Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/90
Beszerzés tárgya: Építési beruházás; Tervezés és kivitelezés; Alsónémedi közigazgatási területe; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Hirdetmény típusa: Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2007.08.08.
Iktatószám: 11909/2007
CPV Kód: 45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5; 45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5; 45.23.32.92-3; 45.23.24.52-5; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2007.09.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####90-BA.rtf#### 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása (11909/2007)

Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Címzett: dr. György Balázs polgármester
Telefon: 29/337-362
Fax: 29/537-221
E-mail: alsonemedi@monornet.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. I) mellékletet: –

A DOKUMENTÁCIÓ ÉS TOVÁBBI IRATOK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. II) mellékletet: –

AZ AJÁNLATOKAT VAGY RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. III) mellékletet: –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐ(K) NEVÉBEN FOLYTATJA LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Útépítés és gyalogátkelőhely létesítés Alsónémedi belterületén.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]
a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott  követelményeknek megfelelően: –
A teljesítés helye
Alsónémedi közigazgatási területe
NUTS-kód: HU 102

b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: –
Keretmegállapodás megkötése: –

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel: –
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel: –
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
 vagy (adott esetben) maximális létszáma 
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): –
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): –

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében el kell végezni a felhívásban meghatározott utcák szilárd burkolattal történő kiépítését, melyhez el kell készíteni az egyesített engedélyezési és kiviteli terveket is, s le kell folytatni az engedélyeztetést és meg kell szerezni az építési engedélyt. Továbbá meg kell oldani az útburkolat víztelenítését csapadékvíz-elvezetéssel, vagy burkolt szikkasztóárkokkal. A Haraszti utcában közlekedési lámpával biztosított gyalogátkelőhelyet kell létesíteni, melyhez el kell készíteni a kiviteli terveket is, s le kell folytatni az engedélyeztetést.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.52-0
További tárgy(ak): 
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre: –
egy vagy több részre: –
valamennyi részre: –

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt és opciót beleértve)
01. rész: 
– El kell végezni az alábbi utcák/útszakaszok szilárd burkolattal történő kiépítését, melyhez el kell készíteni az egyesített engedélyezési és kiviteli terveket is, s le kell folytatni az engedélyeztetést, s meg kell szerezni az építési engedélyt. Továbbá meg kell oldani az útburkolat víztelenítését csapadékvíz-elvezetéssel, vagy burkolt szikkasztóárkokkal.
Igényelt pályaszerkezet:
– 6 cm AB-11 aszfalt
– 5 cm 0/20 zúzottkő
– 20 cm 0/55 zúzottkő
Az utakat kétoldalt zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető vagy szikkasztóárokkal, a meglévő közművek szükség szerinti kiváltásával, védelembe helyezésével kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek. A kapubehajtókat a burkolat szintjébe kell emelni, ahol a magasságkülönbség eléri a 10 cm-t. (A digitális alaptérképet a dokumentáció tartalmazza).
A kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
– Damjanich utca
– hossza: 560 fm
– útburkolat szélessége: kb. 5 m (bizonyos szakaszokon 4 m)
– padka szélessége: kb. 1-1 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2800 m
– Kisfaludy utca (Fő út–Ady E. közötti szakasza)
– hossza: 118 fm
– útburkolat szélesség: kb. 4,5 m
– padka szélessége: 0,5–0,5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 531 m2
02. rész: 
– El kell készíteni a Haraszti úton (5201 jelű út belterülete) kiemelt közvilágítással, 1 db közlekedési jelzőlámpával biztosított gyalogátkelőhely kiviteli tervét, meg kell szerezni az építéshez szükséges jogerős engedélyeket (közútkezelői hozzájárulás és engedélyezési terv rendelkezésre áll), s a kiviteli tervek és az építési engedély szerint meg kell valósítani a kivitelezést.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: –
Nem: –
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: –
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
 vagy: és között.
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés 2007/09/18 (év/hó/nap)
befejezés 2008/04/30 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelme esetén kötbért fizetni. Hibás teljesítés esetén – a hiba megrendelő által történt bejelentése és a javítás közötti időszakra – a késedelmi kötbér megkezdett naponként számolt összege kerül elszámolásra. Mértéke a bruttó szerződéses végösszeg 1%-a naponta, mely összesen maximum a bruttó szerződéses összeg 30%-a lehet.
2. Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka megrendelőnek fel nem róható okból való meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. Mértéke a bruttó szerződéses végösszeg 15%-a.
3. Ajánlati biztosíték: az ajánlattevő választása szerint teljesítheti vagy 1 000 000 Ft értékű készpénz befizetésével az ajánlatkérő bankszámlájára, vagy ilyen értékű bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, a dokumentációban részletezettek szerint.
4. Jótállás: az elkészült műre a befejezését követően 5 év teljes körű jótállást kell vállalni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására nincs lehetőség. A végszámla benyújtására a teljesítésigazolást követően kerülhet sor. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha a felek az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodtak meg, a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint. A feltételek mindkét részre érvényesek.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: –

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja és a (2) bekezdés hatálya alá tartozik. Nem lehet továbbá ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdése, továbbá a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjainak hatálya alá tartozik. A Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a 66. § (2) bekezdése, illetve a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is.
Igazolási mód: a Kbt. 299. § (4) bekezdése alapján, a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban és a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok esetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell – 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozókra tekintettel is –, mely szerint vele szemben az ott meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a 61. § (1) bekezdés d) pontja és a (2) bekezdés hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a 66. § (2) bekezdésének, illetve a 67. § (4) bekezdésének fennállása esetén nyilatkoznia kell, hogy az ott meghatározott szervezetek nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének l0%-át meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a számláját vezető valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlat benyújtásától számítva 60 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozatot, vagy annak másolatát az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
– számlaszám megnevezése,
– számláján a kiállítást megelőző 2 évben volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 Ft-ot elérő sorban állás, ha igen mikor és milyen időtartamra.
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt számviteli jogszabályok szerinti utolsó lezárt üzleti év beszámolóját eredeti vagy másolati formában csatolja az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét.
P3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes és a közbeszerzés tárgyával lényegében azonos forgalmáról (01. rész: útépítés/felújítás, 02. rész: közlekedési lámpával biztosított gyalogátkelőhely vagy csomópont létesítése) szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek – a számlavezető pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint – számláján, a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó, 1 000 000 Ft-ot elérő sorban álló tétele volt. Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek külön-külön kell megfelelnie.
P2. Az eljárásban nem lehet ajánlatlevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek az utolsó két lezárt üzleti évben a beszámolója alapján:
– a mérleg szerinti eredménye negatív volt, vagy
– a saját tőke értéke a jegyzett tőke értéke alá csökkeni.
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek külön-külön kell megfelelnie.
P3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az utolsó három lezárt üzleti évben:
– a 01. rész tekintetében: évente a vállalkozás teljes nettó árbevétele nem éri el a 80 millió Ft-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele a 40 millió Ft-ot,
– a 02. rész tekintetében: évente a vállalkozás teljes nettó árbevétele nem éri el a 25 millió Ft-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele a 10 millió Ft-ot.
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A Kbt. 67. §. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az utolsó három lezárt üzleti év legjelentősebb befejezett – a közbeszerzés tárgyának megfelelő (01. rész: útépítés/felújítás; 02. rész: közlekedési lámpával biztosított gyalogátkelőhely, vagy csomópont létesítése) – építési beruházásainak ismertetését, a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, legalább az alábbi adatokkal: kezdés és befejezés ideje, teljesítés helye, ellenszolgáltatás összege, a szerződést kőtő másik fél neve, címe, a kivitelezés tárgya, a kivitelezés mennyiségére utaló adat, annak megjelölése, hogy fővállalkozói / generálkivitelezői, alvállalkozói, vagy konzorciális teljesítésről van szó. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan (saját tulajdon, bérelt, lízingelt stb.).
M3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség igazolására az ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozója csatolja a szakemberek szakmai önéletrajzát, és a felelős műszaki vezetői tevékenységet végző személy tekintetében a névjegyzékbe vételt tanúsító érvényes hatósági igazolás egyszerű másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
M1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen az utolsó három lezárt üzleti évükben nem rendelkeznek összesen legalább:
– a 01. rész tekintetében: 
– 2 db, nettó 50 millió Ft értékű útépítési/felújítási referenciával,
– a 02. rész tekintetében: 
– 2 db, nettó 10 millió Ft értékű, közlekedési lámpával biztosított gyalogátkelőhely, vagy csomópont-létesítési referenciával, mely komplex kivitelezés részfeladataként is teljesíthető.
M2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség tekintetében legalább a következőkkel:
– a 01. rész vonatkozásában: 
– 2 db kézi tömörítő eszközzel, 2 db padka hengerrel, 1 db acélköpenyes vibrohengerrel, 1 db gumiköpenyes aszfalthengerrel, 1 db aszfaltvágó géppel, 1 db gréderrel, 1 db finiserrel.
– A 02. rész vonatkozásában: 
– 1 db kézi tömörítő eszközzel, 1 db padka hengerrel, 1 db aszfaltvágó géppel.
M3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem tudnak a teljesítésbe bevonni 1 fő, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező A kategóriás felelős műszaki vezetőt, aki rendelkezik a jelen eljárásban meghirdetett munkák irányítására feljogosító 244/2006. (XII. 5.) kormányrendelet szerinti felelős műszaki vezetői regisztrációs számmal.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlatot tevőknek), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?
Igen: –
Nem: X

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: X
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni): X
részszempontok
súlyszámok
1. bruttó ajánlati ár (HUF)
60
2. korábbi teljesítési határidő (naptári napokban, 2008. április 30-ához képest)
35
3. kedvezőbb fizetési határidő (+ napokban) (0–180 nap között, a megajánlott napok számába a törvény szerinti 30 nap nem számít bele)
5

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges): –

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén:
Előzetes összesített tájékoztató: –
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
Hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben): –
Hirdetmény száma a K. É.-ben: –

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2007/09/06 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): 120 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát a BR-BAU Bt. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64400068-30005990-21100000 számú számlájára kell átutalni, vagy befizetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2007/09/06 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS  DA DE ET EL EN FR IT LV
             
LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
   X           
Egyéb: –

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
//-ig (év/hó/nap)
vagy hónapokban: vagy napokban: 60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2007/09/06 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín: Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: –

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: –

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. előírásainak megfelelően.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: a Kbt. által biztosított teljes körben.
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2007. szeptember 17.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: –
4) Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti felelősségbiztosítással, vagy annak legkésőbb a szerződés aláírása napjáig történő megkötésére irányuló kötelezettségvállaló nyilatkozattal.
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció személyesen az árának a IV.3.3) pontja szerinti befizetését követően az erről szóló banki igazolás eredeti példányának bemutatása és másolati példányának leadása után az ajánlattételi határidő lejártáig az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának műszaki irodájában, munkanapokon 9.00–12.00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő napján 9.00–10.00 óráig vehető át. A Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti átvételi mód esetén kérjük a kérelemben megjelölni a számlázási nevet, címet, a postacímet, melyre a dokumentációt kéri, továbbá kérjük csatolni a kérelem mellé a dokumentáció árának befizetését igazoló banki igazolást.
3. Meg kell jelölni az ajánlatban:
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül.
4. Az ajánlati biztosíték teljesíthető: az ajánlattevő választása szerint vagy 1 000 000 Ft értékű készpénz befizetésével, átutalásával az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64400068-10602184-00000000 számú számlájára, vagy ilyen értékű bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, az ajánlatkérő, mint jogosult javára szólóan. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okiratot az ajánlathoz csatolni kell, melynek az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényben kell lennie. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 10 napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a nyertes és az – esetlegesen – másodikként kihirdetett ajánlattevő kivételével. Esetükben a szerződés aláírását követő 10 napon belül történik meg az ajánlati biztosíték visszautalása, illetve felszabadítása. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
5. Amennyiben az ajánlatkérő megnevez második legjobb ajánlattevőt, az ajánlatkérő a nyertes visszalépése esetén a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést.
6. Az ajánlathoz csatolni kell a 70. § (1) bekezdés, 71. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlati árnak a jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott munkák teljes körű elvégzésére kell vonatkoznia, a befejezési határidőre prognosztizált átalányáron. A teljes ajánlati árat az ajánlatban nettó forint + áfa = bruttó összesen forint bontásban kell megadni, a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján. Az ajánlati ár tartalékkeretet, anyagigazgatási költséget, árkockázati fedezetet nem tartalmazhat. Az ajánlathoz főösszesítőt és beárazott tételes költségvetést kell csatolni, a dokumentációban részletezettek szerint.
8. Az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozónak be kell nyújtania, az ajánlat benyújtási időpontjától számított 90 napnál nem régebbi cégbírósági nyilvántartás kivonatának másolatát (cégkivonat, vagy cégmásolat, vagy cégbizonyítvány) vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, továbbá a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát eredeti, vagy másolati példányban. Amennyiben a cégbejegyzésben változásbejegyzés van folyamatban, csatolni kell a változásbejegyzés iránti kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányának másolatát.
9. Elbírálás módja:
– Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1, felső határa 100, mely minden részszempont esetén azonos.
– A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a legjobb tartalmi elem kapja a 100 pontot, a többi ajánlat ehhez viszonyítva, arányosítással kerül kiszámításra.
10. Az ajánlatkérő a III.2.2) és a III.2.3) pont szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
11. Az ajánlatkérő 2007. augusztus 17-én 9.00 órakor helyszíni bejárást biztosit. Gyülekezés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, nagyterem.
12. A 02. rész vonatkozásában az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke: bruttó 10 millió Ft.
13. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati) kell benyújtani. A további formai követelményeket, műszaki előírásokat, követelményekei, részletes szerződési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
14. Az ajánlat összeállításával, benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban történő részvétel feltétele. A megvásárolt dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció árát az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (6) bekezdése szerinti esetet kivéve nem téríti vissza. A postai küldeményként feladott ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig meg kell érkeznie a polgármesteri hivatalba, késedelmes postai kézbesítésért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
14. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
15. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2007/08/02 (év/hó/nap)

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ száma: 001
MEGHATÁROZÁS: Utcák szilárd burkolattal történő kiépítése

1) A rész meghatározása: átalányáras vállalkozási szerződés keretében el kell végezni a felhívásban meghatározott utcák szilárd burkolattal történő kiépítését, melyhez el kell készíteni az egyesített engedélyezési és kiviteli terveket is, s le kell folytatni az engedélyeztetést és meg kell szerezni az építési engedélyt. Továbbá meg kell oldani az útburkolat víztelenítését csapadékvíz-elvezetéssel, vagy burkolt szikkasztóárkokkal.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.52-0
További tárgy(ak): 
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –
3) Mennyiség vagy érték: el kell végezni az alábbi utcák/útszakaszok szilárd burkolattal történő kiépítését, melyhez el kell készíteni az egyesített engedélyezési és kiviteli terveket is, s le kell folytatni az engedélyeztetést, s meg kell szerezni az építési engedélyt. Továbbá meg kell oldani az útburkolat víztelenítését csapadékvíz-elvezetéssel, vagy burkolt szikkasztóárkokkal.
Igényelt pályaszerkezet:
– 6 cm AB-11 aszfalt
– 5 cm 0/20 zúzottkő
– 20 cm 0/55 zúzottkő
Az utakat kétoldalt zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető vagy szikkasztó árokkal, a meglévő közművek szükség szerinti kiváltásával, védelembe helyezésével kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek. A kapubehajtókat a burkolat szintjébe kell emelni, ahol a magasságkülönbség eléri a 10 cm-t. (A digitális alaptérképet a dokumentáció tartalmazza).
A kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
– Damjanich utca
– hossza: 560 fm
– útburkolat szélessége: kb. 5 m (bizonyos szakaszokon 4 m)
– padka szélessége: kb. 1-1 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2800 m
– Kisfaludy utca (Fő út–Ady E. közötti szakasza)
– hossza: 118 fm
– útburkolat szélessége: kb. 4,5 m
– padka szélessége: 0,5–0,5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 531 m2

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy kezdés: 2007/09/18 (év/hó/nap)
befejezés: 2008/04/30 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről: további részletes információt a dokumentáció tartalmaz.

A RÉSZ száma: 002
MEGHATÁROZÁS: Közlekedési jelzőlámpával biztosított gyalogátkelőhely létesítése

1) A rész meghatározása: átalányáras vállalkozási szerződés keretében a Haraszti utcában (a Haraszti út és a Hunyadi utca kereszteződésének térségében) közlekedési lámpával biztosított gyalogátkelőhelyet kell létesíteni, melyhez el kell készíteni a kiviteli terveket is, s le kell folytatni az engedélyeztetést.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.92-3
További tárgy(ak): 
45.23.24.52-5
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –
3) Mennyiség vagy érték: el kell készíteni a Haraszti úton (5201 jelű út belterülete) kiemelt közvilágítással 1 db közlekedési jelzőlámpával biztosított gyalogátkelőhely kiviteli tervét, meg kell szerezni az építéshez szükséges jogerős engedélyeket (közútkezelői hozzájárulás és engedélyezési terv rendelkezésre áll), s a kiviteli tervek és az építési engedély szerint meg kell valósítani a kivitelezést.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy kezdés: 2007/09/18 (év/hó/nap)
befejezés: 2008/04/30 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről: további részletes információt a dokumentáció tartalmaz.