Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/71
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.06.18.
Iktatószám: 11723/2014
CPV Kód: 45232420-2;71320000-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vincze József polgármester
Telefon: +36 2933701
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.alsonemedi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére és bővítésére FIDIC SÁRGA könyv szerint, generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére és bővítésére FIDIC SÁRGA könyv szerint, generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232420-2
További tárgyak: 71320000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és intenzifikálása.
A kivitelezés alapadatai:
Műszaki megoldás: A meglévő tisztítástechnológia és műtárgyainak megtartása mellett azzal párhuzamosan kialakítva, a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett.
Jelenlegi hidraulikai kapacitás: 600 m3/d. Biológiai kapacitás: 5000 lakosegyenérték.
Fejlesztés utáni hidraulikai kapacitás: 813 m3/d. Ebből települési folyékony hulladék (a továbbiakban TFH) 30 m3/d. Biológiai kapacitás: 7430 lakosegyenérték.
A szennyvíz mennyiségek meghatározása:
Alsónémedi Nagyközség jelenlegi lakos száma: 5001 fő.
Ebből csatornára kötött lakos szám: 4701 fő.
Csatornára nem kötött lakos szám: 300 fő.
A jelenlegi szennyvízmennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 165.738 m3/év
- csatornán elvezetett: 165.722 m3/év
- TFH: 16 m3/év
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.414 m3/év
- csatornán elvezett: 3.414 m3/év
- TFH: 0 m3/év
Ipari szennyvíz: 29.280 m3/év
- csatornán elvezetett: 24.888 m3/év
- TFH: 4.392 m3/év
Összesen: 198.432 m3/év
Ebből TFH: 4.408 m3/év
A tervezett szennyvíz mennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 214.897 m3/év
- csatornán elvezetett: 214.897 m3/év 625,m3/d
- TFH: 27,6 m3/d
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.755 m3/év
- csatornán elvezetett: 3.755 m3/év 19,9 m3/d
- TFH: 0 m3/év 0,0 m3/d
Ipari szennyvíz: 32.105 m3/év
- csatornán elvezetett: 31.668 m3/év 137,6 m3/d
- TFH: 437 m3/év 2,6 m3/d
Összesen: 250.757 m3/év 813,0 m3/d
Ebből TFH: 30 m3/d
A várható szennyvízterhelés:
Q= 813 m3/d
Q csúcs: 162 m3/h
A várható nyers szennyvíz minőségi adatok:
BOI5 = 548 g/m3
KOI=1200 g/m3
Lebegő anyag = 450-600 g/m3
NH3 – NH4 –N=120-150 g/m3
SZOE=100 g/m3
Ph=6,5-9,0

A KTVF 5301-3/2012 számú elvi vízjogi engedély által meghatározott egyedi határértékek:
Biokémiai oxigénigény ( BOI5) 15,0 mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 50,0 mg/l
Összes nitrogén (öN) 20,0 mg/l
Összes foszfor (öP) 0,7 mg/l
Ammónia-ammónium-N tartalom (NH3-NH4-N) 2,0 mg/l

Szerves oldószer extrakt (SZOE) 2,0 mg/l
A KTVF 5301-3/2012 számú elvi vízjogi engedély által meghatározott technológiai határérték:
Összes lebegőanyag (öLA) 35 mg/l
A felhívásban és a dokumentációban alkalmazott márkanév és típusnév megjelölések csak a jelleg meghatározása céljából történtek. Az ajánlattevő a megjelölt márkájú termékektől eltérő termékeket is megajánlhat, ebben az esetben azonban a termékeknek meg kell felelni a hivatkozott minőségi és műszaki követelményeknek, és a kért márkájú termékkel egyenértékűnek kell lenni. Az egyenértékűséget az ajánlatevőnek kell műszaki leírással vagy minőségi tanúsítvánnyal igazolnia.
A Vállalkozó feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt (engedélyezési tervek, kiviteli tervek, megvalósulási tervek, üzemeltetési és karbantartási utasítások) teljes körűen elkészítse, illetve az esetlegesen szükséges létesítési vízjogi engedély módosítási, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást le kell folytassa.
A részletes műszaki leírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció, illetve az annak mellékletét képező teljes műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke: nettó 440 283 546 Ft,
(A tartalékkeret a becsült érték 5 %-a.)
Nem elszámolható költségek meghatározása
Fejlesztésre jutó ipari szennyvíz 2 825 m3/év és a fejlesztésre vonatkozó számlázott mennyiség: 52 324 m3/év hányadosa: 5,4%.
Tekintettel arra, hogy az ipari hányad 5%-on felüli része nem elszámolható a pályázatban, ajánlattevőknek figyelembe kell venni, hogy a projekt 0,4% nem elszámolható költséget tartalmaz.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama legalább 36 hónap, Ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad. A 60 hónapon felüli vállalásokat az ajánlatkérő többletpontszámmal nem értékeli, így a 60 hónap és az a feletti vállalások egységesen 10 pontot kapnak.
A szavatosság és kötelező jótállás kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételt dokumentáló jegyzőkönyv időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. A jólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor, a FIDIC ÁSZF 11.9 pontja szerinti Mérnök általi Teljesítés Igazolás kibocsátásakor) kell rendelkezésre bocsátani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetés biztosítékaként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján folyósítandó igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. A biztosítéknak a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel attól az időponttól kell rendelkezésre állnia, amely időponttól a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjától.
A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően a biztosítékok nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Kbt. 126. § (7) bekezdésére tekintettel a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a szerződésben lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Fentiek mellett a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjára figyelemmel az előleg-visszafizetési biztosíték tekintetében a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő a késedelmes teljesítés esetére, késedelmes naponként késedelmi kötbér teljesítését írja elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege 1.500.000.- Ft. A késedelmi kötbér maximuma 45.000.000.- Ft. A késedelmi kötbért a véghatáridő elmulasztása esetén felszámítja az ajánlatkérő. A 30 napon túli késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti.
Ajánlatkérő a hibás teljesítés esetére, hibás teljesítési kötbér teljesítését írja elő. A hibás teljesítési kötbér összege napi 5.000.000.- Ft. A hibás teljesítési kötbért a 3. kötetben (A megrendelő követelményei) meghatározott feltételek nem megfelelő teljesítése esetén számítja fel az ajánlatkérő a hiba kijavításáig terjedő időre. A hibás teljesítési kötbér maximuma 50.000.000.- Ft.
A meghiúsulási kötbér mértéke 40.000.000,- Ft,. A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll, (elállás) illetve abban az esetben, ha a szennyvíztisztító telep a szükséges használatba vételi engedélyt nem kapja meg.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Szállítói finanszírozás alkalmazására tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a nyertes ajánlattevő közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett.
Az előleg kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §- ban foglaltak szerint történik. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti előlegbiztosíték megfelelő módon történő teljesítése. [4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) és (3) bek.]
