Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.09.19.
Iktatószám:10892/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Lakatos u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.11.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK19634
Postai cím: Városház tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36304341872
E-mail: staudt.maria@puspokseg.hu
Fax: +3622510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/zpjvshy15vkmc7b/AACoTOs3VB9-s-Tty11d-B1Da?dl=0 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Equinox Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Záhony u. 7.-Graphisoft Park, Ma épület III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Győri-Pintér Márta
Telefon: +36305296272
E-mail: gyori.marta@equinoxtender.hu
Fax: +3614300853
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Equinox Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Záhony u. 7.-Graphisoft Park, Ma épület III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Győri-Pintér Márta
Telefon: +36305296272
E-mail:
Fax: +3614300853
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy a beszerzés tárgyának jellege (egy új épület építése) nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, az ellátandó feladatok jellege (munkaterület szervezés, egységes épület) miatt azok egymástól elválaszthatatlanok. A kivitelezés jellemzően gyalogos közterületekkel érintkezően valósul meg, melynek térbeli és időbeli organizációja kifejezetten igényli az egységes, összehangolt munkavégzést. A projekt telke minden oldalról igazodásra kényszerítő beépített környezettel rendelkezik, mely tovább akadályozza az organizáció esetleges részekre bontását. A tervezési program és a Helyi Építési Szabályzat nyújtotta építési lehetőségek (beépíthetőség és építménymagasság) kifejezetten 1 épülettömb építését teszik lehetővé, kompakt épülettömegben és több szintes kialakításban, ily módon különválasztható épület-részek, kivitelezési feladatok nem jönnek létre. Az elvárt fenntarthatóságot segítő gépészeti és technológiai rendszerek szoros összefüggésben vannak az épület kialakításával, ezért a belső munkanem megosztás sem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
További tárgyak:71220000-6
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Lakatos u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése, különös tekintettel az alábbiakra:
- engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése
- Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont, mint új épület kivitelezése az alábbi főbb paraméterekkel:
Pinceszint - 315 m2
Földszint - 315 m2
Emelet - 315 m2
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a jóváhagyási tervben) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítés időtartama − naptári nap (minimum 480 naptári nap, maximum 540 naptári nap) 20
2 Jótállás időtartama - hónap (minimum 60 naptári hónap, maximum 120 naptári hónap)  25
3 A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási tényező követelményértéke (>0,5m2) - U W/m2 K (minimum 1,15 - U W/m2 K és maximum 0,80 U W/m2 K)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 540
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A szerződés finanszírozását Ajánlatkérő a GINOP-7.1.4.-16 támogatási konstrukció keretében kívánja biztosítani az Európai Unió támogatásával.
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem lehet régebbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben az ajánlattételi határidő lejártakor nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-a és 8. §-a alapján előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, amely alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nem szerepel - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, I. fejezet, 2. rész 2. pont szerinti, „É” engedéllyel, jogosultsággal - az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nem szerepel - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, I. fejezet, 2. rész 2. pont szerinti, „É” engedéllyel, jogosultsággal egyenértékű, a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy az általa foglalkoztatott szakembernek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, I. fejezet, 2. rész 2. pont szerinti, „É” engedéllyel, jogosultsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti mérleg szerinti eredményéről.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont]
Amennyiben az ajánlattevő a P/1. alkalmassági követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, Ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő P/1. pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 250 millió Ft értéket.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A ’beszámolóval lezárt’ üzleti év meghatározása során a beszámoló elfogadásának az időpontját tekinti Ajánlatkérő mérvadónak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján több mint egy évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt;
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, tájékoztatásul a P.1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában elegendő, ha közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal az alábbiak szerint:
- a teljesítés ideje (év, hónap; nap, amennyiben az alkalmasság megállapításához szükséges),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- az ellenszolgáltatás összege (nettó értékben),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont, a 23. § bekezdése alapján a 22. § (3) bekezdés]
M.2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe és
a) amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról; a névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján
b) amennyiben a szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, külön csatolandó a végzettséget igazoló okiratok másolata, a szakember sajátkezűleg aláírt, keltezett önéletrajza eredetiben, vagy egyszerű másolatban olyan formában és tartalommal, hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen [szakmai gyakorlati követelmények abban az esetben kerülnek megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban
feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a rendeletben elvárt időtartamot].
Csatolandó továbbá a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont].

Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M.1.-M.2. alkalmassági minimumkövetelmény előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), új épület/építmény megépítésére (kivitelezésére) és/vagy épület/építmény felújítására/átépítésére vonatkozó, összesen legalább nettó 400 millió Ft értékben teljesített referenciával.
Az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény több, de legfeljebb 3 db referenciával igazolható.
M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, IV. fejezet, 1. rész 1. pont szerinti, „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy
c) amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az „MV-É” felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet vagy személyt és az eljárást megindító jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az ajánlatban csatolni kell kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdéseire.
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás, késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint előleg-visszafizetési, teljesítési és jóteljesítési biztosíték az alábbiak szerint:
A kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
a) Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontja, az időtartamát ajánlattevő jogosult megajánlani. A jóteljesítési biztosítékot is ezen időpontig köteles Vállalkozó Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. A jótállás időtartamára minimum 60 hónap és maximum 120 hónap ajánlható meg.
b) Késedelmi kötbér mértéke: a késedelmi kötbér napi mértéke 1 % / naptári nap.. A késedelmi kötbér alapja a nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj. A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő a teljesítési részhatáridő és véghatáridő tekintetében is jogosult.
A késedelmi kötbér maximuma a késedelmi kötbér alapjának 15%-a.
c) Hibás teljesítési kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 20%-a.
d) Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 25%-a.
e) Az előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése esetén ajánlattevőt - választása szerint - a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét terheli, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Az előleg-visszafizetési biztosítékot a szállítói előleg igénylésének bejelentésekor kell rendelkezésre bocsátani, az előleg-biztosíték időbeli hatályának kezdő időpontja a szállítói előleg igénylés bejelentésének időpontja, a biztosíték futamideje a teljesítési véghatáridő napja. Az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Amennyiben a biztosított esemény bekövetkezik (teljesítés megtörténte), Ajánlatkérő a biztosítékot felszabadítja.
f) A teljesítési biztosíték mértéke: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a, az okirati formában nyújtott biztosíték futamideje: a teljesítési véghatáridő napja. A teljesítési biztosítékot (mint a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot) a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybalépésekor szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a biztosított esemény bekövetkezik (teljesítés megtörténte), Ajánlatkérő a biztosítékot felszabadítja.
g) A jóteljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tényleges nettó vállalkozói díj 5%-a, az okirati formában nyújtott futamideje: a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától kezdődően a jótállás időtartamának tervezett lejáratának napja (a jótállási igények érvényesíthetőségének utolsó napja). Ajánlatkérő e pont vonatkozásában felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jótállás időtartama értékelési részszempontot képez. Amennyiben a biztosított esemény bekövetkezik, Ajánlatkérő a biztosítékot felszabadítja. A jótállási időtartam első évének lejártát követően - feltéve, hogy a Felek sikeresen lezárták az utó-felülvizsgálati eljárást, illetve nyertes ajánlattevő az utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat orvosolta - nyertes ajánlattevő jogosult a Jóteljesítési Biztosíték összegét az eredeti érték 20 (húsz) %-ával csökkenteni. Ezt követően a jótállás fennmaradó időtartamára vetítve nyertes ajánlattevő évenként jogosult a Jóteljesítési Biztosítékot megfelelően csökkenteni, évenként egyenlő arányban azzal, hogy a Jóteljesítési Biztosíték utolsó részlete kizárólag a Jóteljesítési Biztosíték lejártának időpontjában szabadítható fel. Amennyiben a Jóteljesítési Biztosíték rendelkezésre bocsátása pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia útján történik, Kivitelező köteles a Jóteljesítési Biztosítékot megtestesítő új, eredeti okiratot Megrendelő részére az évforduló napjától számított 15 (tizenöt) napon belül átadni.

A teljesítési és jóteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az előlegvisszafizetési biztosítékot a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bek.-e alapján
a) a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában, továbbá
b) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítéki formában kell nyújtani, vagy
c) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett ajánlattevő nem nyújt biztosítékot.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési, teljesítési és jóteljesítési biztosítékokat az előírt határidő(k)ben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma együttesen meghaladja a 15 (tizenöt) napot, továbbá ha a nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
A részletes szabályokat az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a GINOP-7.1.4.-16 projekt keretében szállítói finanszírozással valósul meg.
A támogatás intenzitása: 100,00000000%
Ajánlatkérő a 272/2014. (XI.5.) Kr. 119. § (1) bekezdése alapján a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A nyertes ajánlattevő által igényelt előlegnek a vállalkozói díjba történő beszámítására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A vállalkozói díj megfizetésére igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (3) és (5) bekezdései és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint kerül sor, valamint amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.
A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) 5 % mértékű tartalékkeretet kell tartalmaznia. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, a szerződéstervezet szerinti feltételek fennállása esetén van mód, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A nyertes ajánlattevő (rész)számlázásra jogosult a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésének megfelelően, Nyertes ajánlattevő 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, egy részszámla benyújtására a tervezői feladatok Ajánlatkérő által igazolt teljesítését és 3 részszámla (25, 50 és 75 %-os készültségnél) és egy végszámla (fennmaradó 25 %) benyújtására a kivitelezési feladatok Ajánlatkérő által igazolt készültségi fokai szerint jogosult.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: − az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
− az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
− az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
− az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
− az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/11/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2016/11/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.; Graphisoft Park Ma épület, III. emelet, tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen, akik képviseleti joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni. Az ajánlat felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. Ajánlatkérő az ajánlatok bontására alkalmazza a Kbt. 68. § rendelkezéseit.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le. Ajánlatkérő GINOP-7.1.4.-16 támogatási konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás anyagi fedezetének biztosítása céljából. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával párhuzamosan készíti elő és nyújtja be pályázatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a pályázat elutasításra kerül (a támogatásra irányuló igényt a támogató nem fogadja el) vagy a pályázatot csak olyan összegben ítélik támogatásra érdemesnek, mely összeg - 100%-os támogatási intenzitás mellett - nem nyújt fedezetet a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a Közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító támogatási szerződés rendelkezésre nem áll (a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja), a GINOP-7.1.4.-16 támogatási konstrukció keretében, ennek hiányában azon a napon, amikor ajánlatkérő a szükséges fedezet rendelkezésre bocsátásáról döntést hoz
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.500.000,- Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10702105-19821780-51300009
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevő a befizetésről (átutalásról) szóló igazolást köteles az ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (2) és (4)-(7) bekezdésére.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1) Tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díj(Ft)
Az ár szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató III.A.1. pont ba) alpont - KÉ 2012. június 01.].
2) Teljesítés időtartama - naptári nap
Ajánlattevők a teljesítés időtartamát ajánlhatják meg naptári napra vetítve az alábbiakban megadott tartományban:
− minimálisan 480 naptári nap ajánlható meg, ennél alacsonyabb (kedvezőbb) megajánlás esetén is a részszempontra adható maximális pontszám (100 pont) kerül kiosztásra.
− maximálisan 540 naptári nap ajánlható meg, ennél magasabb (kedvezőtlenebb) megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után;
A „Teljesítés időtartama” minőségi szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató III.A.1. pont ba) alpont - KÉ 2012. június 01.]. Ajánlatkérő a minimálisan (legkedvezőbbként) előírt 480 naptári napnál kedvezőbb (alacsonyabb) mérték megajánlása esetén is a pontszámításkor a 480 naptári naphoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot (pl. egyik ajánlattevő 400 naptári nap, míg másik ajánlattevő 500 naptári napos megajánlása esetén is ajánlatkérő a 480 naptári naphoz viszonyítva osztja ki a 500 napos megajánlást tartalmazó ajánlatra a pontszámot).
3) Jótállás időtartama - hónap
Ajánlattevők az egész kivitelezésre vállalt jótállás mértékét ajánlhatják meg egész naptári hónapok számának feltüntetésével (pl. „78 hónap” vagy „60 hónap”) az alábbiakban megadott időtartam-tartományban:
− minimálisan 60 hónap ajánlható meg, ennél alacsonyabb (kedvezőtlenebb) megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után;
− maximálisan 120 hónap ajánlható meg, ennél magasabb (kedvezőbb) megajánlás esetén is a részszempontra adható maximális pontszám (100 pont) kerül kiosztásra.
A vállalt jótállás kezdőidőpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napja.
A „Jótállás vállalt időtartama” minőségi szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató III.A.1. pont bb) alpont - KÉ 2012. június 01.]. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 120 hónapnál kedvezőbb (magasabb) mérték megajánlása esetén is a pontszámításkor a 120 hónaphoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot (pl. egyik ajánlattevő 125 hónapos, míg másik ajánlattevő 78 naptári hónapos megajánlása esetén is ajánlatkérő a 120 hónaphoz viszonyítva osztja ki a 78 hónapos megajánlást tartalmazó ajánlatra a pontszámot).
