Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/13
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2012.01.30.
Iktatószám: 1291/2012
CPV Kód: 79421000-1;71310000-4;66171000-9;72000000-5;72322000-8;72512000-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Absolvo Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vincze József polgármester
Telefon: +36/29/337-101
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: +36/ 29/337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezeti feladatok teljes körű ellátására vonatkozóan.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
xSzolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű ellátása
Mennyisége:
A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezeti feladatok teljes körű ellátása, legfeljebb nettó 24.900.000.- forint
A feladatok magukban foglalják:
1. A projekt megvalósításával kapcsolatos munkamegosztás és feladatelhatárolás kialakítása. Tájékoztatás a kötelezettségvállalásokról, szükséges engedélyek beszerzéséről, a specifikus előírások betartásáról. Kommunikáció: személyesen, e-mailben
2. A projekt megvalósítás ütemezésének összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása
3. A közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közreműködés és dokumentálásának ellenőrzése. A projekttel kapcsolatos szerződéskötések felügyelete, teljesülésük nyomon követése.
4. A projekt megvalósítása során a kivitelezés elvárt műszaki követelményei és a pályázatban meghatározott műszaki követelmények a Támogatási Szerződéssel összhangban legyenek és a Közreműködő Szervezet előírásainak is megfeleljenek. Az ezzel kapcsolatban felmerülő változtatások menedzselése
5. A megvalósítás ütemezésében a korrekciók követése és átvezetése, kockázat elemzés, valamint a Cash Flow folyamatos nyomon követése és a felmerülő változtatások kezelése. A szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések elősegítése A végrehajtás nyomon követése, ellenőrzése a Támogatási Szerződés feltételeihez igazítottan, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása
6. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé, valamint a közreműködő partnerek felé. Ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása
7. A projekthez kapcsolódó, a megkötött Támogatási Szerződésen előírt dokumentációs, és adminisztratív feladatok koordinálása (Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése a támogatást nyújtó szervezet felé, kifizetési kérelmek összeállítása, horizontális vállalások teljesülésének dokumentálása). A projekthez kapcsolódó ügyiratkezelés és a dokumentálás rendjének kialakítása és elvégzése.
8. A projekt előrehaladásával kapcsolatos két hetente tartandó belső megbeszélések, értekezletek megszervezése, lebonyolítása. A pénzügyi előrehaladásra vonatkozó belső és külső adatszolgáltatás kialakítása, és működtetése.
9. Számlák befogadása, ellenőrzésük és kifizetésük nyomon követése. (A kivitelezéssel kapcsolatos számlák tartalmi ellenőrzése a mérnök feladata)
10. A projekt megvalósítási időszakában jelentkező ellenőrzésekhez dokumentumok összeállítása, az ellenőrzés során rendelkezésre állás biztosítása a helyszínen.

A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79421000-1
További tárgyak:71310000-4
66171000-9
72000000-5
72322000-8
72512000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
Érték: 12 970 000 Pénznem: HUF
x
,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
xAz összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
A teljes nettó ajánlati ár egy összegben, forintban kifejezve100
Meghiúsulási kötbér mértéke10
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezeti feladatok teljes körű ellátására vonatkozóan.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/01/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Absolvo Consulting Kft.
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Telefon: 06 (1) 279-1979
E-mail: bernadett.dobrai@m27.hu
Fax: 06 (1) 279-1978
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 12 970 000 Pénznem: HUF
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
x
,
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
xmikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
Érték: Pénznem:
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Absolvo Consulting Kft. (név) 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Campo Consulting Hungária Kft. (név) 1145 Budapest, Mexikói út 65/A. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Jelen közbeszerzési eljárás megindításának napja: 2012/12/01.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/01/18 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------