A felvett előleget hat egyenlő részletben, a benyújtásra kerülő részszámlák összegéből kell levonni.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően a pályázatban elszámolható költségek tekintetében 6 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be, továbbá a nem elszámolható költségekről egy számla kerülhet kiállítása az elszámolható költségek kapcsán kiállított végszámla feltételeinek megfelelően, és azzal párhuzamosan. Az egyes részszámlák összege legfeljebb az ajánlati ár el nem számolható részével csökkentett hányad 15-15%-a lehet.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál.
A végszámla benyújtásának feltétele az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert hiánymentes szerződés szerinti teljesítés, továbbá a vízjogi létesítési engedélyben előírt tartamú próbaüzem sikeres lezárása.
A nem elszámolható költségekről a nyertes ajánlattevőnek külön számlát kell kiállítania, ezen munkák költségeit az Ajánlatkérő teljes mértékben saját forrásból finanszírozza.
A Kbt. 130. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően, a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
A Kbt. 130.§ (5) bekezdésére tekintettel minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésekre előírt szabályokat.
A kifizetések pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A Kbt 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
Az általános forgalmi adót az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
A szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekt keretében 93,011040%-
százalékos intenzitással történik.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet;
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság (a Kbt. 27. § (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A pályázatban vállalt horizontális vállalások teljesítése érdekében a szerződés teljesítése során az alábbiakra is tekintettel kell lenni:
A létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálása
A beruházás ideje alatt a gépek közlekedéséből adódóan porterhelésre kell számítani, melynek mértékét azonban az utak szükség szerinti nedvesítésével jelentősen mérsékelni lehet. A por frakció összetételétől függ annak ülepedési sebessége és ülepedési távolsága, mely általában 100 m-en belül megtörténik.
A gépek által kibocsátott szennyező anyagok a levegő minőségére kis mértékben hatnak, a légtérben rövid időn belül felhígulnak. A bolygatott területeken allergén növények jelenhetnek meg, melyek a levegő pollenkoncentrációját növelhetik. Ennek elkerülése érdekében a kivitelezés során az érintett területeket rendszeresen kaszálni kell.
A terület nem érintkezik természetes felszíni vízfolyással. A felszín alatti víz és a talaj védelme érdekében a kivitelezés területén tilos a munkagépek szerelése és tisztítása.
A kivitelezés során kommunális és építési eredetű hulladékok keletkeznek, melyek megfelelő kezelése a mindenkori kivitelező feladata. Amennyiben a keletkező építési hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében megadott küszöbértéket, építési hulladék tervlap kitöltése szükséges.
A kivitelezés okozta környezetterhelések közül a zaj-és rezgésterhelés a legjelentősebb mértékű, épp ezért a munkálatok során minden építési fázisban törekedni kell a terhelés mértékének csökkentésére. Ezt segíti elő az a tény is, hogy az egyes építési fázisokban (talajletermelés, aszfaltozás, stb.) más és más munkagépek dolgoznak, azok zajterhelése időben eltolva jelentkezik, így nem adódik össze. További csökkentési lehetőséget jelent a fázisok és a helyszínek megfelelő összehangolása is.
Valamennyi, a teljesítésben részt vevő szakember esetében szükséges a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Amennyiben a teljesítésben részt vevő bármely szakember a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkezik, úgy a vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú szaktolmács folyamatos jelenlétét biztosítani.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell generálkivitelezői és/vagy vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése és/vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, ennek működtetését igazoló (pl.: ISO 14001) tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű intézkedéssel, és a szerződés teljesítése során biztosítania kell az annak megfelelő eljárást.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56 § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően (az ajánlati felhívás feladását követően tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
A kizáró okok tekintetében becsatolt igazolásoknak és nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésűeknek kell lenniük.

