folyamatterv szakmai vállalásai 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 380
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatában csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az Ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (épületek építéséből és/ vagy felújításából és/vagy bővítéséből és a hozzá kapcsolódó út-/parkoló építésből, térburkolatok kivitelezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából ((épületek építéséből és/ vagy felújításából és/vagy bővítéséből és a hozzá kapcsolódó út-/parkoló építésből, térburkolatok kivitelezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről kell nyilatkoznia (a nem teljes üzleti évet egy üzleti évnek tekintve).
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján Ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. §].
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A P.1. alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
Ajánlatkérő az P.1. alkalmasságnak való megfelelés vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésében foglalt igazolási módot is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (épületek építéséből és/vagy felújításából és/vagy bővítéséből és a hozzá kapcsolódó út-/parkoló építésből, térburkolatok kivitelezéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 480.000.000 Ft-ot.
Amennyiben Ajánlattevő azért nem rendelkezik jelen pont szerinti árbevétellel, mert fenti időszak kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt közbeszerzés tárgya (épületek építéséből és/ vagy felújításából és/vagy bővítéséből és a hozzá kapcsolódó út-/parkoló építésből, térburkolatok kivitelezéséből) szerinti nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 480.000.000,- Ft-ot.
A P.1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlattevő a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében - az adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba - foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M.1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 22.§ (3) bekezdése szerint igazolva az alábbi tartalommal:
- a szerződés tárgya;
- az ellenszolgáltatás összege (nettó Forint);
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap), helye;
- szerződést kötő másik fél neve és címe;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az M.1. alkalmasság minimumkövetelményének való megfelelésnek.
A referencia értéke tekintetében az Ajánlatkérő kizárólag a kért feladat értékét és paramétereit veszi figyelembe, így amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy kérjük az egyes feladatokat, értéküket és paramétereiket megbontva feltüntetni.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Ajánlatkérő a folyamatban lévő (hatályos) szerződés(ek) esetében a felhívás feladását megelőzően a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással befejezetten teljesített munkarészeket is elfogadja, abban az esetben is, ha a szerződés szerinti teljes kivitelezés még nem fejeződött be, de az adott munkarészre/munkarészekre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult (például folyamatban lévő keretszerződés alapján megrendelt valamely eseti megrendelésre vonatkozóan a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, de a keretszerződés teljes egészében még nem zárult le, vagy több ütemben történő megvalósítás esetén pl. az első ütemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult).
A vizsgált időszakban teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek a teljesítésének kezdetére is és a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárására is (azaz a teljes szolgáltatási időszak) a felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónapban) került sor.

Ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2. pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia.
Az M.1. - M.3. alkalmasságnak való megfelelés vonatkozásában az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Az M.1. - M.3. alkalmasságnak való megfelelés vonatkozásában az Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott, a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti követelményeknek.
Az M.1. - M.3. alkalmasságnak való megfelelés vonatkozásában az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján Ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §].
Ajánlatkérő az M.1. - M.3. alkalmasságnak való megfelelés vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdésében foglalt igazolási módot is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben, műszaki átadás-átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített, olyan új akadálymentesített kialakítású épület minden alap-szakágra kiterjedő kivitelezésére vonatkozó referenciával, ahol
M.1.1. az ellenszolgáltatás összege legalább nettó 480.000.000,- Forint értékű volt, és síkalapozással (pl. sávalap, lemezalap, pontalapok), monolit vasbeton pilléres és födémszerkezetes teherhordó szerkezettel valósult meg,
M.1.2. az összes bruttó beépített szintterület (a fedett épületrészek falakkal együtt mért és valamennyi használati szint összeadásával számolt terület) legalább 2000 m2 volt,
M.1.3. tartalmazott
- térburkolat/térburkolat alépítmény építést
legalább 1800 m2 alapterülettel, vagy - legalább 40 db gépkocsi parkolására alkalmas parkoló/parkoló alépítmény építést a hozzá tartozó utakkal együtt.
M.1.4. az épületgépészeti rendszer tartalmazta vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, gázellátás, fűtés és hűtés, szellőzés rendszerek kiépítésének mindegyikét.
M.1.5. az épületvillamossági rendszer tartalmazta erősáramú, villámvédelmi, riasztó, informatikai rendszerek kiépítésének mindegyikét.
Ajánlatkérő minden alap-szakágra kiterjedő kivitelezésnek tekinti, ha a referencia tartalmazott alapozási, teherhordó szerkezet építési, építőmesteri és szakipari, épületgépészeti és épületvillamossági munkák kivitelezését.
Ajánlatkérő térburkolat alépítmény illetve parkoló alépítmény alatt érti a földtükör kiemelést és kialakítást, plusz a fagyvédő réteg készítését, plusz az útalap réteg elkészítését a szegélyezések elkészítésével együtt.
Az előírt alkalmasság maximum 5 db referencia bemutatásával is igazolható.
M.2. Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

c) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
d) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy „MV-KÉ-R” érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A fenti a)-d) pontokban meghatározott szakemberek: tárgyalóképes magyar nyelv ismerete vagy magyar nyelvű tolmács. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

M.3. Ajánlattevő/alvállalkozó szerepeljen az Étv. szerinti névjegyzékében vagy rendelkezzen a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással.
Az Ajánlattevő a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.
Az előírt műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér:
Ajánlatkérő az építési beruházás végteljesítésére, azaz a teljesítési határidejére vonatkozóan Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbér ír elő, amely a nettó (Áfa és tartalékkeret nélküli) szerződéses ellenértékének 0,3 %-a/késedelmes naptári nap, de ennek teljes összege legfeljebb a nettó (Áfa és tartalékkeret nélküli) szerződéses ellenértékének 10 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, illetve meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért írt elő, melynek mértéke nettó (Áfa és tartalékkeret nélküli) szerződéses ellenértékének 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: az Áfa és tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5%-a.
A teljesítési biztosítéknak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell rendelkezésre állnia és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kell érvényben lennie. A teljesítési biztosítékot a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként köti ki az Ajánlatkérő.
Jólteljesítési biztosíték: az Áfa és tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5%-a.
A jólteljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően kell rendelkezésre állnia és a jótállási időszak végéig kell érvényben lennie. A jólteljesítési biztosítékot a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként köti ki az Ajánlatkérő.
A teljesítési biztosíték és a jólteljesítési biztosíték az Ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint. Az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára átutalással történő befizetés esetén az Ajánlatkérő bankszámlájának száma: 10029008-00299640-00000000.
A nyertes Ajánlattevő a Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet.
A nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes Ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a nyertes Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni Ajánlatkérő követelését. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
Jótállás: időtartama 24 hónap. A jótállás kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a ,,Dokumentáció” tartalmazzák.
Ajánlattevők a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatukban kötelesek nyilatkozni arról, hogy az előírt biztosítékokat határidőben nyújtani fogják.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a 1721/2014. XII. 5 Korm. határozat, az 1754/2013. (X.24.) Korm. határozat (támogatási szerződés száma: GF/JSZF/1411/5/2015), az 1519/2015. (VII.27.) Korm. határozat, illetőleg az 1617/2015. (IX.8.) Korm. határozat alapján kívánja finanszírozni. A pályázati támogatás mértéke 100,000000 %.
A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott rész /végszámla alapján átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő mértékű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevők részére előlegbekérő és előlegszámla alapján. Az előleg összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerül sor. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az első részszámlát legkorábban a nettó szerződéses ellenérték 20 %-át elérő teljesítés esetén nyújthatja be. A 2. részszámla benyújtására a nettó szerződéses ellenérték 40%-át elérő teljesítés esetén, a 3. részszámla benyújtására a nettó szerződéses ellenérték 60%-át elérő teljesítés esetén, a 4. részszámla benyújtására a nettó szerződéses ellenérték 80%-át elérő teljesítés esetén van lehetőség. A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult nyertes Ajánlattevő.
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a ,,Dokumentáció” részét képező Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában foglalt előírások figyelembevételével.
Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákat tartalmazó megrendelések esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, egyéb esetben a 138. § alapján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: Ft.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, melynek összege: nettó szerződéses ár 2,26%-a.
A részletes fizetési feltételeket a ,,Dokumentáció” mellékletét képező Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/09/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2016/09/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 10.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000,- Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10029008-00299640-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Közös ajánlattétel esetén az ajánlati biztosíték bármelyik közös ajánlattevő által vagy a közös ajánlattevők által összesen is nyújtható.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésében, valamint a 73. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján teljesítendő, átutalás esetén az Ajánlatkérő a 10029008-00299640-00000000 számú pénzintézeti számlájára teljesítendő, úgy, hogy a közlemény rovatban a következő szöveg kerüljön bejegyzésre: „Bicskei Járási Hivatal kivitelezési munkái - ajánlati biztosíték".
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradni az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlatban be kell nyújtani a biztosíték teljesítését igazolódokumentumot: átutalási bizonylat, bank vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozat vagy biztosító által kiállított kötelezvény. Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
• az 1. és 2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) III.A.2. pontja szerinti „sorba rendezés” módszerét alkalmazza, mely sorba rendezés módszerénél az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint érnek el helyezést. Az elért helyezések pontszámokká történő alakításához a Közbeszerzési Hatóság fent hivatkozott ajánlásának III.A.1.a) pontjában foglalt képletet alkalmazza az ajánlatkérő,
• a 3. részszempont (ajánlati ár) esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás.

