Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/120
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.10.17.
Iktatószám:11949/2016
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás
Teljesítés helye:Varsány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK24168
Postai cím: Rákóczi út 84.
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 0632370011
E-mail: szecsenygyjsz@gmail.com
Fax: 0632371849
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szecseny.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ” Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16) pályázathoz tanulmány elkészítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
” Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16) pályázathoz tanulmány elkészítése”
A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
Megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó speciális elvárások:
A Megvalósíthatósági tanulmányban, az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok felhívás mellékleteként szereplő sablonban, meghatározott tartalmi elvárásokon felül szükséges bemutatni:
• hogy a projekt közösségi tervezés keretében alakult ki. (MT 3.1.2 fejezetén belül)
• a projektmenedzsmenttel kapcsolatos személyi és szervezeti elvárásokat, továbbá a projektbe bevont szakmai vezető és szakterületi koordinátorok szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez, (MT 4.2 fejezetén belül),
• konzorciumi működés esetén a partnerek közötti feladatmegosztást, a projekt szervezetét, a partnerek feladatait, hatáskörét és felelősségét, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, az információáramlás útját és módját, a döntéshozatal módját, a jelentési kötelezettségeket és a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét (MT 4.1.2 fejezetén belül),
• az egyes tevékenységekre vonatkozó jelen fejezet „Szakmai elvárások” pontjában leírt szakmai elvárások teljesülését, (MT 2.3 fejezetén belül)
• a megvalósítandó tevékenységek megoszlását a fenntartó önkormányzat, önkormányzati társulás és a járáson kívüli bevont települések önkormányzatai között, illetve (amennyiben releváns) további együttműködő partnerek szerepét a projektben (MT 2.3 fejezetén belül),
• a tervezett fejlesztések illeszkedését a Helyi Esélyegyenlőségi Programokhoz (MT 2.3 fejezetén belül) (társulások esetében az összes, társuláson belüli önkormányzatra vonatkoztatva),a GYEB szerepét, összetételét, feladatait, működését, (MT 2.3 fejezetén belül)
• a Gyerekesély Iroda szervezetben elfoglalt helyét, kapcsolódási pontjait más szervezeti egységekkel, gazdálkodási jogosultságait, továbbá, a projekt szakmai vezetőjének és egyben a Gyerekesély Iroda vezetőjének konkrét feladatait az Iroda vezetésével kapcsolatban is (MT 2.3 fejezetén belül)
• elődprojektben résztvevőknél az előd konstrukció eredményeinek értékelését, az előd konstrukcióra való ráépülést, az előd konstrukció szakmai és pénzügyi fenntartásának lehatárolását jelen projekttől, továbbá az elődkonstrukcióban létrejött produktumok felhasználását és továbbfejlesztési lehetőségeit. (MT 4.1.3. pontjában)
• a projektbe bevont központi költségvetésből támogatott szolgáltatások, valamint a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben nevesített Biztos Kezdet Gyerekházak esetén be kell mutatni a fejlesztésekkel való összhangot és lehatárolást is, (MT 1.2.5 pontjában)
• a tevékenységek megoszlásának részletes bemutatását a konzorciumi tagok között, (amennyiben a fejlesztés konzorciumban történik), (MT 2.3 fejezetén belül)
• a tervezett fejlesztések lehatárolását a 2007 -2013 időszakban megvalósult TÁMOP 5.2.3 fejlesztések fenntartási kötelezettségétől, beleértve a GYEB és a Gyerekesély Iroda tekintetében fennálló fenntartási és a tervezett tevékenységek lehatárolását- ahol ez releváns (MT 2.3 fejezet)
• a célok eléréséhez szükséges, beszerzendő eszközök listáját és azok szakmai indokoltságát. (MT 2.3 fejezetén belül)
• ha a projekt megvalósításába a szakmai kritériumnak megfelelő munkanélküli, álláskereső, közfoglalkoztatott és önkéntes személyek is bevonásra kerültek, akkor a 4.2 fejezetben kell bemutatni a bevonás módját, időtartamát és az elvégzendő feladatokat,
• az egyes mérföldkövekre vonatkozóan a kötelezően elérendő célérték pontos időpontját (MT 2.4 fejezetén belül)
• a vállalt indikátor célértékek teljesülésének módját, ütemezését (MT 2.4 fejezetén belül)
• a konzorciumi partner tekintetében szükséges bemutatni (MT 4.1.3 fejezetén belül)
a gyerekek esélyteremtése vagy a társadalmi felzárkózás területén rendelkezésre álló tapasztalatokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 10000000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 10988000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ” Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16) pályázathoz tanulmány elkészítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Varsány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
Megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó speciális elvárások:
A Megvalósíthatósági tanulmányban, az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok felhívás mellékleteként szereplő sablonban, meghatározott tartalmi elvárásokon felül szükséges bemutatni:
• hogy a projekt közösségi tervezés keretében alakult ki. (MT 3.1.2 fejezetén belül)
• a projektmenedzsmenttel kapcsolatos személyi és szervezeti elvárásokat, továbbá a projektbe bevont szakmai vezető és szakterületi koordinátorok szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez, (MT 4.2 fejezetén belül),
• konzorciumi működés esetén a partnerek közötti feladatmegosztást, a projekt szervezetét, a partnerek feladatait, hatáskörét és felelősségét, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, az információáramlás útját és módját, a döntéshozatal módját, a jelentési kötelezettségeket és a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét (MT 4.1.2 fejezetén belül),
• az egyes tevékenységekre vonatkozó jelen fejezet „Szakmai elvárások” pontjában leírt szakmai elvárások teljesülését, (MT 2.3 fejezetén belül)
• a megvalósítandó tevékenységek megoszlását a fenntartó önkormányzat, önkormányzati társulás és a járáson kívüli bevont települések önkormányzatai között, illetve (amennyiben releváns) további együttműködő partnerek szerepét a projektben (MT 2.3 fejezetén belül),
• a tervezett fejlesztések illeszkedését a Helyi Esélyegyenlőségi Programokhoz (MT 2.3 fejezetén belül) (társulások esetében az összes, társuláson belüli önkormányzatra vonatkoztatva),a GYEB szerepét, összetételét, feladatait, működését, (MT 2.3 fejezetén belül)
• a Gyerekesély Iroda szervezetben elfoglalt helyét, kapcsolódási pontjait más szervezeti egységekkel, gazdálkodási jogosultságait, továbbá, a projekt szakmai vezetőjének és egyben a Gyerekesély Iroda vezetőjének konkrét feladatait az Iroda vezetésével kapcsolatban is (MT 2.3 fejezetén belül)
• elődprojektben résztvevőknél az előd konstrukció eredményeinek értékelését, az előd konstrukcióra való ráépülést, az előd konstrukció szakmai és pénzügyi fenntartásának lehatárolását jelen projekttől, továbbá az elődkonstrukcióban létrejött produktumok felhasználását és továbbfejlesztési lehetőségeit. (MT 4.1.3. pontjában)
• a projektbe bevont központi költségvetésből támogatott szolgáltatások, valamint a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben nevesített Biztos Kezdet Gyerekházak esetén be kell mutatni a fejlesztésekkel való összhangot és lehatárolást is, (MT 1.2.5 pontjában)
• a tevékenységek megoszlásának részletes bemutatását a konzorciumi tagok között, (amennyiben a fejlesztés konzorciumban történik), (MT 2.3 fejezetén belül)
• a tervezett fejlesztések lehatárolását a 2007 -2013 időszakban megvalósult TÁMOP 5.2.3 fejlesztések fenntartási kötelezettségétől, beleértve a GYEB és a Gyerekesély Iroda tekintetében fennálló fenntartási és a tervezett tevékenységek lehatárolását- ahol ez releváns (MT 2.3 fejezet)
• a célok eléréséhez szükséges, beszerzendő eszközök listáját és azok szakmai indokoltságát. (MT 2.3 fejezetén belül)
• ha a projekt megvalósításába a szakmai kritériumnak megfelelő munkanélküli, álláskereső, közfoglalkoztatott és önkéntes személyek is bevonásra kerültek, akkor a 4.2 fejezetben kell bemutatni a bevonás módját, időtartamát és az elvégzendő feladatokat,
• az egyes mérföldkövekre vonatkozóan a kötelezően elérendő célérték pontos időpontját (MT 2.4 fejezetén belül)
• a vállalt indikátor célértékek teljesülésének módját, ütemezését (MT 2.4 fejezetén belül)
• a konzorciumi partner tekintetében szükséges bemutatni (MT 4.1.3 fejezetén belül)
a gyerekek esélyteremtése vagy a társadalmi felzárkózás területén rendelkezésre álló tapasztalatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötbér 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: (EFOP-1.4.2-16
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ”Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16) pályázathoz tanulmány elkészítése” Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3178 Varsány Rákóczi út 1.
Város: Varsány
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3178
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15831079-1-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10000000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10.988.000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3178 Varsány Rákóczi út 1.
Város: Varsány
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3178
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15831079-1-12

Hivatalos név: HATÁR ST Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2610 Nőtincs, Diófa út 6.
Város: Nőtincs
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2610
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24013240-2-12

Hivatalos név: GEODROM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14480340-2-12

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/07/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges