Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/82
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról_ KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2011.07.18.
Iktatószám: 14091/2011
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÖFE KFT.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Vincze József polgármester
Címzett: Vincze József polgármester
Telefon:
E-mail: alsonemedi@upcmail.hu
Fax:
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE KFT.
Postai cím: THÁN K. U. 3-5.
Város/Község: BUDAPEST
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Alsónémedi településközponti és közbiztonsági fejlesztése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Alsónémedi
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/10/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
templom körüli tér felújítása: 1449 m2 térburkolat, 8 db jelzőtábla, 1 db akadálymentesített gyalogátkelőhely, 2 db beszélő hangjelző felszerelése, parkolóhelyek kialakítása, növénytelepítés és egyéb járulékos tevékenységek
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 17863021
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/10/12 (év/hó/nap)
befejezés 2011/06/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ár85
Jótállás5
MSZ EN ISO 9001:2009, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer megléte (minőségi részszempont)5
Teljesítési időtartam5
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/08/11 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21834 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/10/29 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28350 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A teljesítési határidő 2011. június 30. helyett 2011. július 15.
Az ellenszolgáltatás nettó 17 863 021 Ft helyett nettó 22 157 533 Ft.
A műszaki tartalom változott, mert a kialakítandó járda térkőburkolatát vissza kellett bontani és a templom kerítés lábazatának felső síkja fölé kell emelni.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Ajánlatkérő 2011. május 2-án hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárást indított.
A tárgyalásos eljárás jogcíme;
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján alkalmazandó 125. § (3) bekezdés b) pont.
Ajánlatkérő 21834/2010 számú, 2010/08/11-én megjelent ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásának V.7.5. pontjában fenntartotta a jogot a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazására a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
A fenti közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés szerinti kivitelezés megkezdése után derült ki, hogy az engedélyező hatóságként eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság az útépítési engedélyezési eljárás során nem vonta be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) szakhatóságként, továbbá, hogy a terv szerinti kivitelezés alapján a kialakítandó járda térkőburkolata a templom kerítés lábazatának felső síkja fölé emelkedik, melyet az Egyház és a KÖH nem fogad el. Az eddig elvégzett munka visszabontása vált szükségessé. Az építést fel kellett függeszteni, a terveket pontosítani és továbbépítési engedélyt megkérni. A tervek elkészültek és a továbbépítési engedély a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya KA/793/10/2011. számon 2011. március 25-én kelt, 2011. április 14-én jogerőre emelkedett határozatával megadásra került.
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz a jelen építési beruházás esetében, mert olyan új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére, az új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is a nemzeti értékhatár elérésének meghatározása szempontjából. A tárgyalásos eljárás a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül indul.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megkötött szerződés egyben az alap eljárás szerződése módosításának is tekinthető.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményesen lezárult, eredménye a 12539/2011 számú hirdetménnyel lett közzétéve, a szerződés módosítás jelen hirdetményben kerül kerül közzétételre.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/06/03 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyet ért a tartalmával.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/08 (év/hó/nap)