A kizáró okok tekintetében további információt a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján megjelent (2014. évi 57. szám) útmutatója tartalmaz: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a következő dokumentumra:
A Közbeszerzési Hatóság 2012. június 01-én a következő dokumentumot tette közzé:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájával kapcsolatos, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évre vonatkozó nyilatkozata az alábbi tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
• a pénzforgalmi számla száma,
• a számla technikai jellegű számla-e vagy sem,
• a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
• volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig.
• volt-e bírósági végrehajtás a számlával szemben a vizsgált időszakban

Ajánlatkérő a sorba állítás kifejezés alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő technikai jellegű számla alatt 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 20. pontjában meghatározott fogalomba nem tartozó számlákat érti.

P/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját vagy jogelődje az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges
Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építése, bővítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három üzleti évre vonatkozóan teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenként, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építés, bővítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenként, és a vizsgált évek átlagában is, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak

Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján:
Azokban az esetekben, amelyekben minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján támaszkodik a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett nem technikai jellegű pénzforgalmi számláján, a hirdetmény feladásától visszafelé számított 2 évre 15 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott, vagy bármely számlával szemben bírósági végrehajtás volt folyamatban a vizsgált időszakban.
P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján mérleg szerinti eredménye az előző három üzleti évből egynél több évben negatív.
Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építése, bővítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 300 millió Ft összeget.
P/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el a 200.000.000.,- Ft összeget, és a vizsgált időszakban, szennyvíztisztító telep építéséből, bővítéséből származó árbevétele összesen nem haladja meg a nettó 300.000.000.- Ft-ot.
Az előírt P/3. alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [a P/1), P/2)) alkalmassági követelmények], legalább egyiküknek teljes mértékben meg kell felelnie.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő fentiekre tekintettel nyilatkozik, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a referencia követelmény a szerződés teljesítésének egészére vonatkozik.)
A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17 § (1) bekezdése alapján:
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
M/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a rendelkezésre álló eszközök, berendezések áruleírása, melyből az alkalmassági előírásnak való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlattevő nyújtsa be a rendelkezésre álló eszközök, berendezések vonatkozásában a bérelt eszközök esetében a bérleti szerződést.
Amennyiben a nevezett (nyilvántartási számmal beazonosított) eszköz tartós bérleti, jelen eljárástól függetlenül létrejött és létező, keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll az ajánlattevő rendelkezésére, akkor a felhívásban foglaltakat meghaladó, további igazolásra nincs szükség.
Amennyiben az adott beszerzés megvalósítására vonatkozóan jön létre a bérleti szerződés, de ennek értelmében kizárólag gépek/eszközök rendelkezésre bocsátása terheli a bérbeadót, akkor a bérbeadó Kbt. szerinti besorolása a kapacitás rendelkezésre bocsátó (erőforrás) szervezet. Ez esetben akként kell megneveznie az ajánlattevőnek [Kbt. 55. § (5) bekezdés a) pont szerinti szervezet) és az ilyen körben egyébként előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat köteles az ajánlat részeként benyújtani (a kapacitás rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozatok, igazolások is csatolandók, valamint az alkalmassági feltételnek való megfelelés is igazolandó általa.)
Amennyiben az adott beszerzés megvalósítására vonatkozóan jön létre a bérleti szerződés, de ennek értelmében a gépek/eszközök rendelkezésre bocsátása mellett a kezelő személyzet biztosításával a tényleges megvalósításban való közreműködés is terheli a bérbeadót, akkor a bérbeadó Kbt. szerinti besorolása alvállalkozó. Ez esetben akként kell megneveznie az ajánlattevőnek alvállalkozóként, és az ilyen körben egyébként előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat köteles az ajánlat részeként benyújtani (a kapacitás rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozatok, igazolások is csatolandók, valamint az alkalmassági feltételnek való megfelelés is igazolandó általa.)
A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzése érdekében ajánlatkérő előírja, hogy az M/2) alkalmassági szempontban megajánlásra kerülő azon munkagépek esetében, melyek a közúti forgalomban is részt vehetnek, Ajánlattevő nyújtsa be a forgalomban való részvételi jogosultságot igazolandó érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatát.

M/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Be kell nyújtani a szakemberek szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg a névjegyzéki/kamarai számot.
Az egyes szakemberek tekintetében csatolt szakmai önéletrajzoknak az alkalmasság megítéléséhez megfelelő részletezettségűnek kell lennie, amelyben meg kell jelölni az adott projekt nevét, illetőleg a kezdő és befejező időpontokat (év, hónap), illetőleg az adott szakembernek a projektekben betöltött feladatkörét, valamint a projekt tárgyát.
M/4) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján 2013 év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszámára és vezető tisztségviselőinek létszámára vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása.

M/5) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja és 17. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelőségre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak benyújtása, illetve azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.


A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciákkal:
Az eljárást megindító hirdetmény feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített,
legalább 1 db, legalább 600 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep építésére vagy bővítésére vonatkozó referenciával, ami magában foglalta a próbaüzem lefolytatását is és a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett történt,
vagy legalább 1 db olyan szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó referenciával, melyek értéke elérte vagy meghaladta a nettó 300 millió forintot és magában foglalta a próbaüzem lefolytatását és sikeres lezárását is és a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett történt.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi gépekkel, eszközökkel:
• min. 6 db kotró-rakodó gép,
• min. 1 db forgó kotró,
• min. 3 db, legalább 5 tonnás tehergépjármű,
• min. 1 db elektrofúziós műanyag hegesztőgép,
• min. 2 db flexibilis meghajtású 50 l/perc teljesítményű zagyszivattyú,
• min. 1 db gépi meghajtású nyomáspróba szivattyú,
• min. 1 db hitelesített nyomásmérő ellenőrző műszer

M/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) Főépítésvezető (1 fő):
aki rendelkezik okleveles építőmérnök vagy építőmérnök, vagy mélyépítés mérnök, vagy közlekedésépítés mérnök, vagy vízellátás mérnök, vagy csatornázás mérnök végezettséggel,
aki egyben rendelkezik legalább 3 éves szennyvíz tisztítótelep építés területen szerzett szakmai gyakorlattal
továbbá:
b) legalább 2 fő
aki rendelkezik okleveles építőmérnök vagy építőmérnök, vagy mélyépítés mérnök, vagy közlekedésépítés mérnök, vagy vízellátás mérnök, vagy csatornázás mérnök végezettséggel,, aki egyben rendelkezik 3 éves szennyvíztisztító-telep építése-bővítése területen szerzett szakmai gyakorlattal
továbbá az alábbi tervezőkkel:
- Legalább 1 fő aki rendelkezik a okleveles építőmérnök, vagy építőmérnök, vagy vízépítési üzemmérnök végzettséggel aki egyben rendelkezik legalább 3 éves vízimérnöki tervezői szakmai gyakorlattal.
- Legalább 1 fő aki rendelkezik okleveles szerkezet-építőmérnök végzettséggel aki egyben rendelkezik legalább 3 éves vasbeton szerkezet tervezői szakmai gyakorlattal
- Legalább 1 fő aki rendelkezik okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirányú végzettséggel, aki egyben rendelkezik legalább 3 éves elektromos szennyvíz technológiai erősáramú és irányítástechnikai tervezői szakmai gyakorlattal,
- Legalább 1 fő, aki rendelkezik a okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány, vagy
okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány, vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy épületgépész mérnök végzettséggel aki egyben rendelkezik legalább 3 éves víziközmű tervezői szakmai gyakorlattal.
Továbbá legalább 1 fő
Munkavédelmi koordinátor
• Végzettség: munkavédelmi üzemmérnök, munkavédelmi szakmérnök vagy munkaügyi szaktanácsadó
• Szakmai tapasztalat:
Legalább három év szakmai gyakorlat

Egy szakember egyidejűleg legfeljebb két pozícióra jelölhető. A főépítésvezető szakember más pozícióra egyidejűleg nem jelölhető.
M/4) Ajánlattevő alkalmatlan, ha az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2013 évben nem érte el vagy haladta meg a 20 főt, vezető tisztségviselői létszáma 2013 évben nem érte el vagy haladta meg az 1 főt.

M/5) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik generálkivitelezői és/vagy vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése és/vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált, vagy egyenértékű környezetirányítási rendszerrel
(pl.: ISO 14001), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 400
Jótállás időtartama hónapokban kifejezve legalább 36 hónap, (a 60 hónapon felüli vállalásokat az ajánlatkérő többletpontszámmal nem értékeli) 50
A választott tisztítási technológia szennyvízterheléstől függő, automatikus váltású, több program szerinti működtetésének megoldása (igen/nem) 30
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11277 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/07/03 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/07/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 150.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció az eljárást megindító felhívás megjelenésétől kezdve beszerezhető. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, a szerződéskötést megelőzően. A dokumentáció ellenértékének megfizetése a szerződéskötés feltétele. A dokumentáció ellenértéke nettó összegben került meghatározásra
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/07/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/07/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (1) – (4), (6)-(7) bekezdések

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
-
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft-nél, hétfőtől péntekig, 09-13 óráig, az ajánlati határidő lejártának napján 9 órától 10 óra 00 percig történik.
A dokumentációt elektronikus formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy e-mailben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft részére, az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• ajánlattevő neve
• ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri
• ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma
• az eljárást megindító felhívás hirdetményének KÉ- száma
A dokumentáció ellenértéke: nettó 150.000.- Ft

A Kbt. 49. § szerinti dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles a szerződéskötésig megfizetni a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12010628-00105411-00100007 számú számlájára, amelyről a szerződéskötést követő 8 napon belül a Lucsik és Társa Kft. számlát állít ki. A dokumentáció ellenértékének megfizetése a szerződéskötés feltétele. A dokumentáció ellenértéke nettó összegben került meghatározásra.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A pontszámítás az értékelési szempontok esetében a következőképp történik:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61.szám; 2012. június 01.) III.A1 ba), illetőleg bb) pontja szerint kerül meghatározásra.
ba) Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. azaz:
1. részszempont tekintetében:
P - Pmin = Alegjobb
Pmax - Pmin Avizsgált

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
bb) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. azaz:
2. részszempont tekintetében:
P - Pmin = Avizsgált
Pmax - Pmin Alegjobb
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A 2. részszempont esetében 60 hónapon felüli vállalásokat az ajánlatkérő többletpontszámmal nem értékeli, így a 60 hónap és az a feletti vállalások egységesen 10 pontot kapnak. A 60 hónap feletti vállalást ajánlatkérő az értékelés során nem veszi figyelembe.

A 3. részszempont esetében, ha a megajánlott tisztítás technológia rendelkezik automatikus váltású, minimálisan 3 program szerint működő tisztítási technológiával, 10 pontot kap, ha nem rendelkezik vele, 1 pontot kap.
Amennyiben az értékelés során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a pontszámítás során a matematikai művelet 1-nél kisebb számot eredményez, úgy ajánlatkérő az adott részszempontra 1 pontot ad.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.: P/1, P/2, P/3, P/4
III.2.3.: M/1, M/2, M/3, M/4, M/5
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 2 (kettő) millió Ft összegű biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10402881-50515153-52531010 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. § (5) – (7) bekezdése szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
3. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
4. A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie, és egy papír alapú példányban, valamint 3, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban benyújtania. Az ajánlatok bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
Továbbá az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat [ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)]eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
5. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívásban tételesen felsorolt, a kizáró okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb felsorolt iratokat, dokumentumokat.
6. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
8. Valamennyi dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
9. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írásban nyilatkozzék.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a jelentkezést, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti aláírási mintáját).
(Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalat meghatalmazást.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet.
11. A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem nyújthat be másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
12. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
13. A Kbt. 1. §-ra tekintettel a nyertes ajánlattevő köteles:
– Papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatni.
– Újrahasznosított papírt alkalmazni az irodai és nyomdai munkák során.
– Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást alkalmazni, környezetbarát szerkesztési elveket követni.
– Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjteni, és fax-előlapként vagy jegyzetként hasznosítani újra.
– Az utazásokat a minimumra csökkenteni, és elektronikusan kommunikálni a projekttagokkal
14. Az ajánlattevő ajánlatában csatoljon egy cégszerű aláírással ellátott táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki szakmai alkalmasság tekintetében előírt feltételeknek az ajánlatban becsatolt mely referenciával, mely bemutatott szakemberrel vagy mely más egyéb dokumentummal felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot (pl. AF III.2.3. M/1. pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény; referencia/ szakember/ eszköz megnevezése; referencia/ szakember/ eszköz bemutatása az ajánlat hányadik oldalán található.
15. A megfelelő szakmai minőség biztosítása érdekében ajánlatkérő az ajánlatban minőségterv benyújtását írja elő. A minőségtervvel kapcsolatos részletes tartalmi követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A minőségterv a jelen felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott értékelési szempontok alapján nem kerül értékelésre, a minőségterv vonatkozásában hiánypótlásra kerülhet sor.
16. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell
- legalább 3 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ szakterületi jogosultságú felelős műszaki vezetővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ szakterületi jogosultságú tervezővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T szakterületi jogosultságú tervezővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V szakterületi jogosultságú tervezővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G szakterületi jogosultságú tervezővel;
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania
- arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá
- arról, hogy a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak, és a nyilvántartásba-vétel elmaradása az AJÁNLATTEVŐ szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
17. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a lebonyolító Lucsik és Társa Kft. székhelyén (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) portaszolgálat működik, az irodaházba történő bejutás több percet is igénybe vehet.
18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az üzleti titokra vonatkozó szabályok változására. A Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok változására: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
20. Ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 100.000.000.- Ft / év és legalább 50.000.000.- Ft/káresemény limitű Építés- és Szerelésbiztosítást szerződést kötni vagy meglévő Építés- és Szerelésbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre is. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, meglévő szerkezetek, stb.) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, valamint a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.
A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
21. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő (Kedvezményezett) területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
22. Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az árbevétel tekintetében a naptári, a mérleg adatok tekintetében az üzleti év fordulóján, a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
23. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a dokumentáció ellenértékének visszavonhatatlan megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát, amely bizonylat a megkötésre kerülő szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A hivatkozott bizonylat - legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig történő - rendelkezésre bocsátásának elmaradása az ajánlattevő - a Kbt. 124. (4) bekezdésében foglaltak szerinti - szerződéskötéstől való visszalépésének minősül!
25. Az ajánlatkérő a helyszín megtekintésére biztosít lehetőséget az ajánlattevők számára a Kbt. 45. § (8) bekezdése alapján.
A helyszín megtekintésének időpontja: 2014.07. 02. 9.00
Helye: Alsónémedi Szennyvíztelep, hrsz 0312/1
26. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
27. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/06/13 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------