4) A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátásai tényező követelményértéke (>0,5m2) - U W/m2 K
Ajánlattevők a 0,5 m2 nagyobb beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátásai tényező követelményértékét ajánlhatják U W/m2 K érték feltüntetésével (pl. „1,15 U W/m2 K” vagy „1,00 U W/m2 K”) az alábbiakban megadott U W/m2 K tartományban:
− minimálisan 1,15 U W/m2 K ajánlható meg, ennél magasabb (kedvezőtlenebb) megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után;
− maximálisan 0,80 U W/m2 K ajánlható meg, ennél alacsonyabb (kedvezőbb) megajánlás esetén is a részszempontra adható maximális pontszám (100 pont) kerül kiosztásra.
A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátásai tényező követelményértéke minőségi szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató III.A.1. pont ba) alpont - KÉ 2012. június 01.]. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 0,80 U W/m2 K értéknél kedvezőbb (kisebb) mérték megajánlása esetén is a pontszámításkor a 0,80 U W/m2 K értékhez viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot (pl. egyik ajánlattevő 0,70 U W/m2 K, míg másik ajánlattevő 1,00 U W/m2 K megajánlása esetén is ajánlatkérő a 0,80 U W/m2 K értékhez viszonyítva osztja ki a 1,00 U W/m2 K hónapos megajánlást tartalmazó ajánlatra a pontszámot).
Ajánlatkérő a pontszámítás módszere körében a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” [Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.] tárgyú útmutatóját alkalmazza, az egyes részszempontoknál is ezen útmutatóra és annak meghatározott pontjaira hivatkozik.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név.: dr. Győri-Pintér Márta, lajstromszám: 00515
Elérhetőség: 1031 Budapest, Záhony u. 7.; Graphisoft Park; Mobil: +36 30 529 6272, Fax: +36 1 430 0853, E-mail: gyori.marta@equinoxtender.hu
1) Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi internetes elérhetőségen (linken):
https://www.dropbox.com/sh/zpjvshy15vkmc7b/AACoTOs3VB9-s-Tty11d-B1Da?dl=0
Ajánlatkérő a fenti elérhetőségen történő közzétételen túlmenően a közbeszerzési eljárás során keletkező közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, egyidejűleg megküldi valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére is. Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok letöltését vissza kell igazolni, és a letöltést követően faxon (Fax: +36 1 430 0853) vagy e-mailen (gyori.marta@equinoxtender.hu) az érdeklődő gazdasági szereplő saját nevének, székhelyének, e-mail címének megadásával a letöltésről ajánlatkérőt tájékoztatnia kell.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a fenti elektronikus linken; igény esetén személyesen - előzetesen egyeztetett időpontban - is átvehető az Equinox Tender Kft. irodájában (1031 Budapest, Záhony u. 7.; Graphisoft Park. Ma ép. III. em.) Személyes átvétel esetén a dokumentáció munkanapokon 9:00-16:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:00 óráig a határidő lejártáig vehető át.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje megegyezik az ajánlattételi határidővel.
2) Ajánlatkérő 2016. október 10. napján 10:00 órakor nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart. Találkozó: 8000 Székesfehérvár, Lakatos u 7.
3) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely nyilatkozatot a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti aláírt példányban szükséges benyújtani;
- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e;
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) illetve 10. § g) pont gb) alpontjaiban foglalt részletes adatokat kell megadnia, továbbá az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni).
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal;
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles benyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, ajánlattevő nemleges nyilatkozatát is köteles csatolni
3) Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie a szerződés teljesítésére vállalt nettó forintösszeg feltüntetésével. A felolvasólapon megajánlott díjnak, valamint a benyújtott - beárazott - költségvetés(ek)ben feltüntetett összegeknek a szerződés egész időtartamát és valamennyi munka díját, és anyag költségét le kell fednie, egyéb jogcímen az ajánlatkérővel szemben kifizetési igény nem érvényesíthető!
4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása körében - szükség szerint - a dokumentációban, illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon minimális elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgálata körében ellenőriz.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűség körében Ajánlatkérő jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szerződés eredeti műszaki tartalmától való eltérésre (melynek többek között részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás és a nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata is) kizárólag a Kbt. releváns rendelkezéseire, illetve a szerződéstervezetben rögzítettekre figyelemmel van lehetőség. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során egyenértékű vagy jobb megoldást kíván alkalmazni, úgy arra kizárólag az Ajánlatkérő, mint Megrendelő illetve a műszaki ellenőre előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód a korábbiakban hivatkozott jogszabályi illetve szerződéses rendelkezések szerinti feltételekkel. A nyertes ajánlattevő felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem csatolja az egyenértékűség alátámasztására szükséges dokumentumokat - és/vagy a műszaki tartalom változtatásának egyéb feltételei nem állnak fenn -, úgy a nyertes ajánlattevő az eredeti szerződéses műszaki tartalom teljesítésére köteles.
5) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét), melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű felelős fordításban is benyújtandók a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő felelős fordításként azt fogadja el, ha az érintett idegen nyelvű dokumentum mellé elhelyezett magyar nyelvű fordításon az ajánlattevő cégszerűen aláírt - vagy a meghatalmazottja által tett - nyilatkozatot helyez el, mely szerint a magyar nyelvű fordítás a vonatkozó idegen nyelvű okirat tartalmának mindenben megfelel.
6) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy ezekkel egyenértékű dokumentuma.
7) Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját, vagy bármely más harmadik személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
8) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
9) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 500.000.000/év és 30.000.000 Ft/káresemény biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződés hatálybelépésekor kell bemutatnia, az igazolás a szerződés mellékletét képezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ára.
10) Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás közvetlen feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, míg a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
11) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
12) Az ajánlattevő ajánlatában - kifejezetten és elkülönítetten - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdései szerinti elemeket. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi dokumentációban közli a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeket, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban csatolt nyilatkozat akkor alkalmas joghatás kiváltására, ha azt az Ajánlatkérő által elérhető adatok, valamint az ajánlatban becsatolt dokumentum (pl.: aláírási címpéldány, meghatalmazás stb.) alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy személyek teszik, illetve - a 2014. március 15-ét követően tett nyilatkozatok esetében - az megfelel a Ptk. 6:7. §-ban foglaltaknak.
15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésére kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően van lehetőség, írásban faxon vagy - papír alapú illetve elektronikus - levélben. A kérdésekre a választ ajánlatkérő elektronikus levélben az ajánlatok bontását megelőzően ésszerű időben adja meg. Amennyiben ajánlatkérő elektronikus úton nem tudja megküldeni ajánlattevőnek a válaszokat, fax útján kísérli meg a megküldést.
16) A nyertes ajánlattevő a zöld közbeszerzés érvényesítése érdekében köteles a szerződés teljesítése során
− jelentéseit, dokumentációit kétoldalas nyomtatásban és/vagy újrahasznosított papíron elkészítenie;
− az Ajánlatkérővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie; a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a Felek által elfogadott utolsó, végleges változatok kerülnek kinyomtatásra.
17) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőnek - saját szakmai kompetenciája alapján - kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a szerződés teljesítéséhez minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén képes a feladat teljes körű teljesítésére a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden - a szerződés szükséges - információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és benne megfogalmazott igényeket teljesítésre alkalmasnak találta.
18) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
19) Az órában meghatározott időpontok a budapesti pontos idő szerint értendők.
20) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
21) Az ajánlat formai előírásai: az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
Az ajánlatot, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.
Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá 1 (egy) példány elektronikus formátumban (DVD/CD-ROM-on) kell benyújtani, „pdf” formátumban.
A beárazott költségvetést elektronikus, szerkeszthető „Excel” formátumban is be szükséges nyújtani az ajánlatot tartalmazó DVD/CD-ROM-on, vagy külön adathordozón.
A papír alapú és elektronikus példányok közötti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó! Az ajánlatot zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a csomagolásnak sértetlennek kell lennie.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy az elektronikus formátumban benyújtott példány a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik.
22) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, elektronikus úton (e-mail) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel az elektronikus úton továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért faxon vagy postai úton való megküldés szükséges.
23) A nyertes ajánlattevő által a III.1.3). pont M.2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a IV. fejezet, 1. rész 1. pont szerinti, „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
24) Ajánlatkérő a szerződés keretében elkészített terveken, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
25) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
26) Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a teljesítéshez, Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.
27) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/09/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges