Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/120
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.10.17.
Iktatószám:12257/2016
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:1083 Budapest, Tömő u. 25-29. sz.;1083 Budapest, Tömő u. 35-37. sz.;1089 Budapest, Rezső tér 16.;1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.11.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 12109610
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 12109610
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 12109610
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 sz.projekt keretében tervezési szerződés a Tömő u. 25-29. sz. alatti ép., Neurológiai Klinika, Balassa J. Kollégium, Markusovszky L. Kollégium energetikai korszerűsítésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett energetikai korszerűsítésekhez szükséges tervezői szolgáltatások beszerzésére:
1. rész: Budapest, Tömő u. 25-29. sz. alatti épület,
2. rész: Budapest, Tömő u. 35-37. sz. alatti Balassa János Kollégium,
3. rész: Budapest, Rezső tér 16. sz. alatti Markusovszky Lajos Kollégium
homlokzatait és lapostetőit érintő utólagos hőszigetelések, az energia-megtakarítást eredményező külső nyílászárócserék, valamint a kapcsolódó kiegészítő munkálatok, korszerűsítések megtervezése.
4. rész: Budapest, Korányi Sándor u. 2. sz. alatti Neurológiai Klinika külső homlokzati nyílászárói és a csatlakozó összekötő folyosó nyílászárói cseréjének megtervezése a szükséges járulékos munkákkal.
A tervező feladata valamennyi rész esetében az engedélyek beszerzéséhez szükséges, valamint a kivitelezési dokumentáció, energetikai tanúsítvány és záró energetikai audit készítése és tervezői művezetés végzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 sz. projekt keretében a Bp., Tömő u. 25-29. sz. alatti ép. energetikai korszerűsítése kivitelezéséhez szükséges tervezői szolgáltatás beszerzésére.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71244000-0
71245000-7
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Tömő u. 25-29. sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Budapest, Tömő u. 25-29. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése kivitelezésének előkészítéséhez és támogatásához szükséges tervezői szolgáltatások beszerzésére.
A tervező feladatát képezi az épületek homlokzatait, valamint lapostetőit érintő utólagos hőszigetelések, az energia-megtakarítást eredményező külső nyílászárócserék, valamint az ezekhez szükséges egyéb, kiegészítő munkálatok, korszerűsítések megtervezése. A tervező feladata továbbá a korszerűsítéssel érintett területeken (homlokzatok, lapostető, nyílászárók) meglévő/megmaradó elektromos berendezések (antennák, klíma kültéri egységek, lámpatestek, reflektorok, kamerák, ezek vezetékei stb.) visszaszerelhetőségének felülvizsgálata, szükség esetén az ezeket kiváltó új rendszer megtervezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési program szerint.
Elvégzendő feladatok:
1. Engedélyek beszerzéséhez szükséges és kivitelezési dokumentáció készítése (tervezés);
2. Energetikai tanúsítvány készítése;
3. Tervezői művezetés (max. 25 alkalommal);
4. Záró energetikai audit.
Mennyiség:
Külső fal felülete 4527 m2, nyílászárók területe 2019,66 m2, lapostető területe 2960,95 m2, alsó zárófödém területe 635 m2.
Szerződés hatályba lépése:
A szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napja.
Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a Projekt fizikai zárásának (az eljárás megindításakor előreláthatólag 2017. december 31.) napjáig köteles ellátni.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján értékeli. A szempontokat jelen felhívás II.2.5 pontjai tartalmazzák a következő kiegészítéssel.
Az ár kritérium további részszempontokat tartalmaz:
1. Engedélyek, hozzájárulások kiadásához szükséges dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
2. Kivitelezési dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 30
3. Energetikai tanúsítvány elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 3
4. Tervezői művezetés díja (Ft/alkalom) (előny a kisebb), súlyszám: 5
5. Záró energetikai audit elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 2
6. A tervekre vonatkozó felhasználási jogok ellenértéke (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
Az ár esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 1-10 közötti pontszámmal.
A ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszereinek részletes bemutatását a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Fő fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) és (10) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt keretében utófinanszírozás formájában.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M2) a) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  20
2 A felhívás III.1.3) pont M2) b) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) pont M2) c) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt, 100 %-os támogatási intenzitás
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 5 millió Ft/káresemény és 25 millió Ft/év mértékű, jelen eljárás tárgyát képező tervezői szolgáltatásra szóló felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 sz. projekt keretében a Balassa J. Kollégium (Bp., Tömő u. 35-37.) energetikai korszerűsítése kivitelezéséhez szükséges tervezői szolg. beszerzésére.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71244000-0
71245000-7
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Tömő u. 35-37. sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Balassa János Kollégium (Budapest, Tömő u. 35-37.) energetikai korszerűsítése kivitelezésének előkészítéséhez és támogatásához szükséges tervezői szolgáltatások beszerzésére.
A tervező feladatát képezi az épületek homlokzatait, valamint lapostetőit érintő utólagos hőszigetelések, az energia-megtakarítást eredményező külső nyílászárócserék, valamint az ezekhez szükséges egyéb, kiegészítő munkálatok, korszerűsítések megtervezése. A tervező feladata továbbá a korszerűsítéssel érintett területeken (homlokzatok, lapostető, nyílászárók) meglévő/megmaradó elektromos berendezések (antennák, klíma kültéri egységek, lámpatestek, reflektorok, kamerák, ezek vezetékei stb.) visszaszerelhetőségének felülvizsgálata, szükség esetén az ezeket kiváltó új rendszer megtervezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési program szerint.
Elvégzendő feladatok:
1. Engedélyek beszerzéséhez szükséges és kivitelezési dokumentáció készítése (tervezés);
2. Energetikai tanúsítvány készítése;
3. Tervezői művezetés (max. 25 alkalommal);
4. Záró energetikai audit.
Mennyiség: külső fal felülete 4468 m2, üvegfal felülete 262,79 m2, nyílászárók felülete 1786,20 m2, lapostető területe 1317 m2, alsó zárófödém területe 425 m2.
Szerződés hatályba lépése:
A szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a Projekt fizikai zárásának (az eljárás megindításakor előreláthatólag 2017. december 31.) napjáig köteles ellátni.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján értékeli. A szempontokat jelen felhívás II.2.5 pontjai tartalmazzák a következő kiegészítéssel.
Az ár kritérium további részszempontokat tartalmaz:
1. Engedélyek, hozzájárulások kiadásához szükséges dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
2. Kivitelezési dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 30
3. Energetikai tanúsítvány elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 3
4. Tervezői művezetés díja (Ft/alkalom) (előny a kisebb), súlyszám: 5
5. Záró energetikai audit elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 2
6. A tervekre vonatkozó felhasználási jogok ellenértéke (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
Az ár esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 1-10 közötti pontszámmal.
A ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszereinek részletes bemutatását a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Fő fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) és (10) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt keretében utófinanszírozás formájában.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M2) a) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  20
2 A felhívás III.1.3) pont M2) b) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) pont M2) c) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt, 100 %-os támogatási intenzitás.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 5 millió Ft/káresemény és 25 millió Ft/év mértékű, jelen eljárás tárgyát képező tervezői szolgáltatásra szóló felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 sz. projekt keretében a Markusovszky L. Kollégium (Bp., Rezső tér 16.) energetikai korszerűsítése kivitelezéséhez szükséges tervezői szolg. beszerzésére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71244000-0
71245000-7
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1089 Budapest, Rezső tér 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Markusovszky Lajos Kollégium (Budapest, Rezső tér 16.) energetikai korszerűsítése kivitelezésének előkészítéséhez és támogatásához szükséges tervezői szolgáltatások beszerzésére.