A 2.3. részszempont esetében a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata tekintetében alkalmassági minimumkövetelmény az ajánlati felhívás III.1.3) pont M2. pontjában előírtaknak megfelelő szakemberek bemutatása, Ajánlatkérő az ezeken ezen felüli, a szakmai ajánlattal szemben előírt követelményeknek megfelelő további, a képzettségre és szakmai tapasztalatra, illetve létszámra vonatkozó adatokat veszi figyelembe az értékelési részszempont keretében.
Az 1. és a 2. részszempont tekintetében kidolgozandó szakmai ajánlatra vonatkozó előírásokat és tartalmi követelményeket, valamint a részletes vizsgálat elemeit, és a 3. részszempont tekintetében az árazott költségvetés kidolgozására vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 (egy) db papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, 1 (egy) db elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát a ,,Dokumentáció”-ban foglaltak szerint, továbbá fel kell tüntetni a következőket: „Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt. " - Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a ,,Dokumentáció” előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot;
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű Ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felel. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös Ajánlatevők nevét;
- azon Ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös Ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a ,,Dokumentáció” és a Kbt. előír.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9) Az ajánlatban továbbá az Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11) A III.2.2) P.1/ pont, valamint a III.2.3) M.1/ - M.3/ pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12) A ,,Dokumentáció” rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok („Dokumentáció”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.emkbt.eu
A ,,Dokumentáció” Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A ,,Dokumentáció”-t ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie.
13) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
14) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és a ,,Dokumentáció”-ban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
15) Ajánlattevő köteles az ajánlatában csatolni az 1-2. számú értékelési részszempontra vonatkozó cégszerűen aláírt szakmai ajánlatát, valamint a 3. értékelési részszempont alapját képező árazott költségvetést a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján, amelyet Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál.
A 3. részszempontra tett megajánlását az alábbiak szerint köteles megadni:
Egyösszegű ajánlati ár bontása
Az ajánlat elválaszthatatlan és kötelező része az árbontás (Felolvasólap 2/A. sz. Melléklete) elkészítése, mely alapján kerülhetnek a teljesítés igazolások is kiállításra a részszámlákhoz.
Az 1. részszempontra tett megajánlását az alábbiak szerint köteles megadni:
A közbeszerzési dokumentumokban rögzített követelmények figyelembe vételével Ajánlattevőnek környezetvédelmi-fenntarthatósági tervet és Kockázatfelmérési-kockázatkezelési módszertani megoldások tervet kell készítenie és az ajánlatában benyújtania.
A 2. részszempontra tett megajánlását az alábbiak szerint köteles megadni:
A közbeszerzési dokumentumokban rögzített követelmények figyelembe vételével Ajánlattevőnek Építésszervezési projekttervet készítenie és az ajánlatában benyújtania, melynek a következő részekből kell állnia:
- Építés technológiai helyszínszervezési terv
- Építéshelyszíni Gépszükségleti erőforrás-szervezési terv
- Humán erőforrásokra vonatkozó Munkaerő-biztosítási terv
- Munkamenet-szervezési folyamat terv.
16) A Kbt. 56. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a ,,Dokumentáció”-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet.
17) A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelniük a kamarai névjegyzékben.
MV-É; MV-ÉV; MV- ÉG; MV-KÉ vagy MV-KÉ-R
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás III.1.3) M.2. a)- d) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakemberek közül a fenti pozíciókra melyeket kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakemberek, akiknél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
18) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a ,,Dokumentáció”-ban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az Ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
19) Nyertes Ajánlattevő az építési beruházásokkal kapcsolatos 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítását kiterjeszteni legalább 500.000.000 - Ft/év és 250.000.000 - Ft/káresemény mértékre és építési tevékenységgel okozott károkra kiterjedően.
20) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az e-építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
21) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a kiadott árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva. Az elektronikus adathordozón beadott ajánlatnak szerkeszthető (,,xls”) formátumban is tartalmaznia kell a beárazott mintaköltségvetést.
22) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban 2016. … hó … napján … órától helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja nem konzultációs jelleggel. Helyszíni bejárás helye: a jelen közbeszerzési eljárásban érintett ingatlan. A helyszíni bejárás során megtekinthető a teljesítés helyszíne, illetve mérések végezhetők. Az eljárás iránt érdeklődésüket jelző, ajánlattételre felkért gazdasági szereplők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt. 56. §, továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, kiegészítő tájékoztatáskérés formájában, írásban tehetik fel.
23) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, elsősorban építőmesteri-szakipari, épületgépészeti, épületvillamos, restaurátori munka, illetve ezekhez kapcsolódó munkák. Ajánlatkérő ezeket jelen szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés időtartama alatt rendelheti meg, a munkák megfelelnek az alapprojektnek, eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó munkák lehetnek.
24) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a ,,Dokumentáció”-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadóak.
25) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/08/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges