Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.09.28.
Iktatószám: 11128/2016
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye: 1038 Budapest, Pusztakúti út hrsz. 61826/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.10.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gerlei Nóra
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Csillaghegy - Árpád Forrásfürdő kialakítása I. ütem"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés keretében "Csillaghegy - Árpád Forrásfürdő kialakítása I. ütem"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Csillaghegy - Árpád Forrásfürdő kialakítása I. ütem"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1038 Budapest, Pusztakúti út hrsz. 61826/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Árpád Forrásfürdő I. ütemének teljes körű megvalósítása a műszaki leírások által lehatárolt munkaterületen és a megbontott tételes költségvetésnek megfelelően.
A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlati ár (opció 1 - napelemes rendszer kiépítése) 2
2 Ajánlati ár (opció 2 - gyermekparadicsom, szerkezetkész étterem és szaunavilág kialakítása) 5
3 Vállalt késedelmi kötbér mértéke 25
4 Jótállás időtartama 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 43
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció1: Az Árpád Forrásfürdő fejlesztésének I. ütemébe betervezésre kerültek energetikai fejlesztések, melyek költséghatékony üzemeltetést eredményeznek. Az üzemszerű működést nem befolyásoló napelemes rendszer kiépítése a műszaki tartalom és költségvetés kiírás alapján került az egyes számú opcionális tételbe.
Opció2: Az Árpád Forrásfürdő II. ütemének kialakítása, mely magában foglalja a gyermekparadicsom, szerkezetkész étterem és szaunavilág kialakítását a műszaki leírások és költségvetés kiírások alapján.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő(AT), alváll.(AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt62.§(1)-(2)bek-ében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: 321/2015.(X.30.)Kr (Kr)1-16.§
A Kbt67.§(1)bek- alapján AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban(EEKD) nyilatkozatát benyújtani.
Kbt69.§(4)bek:ajánlatkérő(AK) az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel az 1.helyen rangsorolt ATt 5 munkanapos határidővel felhívja a kizáró okok igazolásának benyújtására. Alábbiak szerint kell igazolni:A kizáró okok hiányát Mo-n letelepedett ATknek a Kr8.§-ában foglaltak szerint,nem Mo-n letelepedett ATknek a Kr10.§-ában foglaltak szerint kell igazolni. Az igazolás során a Kr12-16.§-ai megfelelően irányadók.
Kbt69.§(11)bek:nem kérhető igazolás,ha AK az EU tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis-ben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Kbt 67.§(4) bek:ATnek nyilatkoznia kell, hogy a szerz teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt. Kr15.§(1)bek: AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV v. más szervezet esetén csak az EEKDt köteles benyújtani a Kbt62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Azon AV-knál akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ATnek Kbt.67.§(4)bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
ATk, ill. adott esetben az eljárásban megjelölt AVk, és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Kbt74.§(1)bek.a)-b) pont: AK kizárja az eljárásból azon ATt, AVt, v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki valamely kizáró ok hatálya alá tartozik, v. akivel szemben kizáró ok az elj. során következik be.
Kbt64.§:AT,AV v. alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével: Kbt62.§(1)bek b)és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállásakor AT,AV v. alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő nem zárható ki a közbesz eljárásból, ha a Közbeszer Hatóság -v. bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság- jogerős hat-a kimondta,hogy a gazd. szereplő az ajánlat benyújtása előtt olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállása ellenére igazolják a megbízhatóságát.
Kr.13.§:folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell,hogy esetében van-e folyamatban változásbej. elj.; nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: 322/2015.(X.30.) Kr.21.§(1)bek:az építőipari kivitelezést folytató gazd. szereplőknek szerepelni kell az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében(1997.éviLXXVIII.tv.).
Nem Mo-n letelepedett gazd. szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük. Igazolási mód:A nyilvántartásokban szereplést -ha Kbt 69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenesen nem ellenőrizhetők- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv általi igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplést igazoló dok. benyújtásával kell igazolni.
Nem Mo-n letelepedett gazd. szereplőnek-v. általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek-ha nyer,legkésőbb a szerződéskötéskor szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőt adott esetben öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése.
P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek b) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően lezárt 3 üzleti évre (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, de erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.

Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi; a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges azonban erre a körülményre az ajánlatban (EEKD) utalni kell.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ezen pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P/1 pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P/1 pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P/2: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az előző 3 lezárt üzleti év (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek alapján, ha az ajánlattevő a P/1 vagy P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (épület felújítási és/vagy generál kivitelezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 3 milliárd Ft-ot.
P/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 lezárt üzleti évben (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) összesen legalább nettó 3 milliárd forint közbeszerzés tárgya (épület felújítási és/vagy generál kivitelezési munkák) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: Kbt. 67. § (1) bek: az ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) az EEKD IV. rész α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Kbt. 69. § (4) bek: AK az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel AT-t adott esetben 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Kr. (Kr) 21. § (2) bek-nek a) pontja alapján AT csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben szerződésszerűen teljesített, a közbesz. tárgya szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot Kr 22. § (3) bek szerint legalább az alábbi tartalommal:
- az építési beruházás tárgyának és mennyiségének rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- az ellenszolgáltatás nettó összege;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Kbt. 65. § (9) bek: a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Felhívjuk a figyelmet Kr 22. § (5) bek-ére.
M/2 A Kr 21. § (2) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;
- nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján;
- adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.
Ha a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot az ajánlattevő adja meg.
AK az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, ill. a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más államban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor AT nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
Kbt. 65. § (9) bek: M/2 alk. köv. akkor igazolható más szervezet kapacitásainak bevonása útján, ha a bevonni kívánt szervezet valósítja meg az igazolt alkalmassági követelményhez kapcsolódó munkarészt. A Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 5 évben legalább 1 darab sikeres műszaki átadás­átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, nettó 2 milliárd Ft ellenértékű épület felújítási és/vagy generál kivitelezési munkára vonatkozó referenciával, mely tartalmaz legalább nettó 500 millió Ft ellenértékű fürdőépület felújítási és/vagy fürdőépület generál kivitelezési munkára vonatkozó referenciát.
Az alkalmasság legfeljebb 5 referenciamunkával igazolható.
M/2 a): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt "MV-É" (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/IV/1. rész/2. pontja alapján meghatározott érvényes "MV-É" kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
M/2 b): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt "MV-ÉG" (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/IV. fejezet 2. rész 3. sor alapján meghatározott érvényes "MV-ÉG" kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
M/2 c): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt "MV-ÉV" (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/IV. fejezet 2. rész 5. sor alapján meghatározott érvényes "MV-ÉV" kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Ugyanazon szakember egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel,szerz,kifizetések pénzneme:HUF;kifizetésre irányadó:Art,Áht, Ávr,Áfa tv
Ajánlatkérő(AK)Kbt.135.§(1)szerint igazolt telj.utáni számlát Ptk.6:130.§(1)-(2):30 naptári napon belül átutalással fizeti a Kbt.135.§(3),(5)-(9)szerint.Irányadó Art.36/A§,és 322/2015.Kr. 30.és 32.§.-a.
Nettó 300MFt előleg vehető igénybe. 75MFt-on felüli 225MFt előleg-rész kifizetésének feltétele a 225MFt előleg visszafizetési biztosíték AK részére történő teljesítése.
Kötbérek:
Késedelmi:minden késedelmes nap után a nyertes ajánlat szerint,de max össz, a szerz-es ár 10%-a,ezután AK a szerz-t felmondhatja.Mértéke a Medencecsarnoknál napi 1,5MFt. Hibás teljesítés:a hibával érintett épületrész értékére vetített nettó vállalkozói díj 0,25%-a/naptári nap a hiba kijavításáig, de max.30napig.
Teljesítési biztosíték és hibás teljesítés biztosítéka :mértéke a tartalékkeret nélkül számított szerz-es ár (nettó) 5%-a.
A szerz teljesítésével kapcs. részletes feltételeket a közbesz.dok.tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/10/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/10/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot ajánlattevőnek(AT) a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
AK kéri, a közbeszerzési dokumentum letöltése után az érdeklődő gazd szereplő a letöltésről tájékoztassa AKt az I.1) pontban szereplő címen a dokumentációban található regisztrációs adatlap kitöltését követő megküldéssel az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése végett.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2), (4)-(6) a 67. § (1) és (4) bekezdései szerinti. A Kbt. 66. § (2) bekezdés. szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kérjük csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal adatai szerint értendő.
4. A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg AT pénzügyi és gazdasági, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (P/1-2, M/1-2).
5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban AT lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a dokumentáció 16. pontja szerint (6.o.).
6. AK egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
7. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
8. Kérjük az ajánlathoz csatolni a nyilatkozatukat, mely szerint nyertességük esetén rendelkezni fognak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ban foglaltaknak megfelelően, a közbeszerzés tárgyára kiterjedő legalább 500M Ft/káresemény és 2Mrd forint/év biztosítási értékű érvényes szakmai felelősségbiztosítással, valamint építőipari szolgáltatásra vonatkozó munkáltatói felelősségbiztosítással 25M forint/kár és 50M forint/év mértékkel a szerződés tartalmának egészére vonatkozóan a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel.
9. Az ajánlat benyújtásának címe: 1034 Budapest,Szőlő u. 38-40., a dokumentációban foglaltak szerint.
10. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Az 1., 2. és 3. részszempontra adott ajánlat a fordított arányosítása 4. és 5. az egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre.
11. A felhívásban előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
12. AK szakmai ajánlat benyújtását írja elő. A szakmai ajánlat részeként a következő dokumentumok benyújtása szükséges: a műszaki leírással, egyéb dokumentumokkal, és a szerződéstervezettel összhangban lévő műszaki, teljesítési és pénzügyi ütemterv.
13. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
14. Ajánlati kötöttség: két hónap = 60 nap.
15. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció 2. pontja tartalmazza
16. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17. 2016. október 4. 10.00 órától konzultációnak nem minősülő helyszíni bejárás Találkozási pont: Csillaghegyi Strandfürdő főbejárata, 1038 Budapest ,Pusztakúti út hrsz. 61826/1.
18. FAKSZ: dr. Barna Orsolya; lajstromszám: 00119.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák