Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/95
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: A Kbt. 122. § (4) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazása mellett döntött.
Közzététel dátuma: 2012.08.20.
Iktatószám: 12679/2012
CPV Kód: 45232420-2;71300000-1
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2012.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Vincze József polgármester
Címzett: Zagyva Gabriella
Telefon: 29/337-101
E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu
Fax: 29/337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232420-2
További tárgyak: 71300000-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és intenzifikálása.
A kivitelezés alapadatai:
Műszaki megoldás: A meglévő tisztítástechnológia és műtárgyainak megtartása mellett azzal párhuzamosan kialakítva, a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett.
Jelenlegi hidraulikai kapacitás: 600 m3/d. Biológiai kapacitás: 5000 lakosegyenérték.
Fejlesztés utáni hidraulikai kapacitás: 813 m3/d. Ebből települési folyékony hulladék (a továbbiakban TFH) 30 m3/d. Biológiai kapacitás: 7430 lakosegyenérték.
A szennyvíz mennyiségek meghatározása:
Alsónémedi Nagyközség jelenlegi lakos száma: 5001 fő.
Ebből csatornára kötött lakos szám: 4701 fő.
Csatornára nem kötött lakos szám: 300 fő.
A jelenlegi szennyvízmennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 165.738 m3/év
- csatornán elvezetett: 165.722 m3/év
- TFH: 16 m3/év
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.414 m3/év
- csatornán elvezett: 3.414 m3/év
- TFH: 0 m3/év
Ipari szennyvíz: 29.280 m3/év
- csatornán elvezetett: 24.888 m3/év
- TFH: 4.392 m3/év
Összesen: 198.432 m3/év
Ebből TFH: 4.408 m3/év
A tervezett szennyvíz mennyiségek:
Lakossági szennyvíz: 214.897 m3/év
- csatornán elvezetett: 214.897 m3/év 625,m3/d
- TFH: 27,6 m3/d
Közületi, intézményi szennyvíz: 3.755 m3/év
- csatornán elvezetett: 3.755 m3/év 19,9 m3/d
- TFH: 0 m3/év 0,0 m3/d
Ipari szennyvíz: 32.105 m3/év
- csatornán elvezetett: 31.668 m3/év 137,6 m3/d
- TFH: 437 m3/év 2,6 m3/d
Összesen: 250.757 m3/év 813,0 m3/d
Ebből TFH: 30 m3/d
A várható szennyvízterhelés:
Q= 813 m3/d
Q csúcs: 162 m3/h
A várható nyers szennyvíz minőségi adatok:
BOI5 = 548 g/m3
KOI=1200 g/m3
Lebegő anyag = 450-600 g/m3
NH3 – NH4 –N=120-150 g/m3
SZOE=100 g/m3
Ph=6,5-9,0

A KTVF 5301-3/2012 számú elvi vízjogi engedély által meghatározott egyedi határértékek:
Biokémiai oxigénigény ( BOI5) 15,0 mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 50,0 mg/l
Összes nitrogén (öN) 20,0 mg/l
Összes foszfor (öP) 0,7 mg/l
Ammónia-ammónium-N tartalom (NH3-NH4-N) 2,0 mg/l

Szerves oldószer extrakt (SZOE) 2,0 mg/l
A KTVF 5301-3/2012 számú elvi vízjogi engedély által meghatározott technológiai határérték:
Összes lebegőanyag (öLA) 35 mg/l
A felhívásban és a dokumentációban alkalmazott márkanév és típusnév megjelölések csak a jelleg meghatározása céljából történtek. Az ajánlattevő a megjelölt márkájú termékektől eltérő termékeket is megajánlhat, ebben az esetben azonban a termékeknek meg kell felelni a hivatkozott minőségi és műszaki követelményeknek, és a kért márkájú termékkel egyenértékűnek kell lenni. Az egyenértékűséget az ajánlatevőnek kell műszaki leírással vagy minőségi tanúsítvánnyal igazolnia.
A részletes műszaki leírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció, illetve az annak mellékletét képező teljes műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke: nettó 403.060.800,- Ft
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2014/05/05 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama legalább 36 hónap. Ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként, biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként előírt biztosíték mértéke a nettó szerződéses ár 5 (öt) százaléka. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként az előleggel azonos mértékű biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. Az előleg-biztosítékot az előleg kifizetésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő a késedelmes teljesítés esetére, késedelmes naponként késedelmi kötbér teljesítését írja elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege 500.000.- Ft. A késedelmi kötbér maximuma 15.000.000.- Ft. A késedelmi kötbért valamennyi részhatáridő és a véghatáridő elmulasztása esetén is felszámítja az ajánlatkérő. A 30 napon túli késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti.
A meghiúsulási kötbér mértéke 80.000.000,- Ft,. A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll, illetve abban az esetben, ha a szennyvíztisztító telep a szükséges használatba vételi engedélyt nem kapja meg.
Ajánlatkérő minőségi kötbér fizetési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha a Jelentkező által vállalt, a 4. értékelési részszempontra adott vállalások a próbaüzem lejártáig nem igazolhatóak vissza illetve a próbaüzem eredményei nem igazolják a vállalásokat. A minőségi kötbér mértéke a 4. értékelési részszempontnak nem megfelelés esetén a szerződéses ár 20%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdései alapján a nettó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 12. §-ban foglaltaknak megfelelően, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. A felvett előleget négy egyenlő részletben, a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonni.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 3 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be. Az egyes részszámlák összege legfeljebb az ajánlati ár 25-25%-a lehet. A végszámla benyújtásának feltétele az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert hiánymentes szerződés szerinti teljesítés, továbbá a 6 hónap tartamú próbaüzem sikeres letelte.
A nem elszámolható költségekről a nyertes ajánlattevőnek külön számlát kell kiállítania, ezen munkák költségeit az Ajánlatkérő teljes mértékben saját forrásból finanszírozza.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet.
A kifizetések pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A Kbt. 130-131. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem kívánja lehetővé tenni gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A pályázatban vállalt horizontális vállalások teljesítése érdekében a szerződés teljesítése során az alábbiakra is tekintettel kell lenni:
A létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálása
A beruházás ideje alatt a gépek közlekedéséből adódóan porterhelésre kell számítani, melynek mértékét azonban az utak szükség szerinti nedvesítésével jelentősen mérsékelni lehet. A por frakció összetételétől függ annak ülepedési sebessége és ülepedési távolsága, mely általában 100 m-en belül megtörténik.
A gépek által kibocsátott szennyező anyagok a levegő minőségére kis mértékben hatnak, a légtérben rövid időn belül felhígulnak. A bolygatott területeken allergén növények jelenhetnek meg, melyek a levegő pollenkoncentrációját növelhetik. Ennek elkerülése érdekében a kivitelezés során az érintett területeket rendszeresen kaszálni kell.
A terület nem érintkezik természetes felszíni vízfolyással. A felszín alatti víz és a talaj védelme érdekében a kivitelezés területén tilos a munkagépek szerelése és tisztítása.
A kivitelezés során kommunális és építési eredetű hulladékok keletkeznek, melyek megfelelő kezelése a mindenkori kivitelező feladata. Amennyiben a keletkező építési hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében megadott küszöbértéket, építési hulladék tervlap kitöltése szükséges.
A kivitelezés okozta környezetterhelések közül a zaj-és rezgésterhelés a legjelentősebb mértékű, épp ezért a munkálatok során minden építési fázisban törekedni kell a terhelés mértékének csökkentésére. Ezt segíti elő az a tény is, hogy az egyes építési fázisokban (talajletermelés, aszfaltozás, stb.) más és más munkagépek dolgoznak, azok zajterhelése időben eltolva jelentkezik, így nem adódik össze. További csökkentési lehetőséget jelent a fázisok és a helyszínek megfelelő összehangolása is.
A területen a defláció és az erózió elkerülése végett folyamatos talajfedettséget kell biztosítani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. §. (1) bekezdés szerint kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi bankszámlájával kapcsolatos, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozata az alábbi tartalommal:
• a bankszámla száma,
• a számla technikai jellegű számla-e vagy sem,
• a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
• volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig.
• az igazolás kiállításakor van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben
P/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkező saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatásának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges
Ha a részvételre jelentkező számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három évre (2009-2011) vonatkozóan teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építés, bővítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenként, és a vizsgált évek átlagában is, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
P/4) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (szerződés, vagy kötvény).
Ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha bármely pénzintézetnél vezetett nem technikai jellegű folyószámláján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott, vagy bármely számlával szemben az igazolás kiállításakor bírósági végrehajtás van folyamatban.
P/2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív.
Ha a részvételre jelentkező számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építés, bővítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 366 millió Ft összeget.
P/3) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a hirdetmény feladását megelőző három év (2009-2011) során teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének átlaga nem érte el a nettó 350 millió forintot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építés, bővítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének átlaga nem éri a nettó 300 millió Ft összeget.