A tervező feladatát képezi az épületek homlokzatait, valamint lapostetőit érintő utólagos hőszigetelések, az energia-megtakarítást eredményező külső nyílászárócserék, valamint az ezekhez szükséges egyéb, kiegészítő munkálatok, korszerűsítések megtervezése. A tervező feladata továbbá a korszerűsítéssel érintett területeken (homlokzatok, lapostető, nyílászárók) meglévő/megmaradó elektromos berendezések (antennák, klíma kültéri egységek, lámpatestek, reflektorok, kamerák, ezek vezetékei stb.) visszaszerelhetőségének felülvizsgálata, szükség esetén az ezeket kiváltó új rendszer megtervezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési program szerint.
Elvégzendő feladatok:
1. Engedélyek beszerzéséhez szükséges és kivitelezési dokumentáció készítése (tervezés);
2. Energetikai tanúsítvány készítése;
3. Tervezői művezetés (max. 25 alkalommal);
4. Záró energetikai audit.
Mennyiség: külső fal felülete 3269,03 m2, üvegfal felülete 103,49 m2, nyílászárók felülete 1219,87 m2, lapostető területe 1910 m2, alsó zárófödém területe 1081,9 m2.
Szerződés hatályba lépése:
A szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a Projekt fizikai zárásának (az eljárás megindításakor előreláthatólag 2017. december 31.) napjáig köteles ellátni.

Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján értékeli. A szempontokat jelen felhívás II.2.5 pontjai tartalmazzák a következő kiegészítéssel.
Az ár kritérium további részszempontokat tartalmaz:
1. Engedélyek, hozzájárulások kiadásához szükséges dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
2. Kivitelezési dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 30
3. Energetikai tanúsítvány elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 3
4. Tervezői művezetés díja (Ft/alkalom) (előny a kisebb), súlyszám: 5
5. Záró energetikai audit elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 2
6. A tervekre vonatkozó felhasználási jogok ellenértéke (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
Az ár esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 1-10 közötti pontszámmal.
A ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszereinek részletes bemutatását a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Fő fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) és (10) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt keretében utófinanszírozás formájában.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M2) a) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  20
2 A felhívás III.1.3) pont M2) b) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) pont M2) c) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt, 100 %-os támogatási intenzitás.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 5 millió Ft/káresemény és 25 millió Ft/év mértékű, jelen eljárás tárgyát képező tervezői szolgáltatásra szóló felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 sz. projekt keretében a Neurológiai Klinika (Bp., Korányi S. u. 2.) energetikai korszerűsítése kivitelezéséhez szükséges tervezői szolg. beszerzésére.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71244000-0
71245000-7
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Neurológiai Klinika (Budapest, Korányi Sándor u. 2.) energetikai korszerűsítése kivitelezésének előkészítéséhez és támogatásához szükséges tervezői szolgáltatások beszerzésére.
A tervező feladatát képezi az épület külső homlokzati nyílászárói és a csatlakozó összekötő folyosó nyílászárói cseréjének megtervezése a szükséges járulékos munkákkal. A tervező feladata továbbá a korszerűsítéssel érintett területeken meglévő/megmaradó elektromos berendezések (antennák, klíma kültéri egységek, lámpatestek, reflektorok, kamerák, ezek vezetékei stb.) visszaszerelhetőségének felülvizsgálata, szükség esetén az ezeket kiváltó új rendszer megtervezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési program szerint.
Elvégzendő feladatok:
1. Engedélyek beszerzéséhez szükséges és kivitelezési dokumentáció készítése (tervezés);
2. Energetikai tanúsítvány készítése;
3. Tervezői művezetés (max. 25 alkalommal);
4. Záró energetikai audit.
Mennyiség: az épület nyílászáróinak felülete: 680 m2, összekötő folyosók nyílászáróinak felülete: 180 m2.
Szerződés hatályba lépése:
A szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a Projekt fizikai zárásának (az eljárás megindításakor előreláthatólag 2017. december 31.) napjáig köteles ellátni.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján értékeli. A szempontokat jelen felhívás II.2.5 pontjai tartalmazzák a következő kiegészítéssel.
Az ár kritérium további részszempontokat tartalmaz:
1. Engedélyek, hozzájárulások kiadásához szükséges dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
2. Kivitelezési dokumentáció elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 30
3. Energetikai tanúsítvány elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 3
4. Tervezői művezetés díja (Ft/alkalom) (előny a kisebb), súlyszám: 5
5. Záró energetikai audit elkészítésének díja (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 2
6. A tervekre vonatkozó felhasználási jogok ellenértéke (Ft) (előny a kisebb), súlyszám: 5
Az ár esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 1-10 közötti pontszámmal.
A ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszereinek részletes bemutatását a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Fő fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) és (10) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt keretében utófinanszírozás formájában.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M2) a) alpontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata [hónap] (min. 0 hónap, max. 96 hónap)  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt, 100 %-os támogatási intenzitás.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 5 millió Ft/káresemény és 25 millió Ft/év mértékű, jelen eljárás tárgyát képező tervezői szolgáltatásra szóló felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján:
A tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést igazoló dokumentum másolatának benyújtása.
A magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a regisztrációt Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara által vezetett nyilvántartásból ellenőrzi. Amennyiben Ajánlattevő az elektronikus nyilvántartásban nem lelhető fel, a regisztrációt igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-re is.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá akkor is, ha ajánlattevő a szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlatban.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16. §-iban foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás feladásánál korábbi keltezésűek.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésében, a 74. § (1) bek b) pontjában és (2) bek. a) pontjában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető - illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb - ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt.69. § (4), (6) bekezdései]
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész tekintetében:
M1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb a közbeszerzés tárgyának részét képező tervezésről szóló referencia/referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét,
• szolgáltatás tárgyát,
• a szolgáltatás mennyiségét (az elvégzett szolgáltatás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
• nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok másolata; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből (36 hónapból) min. 1 db, a(z)
1. és 2. rész esetében: összességében min. 1200 m2 felületű nyílászárócserét és min. 3000 m2 falfelületen történő utólagos homlokzati hőszigetelést magában foglaló korszerűsítésre vonatkozó referenciával;
3. rész esetében: összességében min. 800 m2 felületű nyílászárócserét és min. 2400 m2 falfelületen történő utólagos homlokzati hőszigetelést magában foglaló korszerűsítésre vonatkozó referenciával;
4. rész esetében: összességében min. 500 m2 felületű nyílászárócserét magában foglaló korszerűsítésre vonatkozó referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén a fentiekben előírt követelményeknek ajánlattevő egy referenciával is megfelelhet, amennyiben az igazolt paraméterek elérik a részenként meghatározott valamennyi követelményt.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1., 2., 3. rész esetében az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) min. egy fő okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű és általános építmények teljes körű építészeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal bíró szakemberrel.
b) min. egy fő, okleveles gépészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű és építmények gépészeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
c) min. egy fő okleveles villamosmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű és építményvillamossági szakterületen min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
d) min. egy fő okleveles építészmérnök vagy település mérnök vagy építőmérnök vagy közlekedésmérnök vagy gépészmérnök vagy villamosmérnök vagy energetikai mérnök (vagy azokkal egyenértékű) végzettségű és energetikai tanúsítói tevékenység terén min. 2 év gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A 4. rész esetében:
a) min. egy fő okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű és általános építmények teljes körű építészeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal bíró szakemberrel.
d) min. egy fő okleveles építészmérnök vagy település mérnök vagy építőmérnök vagy közlekedésmérnök vagy gépészmérnök vagy villamosmérnök vagy energetikai mérnök (vagy azokkal egyenértékű) végzettségű és energetikai tanúsítói tevékenység terén min. 2 év gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek közötti átfedés teljes körűen megengedett.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen.
Az M2.) a) pont vonatkozásában általános építménynek minősül minden olyan épület, mely nem tartozik a sajátos építményfajták közé, azaz nem közlekedési, hírközlési, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati, gáz- és olajipari, közmű- és energiaellátási, honvédelmi és katonai, valamint nem nemzetbiztonsági építmény.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Ajánlatkérő felkéri ajánlattevőt ajánlatában arra vonatkozó nyilatkozat benyújtására, hogy nyertessége esetén gondoskodik a felhívás M2) a), b), c) és d) alpontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakemberek esetében az alábbiakban ismertetett tervezői jogosultságok szerződéskötés időpontjára való rendelkezésre állásáról, melynek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti.
A megajánlott szakembereknek ezt követően a szerződés időtartama alatt rendelkezniük kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti tervezői jogosultsággal az alábbiak szerint:
- az M2.) a) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;
- az M2.) b) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;
- az M2.) c) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;
- az M2.) d) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti TÉ (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Biztosítékok:
- Teljesítési biz.: A Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka, összege a nettó teljes tervezési díj 5%-a.
- Hibás teljesítési kötbér: Összege a Szerződéstervezet (Szt.) 56.1. pontban meghatározott dokumentumok Tervező részére történő visszaküldésétől számítva, annak a Megrendelő által történő jóváhagyásáig terjedő időszakra naponta a hibás teljesítéssel érintett feladatra eső, Szt. 31. pont szerinti nettó tervezési díjrészlet 2 %-a, de maximum a nettó teljes tervezési díj 20 %-a.
- Késedelmi kötbér: Összege minden késedelemmel érintett napra, naponta a késedelmesen teljesített feladatra eső Szt. 31. pont szerinti nettó tervezési díjrészlet 2 %-a, de maximum mindösszesen a nettó teljes tervezési díj 20 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: Összege a nettó teljes tervezési díj 30 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania:
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek.e, Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bek.-e szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal;
- Kbt. 66. § (5) bek.-e szerinti felolvasólapot, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek;
- nyilatkozatot felelősségbiztosításról, teljesítési biztosítékról;
- szakmai önéletrajzokat;
- nyilatkozatot a III.1.3) M2) vonatkozásában megjelölt szakemberek szerződéskötésig történő kamarai regisztrációjáról, továbbá arról, hogy a regisztráció elmaradása a szerz. kötéstől való visszalépésüket jelenti;
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot,
- 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § szerinti adatokat, nemleges tartalom esetén is szükséges nyilatkozni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek.-e szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek.-e alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8)-(9) bek.-eiben foglaltakra.
5. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
6. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3) M1.) és M2.) pontjaiban.
7. Az ajánlatban szereplő dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) bek.-e az irányadó. A Kbt. 66. § (5) bek.-e szerinti felolvasólapot, valamint a garancia- és kezességvállalási nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.
8. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
9. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bek.-ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
11. Ajánlatkérő 2016. 10. 18-án helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
9:00 óra: Bp., Tömő u. 35-37.
10:00 óra: Bp., Tömő u. 25-29.
12:00 óra: Bp., Korányi S. u. 2.
14:00 óra: Bp., Rezső tér 16.
12. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ oldalon.
A dokumentumok letöltéséről átvételi elismervényt készít gazdasági szereplő, mely tartalmazza az átvevő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, fax szám), átvevő/kapcsolattartó nevét és az átvevő aláírását és megküldi a kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu címre. Ezt követően Ajánlatkérő jelszó megadásával biztosítja a dokumentumok elérhetőségét. H-CS 9:00-16:00 óráig, P 9:00-14:00-ig beérkezett átvételi elismervények esetén még aznap, azt követően beérkezettek esetén a következő munkanapon bocsátja rendelkezésre a jelszót ajánlatkérő.
13. FAKSZ: Dr. Farkas Dénes, lajstromszám: 00281
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák