Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/82
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.07.22.
Iktatószám: 13166/2015
CPV Kód: 45111230-9
Ajánlatkérő: Hollókő Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 3176 Hollókő, Hrsz. 332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fort-Bau Therm Kft. és Lak-Ép-Ker 1998 Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hollókő Község Önkormányzata
Postai cím: Kossuth út 74.
Város/Község: Hollókő
Postai irányítószám: 3176
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabó Csaba
Telefon: +36 32379255
E-mail: holloko@hu.inter.net
Fax: +36 32579011
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.holloko.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzat
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kivitelezési szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3176 Hollókő, Hrsz. 332
NUTS-kód: HU313
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: A Próbáljon szerencsét Hollókőn! című projekthez kapcsolódó építési beruházás az ófalu, valamint a vár (Műemléki törzsszám: 5864) és környéke (Műemléki törzsszám: 8703) műemléki jelentőségű területén tárgyú szerződéshez kapcsolódó talajstabilizáló munkák a Hollókő 332 hrsz-ú ingatlanon.
A közbeszerzés mennyisége:
Feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítéssel 3210 m3
Rézsűképzés 1832,3 m2
Cölöpalapozás 168m
Csapadékcsatorna építés 63m
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111230-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 175948783
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. § (3) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás az alábbi indokok alapján:
A „Próbáljon szerencsét Hollókőn!” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok és építési beruházás az Ófalu, valamint a vár és környéke műemléki jelentőségű területén (Műemléki törzsszám: 8703)” tárgyú Vállalkozási szerződés 2013.12.13-án jött létre a Beruházó Hollókő Község Önkormányzata és a FORT-BAU THERM Kft. és LAK-ÉP-KER 1998 Kft. közös ajánlattevők között.
A szerződéses kötelezettségek között Hollókő 332 hrsz.-ú ingatlanán un. tér és szabadtéri színpad építése is szerepel.
A 2010 augusztusában készült engedélyezési terv dokumentáció 37/2007. (XII. 13.) ÖTM sz. rendelet előírásainak megfelelő műszaki tartalommal készült el, mely az előírásokban megfogalmazott szükséges előkészítő helyszíni vizsgálatok alapján határozta meg az építendő színpad al,- és felépítményi részeit. A tervezés időszakában a helyszínen tervezői bejárás történt, ahol vizsgálatra kerültek a helyszín közvetlen környezetében (szomszédos ingatlanrészek) korábban megvalósult beépítések, helyszínen található műtárgyak műszaki állapota, mely alapján indokolt volt a választott (sávalapok teherviselésre alkalmas talajon) alapozási módszer. A helyszín közelében közműfeltárás munkaárkának szemrevételezésére is sor került, ahol cca. 1 méter mélységig látható volt a teherviselő talaj, melynek állapota alapján egyértelműen sávalapozási technológia alkalmazása vált műszakilag indokolttá. (Nem volt vizsgálható a cca. 8 méter mélységben húzódó csapadékcsatorna. A felszíni és felszínhez közeli talajminták alapján nem volt indokolt mélyebb rétegek feltárása.)
A tervezés időszakában a tervezett szerkezet biztonságos teherátadása statikai szempontból megfelelő volt. A tervezési helyszínen a tervezői vizsgálat alapján az altalaj mélysége/teherbíró képessége alapján a sávalapozás megfelelő volt.
Tehát a tervezés során az akkori információknak megfelelő alapozási móddal (sávalapok teherviselésre alkalmas talajon) telepítette a helyszínre a létesítményt. Az engedélyezési tervek és költségvetési kiírás alapján történt ajánlatadás lett a Vállalkozási szerződésnek a tárgyra vonatkozó műszaki tartalma. Ezek képezték a kivitelezői feladat részeként meghatározott kiviteli tervkészítési kötelezettség kereteit.
A kivitelező ezen a területen a munkálatok előkészítését 2014. január 21-én megkezdte, mely az engedélyezési tervdokumentációban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében tereprendezésből, terep előkészítésből, felmérési alappontok kitűzéséből illetve a teherviselő talaj megállapítása érdekében - un. feltáró árkok készítéséből állt.
A tervezés során előre nem látható, de a kivitelezésre jelentős hatást gyakorló tényezők váltak ismertté 2014. január 23-án, a fenti előkészítési-kivitelezési munkák közben.
Az engedélyezési tervezési időszakban a területre vonatkozóan nem készült talajmechanikai szakvélemény, mivel azt a jogszabályok nem írják elő. (a hatályos 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szerint (5.sz. mell. III/2. pontja) a tárgyi létesítmény esetén nem kötelező szakvélemény és részletes vizsgálat készítése, hiszen a tervezési területen a műszaki gyakorlat alapján eldönthető volt a választott műszaki megoldás megfelelőssége)
A talajfelszín megbolygatása után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi évtizedekben a terület közút felőli részén folyamatos töltéshez helyi földanyagot és építési törmeléket használtak fel.
Ez az inhomogén tömörségű töltés réteg takarja a mai építési területet, váltakozó vastagságban elfedve az eredeti tömör termett talajt, melyre a tervezett építmények alapozhatók.
Ezen előkészítő munkák folytatása közben megállapítást és feltárást nyert, hogy a tervezett színpad felépítménye alatt változó mélységben (átlag 8 m) töredezett, D 1000 mm átmérőjű beton vízelvezető csatorna húzódik. A becsatlakozó un. indító aknaszint, valamint a kitorkollási vonal megállapítható, azonban a kettő közötti nyomvonalvezetés nem.
A sérülések folytán a falu „D” oldalától érkező (olykor nagy mennyiségű) esővizet nem rendeltetésszerűen továbbítja a „mély árok” (pajta árok) irányában, hanem elszikkasztja a tervezett színpad-tér altalajában, mely jelenlegi is érzékelhető folyamatos talajmozgást okoz.
A mai földfelszínen jelentkező csapadékvíz és az Ófalu feletti övárokból kivezető nagy keresztmetszetű csapadék csatorna vize a rendezetlen felszíni viszonyok, valamint a károsodott elvezető rendszer hibája miatt a rézsű alá folyik, ott szikkad el, folyamatosan alámossa a rézsű lábat.
A probléma jelentkezését követően ajánlatkérő 2014.08.15-én független szakértői véleményt készíttetett.
A szakértői vélemény tartalmazza, hogy a feltöltés rétegvastagságát és a csatorna felújítási munkák során átmozgatott altalaj tömöríthetőségét figyelembe véve, a színpadtér csak mélyalapozási technológia (pl. cölöpalapozás) alkalmazásával építhető ki a tervezési területen.
Szükséges a területen korábban károsodott csapadék csatorna javítása és helyreállítása, mely csak a töltés stabilizálásának és rézsűmegtámasztásának kivitelezésével lehetséges. A jelzett műszaki problémák megoldása elengedhetetlen és szükséges feltétele annak, hogy bármely stabil szerkezetű felépítmény - így a hatályos Vállalkozási Szerződésében szereplő színpad - elhelyezhető legyen a területen.
Ezt követően elkezdődött a feltöltés - talajstabilizálásra vonatkozó tervezési munka. 2015.01.14-én kapta meg az Önkormányzat a jogerős építési engedélyt a Hollókő - szabadtéri színpadhoz kapcsolódó - Kossuth út, hrsz. 332 alatti ingatlan feltöltése tárgyában.
A csapadékvíz elvezető csatorna helyreállítása, javítása nem engedélyköteles.
A szakértői véleményben leírtakkal összhangban - tekintve, hogy a módosuló talaj szerkezet változás a talaj teherbíró képességét nagymértékben befolyásolja, és az arra kerülő felépítmény elhelyezésére illetve annak későbbi állagmegóvására is hatással lesz - a konkrét műszaki feladatok meghatározásához részletes talajvizsgálat (Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai dokumentáció) 2015. év februárjában elkészült.
A szakértői vélemény az alábbi megállapításokat tartalmazza:
1. A vizsgálat vízmosás mélyvonalában a vegyes anyagú, részben, vagy nem tömörített feltöltés vastagsága eléri, sőt meghaladja a 10 métert.
2. A feltöltés anyaga átázott, az átázottság mértéke a mélység felé nő.
3. Jelentős a feltöltés átázottsága a termett talaj és a feltöltés találkozási zónájában, amely annak következménye, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer csatornája a feltöltés anyagába torkollik.
4. A tömörítetlenség és az átázottság miatt a felöltés anyaga instabil állapotban van.
5. A feltöltés anyaga alapozásra teljes mértékben alkalmatlan.
A szakértői vélemény alapján:
A tervezett létesítmény nem alapozható az átázott feltöltésre. Az alapozásra alkalmas talaj vonatkozásában a javasolt alapozási sík: 312,00 mBf.
Az alapozási síkon várható talaj: aleurit, agyagos homok (clSa), ill. homokos agyag (saCI). Az alapozás módja: támaszkodó cölöp alapokra helyezett gerendarács.
További teendők:
A csapadékvíz elvezetés jelenlegi módja azonnal megszüntetendő, meg kell valósítani a szabályozott csapadékvíz elvezetést a jelenlegi csapadékvíz csatorna javításával és helyreállításával.
A feltöltés profilját rendezni kell, a rézsűkorona terhelését visszaszedéssel csökkenteni kell. Szükséges az instabil rézsűprofil rendezése, rézsűlábi megtámasztás megvalósítása szárazon rakott terméskő prizmával, továbbá a rézsűláb és a feltöltés talp víztelenítése haránt szivárgók (szárazon rakott terméskő) létesítésével.
Az instabil altalaji állapotot a meghibásodott vízelvező csatorna okozta/okozza, amely az inhomogén szerkezetű talajt oly mértékben lazította fel, hogy annak káros mozgása veszélyezteti bárminemű felépítmény biztonságos elhelyezését
A hibás csatornarész feltárásával egyidőben vált láthatóvá a talajszerkezet mely felázott feltöltés állapotú. Az így megállapított kiázott feltöltés tette indokolttá az alapozási módszer változtatását. A teherviselő talaj eléréséig azonban ez sávalapozási technológiával nem csak mélyalapozással (cölöpalapozással) érhető el.
Tekintettel arra, hogy az ajánlati dokumentáció mellékletét képező engedélyezési tervek sík alapozási módja a feltárt talajviszonyok miatt műszakilag nem megvalósítható, a kivitelezői vállalásban szereplő színpad felépítmény a jelen információk szerinti talaj adottságokkal csak költségesebb mélyalapozási és egyéb talajstabilizálási műszaki megoldásokkal építhető meg.
Ebből következik, hogy a tervezett színpad felépítményének tartószerkezetét alátámasztó alépítmény kivitelezése műszaki szükségszerűségből elengedhetetlen a kivitelezői vállalásban szereplő színpad megvalósításához. Megfelelő alapozás nélkül a szerződéses kötelezettség részét képező projektelem nem kivitelezhető. A fent leírt műszaki okok, indokok alapján a kiegészítő beruházást nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Talajstabilizációs munkák
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/07/10 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fort-Bau Therm Kft. és Lak-Ép-Ker 1998 Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Dohány u. 29., Varsányi út 4/A
Város/Község: Budapest, Szécsény
Postai irányítószám: 1074, 3170
Ország: MT
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 141895586 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 175948783 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 175948783 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 175948783 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Fort-Bau Therm Kft. és Lak-Ép-Ker 1998 Kft. közös ajánlattevők (név) 1074 Budapest, Dohány u. 29.,3170 Szécsény, Varsányi út 4/A (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0005 „Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése” kiírás keretében Próbáljon szerencsét Hollókőn! tárgyú projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/05/28 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/16 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------