Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/84
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2012.07.25.
Iktatószám: 11056/2012
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zagyva Gabriella
Telefon: 29/337-101
E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu
Fax: 29/337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú építés kivitelezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
Alsónémedi
NUTS-kód HU102
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
  Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése  
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések  
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
  Nyílt
  Meghívásos
  Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
„Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú építés kivitelezés.
I. ELŐZMÉNYEK
Alsónémedi település közigazgatási területén található a tervezéssel érintett terület, ahol 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő többfunkciós sportpálya kialakítását határozta el a helyi Önkormányzat.
A Széchenyi István Általános Iskola területén a műfüves pálya már megépült. E köré kerül kialakításra a 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő többfunkciós sportpálya az "Elrendezési helyszínrajz" szerint.
II. HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS
Az "Elrendezési helyszínrajz" mutatja a tervezett létesítmények ingatlanon belüli elhelyezkedését. A "Helyszínrajz" mutatja az elkészült műfüves sportpályához viszonyítva a tervezett futópálya, sülylökő és távolugró kialakítását. A meglévő műfüves sportpálya középpontja lesz a futópálya kialakításának középpontja is, arra szimmetrikusan helyezkedik el. A súlylökő az Észak- Nyugati oldalára került a műfüves sportpályának a futópályán kívülre, a távolugró a Dél - Nyugati oldalára került a meglévő műfüves sportpályának.
III. PÁLYASZERKEZET, RÉTEGRENDEK
A rétegrendek meghatározása a vonatkozó sport szabványok figyelembevételével készültek.
Sport burkolatnál:
1. verzió
o 13-15 mm vastag szendvicsszerkezetű atlétikai pálya burkolat, alsó réteg poliuretánnal lezárva, felületén 3-5 mm EPDM granulátum szórással, salak vörös színben. Szöges futócipő használlathoz.
o 2,5 cm vtg. AC-8 j. vízáteresztő aszfaltréteg,
o 4,0 cm vtg. AC-11 j. vízáteresztő aszfaltréteg,
o 13,0 cm 0/20 fagyálló zúzottkő, tömörség: 90%
o 12,0 cm 0/32 homokos kavics, tömörség: 90%
o Tömörített altalaj, tömörség: 85%

2. verzió
o 13-15 mm vastag szendvicsszerkezetű atlétikai pálya burkolat, alsó réteg poliuretánnal lezárva, felületén 3-5 mm EPDM granulátum szórással, salak vörös színben. Szöges futócipő használathoz.
o 3,5 cm aszfaltpótló, helyettesítő szintetikus alap. Öntött vízáteresztő, rugalmas alap poliuretánból és reciklált gumi granulátumból, zúzottkőből a helyszínen keverve, terítve 35 mm vastagságban
o 3 cm 0/4 fagyálló zúzott kő, tömörség: 90%
o 13 cm 0/20 fagyálló zúzott kő, tömörség: 90%
o 12 cm 0/32 homokos kavics, tömörség:90%
o Tömörített altalaj, tömörség 85%
Ajánlattevőnek az általa preferált egy verziót kell megajánlania.
Járdánál:
o 6,0 cm vtg. betonelemes burkolat
o 3,0 cm ágyazóhomok
o 15 cm 0/25 zúzottkő, tömörség:90%
A futókör és a távolugró nekifutó részének mindkét oldalán süllyesztett kerti szegély került tervezésre. A távolugró gödör minden oldalán gumi szegély készül.
Földmunka, útépítés:
A tükörszinten az előírások szerinti teherbírás elérése szükséges. Ezt ellenőrizni kell a tükör kiszedését követően. A pálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési eredmények megfelelnek az ágazati szabványban előírt követelményeknek. A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem építhető.
A pályaszerkezet építésénél, a földmunkánál a terület jellemzőinek ismerete miatt az érvényes szabványok, műszaki előírások idevonatkozó pontjainak betartása, betartatása rendkívül fontos! A kivitelezés megkezdése előtt a beépítésre kerülő anyagok vizsgálatát, a minősítési és mintavételi terv elkészítését és felülvizsgálatát meg kell követelni, és be kell tartatni! Kivitelezést csak ezen vizsgálatokat, jóváhagyásokat követően lehet végezni.
Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelményeknek, azok ellenőrzésének és a vizsgálatok sűrűségének (darabszámának) fontosságára és azok építési szerződésben való rögzítésére. Az egyes munkanemek vonatkozásában az ágazati szabványok előírásait kell betartani:
Kivitelezés:
A kivitelezés során az általános érvényű és ágazati szabványokat, előírásokat be kell tartani.
IV. CSAPADÉKVÍZ, ÁRKOK

A futókör belső oldali szegélye mellé geotextiliába csavart dréncső kerül lefektetésre, drénszekrénybe A futókör burkolata a belső szegély felé lejt 1,0%-ban.
A csapadékvíz rendezés megoldása a meglévő lehetőségek figyelembevételével történt.
V. ÖNTÖZŐBERENDEZÉS
A futópályán belüli részen automata öntözőberendezés kerül kiépítésre. A víznyerő helyet a beruházó biztosítja. Az öntözőberendezés programozható legyen és a belső fűvel borított területet fedje le.

VI. Munkavédelem:
Az anyagminőségek és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg.
Ezek a feltételek betartása mind a Beruházóra, mind a Kivitelezőre vonatkozóan kötelezőek.
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani.
Ez a tervdokumentáció a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 18. szakasz (1).bekezdés előírásainak betartásával készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat.
A munka nem építési engedély köteles. Az építéshatóság nyilatkozata a dokumentáció mellékletét képezi.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 26795809
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
  Nyílt
  Meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
  Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
  Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
x Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
  Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás  
Időszakos előzetes összesített tájékoztató  
Előminősítési hirdetmény  
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás  
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás   VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése „Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú építés kivitelezés
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/11/25 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 5
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.
Város/Község: Isaszeg
Postai irányítószám: 2117
Ország: HU
Telefon: 06-1-407-1589
E-mail: info@everling.hu
Fax: 06-1-273-0074
Internetcím (URL): http://www.everling.hu/
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 35000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 26795809
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 26795809 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 35124035
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/11/14 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás  
középvállalkozás  
egyéb  
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Németh és Társa Kft.
Cím:
2092 Budakeszi, Pátyi út 57.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 27190904
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. (név)
2117 Isaszeg, Aulich u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Németh és Társa Kft. (név)
2092 Budakeszi, Pátyi út 57. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

ECHO SPORT Kft. (név)
4030 Debrecen, Szilágyság u. 18. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Globál Sport Kft. (név)
4030 Debrecen, Tömös u. 17. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Barizs Kert Kft. (név)
2364 Ócsa, Kiss J. u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/07/12 (év/hó/nap)