Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/99
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás
Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
Eljárás fajtája: Szolgáltatás
Közzététel dátuma: 2012.08.31.
Iktatószám: 11031/2012
CPV Kód: 79421000-1;71310000-4;66171000-9;72000000-5;72322000-8;72512000-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Absolvo Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zagyva Gabriella
Telefon: 29/337-101
E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu
Fax: 29/337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Absolvo Consulting Kft.
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 06 (1) 279-1979
E-mail: bernadett.dobrai@m27.hu
Fax: 06 (1) 279-1978
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
  Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezeti feladatok teljes körű ellátására vonatkozóan.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Alsónémedi
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/01/26 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A közbeszerzés tárgya:
Projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű ellátása
Mennyisége:
A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezeti feladatok teljes körű ellátása, legfeljebb nettó 24.900.000.- forint
A feladatok magukban foglalják:
1. A projekt megvalósításával kapcsolatos munkamegosztás és feladatelhatárolás kialakítása. Tájékoztatás a kötelezettségvállalásokról, szükséges engedélyek beszerzéséről, a specifikus előírások betartásáról. Kommunikáció: személyesen, e-mailben
2. A projekt megvalósítás ütemezésének összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása
3. A közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közreműködés és dokumentálásának ellenőrzése. A projekttel kapcsolatos szerződéskötések felügyelete, teljesülésük nyomon követése.
4. A projekt megvalósítása során a kivitelezés elvárt műszaki követelményei és a pályázatban meghatározott műszaki követelmények a Támogatási Szerződéssel összhangban legyenek és a Közreműködő Szervezet előírásainak is megfeleljenek. Az ezzel kapcsolatban felmerülő változtatások menedzselése
5. A megvalósítás ütemezésében a korrekciók követése és átvezetése, kockázat elemzés, valamint a Cash Flow folyamatos nyomon követése és a felmerülő változtatások kezelése. A szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések elősegítése A végrehajtás nyomon követése, ellenőrzése a Támogatási Szerződés feltételeihez igazítottan, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása
6. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé, valamint a közreműködő partnerek felé. Ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása
7. A projekthez kapcsolódó, a megkötött Támogatási Szerződésen előírt dokumentációs, és adminisztratív feladatok koordinálása (Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése a támogatást nyújtó szervezet felé, kifizetési kérelmek összeállítása, horizontális vállalások teljesülésének dokumentálása). A projekthez kapcsolódó ügyiratkezelés és a dokumentálás rendjének kialakítása és elvégzése.
8. A projekt előrehaladásával kapcsolatos két hetente tartandó belső megbeszélések, értekezletek megszervezése, lebonyolítása. A pénzügyi előrehaladásra vonatkozó belső és külső adatszolgáltatás kialakítása, és működtetése.
9. Számlák befogadása, ellenőrzésük és kifizetésük nyomon követése. (A kivitelezéssel kapcsolatos számlák tartalmi ellenőrzése a mérnök feladata)
10. A projekt megvalósítási időszakában jelentkező ellenőrzésekhez dokumentumok összeállítása, az ellenőrzés során rendelkezésre állás biztosítása a helyszínen.

A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
További tárgyak: 71310000-4
66171000-9
72000000-5
72322000-8
72512000-7
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 12 970 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban: 24
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
  Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
  Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
  Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A teljes nettó ajánlati ár egy összegben, forintban kifejezve 100
Meghiúsulási kötbér mértéke 10
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2012/01/30 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1291 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
V.3.d.) A számla nettó összegének 15 %-át, továbbá a számla teljes ÁFA tartalmát, a Megbízó banki átutaláson keresztül fizeti ki a Megbízottnak. A számla nettó összegének a fennmaradó 79,69 %-át a Közreműködő Szervezet a Magyar Államkincstáron keresztül közvetlenül a Megbízottnak fizeti ki, az önerő utalás – 20,31 % - igazolása, és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követő 60 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve.
Módosított szerződéses feltétel:
V.3.d.) A számla nettó összegének 20,041655%-át, továbbá a számla teljes ÁFA tartalmát a Megbízó banki átutaláson keresztül fizeti ki a Megbízottnak. A számla nettó összegének a fennmaradó 79,958345 %-át a Közreműködő Szervezet a Magyar Államkincstáron keresztül közvetlenül a Megbízottnak fizeti ki, az önerő utalás – 20,041655% - igazolása, és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követő 60 napon belül, a hiánypótlás idejét nem beleértve. Az utolsó negyedéves számla benyújtása a ZPEJ beadásával egyidejűleg történik. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésben tévesen került megadásra a 15 %, a szerződés módosításával a téves adatot korrigáljuk.
Az utolsó negyedéves számla benyújtására, valamint a jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozására vonatkozó kitétel a Közreműködő Szervezet igénye.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/06/27 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/08/28 (év/hó/nap)