P/4) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik 300 millió forint teljes kárértékre szóló és ezen belül esetenként legalább 50 millió forint vagyoni és külön 50 millió forint nem vagyoni kárértékre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös a részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha a részvételre jelentkező ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az Jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az Jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a rendelkezésre álló eszközök, berendezések áruleírása, melyből az alkalmassági előírásnak való megfelelés egyértelműen megállapítható. Azon munkagépek esetében, melyek a közúti forgalomban is részt vehetnek, jelentkező nyújtsa be a forgalomban való részvételi jogosultságot igazolandó érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatát is.
M/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Be kell nyújtani a szakemberek szakmai önéletrajzát, képzettséget, végzettséget igazoló, dokumentumok másolatát, és meg kell jelölni a Magyar Mérnök Kamarai azonosító számát.
M/4) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat 2011 év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról.
M/5) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja és 17. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelőségre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak benyújtása, illetve azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud.
Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi referenciákkal:
A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, referenciaigazolással igazolt, legalább 1 db, legalább 800 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep építésére vagy bővítésére vonatkozó referenciával, ami magában foglalta a próbaüzem lefolytatását is és a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett történt, vagy 1 db olyan szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó referenciával, melyek értéke elérte vagy meghaladta a nettó 300 millió forintot és magában foglalta a próbaüzem lefolytatását és sikeres lezárását is és a meglévő telep folyamatos üzemének biztosítása mellett történt.
M/2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel és berendezésekkel:
• min. 6 db kotró-rakodó gép,
• min. 1 db forgó kotró,
• min. 3 db, legalább 5 tonnás tehergépjármű,
• min. 1 db elektrofúziós műanyag hegesztőgép,
• min. 2 db flexibilis meghajtású 50 l/perc teljesítményű zagyszivattyú,
• min. 1 db gépi meghajtású nyomáspróba szivattyú,
• min. 1 db hitelesített nyomásmérő ellenőrző műszer
M/3) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) Főépítésvezető (1 fő):
• legalább 3 éves szennyvíz tisztítótelep építés területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező építési felelős műszaki vezető;
• besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább „A” kategória szerint (MV-VZ/A kód),
továbbá:
b) legalább 2 fő 3 éves szennyvíztisztító-telep építése-bővítése területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező építési felelős műszaki vezető; besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott „A” kategória szerint (MV-VZ/A kód),
továbbá, a 104/2006 (IV.28) Korm. Rendelet alapján az alábbi tervezőkkel:
- Legalább 1 fő, a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott érvényes VZ-T besorolású vízimérnök szakemberrel, akik rendelkeznek: egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel; legalább 5 éves vízimérnöki, és ezen belül különösen szennyvíztisztító telep tervezői szakmai gyakorlattal.
további legalább 1 fő a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott érvényes VZ-T besorolású vízimérnök szakemberrel, aki rendelkezik: egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel; legalább 5 éves vízimérnöki tervezői szakmai gyakorlattal.
- Legalább 1 fő teljes körű tervezői jogosultsággal bíró mérnök szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú mérnöki végzettséggel, legalább 5 éves vasbeton szerkezet tervezői szakmai gyakorlattal; a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott érvényes T-T tartószerkezeti teljes körű regisztrációval.
- Legalább 1 fő tervező villamos mérnök szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves elektromos szennyvíz technológiai erősáramú és irányítástechnikai tervezői szakmai gyakorlattal, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott érvényes V-T villamosmérnöki teljes körű regisztrációval, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott érvényes EN-T energetikai teljes körű regisztrációval,
- Legalább 1 fő, a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott GP-T teljes körű tervezői jogosultságú gépész szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel, legalább 5 év víziközművekhez és ezen belül különösen szennyvíztisztító telep tervezéshez kapcsolódó szakmai gyakorlattal.
Továbbá legalább 1 fő
Munkavédelmi koordinátor
• Végzettség: munkavédelmi üzemmérnök, munkavédelmi szakmérnök vagy munkaügyi szaktanácsadó
• Szakmai tapasztalat:
Legalább három év szakmai gyakorlat
• Nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete
A szakemberek között átfedés nem lehet, egy szakemberrel több alkalmassági feltétel nem igazolható.
Minden szakembernek rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges magyar nyelvismerettel.
M/4) A részvételre jelentkező alkalmatlan, ha az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2011. évben nem érte el vagy haladta meg az 50 főt, vezető tisztségviselői létszáma 2011. évben nem érte el vagy haladta meg az 1 főt.
M/5)
A részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem rendelkezik generálkivitelezői és/vagy vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése és/vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált, vagy egyenértékű környezetirányítási rendszerrel.
(pl.: ISO 14001)
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: A Kbt. 122. § (4) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazása mellett döntött.
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 400
Jótállás időtartama hónapokban kifejezve (legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap) 50
A választott tisztítási technológia szennyvízterheléstől függő, automatikus váltású, több program szerinti működtetésének megoldása, (igen/nem) 30
A tisztító berendezés terület igénye azzal, hogy a minimális követelmény a meglévő szennyvíztisztító telepen belüli kialakítási lehetőség. 50
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/08/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 250.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve beszerezhető. A dokumentáció árát a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12010628-00105411-00100007 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A dokumentáció ellenértéke nettó összegben került meghatározásra.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/08/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2012/09/27 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/08/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
2012/10/17 (év/hó/nap ) Időpont: 9:00
Helye: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
A tárgyalás szabályai: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempontról fog tárgyalni. Az ajánlattevőkkel ajánlatkérő két tárgyalási fordulót tart. Az első fordulóban közösen tárgyal valamennyi olyan ajánlattevővel, akiket a Kbt. 93. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a tárgyalások megkezdését megelőzően nem nyilvánított érvénytelennek, majd a második körben – az első tárgyalási forduló lezárását követő egy órával – az első tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőkkel ajánlattevőnként külön-külön tárgyal, az ajánlattevők neve szerinti ABC sorrendben. Az ajánlattevők az első és a második fordulóban is, egy alkalommal módosíthatják ajánlatukat. A Kbt. 92. § (7) bekezdése alapján a végső ajánlatot, és az azt alátámasztó árazott költségvetést a tárgyalások második fordulóját követő 2 munkanapon belül, a második munkanap 16:00 óráig kell benyújtani az ajánlatok benyújtásával megegyező helyszínen és megegyező módon, ha a tárgyalások első vagy második fordulójában a korábban benyújtott költségvetéssel alátámasztott ár változik.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft-nél, hétfőtől péntekig, 09-13 óráig, az ajánlati határidő lejártának napján 9 órától 10 óra 00 percig, az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának bemutatása ellenében történik.
A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése esetén, amennyiben a Jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a befizetést igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft részére, az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• Jelentkező neve
• Jelentkező levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri
• az Jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma
• az eljárást megindító ajánlati felhívás hirdetményének KÉ- száma
A dokumentáció ellenértéke: nettó 250.000 .- Ft
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző.
Az értékelés módszerei:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
A legalacsonyabb megajánlás a legjobb.
Az ajánlatot forintban kell megadni egy összegben, egy számadattal kifejezve.
Az adott részszempontra kapott pontszám = legjobb ajánlat/vizsgált ajánlat x 10 x a súlyszámmal
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell:
A közvetlen költséget, ennek keretében
• az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,
• az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
• a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,
• a tervezett nyereséget.
Továbbá:
• a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruházás rendeltetésszerű használatához és a létesítmény használatba vételi engedélyezéséhez szükséges műszakilag közvetlenül szükséges munkákat, ( az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vessék össze a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációt az árazatlan költségvetéssel, és az esetleges mennyiségi eltérésekre vonatkozó észrevételeiket az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. napig szíveskedjenek írásban ajánlatkérő részére jelezni.)
• a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos, stb, közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit,
• az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,
• a megvalósítás során az ideiglenes forgalomszabályozás elkészítését és fenntartását,
2. Jótállás időtartama hónapokban kifejezve (legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap.)
Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő milyen mértékű jótállást vállal az általa elvégzett kivitelezési feladatok tekintetében. Az ajánlatot egy számadattal, hónapokban kifejezve kell megadni, a vállalásnak legalább 36 hónapnak kell lenni. A 60 hónapon felüli vállalásokat az ajánlatkérő többletpontszámmal nem értékeli, így a 60 hónap és az a feletti vállalások egységesen 10 pontot kapnak.
Az adott részszempontra kapott pontszám = vizsgált ajánlat/legjobb ajánlat x 10 x a súlyszámmal
A szavatosság és kötelező jótállás kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételt dokumentáló jegyzőkönyv időpontjától kell számítani.
A legmagasabb vállalás a legjobb ajánlat
3. A választott tisztítási technológia szennyvízterheléstől függő automatikus váltású, több program szerinti működtetésének megoldása (igen/nem)
A megvalósításra kerülő szennyvíztisztító rendszer a település csatornahálózati adottságai, a szennyvízbebocsátó üzemek sajátosságai miatt várhatóan igen eltérő szennyvíz mennyiségi terhelési viszonyok közt fog üzemelni. Ezért az ajánlatkérő számára fontos, hogy a megépítendő szennyvíztisztító rendszer ezekhez a szélsőséges hidraulikus viszonyokhoz képes legyen alkalmazkodni.
Az ajánlattevő feladata, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott szennyvíztisztítási technológia rendelkezik-e a szennyvízterheléstől függően, automatikus váltású, minimálisan 3 program szerint működő tisztítási technológiával.
Bírálat: ha a megajánlott tisztítás technológia rendelkezik a fentiek szerinti automatikus váltású, minimálisan 3 program szerint működő tisztítási technológiával maximum pont 10 pont, ha nem 0 pont.
Igazolás 1 db a megajánlott technológiára vonatkozó gyártói igazolás.
4. A tisztító berendezés terület igénye:
Az ajánlatkérő minimális követelménye, hogy a megajánlott szennyvíztisztító rendszer a jelenleg meglévő telepen, a rendelkezésre álló területen legyen megvalósítható.
A rendelkezésre álló terület geometriai adatait a dokumentáció részét képező helyszínrajz tartalmazza.
Meghatározandó a tisztítás technológiai létesítmények helyigénye m2-ben.
A legkisebb összesített területigénnyel rendelkező tisztítás technológiai létesítmény a legjobb ajánlat.
A ténylegesen szükséges területigényt a pályázathoz becsatolandó - az ajánlati dokumentációhoz mellékelt tenderterv szintű - tervben kell igazolni, tervezői nyilatkozat megtételével.
A legjobb ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat a legjobbhoz viszonyítva kerül fordított arányossággal értékelésre.
Az adott részszempontra kapott pontszám = legjobb ajánlat/vizsgált ajánlat x 10 x a súlyszámmal
Az ajánlatot egy számadattal, egész számmal kifejezve kell megadni négyzetméterben.
Amennyiben az értékelés során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.: P/1, P/2, P/3, P/4
III.2.3.: M/1, M/2, M/3, M/4, M/5
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt 10 (tíz) millió Ft összegű biztosíték adásához fogja kötni, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell majd az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosítéknak a tárgyalások befejezésének napjától az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készült összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2012/09/27 (év/hó/nap )
2. Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja
3. A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
4. A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
5. A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie, és egy eredeti és három másolati példányban benyújtania.
Ezen felül a teljes részvételi jelentkezést pdf vagy tif formátumban DVD-n is be kell nyújtani 4 példányban. A részvételi jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
6. A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a részvételi felhívásban tételesen felsorolt, a kizáró okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb felsorolt iratokat, dokumentumokat.
7. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
8. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
10. Valamennyi dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
11. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Ha bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, vagy a részvételre jelentkező általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője írásban nyilatkozzék. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül.
12. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a részvételi jelentkezést, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. Ajánlatkérő az aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek tekinti az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
13. A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
14. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
15. A Kbt. 2. § - ra tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek az írásban megvalósuló papír alapú kommunikáció tekintetében azok legalább 50%-át újrahasznosított papíron kell megvalósítsa, egyebekben törekednie kell az elektronikus kommunikációra.
16. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében csatoljon egy cégszerű aláírással ellátott táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki szakmai alkalmasság tekintetében előírt feltételeknek a részvételi jelentkezésben becsatolt mely referenciával, mely bemutatott szakemberrel vagy mely más egyéb dokumentummal felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot (pl. RF III.2.3. M/1. pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény; referencia/szakember/eszköz megnevezése; referencia/szakember/eszköz bemutatása az ajánlat hányadik oldalán található.
17. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő, mint az V.2. pont szerinti pályázat Kedvezményezettje (a továbbiakban: Kedvezményezett) területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. Amennyiben a pályázati támogatási Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.
18. A részvételre jelentkezés érvénytelen, ha jelentkező nem igazolja, hogy rendelkezik generálkivitelezői és/vagy vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése és/vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált, vagy egyenértékű munkabiztonsági rendszerrel (pl.: OHSAS 18001).
19. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/08/16 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: 1/374-01-11
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: 1/413-09-89
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: 1/374-01-11
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: 1/413-09-89
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: 1/374-01-11
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: 1/413-09-89
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------